Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 254/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông Gia Lai cập nhật 06/2023

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT has the copyright on this translation. Copying or reposting it
Quyết định 254/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông Gia Lai cập nhật 05/2023
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.


THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
has the copyright on this translation. Copying or reposting it without the consent of
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
is a violation against the Law on Intellectual Property.


CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN

Các nội dung của VB này được VB khác thay đổi, hướng dẫn sẽ được làm nổi bật bằng
các màu sắc:

     : Sửa đổi, thay thế,
hủy bỏ
     : Hướng dẫn

Click vào phần bôi vàng để xem chi tiết.


Số hiệu: 254/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Thị Thanh Lịch
Ngày ban hành: 19/05/2023
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
254/QĐ-UBND

Gia
Lai, ngày 19 tháng 5 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
THPT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành
Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (gọi tắt là Quy chế thi);

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT
ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm
theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ
thông;

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT
ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi
Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo

Căn cứ Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL
ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ
thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban
hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp
THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Ban Chỉ
đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Gia Lai; Sở Giáo dục và Đào tạo
có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các
khâu trong quá trình tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023
trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các
sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
ký./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c)
– Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
– Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội Gia Lai;
– Ban Văn hóa xã hội-HĐND tỉnh;
– Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi TN THPT năm 2023;
– Thanh tra tỉnh;
– Công an tỉnh;
– Các đ/c PCVP-UBND tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai;
– Lưu: VT, KTTH, KGVX.h.

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Lịch

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 254/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2023 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2023 và xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh nhằm đánh giá chất lượng dạy
và học cấp THPT, chất lượng giáo dục phổ thông; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy
học và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý.

– Sử dụng kết quả thi để xét công nhận
tốt nghiệp THPT, đồng thời cung cấp dữ liệu để các cơ sở giáo dục đại học, cao
đẳng, giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh.

2. Yêu cầu

Thực hiện đúng kế hoạch; đảm bảo
nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đúng Quy chế; huy động cả hệ thống
chính trị tham gia công tác tổ chức Kỳ thi để đạt kết quả tốt.

II. NỘI DUNG

1. Lịch thi

Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27,
28, 29 và 30/6/2023. Lịch thi và thời gian thi các bài thi/môn thi chi tiết tại
Phụ lục I.

2. Đối tượng dự thi, đăng ký bài
thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi

a) Đối tượng dự thi

– Người đã học xong chương trình THPT
trong năm tổ chức kỳ thi;

– Người đã học xong chương trình THPT
nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những
năm trước;

– Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT,
người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký
xét tuyển sinh;

– Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

b) Đăng ký bài thi

– Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:

+ Đối với thí sinh Giáo dục phổ thông:
phải dự thi 04 (bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại
ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

+ Đối với thí sinh Giáo dục thường
xuyên (GDTX): phải dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là
Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có
thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh;

– Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng
tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh được
đăng ký dự thi các bài thi độc lập , bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần
của bài thi tổ hợp .

c) Hình thức thi

– Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp
KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc
nghiệm);

– Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự
luận (gọi chung là bài thi tự luận).

d) Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ
văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi
thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

3. Số lượng đơn vị dự thi, học sinh
dự thi trong toàn tỉnh

a) Đơn vị dự thi: có 62 đơn vị (Phụ lục
II đính kèm) có học sinh dự thi (Trong đó, trường THPT: 50 đơn vị; TT GDTX, TT
GDNN-GDTX: 12 đơn vị).

b) Học sinh dự thi: dự kiến có 15.204
thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 14.298 thí sinh đang học lớp 12 (GDPT:
13.815; GDTX: 483) và 906 thí sinh tự do (GDPT: 757; GDTX: 149).

4. Hội đồng thi, điểm thi

a) Tỉnh Gia Lai tổ chức một Hội đồng
thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai chủ trì.

b) Hội đồng thi thành lập 41 Điểm thi
chính thức và 17 Điểm thi dự phòng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố nhằm tạo
điều kiện thuận tiện cho thí sinh tham dự Kỳ thi và tổ chức khâu coi thi trong
kỳ thi (Phụ lục III đính kèm). Trong Hội đồng thi, thành lập các ban, gồm: Ban
Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban
Làm phách bài thi tự luận; Ban Chấm thi tự luận; Ban Chấm thi trắc nghiệm; Ban
Phúc khảo bài thi tự luận; Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

c) Địa điểm làm việc

– Ban In sao đề thi, Ban Làm phách bài
thi tự luận làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Ban Thư ký, Ban Chấm thi tự luận,
Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Phúc khảo bài thi tự luận và Ban Phúc khảo bài
thi trắc nghiệm làm việc tại Trường THPT chuyên Hùng Vương.

