Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 1651/QĐ-UBND 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Bến xe khách Lai Châu cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1651/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 14 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẾN
Quyết định 1651/QĐ-UBND 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Bến xe khách Lai Châu cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1651/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 14 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẾN XE KHÁCH TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bến xe khách tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải; Giám đốc Bến xe khách tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
– Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
– UBND các huyện, thành phố;
– Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
– Lưu: VT, Th2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng A Tính

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẾN XE KHÁCH TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Bến xe khách tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải; có chức năng tham mưu giúp Sở Giao thông vận tải quản lý vận tải hành khách thông qua tổ chức, điều hành và cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải khách theo tuyến cố định tại các bến xe khách.

2. Bến xe khách tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ

a) Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định tại các bến;

b) Thực hiện thời gian, biểu đồ chạy xe do cơ quan quản lý tuyến công bố và các quy định khác về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định thông qua bến;

c) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận tải khách theo tuyến cố định như: Thực hiện bán vé theo hợp đồng ủy thác của các doanh nghiệp vận tải cho hành khách đi xe; dịch vụ nghỉ trọ cho hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; dịch vụ trông giữ xe tại bến và các dịch vụ khác theo quy định hiện hành;

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và thực hiện tốt các quy định khác của Nhà nước tại các bến;

đ) Duy trì bảo toàn và phát triển cơ sở vật chất của Bến xe theo đúng quy chuẩn về bến xe, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ.

2. Quyền hạn

a) Ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế giữa Bến xe với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tại các bến;

b) Được quyền từ chối, không cho vào bến đón trả khách đối với những xe không đảm bảo điều kiện phục vụ: Lái xe, phụ xe vi phạm các quy định về vận tải hành khách và nội quy bến xe; xe của doanh nghiệp vận tải không ký hợp đồng phục vụ… Báo cáo cơ quan quản lý tuyến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có các hành vi vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng xe ô tô.

c) Xác nhận chính xác vào lệnh vận chuyển của phương tiện các nội dung theo quy định;

d) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phục vụ lái, phụ xe, hành khách; trông giữ xe, nghỉ trọ và các dịch vụ khác theo quy định hiện hành;

đ) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bến xe.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động

1. Lãnh đạo Bến xe khách tỉnh

a) Lãnh đạo Bến xe khách tỉnh gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc là người đứng đầu Bến xe khách tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lai Châu và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bến xe;

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác khi được Giám đốc phân công; khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bến xe thực hiện theo quy định của Đảng, của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các phòng nghiệp vụ, bến trực thuộc

– Phòng Tổ chức – Hành chính;

– Phòng Kế hoạch – Điều độ;

– Các bến trực thuộc: Bến xe khách thành phố Lai Châu; Bến xe khách huyện Than Uyên; Bến xe khách huyện Nậm Nhùn.

3. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc nằm trong tổng số người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Giao thông vận tải được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Bến xe khách tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Hợp đồng lao động

Căn cứ nhiệm vụ được giao, yêu cầu công việc và khả năng nguồn thu của Bến xe khách tỉnh, Giám đốc Bến xe khách tỉnh hợp đồng lao động để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Bộ Luật Lao động và các quy định hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Bến xe khách tỉnh có trách nhiệm

a) Triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quy định này; quy định nội quy cơ quan và các quy định khác có liên quan đảm bảo mọi hoạt động, điều hành của Bến xe khách tỉnh theo đúng quy định của pháp luật;

b) Chủ động rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của đơn vị; đồng thời bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức theo phê duyệt của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password