Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 228/QĐ-BCT 2023 nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp 2021 2025 cập nhật 03/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 228/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ CHI TIẾT TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ
Quyết định 228/QĐ-BCT 2023 nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp 2021 2025 cập nhật 02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 228/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ CHI TIẾT TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP GIAI ĐOẠN NĂM 2021 – 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu qu công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021 2025;

Căn cứ Quyết định số 3003/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chi tiết thực hin các hoạt động trong năm 2023 của Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thc đa cấp giai đoạn năm 2021 – 2025 (Danh mục nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ
trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Sinh Nhật Tân

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ CHI TIẾT TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP GIAI ĐOẠN NĂM 2021 – 2025
(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2023)

TT

Nội dung công việc

Diễn giải

Kinh phí dkiến (triệu đồng)

I

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

1.270

1

Xây dựng và triển khai Kế hoạch truyền thông về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

770

1.1

Triển khai dịch vụ đăng tin, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về nhận din các hành vi bán hàng đa cấp biến tướng/ bất chính

2.1.1. Thuê đơn vị xây dựng, đăng tin, bài về nhận diện các hành vi bán hàng đa cấp biến tướng/ bất chính trên các báo giấy, báo điện tử, báo hình

280

2.1.2. Thuê đơn vị xây dựng, quản trị, quảng bá trang fanpage quản lý bán hàng đa cấp trên trang mạng xã hội facebook

2.1.3. Thuê dịch vụ chạy quảng cáo video clip tuyên truyền nhận biết các dấu hiệu bán hàng đa cấp bất chính trong hệ thống màn hình trong thang máy, sảnh… các tòa nhà

1.2

Biên soạn, biên dịch, thiết kế, in ấn Báo cáo ngành bán hàng đa cấp Việt Nam năm 2021 (bản tiếng Việt và tiếng Anh)

2.2.1. Biên soạn nội dung Báo cáo

240

2.2.2. Biên dịch tài liệu nước ngoài phục vụ xây dựng nội dung Báo cáo

2.2.3. Biên dịch Báo cáo từ tiếng Việt sang tiếng Anh

2.2.4. Thiết kế Báo cáo (bản tiếng Việt và bản tiếng Anh)

2.2.5. In ấn Báo cáo (bản tiếng Việt và bản tiếng Anh)

1.3

Tổ chức Hội nghị tổng kết quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

250

2

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định mới tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

250

3

Tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đối tượng sinh viên về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và nhận diện các hành vi bán hàng đa cấp biến tướng/ bất chính

250

II

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho cán bộ Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

230

1

Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (cả ở cp TW và tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

230

Tổng

1.500

Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password