Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 248/QĐ-BGDĐT 2023 liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge cập nhật 01/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT LIÊN KẾT TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CAMBRIDGE GIỮA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -
Quyết định 248/QĐ-BGDĐT 2023 liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge cập nhật 01/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 248/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT LIÊN KẾT TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CAMBRIDGE GIỮA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC ANH VIỆT VÀ TỔNG HIỆU TRƯỞNG, THẠC SĨ VÀ HỌC GIẢ CỦA ĐẠI HỌC CAMBRIDGE HOẠT ĐỘNG THÔNG QUA TỔ CHỨC TRỰC THUỘC NHÀ XUẤT BẢN VÀ HỘI ĐỒNG KHẢO THÍ ĐẠI HỌC CAMBRIDGE

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài;

Xét đề nghị của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Anh Việt và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge tại Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge ngày 14 tháng 9 năm 2022 và Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa các Bên liên kết gồm:

Bên Việt Nam:

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Anh Việt

– Trụ sở: Số 01, Đường số 3, khu dân cư Kiến Phát, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

– Điện thoại: +84 (0) 2723 522238 – +84 (0) 272 222 7979

– Website: http://anhviet.edu.vn Email: info@anhviet.edu.vn

– Facebook: http://facebook.com/anhvietschool

Quyết định thành lập: Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Anh Việt.

Bên nước ngoài:

Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge).

– Trụ sở: Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8EA

– Điện thoại: +44 1223 553311 Website: www.cambridge.org

– Giấy phép thành lập: VAT number 823847609

Điều 2. Các Bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã trình bày trong Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge ngày 09 tháng 01 năm 2023 với những nội dung chính sau:

1. Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge.

2. Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các Bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của Cambridge và pháp luật của Việt Nam.

3. Địa điểm tổ chức thi: Số 01, Đường số 3, khu dân cư Kiến Phát, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Chứng chỉ được cấp: Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET) và B2 First Certificate in English (FCE).

5. Tài chính: Lệ phí thi và các loại phí khác (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về giá của Nhà nước Việt Nam.

Điều 3. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Anh Việt có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kế hoạch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức thi; gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge theo định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hằng năm) và khi có sự thay đổi các nội dung quy định tại Điều 2 Quyết định này tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng); chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm tổ chức thi.

Cục Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge của các Bên theo Quyết định này và hồ sơ liên kết của các Bên.

Điều 4. Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET) và B2 First Certificate in English (FCE) giữa Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Anh Việt và Cambridge là 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Anh Việt và Cambridge chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Sở GDĐT Long An;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password