Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 252/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Hoá chất Sở Công Thương Bắc Giang cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2023   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ
Quyết định 252/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Hoá chất Sở Công Thương Bắc Giang cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 252/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày
28 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI
BỎ TRONG LĨNH VỰC HOÁ CHẤT, ĐIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG
THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số
63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông;

Căn cứ Thông tư số
02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số
1831/QĐ-BCT ngày 12/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số
2544/QĐ-BCT ngày 28/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
hoá chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số
67/QĐ-BCT ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục
hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Sở Công
Thương tại Tờ trình số 04/TTr-SCT ngày 23/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo
Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị
bãi bỏ trong lĩnh vực Hoá chất, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Công Thương (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở
Công Thương xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông
rà soát, sửa đổi quy trình điện tử và cập nhật trên Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ
ngày Quyết định được ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các
cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông;
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ
Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
– TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, KTTH, TTTT;
+ Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH
MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC
HOÁ CHẤT, ĐIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /02/2023 của
Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành
chính mới ban hành

TT

Mã THHC

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính

Cơ chế giải quyết

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết của các cơ quan (Sau cắt giảm)

Phí, lệ phí

Thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Theo quy định

Sau cắt giảm

Sở Công Thương

Cơ quan phối hợp giải quyết

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

I

 

Hoá chất

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh nằm trên địa bàn tỉnh

MC

12 ngày

07 ngày

07 ngày

 

Phí thẩm định: 1.200.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

 

 –

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính

MC

15 ngày

09 ngày

09 ngày

 

Phí thẩm định: 1.200.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

2

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ
điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp

MC

05 ngày

05 ngày

05 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

3

 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh nằm trên địa bàn tỉnh

MC

12 ngày

07 ngày

07 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính

MC

15 ngày

09 ngày

09 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1hồ sơ

 

 

2. Danh mục thủ tục hành
chính được sửa đổi, bổ sung

TT

THHC

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính

Cơ chế giải quyết

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết của các cơ quan (Sau cắt giảm)

Phí, lệ phí

Thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Theo quy định

Sau cắt giảm

Sở Công Thương

Cơ quan phối hợp giải quyết

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

I

 

Hoá chất

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2.001547

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công
nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh nằm trên địa bàn tỉnh

MC

12 ngày

07 ngày

07 ngày

 

Phí thẩm định: 1.200.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính

MC

15 ngày

09 ngày

09 ngày

 

Phí thẩm định: 1.200.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

2

2.001175

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ
điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực
công nghiệp

MC

05 ngày

05 ngày

05 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

3

2.001172

Cấp điều chỉnh Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh nằm trên địa bàn tỉnh

MC

12 ngày

07 ngày

07 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính

MC

15 ngày

09 ngày

09 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần1 /hồ sơ

 

 

4

1.002758

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực
công nghiệp

 

 

 

 

 

Phí thẩm định: 1.200.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh nằm trên địa bàn tỉnh

MC

12 ngày

07 ngày

07 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính

MC

15 ngày

09 ngày

09 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

5

2.001161

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh
vực công nghiệp

MC

05 ngày

05 ngày

05 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

6

2.000652

Cấp điều chỉnh Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh nằm trên địa bàn tỉnh

MC

12 ngày

07 ngày

07 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở
sản xuất, kinh doanh tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính

MC

15 ngày

09 ngày

09 ngày

 

Phí thẩm định: 600.000đ/1 lần/1 hồ sơ

 

 

II

 

Điện

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2.000621

Huấn luyện và cấp mới thẻ an
toàn điện

MC

7 ngày

7 ngày

7 ngày

 

Không

 

 

2

2.000643

Cấp lại thẻ an toàn điện

MC

7 ngày

7 ngày

7 ngày

 

Không

 

 

3

2.000638

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ
sung thẻ an toàn điện

MC

7 ngày

7 ngày

7 ngày

 

Không

 

 

Ghi chú:

– Thời hạn giải quyết được tính
bằng ngày làm việc;

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang;

Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan,
Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

Website: http://hcc.bacgiang.gov.vn;
Số điện thoại lễ tân/tổng đài: (0204) 3531.111 – (0204) 3831.818.

 

3. Danh mục thủ tục hành
chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

2.000543

Cấp thẻ kiểm tra viên điện
lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Thông tư số 42/2022/TT-BCT
ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động
điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Điện

Sở Công Thương

Quyết định 102/QĐ- U N ngày 17/01/2020

2

2.000526

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện
lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ
bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Thông tư số 42/2022/TT-BCT
ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động
điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Điện

Sở Công Thương

Quyết định 102/QĐ- U N ngày 17/01/2020

 

PHẦN
II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính mới
ban hành

I. Lĩnh vực Hoá chất

1. Cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp

1.1 Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi
trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Công Thương;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ
và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công
Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn
chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận;

– Trường hợp cơ sở sản xuất,
kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt tại sở
chính, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định
tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Sở Công Thương có trách nhiệm
xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân
có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt
trụ sở chính, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy
định tại Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận có trách nhiệm gửi bản sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của tổ
chức, cá nhân để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ chức, cá nhân
đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được bản sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản
xuất, kinh doanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực tế đối với các
cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn quản lý và có ý kiến bằng văn bản
về việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 của Nghị định này.
Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ
sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn 03
ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở Công Thương địa phương nơi tổ
chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ điều
kiện, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở
sản xuất, kinh doanh hóa chất để phối hợp quản lý. Mẫu Giấy chứng nhận được quy
định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy
chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời,
nêu rõ lý do.

1.2 Cách thức thực hiện:

– Qua Bưu điện.

