Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 227/QĐ-BCT 2023 tuyên truyền pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2021 2025 cập nhật 03/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 227/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, PHỔ BIẾN CHÍNH
Quyết định 227/QĐ-BCT 2023 tuyên truyền pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2021 2025 cập nhật 02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 227/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG YẾU THẾ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt Đề án tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người tiêu dùng yếu thế giai đoạn 2021 – 2025;

Quyết định số 3003/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và Phụ lục giao dự toán ngân sách năm 2023 cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục hoạt động năm 2023 của Đề án Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người tiêu dùng yếu thế giai đoạn 2021 – 2025 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Vụ KHTC;
– Lưu: VT, CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Sinh Nhật Tân

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG YẾU THẾ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

HOẠT ĐỘNG

MÔ TẢ

DỰ TOÁN

I

Hoàn thiện quy định pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yếu thế

103

1

Hoạt động về đánh giá, đề xuất nâng cao bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yếu thế

Thực hiện khảo sát, làm việc, trao đổi để tìm hiểu công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người tiêu dùng cao tuổi; xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người tiêu dùng cao tuổi

103

II

Đẩy mạnh truyền thông, thông tin về quá trình hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

80

1

Hoạt động đưa tin, cập nhật về quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xây dựng và phát 01 Phóng sự về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yếu thế (nhóm đối tượng người cao tuổi, người tiêu dùng ở khu vực nông thôn)

80

III

Xây dựng bộ tài liệu, công cụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người tiêu dùng yếu thế

207

1

Thiết kế và in tài liệu tuyên truyền cho người tiêu dùng yếu thế

Xây dựng, thiết kế tài liệu (bản trực tuyến) và in tài liệu để hướng dẫn giao dịch cho người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa

103,5

2

Xây dựng, thiết kế tài liệu (bản trực tuyến) và in tài liệu để hướng dẫn giao dịch cho người tiêu dùng cao tuổi

103,5

IV

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức và trang bị k năng

600

1

Tổ chức hội thảo

Tổ chức hội thảo về nâng cao bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cao tuổi

50

2

Phát thanh trên sóng truyền thanh để tuyên truyền về bảo vệ người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa

Chuỗi phát thanh trên sóng truyền thanh có phạm vi phủ sóng rộng, có lượng người theo dõi tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lớn. Nội dung về tuyên truyền pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lưu ý người tiêu dùng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa khi tham gia giao dịch

70

3

Tổ chức cuộc thi, trò chơi, giải thưởng tìm hiểu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tiếp tục thực hiện cuộc thi nhằm kết hợp tuyên truyền, tìm hiểu về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trên cơ sở kết quả Cuộc thi đã được tổ chức năm 2022)

480

V

Chi phí quản lý, chi phí phục vụ hoạt động thầu, dự phòng, khác

10

TNG

1000

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password