Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2097/QĐ-UBND 2022 quy trình thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Nam Định cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2097/QĐ-UBND Nam Định, ngày 10 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
Quyết định 2097/QĐ-UBND 2022 quy trình thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Nam Định cập nhật 11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2097/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2685/TTr-STNMT ngày 23/8/2022 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (có phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

– Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Trung tâm PVHCC, XTĐT và HTDN;
– Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh;
– Lưu: VP1, VP3, VP6, VP11.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password