– Nộp trực tiếp tại Sở Công
Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

– Qua hệ thống dịch vụ công
trực tuyến

1.3 Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng
ký hộ kinh doanh;

c) Bản kê khai từng cơ sở sản
xuất, địa điểm kinh doanh hóa chất;

d) Bản sao quyết định phê duyệt
hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy
định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với
từng cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất;

đ) Bản sao văn bản chấp thuận
kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy
và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất thuộc đối tượng
phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Biên bản kiểm tra an toàn về
phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm
bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản
xuất, kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng
cháy và chữa cháy;

e) Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt
bằng từng cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh hóa chất, nội dung bản vẽ phải
đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho chứa, khu vực chứa hóa chất,
diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất, kho chứa hóa chất; Bản sao
giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng cơ sở sản xuất, kho
chứa hóa chất hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa, Hợp đồng hay thỏa thuận
mua bán hóa chất trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng kho của
tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;

g) Bản kê khai thiết bị kỹ
thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng cơ sở sản xuất, kinh
doanh hóa chất;

h) Bản sao bằng đại học trở lên
chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật
phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất; Bản sao bằng trung
cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;

i) Bản sao quyết định công nhận
kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định
tại điểm đ khoản 4 Điều 34 của Nghị định 82/2022/NĐ-CP;

k) Phiếu an toàn hóa chất của
các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định.

1.4 Số lượng bộ hồ sơ:
01 bộ.

1.5 Thời hạn giải quyết:

– 7 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của
tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính;

– 9 ngày làm việc kể từ ngày
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa
chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ
sở chính;

1.6 Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hóa chất có
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

1.7 Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính:
Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

1.8 Phí, Lệ phí: Phí
thẩm định: 1.200.000đ/giấy chứng nhận

(Thông tư số 08/2018/TT-BTC của
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
hoạt động hóa chất).

1.9 Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

1.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai:

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều
kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01a Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị
định số 82/2022/NĐ-CP (đính kèm theo).

1.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện sản xuất:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Giám đốc hoặc Phó Giám đốc
kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có
bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

* Điều kiện kinh doanh:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm
kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Có kho chứa hoặc có hợp
đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán
hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ;

– Người phụ trách về an toàn
hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về
chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

1.12 Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

– Luật Hóa chất ngày 21 tháng
11 năm 2007;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT- CT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất.

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC
của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong hoạt động hóa chất;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
ngày 05/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Công Thương;

– Nghị định số 82/2022/NĐ-CP
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất.

 

Mẫu
01a

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..(2)

…….(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

VĂN
BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện ……… (4) hóa chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Kính
gửi: Sở Công Thương ………….

Tên tổ chức/cá
nhân:…………………………………………………………………… (1)

Địa chỉ trụ sở chính: …………………….
Điện thoại: ………………….. Fax: ………………………

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……………………….
Điện thoại: ………………. Fax: ………………

Loại hình: Sản xuất □ Kinh
doanh □

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ
kinh doanh số …….. do ……cấp ngày…. tháng…. năm….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét,
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện …………..(4) hóa chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm:

1. Hóa chất sản xuất:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

Khối lượng (6)

Đơn vị tính(7)

Ghi chú

Tên hóa học

Mã CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

 1

 VD: ABC

Axeton

67-64-1

C3H6O

30%

100

Tấn/năm

 

Toluen

108-88-3

C7H8

20%

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 n

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hóa chất kinh doanh:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

Khối (6) lượng

Đơn vị tính(7)

Ghi chú

Tên hóa học

Mã CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

1

VD:

Axeton

67-64-1

C3H6O

30%

500

Tấn/năm

 

 

ABC

Toluen

108-88-3

C7H8

20%

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..(1) xin
cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/NĐ-CP
ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm
…………… (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………………….. (1)
gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:

………………………………………………… (8)
…………………………………………………….

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đề
nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh
vực công nghiệp;

(2): Mã số ký hiệu văn bản của
tổ chức, cá nhân;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;

(4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc
“kinh doanh” hoặc “sản xuất và kinh doanh”;

(5): Chỉ kê khai các thành phần
là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh
vực công nghiệp và Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh
vực công nghiệp quy định tại Luật Hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất;

(6): Kê khai khối lượng hóa
chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm;

(7): Đơn vị đo khối lượng trên
đơn vị thời gian là một năm;

(8): Tên các giấy tờ kèm theo.

 

Mẫu
01g

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………. (2)

……..(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

BẢN
KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT, TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH HÓA CHẤT

STT

Tên các thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn
trong sản xuất, kinh doanh

Số lượng

Thông số kỹ thuật chính

Xuất xứ

Năm sản xuất

Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất

Thời hạn hiệu chuẩn, kiểm định

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ
NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân;

(2): Mã số ký hiệu văn bản của
tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy phép;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép đóng
trụ sở chính.

 

2. Cấp lại giấy chứng nhận
đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp

2.1 Trình tự thực hiện

a) Trường hợp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký
thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp
lại Giấy chứng nhận và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận qua đường
bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân đồng thời
gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh
doanh. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

2.2 Cách thức thực hiện:

– Qua Bưu điện.

– Nộp trực tiếp tại Sở Công
Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

– Qua hệ thống dịch vụ công
trực tuyến.

2.3 Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Bản chính Giấy chứng nhận đã
được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông
tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy
chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng.

2.4 Số lượng bộ hồ sơ:
01 bộ.

2.5 Thời hạn giải quyết:

– 05 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6 Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hóa chất có
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

2.7 Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính:
Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

2.8 Phí, Lệ phí: Phí
thẩm định: 600.000đ/giấy chứng nhận

(Thông tư số 08/2018/TT-BTC của
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
hoạt động hóa chất).

2.9 Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

2.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai:

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01b Phụ lục V ban hành kèm theo
Nghị định số 82/2022/NĐ-CP (đính kèm theo).

