Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2296/QĐ-BTC 2022 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước cập nhật 02/2023

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2296/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị
Quyết định 2296/QĐ-BTC 2022 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước cập nhật 11/2022

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2296/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch – Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2530/-BTC ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 đối với Tổng cục Hải quan theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 được giao, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
Kiểm toán Nhà nước;
– Kho bạc Nhà nước;
– Cục TH&TKTC (
để công khai);
– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Chi

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Tổng cục Hải quan

số đơn vị QHNSNN: 1059110

(Kèm theo Quyết định số 2296/QĐ-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

1.1

Quỹ lương

18.768.118

18.768.118

0

1.2

Các khoản chi ngoài định mức

-18.768.118

-18.768.118

0

 

Trong đó:

 

 

 

Chi thuê trụ sở

10.357.197

10.357.197

0

Chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn lậu thuế, vi phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

-17.918.603

-17.918.603

0

Chi mua vật tư, ấn ch

36.642.446

36.642.446

0

Chi trang phục

-14.115.353

-14.115.353

0

Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ, chi quảnrủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác

-8.246.303

-8.246.303

0

Chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

1.730.250

1.730.250

0

Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

-3.260.486

-3.260.486

0

Chi bồi thường thiệt hại cho tổ chức và cá nhân

-144.000

-144.000

0

Chi đoàn công tác nước ngoài

7.351.546

7.351.546

0

Chi tiền lương tăng thêm theo Quyết định 13/2016/-TTg ngày 15/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

-25.867.039

-25.867.039

0

Quỹ lương và chi hoạt động của lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn

78.606.854

78 606.854

0

Quỹ lương và chi hoạt động đối với viên chức làm việc trong cơ quan hành chính

606.212

606.212

0

2

Kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

0

0

0

2.1

Chi mua sắm tài sản

889.043

889.043

0

2.2

Chi sửa chữa tài sản

-889.043

-889.043

0

Ghi chú:

1. Mục 1.2: Không bao gồm dự toán các nội dung chi nhuận bút, biên tập bài viết, tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; chi bồi dưỡng bng hiện vật đối với cán bộ nơi làm việc có yếu tố độc hại theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; chi trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ; hỗ trợ Viện Nghiên cứu Hải quan thanh toán tiền lương năm 2021 đối với 10 viên chức được tiếp nhận về Viện sau khi đi thực tế tăng cường tại các đơn vị.

2. Tổng cục Hải quan:

– Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định và gắn với đặc thù hoạt động của hệ thống Hải quan, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

– Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch – Tài chính): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo thuyết minh phân bổ dự toán và quyết định giao dự toán năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password