Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2408/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Vĩnh Long cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2408/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 21 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG
Quyết định 2408/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Vĩnh Long cập nhật 11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2408/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 20218 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1448/TTr-STP ngày 11 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. (Phụ lục chi tiết kèm theo)

Lý do: Thực hiện theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017 và Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Cục Kiểm soát TTHC – VPCP;
– CT, các PCT.UBND tỉnh;
– Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
– TTPVHCC, Ban TCD-NC;
– Lưu: VT, 1.12.33.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Liệt

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯA RA KHỎI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số      QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

TT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố TTHC

Lý do

CẤP HUYỆN

01

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Quyết định số 763 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017 và Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp.

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password