2.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung

* Điều kiện sản xuất:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP;

– Giám đốc hoặc Phó Giám đốc
kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có
bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

* Điều kiện kinh doanh:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm
kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Có kho chứa hoặc có hợp
đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán
hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ;

– Người phụ trách về an toàn
hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về
chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

* Điều kiện riêng: Trường
hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin của
tổ chức, cá nhân.

2.12 Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

– Luật Hóa chất ngày 21 tháng
11 năm 2007;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT- CT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất.

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC
của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong hoạt động hóa chất;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
ngày 05/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương;

– Nghị định số 82/2022/NĐ-CP
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất.

 

Mẫu
01b

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………. (2)

…….(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

VĂN
BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….. (4) hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

Kính
gửi: Sở Công Thương …

Tên tổ chức/cá nhân:…………………
………………………………………….(1).

Địa chỉ trụ sở chính:………………………
Điện thoại: …………………… Fax: …………………

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……………….
Điện thoại: …………………. Fax: …………………

Loại hình: Sản xuất □ Kinh
doanh □

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ
kinh doanh số …………. do …………….. cấp ngày…. tháng…. năm….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét
cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….(4) hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số …………(5) ngày….
tháng…. năm…….., giải trình lý do đề nghị cấp lại:

………………. (1) xin
cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Hóa chất, Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày … tháng …
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
113/2017/NĐ- CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm …………. (1)
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật……..(1) gửi kèm
theo hồ sơ liên quan, bao gồm: ……………..(7)

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng
ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

(2): Ký hiệu văn bản của tổ
chức, cá nhân đăng ký lại cấp giấy chứng nhận;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đóng trụ
sở chính;

(4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc
“kinh doanh” hoặc “sản xuất và kinh doanh”;

(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do
Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại;

(6): Thông tin giải trình đề
nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa đổi (nếu có);

(7): Tên các giấy tờ kèm theo
hồ sơ.

 

3. Cấp điều chỉnh giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều
kiện trong lĩnh vực công nghiệp

3.1 Trình tự thực hiện

– Trường hợp có thay đổi địa
điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa
chất sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh
Giấy chứng nhận và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận qua đường bưu
điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ
và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công
Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn
chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận;

– Trường hợp cơ sở sản xuất,
kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt tại sở
chính, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định
tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Sở Công Thương có trách nhiệm
xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân
có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt
trụ sở chính, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
quy định tại Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận có trách nhiệm gửi bản sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của tổ
chức, cá nhân để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ chức, cá nhân
đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được bản sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản
xuất, kinh doanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực tế đối với các
cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn quản lý và có ý kiến bằng văn bản
về việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 của Nghị định này.
Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ
sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn 03
ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở Công Thương địa phương nơi tổ
chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ điều
kiện, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở
sản xuất, kinh doanh hóa chất để phối hợp quản lý. Mẫu Giấy chứng nhận được quy
định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy
chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời,
nêu rõ lý do.

3.2 Cách thức thực hiện:

– Qua Bưu điện.

– Nộp trực tiếp tại Sở Công
Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

– Qua hệ thống dịch vụ công
trực tuyến.

3.3 Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp điều
chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Bản chính Giấy chứng nhận đã
được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng
minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều
chỉnh.

3.4 Số lượng bộ hồ sơ:
01 bộ.

3.5 Thời hạn giải quyết:

– 7 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của
tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính;

– 9 ngày làm việc kể từ ngày
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa
chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ
sở chính;

3.6 Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hóa chất có
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

3.7 Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính:
Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

3.8 Phí, Lệ phí: Phí
thẩm định: 600.000đ/giấy chứng nhận

(Thông tư số 08/2018/TT-BTC của
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
hoạt động hóa chất).

3.9 Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và
kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công
nghiệp.

3.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai:

Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01c Phụ lục V ban hành
kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP (đính kèm theo).

3.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung

* Điều kiện sản xuất:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Giám đốc hoặc Phó Giám đốc
kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có
bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

* Điều kiện kinh doanh:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm
kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Có kho chứa hoặc có hợp
đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán
hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ;

– Người phụ trách về an toàn
hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về
chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

* Điều kiện riêng: Trường
hợp có thay đổi về địa điểm cơ sở sản xuất hóa chất; loại hình, quy mô, chủng
loại hóa chất sản xuất.

3.12 Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

– Luật Hóa chất ngày 21 tháng
11 năm 2007;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT- CT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất.

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC
của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong hoạt động hóa chất;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
ngày 05/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương;

– Nghị định số 82/2022/NĐ-CP
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất.

 

Mẫu
01c

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………. (2)

…….(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

VĂN
BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp
điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………. (4) hóa chất sản
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Kính
gửi: Sở Công Thương …

Tên tổ chức/cá nhân:……………………………
…………………………………..(1)

Địa chỉ trụ sở chính tại: …………………….Điện
thoại: …… Fax……….………

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ………………..
Điện thoại: ………………….. Fax: ………………..

Loại hình: Sản xuất □ Kinh
doanh □

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ
kinh doanh số …………. do …………. cấp ngày…. tháng…. năm….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét
cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….(4) hóa chất
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số………(5)
ngày…. tháng….năm….., thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm:……………(6)Giải
trình lý do đề nghị cấp điều chỉnh(7)

………………. (1)
xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/NĐ-CP
ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 113/2017/NĐ- CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm ………….(1)
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật……(1) gửi kèm theo
hồ sơ liên quan, bao gồm:………….(8)

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng
ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

(2): Mã số ký hiệu văn bản của
tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh
doanh hóa chất;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận
đóng trụ sở chính;

(4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc
“kinh doanh” hoặc “sản xuất và kinh doanh”;

(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do
Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp điều chỉnh;

(6): Thông tin đề nghị cấp điều
chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh và thông tin đề nghị điều chỉnh;

(7): Thông tin giải trình rõ lý
do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận;

(8): Tên các giấy tờ kèm theo
hồ sơ.

