Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 176/QĐ-UBND-HC 2023 bãi bỏ Quyết định 1165/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 10 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1165/QĐ-UBND.HC NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Quyết định 176/QĐ-UBND-HC 2023 bãi bỏ Quyết định 1165/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 176/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1165/QĐ-UBND.HC NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1165/QĐ-UBND.HC ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TT/TU; TT/HĐND Tỉnh, UBMTTQVN Tỉnh;
– Các PCT UBND Tỉnh;
– Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
– Các tổ chức chính trị – xã hội Tỉnh;
– LĐVP/UBND Tỉnh;
– Lưu: VT, NC/THVX.HDiem

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password