Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2172/QĐ-UBND 2022 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Chuyển đổi số Nam Định cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2172/QĐ-UBND Nam Định, ngày 21 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Quyết định 2172/QĐ-UBND 2022 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Chuyển đổi số Nam Định cập nhật 11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2172/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TRUYỀN THÔNG, TRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập ; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và đổi tên thành Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 112/TTr-STTTT ngày 11/11/2022 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 2335/BC-SNV ngày 10/11/2022 về việc sắp xếp kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và đổi tên thành Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022 và thay thế Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc đổi tên Trung tâm tin học thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Nội vụ;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Như Điều 3;
– Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VP1, VP7, VP8.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TRUYỀN THÔNG, TRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      /11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng triển khai các hoạt động hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về chuyển đổi số và truyền thông; cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và thực hiện các chức năng khác về thông tin và truyền thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chuyển đổi số và truyền thông:

a) Quản lý và đảm bảo hoạt động Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh:

– Quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật hệ thống và duy trì hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục 24/7;

– Đề xuất việc nâng cấp, đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng số và các giải pháp bảo mật hệ thống, an toàn thông tin đảm bảo hoạt động cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật, đảm bảo là đầu mối tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh, của các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh;

– Cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; cung cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ nhu cầu của các cơ quan nhà nước và người dân theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý, vận hành và phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh:

– Quản lý, vận hành, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh của tỉnh; đảm bảo và duy trì hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục 24/7;

– Thực hiện quyền quản trị cao cấp; triển khai việc phân quyền quản trị, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai ứng dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh;

– Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh;

c) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định:

– Quản lý, vận hành, khai thác Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định; đảm bảo và duy trì hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục 24/7;

– Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định;

– Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử và Trang Công báo điện tử tỉnh Nam Định theo yêu cầu của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời, đúng quy định của pháp luật;

– Thực hiện quyền quản trị; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đảm bảo hoạt động của Cổng/Trang thông tin điện tử;

– Cung cấp thông tin, dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

d) Đảm bảo an toàn thông tin:

– Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh;

– Quản lý, vận hành, khai thác và đảm bảo hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục 24/7 các hệ thống: Hệ thống giám sát an toàn thông tin của tỉnh (SOC); Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh;

– Đảm bảo hoạt động của Đội ứng cứu xử lý sự cố mất an toàn thông tin của tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong thực hiện chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh;

đ) Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:

– Triển khai đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số; hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

– Phối hợp, liên doanh, liên kết với các đơn vị có chức năng đào tạo, thi, cấp chứng chỉ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

e) Triển khai công tác thông tin và truyền thông phục vụ chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh:

– Chủ trì, phối hợp hoặc liên doanh, liên kết với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số;

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, công nghệ thúc đẩy công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh trên môi trường số;

g) Quản lý tên miền “namdinh.gov.vn”; cấp, hướng dẫn, theo dõi việc sử dụng tên miền đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh;

h) Quản lý hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh (mail.namdinh.gov.vn); cấp, hướng dẫn, theo dõi việc sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh;

i) Quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; đảm bảo phục vụ các cuộc họp trực tuyến của tỉnh với Trung ương, với UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

k) Quản lý, vận hành và phát triển các dịch vụ đô thị thông minh trên địa tỉnh; tổ chức hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh;

l) Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chương trình, dự án chuyển đổi số và truyền thông thuộc thẩm quyền.

2. Cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông:

a) Phối hợp tham mưu xây dựng, đề xuất các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Nam Định;

b) Thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đề xuất các giải pháp công nghệ thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên môi trường số.

3. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, phạm vi hoạt động, khối lượng công việc và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao hàng năm; đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được phê duyệt, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí sử dụng viên chức, người lao động phù hợp vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt.

2. Chỉ đạo Trung tâm bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật./.

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password