 

B. Thủ tục hành chính được
sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực Hoá chất

1. Cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực
công nghiệp

1.1 Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi
trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Công Thương;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ
và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công
Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn
chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận;

– Trường hợp cơ sở sản xuất hóa
chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt tại sở chính, trong thời
hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 3 Điều
1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định
hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ
chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân
có cơ sở sản xuất hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính,
trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại
Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có
trách nhiệm gửi bản sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của tổ chức, cá nhân
để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản
xuất, kinh doanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
bản sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh
doanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực tế đối với các cơ sở sản
xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn quản lý và có ý kiến bằng văn bản về
việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 của Nghị định này.
Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ
sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn 03
ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở Công Thương địa phương nơi tổ
chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ
điều kiện, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ
sở sản xuất, kinh doanh hóa chất để phối hợp quản lý. Mẫu Giấy chứng nhận được
quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp
Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả
lời, nêu rõ lý do.

1.2 Cách thức thực hiện:

– Qua Bưu điện.

– Nộp trực tiếp tại Sở Công
Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

– Qua hệ thống dịch vụ công
trực tuyến.

1.3 Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận
đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản sao Quyết định phê duyệt
hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy
định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

d) Bản sao văn bản chấp thuận
kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy
và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết
kế về phòng cháy và chữa cháy;

Biên bản kiểm tra an toàn về
phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm
bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản
xuất không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt
bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí
nhà xưởng, kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng,
khu vực sản xuất, kho chứa hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng
đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hóa chất hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng,
kho chứa.

e) Bản kê khai thiết bị kỹ
thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng cơ sở sản xuất hóa chất;

g) Bản sao bằng đại học trở lên
chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật
phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất;

h) Bản sao quyết định công nhận
kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định
tại điểm đ khoản 4 Điều 34 của Nghị định 82/2022/NĐ-CP;

k) Phiếu an toàn hóa chất của
các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định.

1.4 Số lượng bộ hồ sơ:
01 bộ.

1.5 Thời hạn giải quyết:

– 7 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của
tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính;

– 9 ngày làm việc kể từ ngày
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa
chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ
sở chính;

1.6 Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp.

1.7 Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính:
Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

1.8 Phí, Lệ phí: Phí
thẩm định: 1.200.000đ/giấy chứng nhận

(Thông tư số 08/2018/TT-BTC của
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
hoạt động hóa chất).

1.9 Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

1.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai:

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01a Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số
82/2022/NĐ-CP (đính kèm theo).

1.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện sản xuất:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Giám đốc hoặc Phó Giám đốc
kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có
bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

1.12 Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

– Luật Hóa chất ngày 21 tháng
11 năm 2007;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT- CT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất;

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC
của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong hoạt động hóa chất;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
ngày 05/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương;

– Nghị định số 82/2022/NĐ-CP
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất.

 

Mẫu
01a

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..(2)

…….(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

VĂN
BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện ……… (4) hóa chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Kính
gửi: Sở Công Thương ………….

Tên tổ chức/cá nhân:………………
……………………………………………… (1)

Địa chỉ trụ sở chính: …………….
Điện thoại: ………………….. Fax: ………………………

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ………………………..
Điện thoại: ………………. Fax: ………………

Loại hình: Sản xuất □ Kinh
doanh □

Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp/hộ kinh doanh số …….. do ……cấp ngày…. tháng…. năm….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét,
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện …………..(4) hóa chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm:

1. Hóa chất sản xuất:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

Khối lượng (6)

Đơn vị tính(7)

Ghi chú

Tên hóa học

Mã CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

1

VD: ABC

Axeton

67-64-1

C3H6O

30%

100

Tấn/năm

 

Toluen

108-88-3

C7H8

20%

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hóa chất kinh doanh:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

Khối lượng (6)

Đơn vị tính(7)

Ghi chú

Tên hóa học

Mã CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

1

VD: ABC

Axeton

67-64-1

C3H6O

30%

500

Tấn/năm

 

Toluen

108-88-3

C7H8

20%

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..(1) xin
cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/NĐ-CP
ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 113/2017/NĐ- CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm
…………… (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………………….. (1)
gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:

………………………………………………… (8)

……………………………………………………………

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đề
nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh
vực công nghiệp;

(2): Mã số ký hiệu văn bản của
tổ chức, cá nhân;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;

(4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc
“kinh doanh” hoặc “sản xuất và kinh doanh”;

(5): Chỉ kê khai các thành phần
là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh
vực công nghiệp và Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh
vực công nghiệp quy định tại Luật Hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất;

(6): Kê khai khối lượng hóa
chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm;

(7): Đơn vị đo khối lượng trên
đơn vị thời gian là một năm;

(8): Tên các giấy tờ kèm theo.

 

Mẫu
01g

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………. (2)

……..(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

BẢN
KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT, TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH HÓA CHẤT

STT

Tên các thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn
trong sản xuất, kinh doanh

Số lượng

Thông số kỹ thuật chính

Xuất xứ

Năm sản xuất

Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất

Thời hạn hiệu chuẩn, kiểm định

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân;

(2): Mã số ký hiệu văn bản của
tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy phép;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép đóng
trụ sở chính.

 

2. Cấp lại giấy chứng nhận
đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực
công nghiệp

2.1 Trình tự thực hiện

a) Trường hợp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký
thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp
lại Giấy chứng nhận và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận qua đường
bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân đồng thời
gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh
doanh. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

2.2 Cách thức thực hiện:

– Qua Bưu điện.

– Nộp trực tiếp tại Sở Công
Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

– Qua hệ thống dịch vụ công
trực tuyến.

2.3 Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp;

b) Bản chính Giấy chứng nhận đã
được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông
tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy
chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng.

2.4 Số lượng bộ hồ sơ:
01 bộ

2.5 Thời hạn giải quyết: 05
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2.6 Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp.

