Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2345/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Nam Định 2023 cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2345/QĐ-UBND Nam Định, ngày 15 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM
Quyết định 2345/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Nam Định 2023 cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2345/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 15 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– VPCP (Cục KSTTHC);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Báo Nam Định, Đài PT&TH tỉnh;
– Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VP UBND tỉnh;
– Lưu: VP1, VP11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 2345/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Triển khai hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); bảo đảm công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh hoạt động thường xuyên, nền nếp, hiệu quả; công khai, minh bạch các thông tin về TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 3 cấp chính quyền (niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC.

– Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC, nhất là các TTHC liên quan đến các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đầu tư, thuế… Thực hiện liên thông toàn bộ, toàn diện quy trình giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai và thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế trên địa bàn tỉnh giữa ngành thuế và tài nguyên, môi trường để tạo môi trường công khai, minh bạch, hướng đến sự hài lòng cao của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

– Quán triệt và triển khai các nhiệm vụ tại cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

– Kiện toàn và bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, tác phong tốt làm việc chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

– Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cho tổ chức, cá nhân và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính và thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh.

– Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đối với cơ quan hành chính các cấp.

– Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

– Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

– Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

– Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông với công tác thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện TTHC.

B. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1

Xây dựng Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023 của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023

Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

 

Tháng 12/2022

2

Ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh

Các văn bản

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3

Đảm bảo kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC

Phân bổ kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I/2023

II

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 theo ngành, lĩnh vực quản lý và thẩm quyền giải quyết

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

 

Trước 15/01/2023

2

Tổng hợp kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, lựa chọn ngành, lĩnh vực được rà soát, đánh giá năm 2023

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trước 31/01/2023

3

Triển khai, thực hiện rà soát, đánh giá TTHC

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Từ tháng 02/2023 – 7/2023

4

Hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát, đánh giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Báo cáo kết quả rà soát TTHC

Tháng 8/2023

5

Tổng hợp các kết quả rà soát, đánh giá TTHC trình UBND tỉnh thông qua

Báo cáo tổng hợp các kết quả rà soát, đánh giá; Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của UBND tỉnh, sáng kiến cải cách TTHC của tỉnh năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 9/2023

III

RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA TTHC NỘI BỘ

1

Thống kê, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

 

– Các sở, ban, ngành.

– UBND cấp huyện.

Văn phòng UBND tỉnh

Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh

IV

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC VÀ TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM

1

Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC do Văn phòng Chính phủ tổ chức

Cử cán bộ, công chức tham gia

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong năm

2

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cán bộ kiểm soát TTHC cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ làm nhiệm vụ tại TTPVHCC, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Trong năm

3

Trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giữa các đơn vị trong tỉnh, với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm; tổ chức chuyến đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ở các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Trong năm

V

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TỈNH

1

Lấy ý kiến góp ý về TTHC trong dự thảo văn bản có quy định TTHC (trường hợp được luật giao)

Văn bản đóng góp ý kiến

Các sở, ban, ngành

Sở Tư pháp

Thường xuyên

2

Thực hiện đánh giá tác động TTHC trong các dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh (trường hợp được luật giao)

Điền các Biểu mẫu đánh giá về TTHC. Lập hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tính hợp pháp) về nội dung quy định TTHC trong dự thảo theo quy định

VI

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI, CẬP NHẬT CSDL QUỐC GIA VỀ TTHC

1

Kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC hoặc dự thảo quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh (trường hợp được luật giao)

Quyết định công bố danh mục TTHC (hoặc công bố TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Thường xuyên

2

Dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC hoặc quyết định công bố TTHC (trường hợp được luật giao) của Chủ tịch UBND tỉnh; Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC (hoặc TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền

Tờ trình, dự thảo quyết định công bố

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Thực hiện công khai TTHC đã được công bố

Cập nhật TTHC được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên

Niêm yết, công khai đầy đủ, đúng quy định TTHC đã được công bố tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, trên Website của cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Thường xuyên

VII

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1

Công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Niêm yết thông tin, số điện thoại tiếp nhận, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Thường xuyên

2

Tiếp nhận, phân loại, và chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của các cá nhân, tổ chức

Văn bản chuyển phản ánh kiến nghị

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Thường xuyên

3

Xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

VIII

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ

 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Thường xuyên

2

Kiểm soát chất lượng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

Quyết định công bố quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên

3

Dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền (ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, danh mục TTHC)

Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

Các sở, ban, ngành.

Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện,

Thường xuyên

4

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ- CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Thường xuyên

5

Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá trong việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Biểu đánh giá của tổ chức, cá nhân

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

Thường xuyên

6

Triển khai thực hiện “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh

– Hoàn thành tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nam Định phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp.

– Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm tăng thêm 20% đối với mỗi TTHC cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

– Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải TTHC tại các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo tỷ lệ tăng mỗi năm tối thiểu 30% cho đến khi đạt 100%,.

– 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

– Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

– Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo mục tiêu của Đề án 468.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện trong giai đoạn 2023-2025

IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, DUY TRÌ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1

Tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình.

Các dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình được triển khai thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Thường xuyên

2

Xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC (ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC)

Quy trình điện tử trong giải quyết TTHC được thực hiện

3

Tích hợp, kết nối các dịch vụ công theo yêu cầu của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh

Các dịch vụ được tích hợp, kết nối

 

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo yêu cầu

X

CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TTHC

1

Kiểm tra công tác cải cách hành chính; Công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Báo cáo cải cách hành chính

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Theo kế hoạch cải cách hành chính

2

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Báo cáo kiểm tra công tác KSTTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Kế hoạch kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo

3

Kiểm tra việc tuân thủ TTHC và niêm yết công khai TTHC tại nơi trực tiếp giải quyết TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lập Kế hoạch kiểm tra và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền

UBND cấp huyện

 

Trong năm

XI

TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

1

Tuyên truyền về công tác Kiểm soát TTHC; thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương

Tuyên truyền cho cán bộ, công chức về công tác Kiểm soát TTHC

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

 

Thường xuyên

2

Truyền thông về công tác Kiểm soát TTHC; thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; các hoạt động nổi bật trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Các tin, bài về hoạt động kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của tỉnh, các hình thức khác: tờ rơi, …

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và TT, Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương

 

Thường xuyên

XII

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1

Báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

Báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo quý, BC năm; BC đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh

2

Tổng hợp báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC báo cáo Chính phủ, UBND tỉnh

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Báo cáo quý, BC năm; BC đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh

3

Tổng hợp kết quả chấm điểm các tiêu chí chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

Hàng quý, năm

Tổng hợp kết quả chấm điểm đánh giá, phân loại, xếp hạng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC

Báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Hàng quý, năm

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trên cơ sở Kế hoạch kiểm soát TTHC của UBND tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

2. Sở Tài chính phối hợp theo dõi, hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi cho công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về bình xét thi đua, khen thưởng, chấm điểm việc thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Trên đây là Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Nam Định theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình./.

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password