Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 18/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Lâm Đồng cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2023/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 24 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2021/QĐ-UBND
Quyết định 18/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Lâm Đồng cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/2023/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2021/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng như sau:

a) Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (trừ các công trình thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh); các công trình xây dựng nằm trên địa giới hành chính của 02 huyện, thành phố trở lên.

b) Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong Khu công nghiệp được giao quản lý.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 như sau:

“Điều 3. Quy mô, thời hạn tồn tại công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Quy mô xây dựng công trình:

a) Diện tích và mật độ xây dựng phù hợp với Quy hoạch phân khu hoặc Quy hoạch chi tiết. Đối với các khu vực chưa có quy định về diện tích, mật độ xây dựng thì áp dụng quy định tại các Quyết định ban hành quy định lộ giới và chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ trên địa bàn các đô thị hoặc Quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023.

2. Các nội dung khác của Quy định một số nội dung cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng không thay đổi.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
– Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng;
– TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Các Ủy viên UBND t
nh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh Lâm Đồng;
– Như Điều 2;
– Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;
– LĐVP; các CV;
– Trung tâm Công báo – Tin học;
– Lưu: VT, QH, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiệp

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password