2.7 Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính:
Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

2.8 Phí, Lệ phí: Phí
thẩm định: 600.000đ/giấy chứng nhận

(Thông tư số 08/2018/TT-BTC của
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
hoạt động hóa chất).

2.9 Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

2.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai:

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01b Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định
số 82/2022/NĐ-CP (đính kèm theo).

2.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện sản xuất:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Giám đốc hoặc Phó Giám đốc
kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có
bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

* Điều kiện riêng:

Trường hợp Giấy chứng nhận
bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân.

2.12 Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

– Luật Hóa chất ngày 21 tháng
11 năm 2007;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT- CT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất;

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC
của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong hoạt động hóa chất;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
ngày 05/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương;

– Nghị định số 82/2022/NĐ-CP
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất.

 

Mẫu
01b

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………. (2)

…….(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

VĂN
BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….. (4) hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

Kính
gửi: Sở Công Thương …

Tên tổ chức/cá nhân:………………………
…………………….(1).

Địa chỉ trụ sở chính:………………………
Điện thoại: …………………… Fax: …………………

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……………….
Điện thoại: …………………. Fax: …………………

Loại hình: Sản xuất □ Kinh
doanh □

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ
kinh doanh số …………. do …………….. cấp ngày…. tháng…. năm….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét
cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….(4) hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số …………(5) ngày….
tháng…. năm…….., giải trình lý do đề nghị cấp lại:
……………………………………………………………………………………………………(6)

………………. (1)
xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Nghị định số …/2022/NĐ-CP
ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 113/2017/NĐ- CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm
…………. (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật……………..(1)
gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: ……..(7)

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng
ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

(2): Ký hiệu văn bản của tổ
chức, cá nhân đăng ký lại cấp giấy chứng nhận;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đóng trụ
sở chính;

(4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc
“kinh doanh” hoặc “sản xuất và kinh doanh”;

(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do
Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại;

(6): Thông tin giải trình đề
nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa đổi (nếu có);

(7): Tên các giấy tờ kèm theo
hồ sơ.

 

3. Cấp điều chỉnh giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp

3.1 Trình tự thực hiện

– Trường hợp có thay đổi địa
điểm cơ sở sản xuất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh
doanh, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận và
gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận qua đường bưu điện hoặc gửi trực
tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ
và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công
Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn
chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận;

– Trường hợp cơ sở sản xuất hóa
chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt tại sở chính, trong thời
hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 3 Điều
1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định
hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ
chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân
có cơ sở sản xuất hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính,
trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại
Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có
trách nhiệm gửi bản sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của tổ chức, cá nhân
để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản
xuất, kinh doanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
bản sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh
doanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực tế đối với các cơ sở sản
xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn quản lý và có ý kiến bằng văn bản về
việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 của Nghị định này.
Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ
sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn 03
ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở Công Thương địa phương nơi tổ
chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ điều
kiện, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở
sản xuất, kinh doanh hóa chất để phối hợp quản lý. Mẫu Giấy chứng nhận được quy
định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp không cấp Giấy chứng
nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ
lý do.

3.2 Cách thức thực hiện:

– Qua Bưu điện.

– Nộp trực tiếp tại Sở Công
Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

– Qua hệ thống dịch vụ công
trực tuyến.

3.3 Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp điều
chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Bản chính Giấy chứng nhận đã
được cấp ; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất,
kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh.

3.4 Số lượng bộ hồ sơ:
01 bộ

3.5 Thời hạn giải quyết:

– 7 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của
tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính;

– 9 ngày làm việc kể từ ngày
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa
chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ
sở chính;

3.6 Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp.

3.7 Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính:
Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

3.8 Phí, Lệ phí: Phí
thẩm định: 600.000đ/giấy chứng nhận

(Thông tư số 08/2018/TT-BTC của
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
hoạt động hóa chất).

3.9 Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

3.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai:

Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều
kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01c Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị
định số 82/2022/NĐ-CP (đính kèm theo).

3.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện sản xuất:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Giám đốc hoặc Phó Giám đốc
kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng
đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

* Điều kiện riêng:

Trường hợp có thay đổi về
địa điểm cơ sở sản xuất hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản
xuất

3.12 Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

– Luật Hóa chất ngày 21 tháng
11 năm 2007;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT- CT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất;

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC
của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong hoạt động hóa chất;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
ngày 05/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương;

– Nghị định số 82/2022/NĐ-CP
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất.

 

Mẫu
01c

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………. (2)

…….(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

VĂN
BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp
điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………. (4) hóa chất sản
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Kính
gửi: Sở Công Thương …

Tên tổ chức/cá nhân:………………………
……………………………..(1)

Địa chỉ trụ sở chính tại:
…………………….Điện thoại: ………………..Fax……….………

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ………………..
Điện thoại: ………………….. Fax: ………………..

Loại hình: Sản xuất □ Kinh
doanh □

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ
kinh doanh số …………. do …………. cấp ngày…. tháng…. năm….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét
cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….(4) hóa chất
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số………(5)
ngày…. tháng….năm….., thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao
gồm:……………(6)

Giải trình lý do đề nghị cấp
điều chỉnh:……………………………………………(7)

………………. (1)
xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/NĐ-CP
ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm ………….(1)
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật………………(1) gửi
kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:………….(8)

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng
ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

(2): Mã số ký hiệu văn bản của
tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh
doanh hóa chất;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận
đóng trụ sở chính;

(4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc
“kinh doanh” hoặc “sản xuất và kinh doanh”;

(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do
Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp điều chỉnh;

(6): Thông tin đề nghị cấp điều
chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh và thông tin đề nghị điều chỉnh; (7):
Thông tin giải trình rõ lý do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận;

(8): Tên các giấy tờ kèm theo
hồ sơ.

