Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 1661/QĐ-UBND 2022 tỷ lệ quy đổi khoáng sản tính phí bảo vệ môi trường Lai Châu cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1661/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 16 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ QUY ĐỔI TỪ SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ
Quyết định 1661/QĐ-UBND 2022 tỷ lệ quy đổi khoáng sản tính phí bảo vệ môi trường Lai Châu cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1661/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 16 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ QUY ĐỔI TỪ SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI ĐỂ TÍNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3012/TTr-STNMT ngày 06 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu với những nội dung như sau:

STT

Loại khoáng sản thành phẩm

Tỉ lệ quy đổi từ thành phẩm sang nguyên khai

Số lượng thành phẩm

Số lượng nguyên khai

I

KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1.

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

1.1

Đá xô bồ (đá sau nổ mìn)

1,0 m3

1,0 m3

1,0 tấn

0,63 m3

1.2

Đá hộc > 15 cm

1,0 m3

1,08 m3

1,0 tấn

0,72 m3

1.3

Đá ba 8 – 15 cm

1,0 m3

1,12 m3

1,0 tấn

0,74 m3

1.4

Đá dăm 2 – 8 cm

1,0 m3

1,14 m3

1,0 tấn

0,76 m3

1.5

Đá dăm 0,5 – 2cm

1,0 m3

1,16 m3

1,0 tấn

0,75 m3

1.6

Đá base

1,0 m3

1,18 m3

1,0 tấn

0,73 m3

1.7

Đá mi, đá mi bụi (đá bụi, đá mạt)

1,0 m3

1,19 m3

1,0 tấn

0,74 m3

1.8

Cát nghiền từ đá nguyên khai (cát dùng cho bê tông, xây, chát)

1,0 m3

1,20 m3

1,0 tấn

0,74 m3

2.

Cát, cuội sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường

2.1

Cát (khai thác tự nhiên)

1,0 m3

1,0 m3

1 tấn

0,71 m3

2.2

Cát nghiền từ cuội, sỏi

1,0 m3

1,2 m3

1,0 tấn

0,74 m3

2.3

Cuội, Sỏi

1,0 m3

1,0 m3

1 tấn

0,57 m3

3.

Đất sét làm gạch tuynel các loại

3.1.

Đất sau khai thác

1,0 m3

1,0 m3

1 Tấn

0,69 m3

3.2

Gạch tuynel đặc

1.000 viên

1,45 m3

3.3

Gạch tuynel 02 lỗ

1.000 viên

1,05 m3

3.4

Gạch tuynel 04 lỗ

1.000 viên

1,18 m3

4.

Đất làm vật liệu san lấp

1,0 m3

1,0 m3

1 Tấn

0,66 m3

5.

Đá chẻ, đá xẻ, lợp, ốp lát các loại (đá granit, đá hoa, đá bazan…)

 

 

5.1

Kích thước dày ≤ 10mm

100m2

1,5 m3

5.2

10mm

100m2

1,8 m3

5.3

12mm

100m2

2,0 m3

5.4

15mm

100m2

2,6 m3

5.5

20mm

100m2

3,1 m3

5.6

25mm

100m2

3,8 m3

5.7

30mm

100m2

4,4 m3

5.8

35mm

100m2

5,0 m3

5.9

40mm

100m2

5,6 m3

5.10

45mm

100m2

6,2 m3

II

KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

 

 

1

Quặng đồng

 

 

 

Mỏ đồng Nậm Pửng, xã Căn Co, huyện

Sìn Hồ

1 tấn sản phẩm (Cu = 23%)

11,9 tấn

2

Quặng chì, kẽm

 

 

2.1

Mỏ chì kẽm Si Phay, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ

1 tấn chì, kẽm

10,49 tấn

2.2

Mỏ chì kẽm Nậm Sa, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ

1 tấn chì, kẽm

10,78 tấn

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Thuế tỉnh căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, hướng dẫn các Chi cục Thuế khu vực và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thực hiện việc tính, kê khai, nộp các nghĩa vụ tài chính trong quá trình khai thác khoáng sản.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định này khi có sự thay đổi về các quy định liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ quy đổi khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ số lượng thành phẩm ra số lượng nguyên khai; tỷ lệ quy đổi từ m3 sang tấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
– TT. HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh;
– V1, V3, CB;
– Lưu: VT, Kt1, Kt4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trọng Hải

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password