 

4. Cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực
công nghiệp

4.1 Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi
trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Công Thương;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ
và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công
Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn
chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận;

– Trường hợp cơ sở kinh doanh
hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt tại sở chính, trong
thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 3
Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm
định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho
tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân
có cơ sở kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở
chính, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định
tại Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận có trách nhiệm gửi bản sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của tổ chức,
cá nhân để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ
sở sản xuất, kinh doanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được bản sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản
xuất, kinh doanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực tế đối với các
cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn quản lý và có ý kiến bằng văn
bản về việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 của Nghị định
này. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm
định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân không muộn
hơn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở Công Thương địa phương nơi
tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ điều
kiện, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở
sản xuất, kinh doanh hóa chất để phối hợp quản lý. Mẫu Giấy chứng nhận được quy
định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp không cấp Giấy chứng
nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ
lý do.

4.2 Cách thức thực hiện:

– Qua Bưu điện.

– Nộp trực tiếp tại Sở Công
Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

– Qua hệ thống dịch vụ công
trực tuyến.

4.3 Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận
đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản kê khai về từng địa điểm
kinh doanh;

d) Bản sao Quyết định phê duyệt
hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy
định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

đ) Bản sao văn bản chấp thuận
kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy
và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Biên bản kiểm tra an toàn về
phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm
bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa
chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và
chữa cháy;

e) Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt
bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin
về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho
hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng
kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp
đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức,
cá nhân mua hoặc bán hóa chất;

g) Bản kê khai thiết bị kỹ
thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa
chất;

h) Bản sao bằng trung cấp trở
lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;

i) Bản sao quyết định công nhận
kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định
tại điểm đ khoản 4 Điều 34 của Nghị định này;

k) Phiếu an toàn hóa chất của
các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

4.4 Số lượng bộ hồ sơ:
01 bộ

4.5 Thời hạn giải quyết:

– 7 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của
tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính;

– 9 ngày làm việc kể từ ngày
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa
chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ
sở chính;

4.6 Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp.

4.7 Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính:
Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

4.8 Phí, Lệ phí: Phí
thẩm định: 1.200.000đ/giấy chứng nhận

(Thông tư số 08/2018/TT-BTC của
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
hoạt động hóa chất).

4.9 Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

4.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai:

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01a Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số
82/2022/NĐ-CP (đính kèm theo).

4.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện kinh doanh:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm
kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Có kho chứa hoặc có hợp
đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán
hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ;

– Người phụ trách về an toàn
hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về
chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

4.12 Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

– Luật Hóa chất ngày 21 tháng
11 năm 2007;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT- CT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất;

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong hoạt động hóa chất;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
ngày 05/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương;

– Nghị định số 82/2022/NĐ-CP
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất.

 

Mẫu
01a

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..(2)

…….(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

VĂN
BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện ……… (4) hóa chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Kính
gửi: Sở Công Thương ………….

Tên tổ chức/cá nhân:……………
…………………………… (1)

Địa chỉ trụ sở chính: ……. Điện thoại:
………………….. Fax: ………………………

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ………………………..
Điện thoại: ………………. Fax: ………………

Loại hình: Sản xuất □ Kinh
doanh □

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ
kinh doanh số …….. do ……cấp ngày…. tháng…. năm….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét,
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện …………..(4) hóa chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm:

1. Hóa chất sản xuất:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

Khối  lượng (6)

Đơn vị tính (7)

Ghi chú

Tên hóa học

Mã CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

1

VD: ABC

Axeton

67-64-1

C3H6O

30%

100

Tấn/năm

 

Toluen

108-88-3

C7H8

20%

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hóa chất kinh doanh:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

Khối  lượng (6)

Đơn vị tính (7)

Ghi chú

Tên hóa học

Mã CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

1

VD: ABC

Axeton

67-64-1

C3H6O

30%

500

Tấn/năm

 

Toluen

108-88-3

C7H8

20%

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..(1) xin
cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/NĐ-CP
ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 113/2017/NĐ- CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm
…………… (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………………….. (1)
gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:

………………………………………………… (8)

……………………………………………………………

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đề
nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh
vực công nghiệp;

(2): Mã số ký hiệu văn bản của
tổ chức, cá nhân;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;

(4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc
“kinh doanh” hoặc “sản xuất và kinh doanh”;

(5): Chỉ kê khai các thành phần
là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh
vực công nghiệp và Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh
vực công nghiệp quy định tại Luật Hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất;

(6): Kê khai khối lượng hóa
chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm;

(7): Đơn vị đo khối lượng trên
đơn vị thời gian là một năm;

(8): Tên các giấy tờ kèm theo.

 

Mẫu
01g

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………. (2)

……..(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

BẢN
KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT, TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH HÓA CHẤT

STT

Tên các thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn
trong sản xuất, kinh doanh

Số lượng

Thông số kỹ thuật chính

Xuất xứ

Năm sản xuất

Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất

Thời hạn hiệu chuẩn, kiểm định

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân;

(2): Mã số ký hiệu văn bản của
tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy phép;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép đóng
trụ sở chính.

 

5. Cấp lại giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh
vực công nghiệp

5.1 Trình tự thực hiện

a) Trường hợp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký
thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp
lại Giấy chứng nhận và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận qua đường
bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân đồng thời
gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh
doanh. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5.2 Cách thức thực hiện:

– Qua Bưu điện.

– Nộp trực tiếp tại Sở Công
Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

– Qua hệ thống dịch vụ công
trực tuyến.

5.3 Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp;

b) bản chính Giấy chứng nhận đủ
điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện
sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh;

5.4 Số lượng bộ hồ sơ:
01 bộ

5.5 Thời hạn giải quyết:

– 05 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.6 Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp.

5.7 Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính:
Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

5.8 Phí, Lệ phí: Phí
thẩm định: 600.000đ/giấy chứng nhận

(Thông tư số 08/2018/TT-BTC của
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
hoạt động hóa chất).

5.9 Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

5.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai:

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01b Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định
số 82/2022/NĐ-CP (đính kèm theo).

5.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung

* Điều kiện kinh doanh:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm
kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Có kho chứa hoặc có hợp
đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán
hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ;

– Người phụ trách về an toàn
hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về
chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

* Điều kiện riêng: Trường
hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin của
tổ chức, cá nhân.

5.12 Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

– Luật Hóa chất ngày 21 tháng
11 năm 2007;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT-BCT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất;

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC
của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong hoạt động hóa chất;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
ngày 05/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương;

– Nghị định số 82/2022/NĐ-CP
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất.

 

Mẫu
01b

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………. (2)

…….(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

VĂN
BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….. (4) hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

Kính
gửi: Sở Công Thương …

Tên tổ chức/cá nhân:……………
………………………………….(1).

Địa chỉ trụ sở chính:………………………
Điện thoại: …………………… Fax: …………………

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……………….
Điện thoại: …………………. Fax: …………………

Loại hình: Sản xuất □ Kinh
doanh □

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ
kinh doanh số …………. do …………….. cấp ngày…. tháng…. năm….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét
cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….(4) hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số …………(5) ngày….
tháng…. năm…….., giải trình lý do đề nghị cấp lại:………………. (1)
xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Nghị định số …/2022/NĐ-CP
ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm
…………. (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật……………..(1)
gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: …….(7)

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng
ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

(2): Ký hiệu văn bản của tổ
chức, cá nhân đăng ký lại cấp giấy chứng nhận;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đóng trụ
sở chính;

(4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc
“kinh doanh” hoặc “sản xuất và kinh doanh”;

(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do
Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại;

(6): Thông tin giải trình đề
nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa đổi (nếu có);

(7): Tên các giấy tờ kèm theo
hồ sơ.

 

6. Cấp điều chỉnh giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp

6.1 Trình tự thực hiện

– Trường hợp có thay đổi địa
điểm cơ sở kinh doanh hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản
xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy
chứng nhận và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận qua đường bưu điện
hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ
và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công
Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn
chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận;

– Trường hợp cơ sở kinh doanh
hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt tại sở chính, trong
thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 3
Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm
định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho
tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân
có cơ sở kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở
chính, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định
tại Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận có trách nhiệm gửi bản sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của tổ chức,
cá nhân để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ
sở sản xuất, kinh doanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được bản sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản
xuất, kinh doanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực tế đối với các
cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn quản lý và có ý kiến bằng văn
bản về việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 của Nghị định
này. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm
định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân không muộn
hơn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở Công Thương địa phương nơi
tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ
điều kiện, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ
sở sản xuất, kinh doanh hóa chất để phối hợp quản lý. Mẫu Giấy chứng nhận được
quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp
Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả
lời, nêu rõ lý do.

6.2 Cách thức thực hiện:

– Qua Bưu điện.

– Nộp trực tiếp tại Sở Công
Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

– Qua hệ thống dịch vụ công
trực tuyến.

6.3 Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp điều
chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Bản chính Giấy chứng nhận đã
được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng
minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều
chỉnh.

6.4 Số lượng bộ hồ sơ:
01 bộ

6.5 Thời hạn giải quyết:

– 7 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở kinh doanh hóa chất của tổ chức,
cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính;

– 9 ngày làm việc kể từ ngày
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở kinh doanh hóa chất của tổ
chức, cá nhân được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính;

6.6 Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp.

6.7 Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính:
Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

6.8 Phí, Lệ phí: Phí
thẩm định: 600.000đ/giấy chứng nhận

(Thông tư số 08/2018/TT-BTC của
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
hoạt động hóa chất).

6.9 Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

6.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai:

Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều
kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01c Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị
định số 82/2022/NĐ-CP (đính kèm theo).

6.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung

* Điều kiện kinh doanh:

– Là tổ chức, cá nhân được
thành lập theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật
phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa
chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định
113/2017/NĐ-CP;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm
kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Có kho chứa hoặc có hợp
đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán
hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn
phòng, chống cháy nổ;

– Người phụ trách về an toàn
hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về
chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại
Điều 32 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

* Điều kiện riêng: Trường
hợp có thay đổi về địa điểm cơ sở kinh doanh hóa chất; loại hình, quy mô, chủng
loại hóa chất kinh doanh.

6.12 Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

– Luật Hóa chất ngày 21 tháng
11 năm 2007;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT- CT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất;

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC
của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong hoạt động hóa chất;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
ngày 05/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương;

– Nghị định số 82/2022/NĐ-CP
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất.

 

Mẫu
01c

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………. (2)

…….(3),
ngày …. tháng …. năm ……

 

VĂN
BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp
điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………. (4) hóa chất sản
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Kính
gửi: Sở Công Thương …

Tên tổ chức/cá nhân:……………
………………………..(1)

Địa chỉ trụ sở chính tại: …………………….Điện
thoại: ……….. Fax……….………

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……….
Điện thoại: …………….. Fax: ………………..

Loại hình: Sản xuất □ Kinh
doanh □

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ
kinh doanh số …………. do …………. cấp ngày…. tháng…. năm….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét
cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….(4) hóa chất
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số………(5)
ngày…. tháng….năm….., thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao
gồm:……………(6)

Giải trình lý do đề nghị cấp
điều chỉnh:………………………………………………(7)

………………. (1)
xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/NĐ-CP
ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 113/2017/NĐ- CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm ………….(1)
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật………………(1) gửi
kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:………….(8)

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ
CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng
ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

(2): Mã số ký hiệu văn bản của
tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh
doanh hóa chất;

(3): Tên tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận
đóng trụ sở chính;

(4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc
“kinh doanh” hoặc “sản xuất và kinh doanh”;

(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do
Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp điều chỉnh;

(6): Thông tin đề nghị cấp điều
chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh và thông tin đề nghị điều chỉnh;

(7): Thông tin giải trình rõ lý
do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận;

(8): Tên các giấy tờ kèm theo
hồ sơ.

 

II. Lĩnh vực Điện

1. Huấn luyện và cấp mới thẻ
an toàn điện

1.1. Trình tự thực hiện

Cấp mới đối với các trường hợp:

* Sau khi người lao động được
huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu;

* Bước 1: Nộp hồ sơ: Người sử
dụng lao động có người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT
ngày 02 tháng 8 năm 2021 có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp
thẻ đến Sở Công Thương.

* Bước 2: Xem xét hồ sơ và
trình phê duyệt: Thời gian cấp thẻ cho người lao động quy định tại khoản 2 Điều
4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết một số
nội dung về an toàn điện không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động
được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu
cầu.

1.2. Cách thức thực hiện:

* Gửi hồ sơ qua bưu điện;

* Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở
Công Thương.

1.3. Thành phần, số lượng
hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

* Văn bản đề nghị của người sử
dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người
lao động;

* 02 ảnh (2×3) cm.

1.4. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày
người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại,
kiểm tra đạt yêu cầu

1.5. Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính

* Người vận hành, sửa chữa điện
ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật
Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông
thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

1.6. Cơ quan thực hiện
thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

1.7. Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính: Thẻ An toàn điện.

1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai: Không

1.9. Phí, lệ phí: Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

Người làm công việc vận hành,
sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo mới được tuyển dụng
hoặc chuyển từ công việc khác sang.

1.11. Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

* Căn cứ Luật Điện lực ngày 03
tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày
20 tháng 11 năm 2012;

* Căn cứ Nghị định số
14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Điện lực về an toàn điện;

* Căn cứ Nghị định số
51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

– Thông tư số 05/2021/TT- CT
ngày 02 tháng 8 năm 2021 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

– Thông tư số 13/2022/TT- CT
ngày 25 tháng 8 năm 2022 bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021
của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

2. Cấp lại thẻ an toàn điện

2.1. Trình tự thực hiện:

Cấp lại đối với các trường hợp:
khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ;

* Bước 1: Nộp hồ sơ: Người sử
dụng lao động có người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số
05/2021/TT- CT ngày 02 tháng 8 năm 2021 có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị
huấn luyện, cấp thẻ đến Sở Công Thương.

* Bước 2: Xem xét hồ sơ và
trình phê duyệt: Thời gian cấp thẻ cho người lao động quy định tại khoản 2 Điều
4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết một số
nội dung về an toàn điện không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Công Thương nhận
được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm
mất thẻ.

2.2. Cách thức thực hiện:

* Gửi hồ sơ qua bưu điện;

* Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở
Công Thương.

2.3. Thành phần, số lượng
hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

* Văn bản đề nghị của người sử
dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người
lao động;

* 02 ảnh (2×3) cm và thẻ an
toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

2.4. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở
Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao
động làm hỏng, làm mất thẻ.

2.5. Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính

* Người vận hành, sửa chữa điện
ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện
lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền
núi, biên giới, hải đảo.

2.6. Cơ quan thực hiện
thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

2.7. Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính: Thẻ An toàn điện.

2.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai: Không

2.9. Phí, lệ phí: Không.

2.10. Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

Người làm công việc vận hành,
sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo làm mất hoặc làm hỏng
thẻ an toàn điện.

2.11. Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

* Căn cứ Luật Điện lực ngày 03
tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày
20 tháng 11 năm 2012;

* Căn cứ Nghị định số
14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Điện lực về an toàn điện;

* Căn cứ Nghị định số
51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

– Thông tư số 05/2021/TT- CT
ngày 02 tháng 8 năm 2021 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

– Thông tư số 13/2022/TT- CT
ngày 25 tháng 8 năm 2022 bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021
của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

3. Huấn luyện và cấp sửa
đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

3.1. Trình tự thực hiện

* Bước 1: Nộp hồ sơ: Người sử
dụng lao động có người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số
05/2021/TT- CT ngày 02 tháng 8 năm 2021 có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị
huấn luyện, cấp thẻ đến Sở Công Thương.

* Bước 2: Xem xét hồ sơ và
trình phê duyệt: Thời gian cấp thẻ cho người lao động quy định tại khoản 2 Điều
4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết một số
nội dung về an toàn điện không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động
được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu
cầu

3.2. Cách thức thực hiện:

* Gửi hồ sơ qua bưu điện;

* Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở
Công Thương.

3.3. Thành phần, số lượng
hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

* Văn bản đề nghị của người sử
dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người
lao động;

* 02 ảnh (2×3) cm và thẻ an
toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

3.4. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày
người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại,
kiểm tra đạt yêu cầu hoặc ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của
người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻ.

3.5. Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính

* Người vận hành, sửa chữa điện
ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật
Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông
thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

3.6. Cơ quan thực hiện
thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

3.7. Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính: Thẻ An toàn điện.

3.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai: Không

3.9. Phí, lệ phí: Không.

3.10. Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính:

Người làm công việc vận hành,
sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo chuyển đổi vị trí công
việc hoặc thay đổi bậc an toàn hoặc có sự thay đổi thiết bị, công nghệ;

3.11. Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:

* Căn cứ Luật Điện lực ngày 03
tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày
20 tháng 11 năm 2012;

* Căn cứ Nghị định số
14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Điện lực về an toàn điện;

* Căn cứ Nghị định số
51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

– Thông tư số 05/2021/TT- CT
ngày 02 tháng 8 năm 2021 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

– Thông tư số 13/2022/TT- CT
ngày 25 tháng 8 năm 2022 bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021
của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

 

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password