5. Khung thời gian chuẩn bị, tổ chức
Kỳ thi
(Phụ lục IV đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức quán triệt các văn bản về thi; tổ chức các hội
nghị về công tác tổ chức thi, tập huấn nghiệp vụ thi, thanh tra thi; tổ chức
thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 bảo đảm đúng kế hoạch, Quy chế và
các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi
cấp tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời
các cơ sở giáo dục tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ
chức dạy học và ôn tập theo đúng hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; thực
hiện đánh giá nghiêm túc, trung thực kết quả học tập của học sinh; hướng dẫn, hỗ
trợ thí sinh đăng ký dự thi, tạo điều kiện cho thí sinh tham gia dự thi; hoàn
chỉnh hồ sơ dự thi của thí sinh; tập huấn, phổ biến Quy chế thi đến cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Kỳ thi. Chuẩn bị các thiết bị, cơ sở
vật chất , đội ngũ phục vụ cho Kỳ thi; xây dựng phương án tổ chức thi trong điều
kiện phòng, chống dịch Covid -19 và các dịch bệnh khác bảo đảm đúng quy định
như: chuẩn bị một số Điểm thi dự phòng và các Điểm thi bố trí phòng thi, lực lượng
cán bộ, giáo viên dự phòng để đáp ứng yêu cầu khi cần thiết; xây dựng phương án
bố trí lực lượng bảo vệ, y tế, phòng dịch, phục vụ, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo
đảm sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các thành viên làm nhiệm vụ thi
và học sinh tham gia Kỳ thi.

– Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng
phương án, bố trí lực lượng bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại các
Điểm thi, khu vực tổ chức in sao đề thi, phương án vận chuyển và bàn giao đề
thi, bài thi, khu vực tổ chức chấm thi; phân luồng giao thông trong các ngày diễn
ra Kỳ thi.

– Thực hiện công tác kiểm tra, thanh
tra ở tất cả các khâu của Kỳ thi; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những
sai phạm. Phối hợp với Thanh tra tỉnh tiến hành giám sát, kiểm tra hoặc thanh
tra các khâu của Kỳ thi.

– Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ
chức đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo
an ninh và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực tổ chức Điểm thi; hỗ trợ học
sinh có hoàn cảnh khó khăn, rà soát phòng nghỉ, phòng trọ, điều kiện sinh hoạt,
đi lại, an ninh trật tự, … đáp ứng phục vụ thí sinh tham dự kỳ thi và cán bộ,
giáo viên tham gia tổ chức thi; phối hợp các cơ quan chức năng của địa phương để
làm tốt công tác tuyên truyền về Kỳ thi; phổ biến rộng rãi quy chế và các quy định
về thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp THPT trên các thông tin đại chúng, trên
Website của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Gia
Lai huy động lực lượng đoàn viên và thanh niên thành lập các đội tình nguyện tổ
chức hoạt động “Tiếp sức mùa thi”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và
các tổ chức chính trị – xã hội huy động cơ sở vật chất, các nguồn lực nhằm hỗ
trợ tốt nhất việc ăn nghỉ, đi lại, sinh hoạt thuận lợi cho các thí sinh tham dự
kỳ thi, đặc biệt là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và thuộc diện chính sách.

– Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan
chức năng chuẩn bị nhân lực, bố trí đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm sức khỏe
cho các thành viên làm nhiệm vụ thi và học sinh tham gia Kỳ thi, kịp thời xử lý
tình huống bất thường xảy ra về sức khỏe trong những ngày Kỳ thi diễn ra. Tùy
vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác xuất hiện trên địa bàn tỉnh
để xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh phù hợp , đảm bảo Kỳ thi diễn ra an
toàn.

2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn
vị trong tỉnh

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, có
trách nhiệm phối hợp, tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức
triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Kỳ thi với một số nội dung chính sau:

a) Thanh tra tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo
tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp
THPT bảo đảm tổ chức Kỳ thi an toàn, trung thực; chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ và
điều động cán bộ tham gia thanh tra theo đúng Quy chế.

b) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo
tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2023 theo quy định.

c) Sở Y tế

– Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và
Đào tạo xây dựng phương án đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
làm nhiệm vụ trong Kỳ thi và thí sinh dự thi; bố trí lực lượng nhân viên y tế tại
các Điểm thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; ưu tiên giải quyết các thủ
tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện;

– Chỉ đạo các cơ quan y tế địa phương
phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn
thực phẩm;

– Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch
COVID -19 và các loại dịch bệnh khác; kịp thời xử lý các tình huống về dịch bệnh
hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức các khâu của kỳ thi;

– Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các
loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu
khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra.

d) Công an tỉnh

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức, bố trí lực
lượng đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối cho Kỳ thi (ở tất cả các khâu: in sao đề
thi, vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo); phối hợp với Sở Giáo dục
và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức thi trước và trong kỳ thi;

– Chỉ đạo lực lượng công an cấp huyện,
cấp xã bố trí đủ lực lượng giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, kịp thời giải tỏa
các ùn tắc giao thông trong những ngày diễn ra Kỳ thi trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Sở Giao thông vận tải

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo
theo ngành dọc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

e) Công ty Điện lực Gia Lai

Đảm bảo nguồn điện lưới ổn định để tổ
chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa tỉnh và đảm bảo cung cấp điện cho
các ban thuộc Hội đồng thi thực hiện nhiệm vụ (Ban In sao đề thi, Ban Coi thi,
Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, các Ban Phúc khảo
và các Điểm thi).

g) Tỉnh đoàn Gia Lai, các tổ chức đoàn
thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh

Phối hợp với ngành Giáo dục tuyên truyền,
thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi; tổ chức triển khai các chương
trình nhằm hỗ trợ cho thí sinh trước và trong những ngày tổ chức Kỳ thi; phối hợp
xử lý kịp thời các tình huống bất thường xảy ra trong những ngày tổ chức thi; tổ
chức các đội tình nguyện triển khai thực hiện “Tiếp sức mùa thi” hỗ
trợ thí sinh và phụ huynh học sinh trong những ngày diễn ra Kỳ thi.

h) Sở Thông tin và Truyền thông

– Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thông tấn
báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền quy chế thi,
quy chế tuyển sinh, các thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2023.

– Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,
các ngành chức năng và doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông đảm bảo thông tin
liên lạc, an toàn thông tin phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi. Kịp thời
ngăn chặn những thông tin không đúng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm
lý thí sinh trong quá trình diễn ra Kỳ thi.

i) Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền
hình Gia Lai

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo
tuyên truyền Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển
sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; thông tin về Kỳ thi tại các thời điểm trước,
trong và sau Kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố

– Xây dựng kế hoạch tham gia tổ chức Kỳ
thi tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc và Ủy ban nhân dân
các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ,
giáo viên và thí sinh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh và
an toàn thực phẩm; chỉ đạo bố trí các lực lượng, cán bộ, giáo viên THCS tham
gia làm nhiệm vụ thi theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng phương
án phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

– Có phương án hỗ trợ việc đi lại, ăn ở
của thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia Kỳ thi trong mọi tình huống; có
phương án, giải pháp với các tình huống xảy ra mưa to, bão lũ,… tuyệt đối
không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi và
xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023, yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thị
xã, thành phố, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu
có phát sinh các khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo,
phản ảnh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem
xét, quyết định ./.

 

PHỤ LỤC I

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 254/QĐ -UBND ngày
19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Ngày

Buổi

Bài
thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời
gian làm bài

Giờ
phát đề thi cho thí sinh

Giờ
bắt đầu làm bài

27/6/2023

SÁNG

08 giờ 00 phút: Họp cán bộ làm
công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00 phút: Thí sinh làm thủ
tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế
thi, Lịch thi

28/6/2023

SÁNG

Ngữ
văn

120
phút

07
giờ 30

07
giờ 35

CHIỀU

Toán

90
phút

14
giờ 20

14
giờ 30

29/6/2023

SÁNG

Bài
thi KHTN

Vật

50
phút

07
giờ 30

07
giờ 35

Hóa
học

50
phút

08
giờ 30

08
giờ 35

Sinh
học

50
phút

09
giờ 30

09
giờ 35

Bài
thi KHXH

Lịch
sử

50
phút

07
giờ 30

07
giờ 35

Địa

50
phút

08
giờ 30

08
giờ 35

Giáo
dục công dân

50
phút

09
giờ 30

09
giờ 35

CHIỀU

Ngoại
ngữ

60
phút

14
giờ 20

14
giờ 30

30/6/2023

 

Dự
phòng

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Kèm theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 19/5/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT

Đơn
vị đăng ký dự thi

Địa
chỉ

1

Trường THPT Pleiku

163 Tô Vĩnh Diện, Pleiku, Gia
Lai

2

Trường THPT Phan Bội Châu

24 Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai

3

Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh

729 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia
Lai

4

Trường THPT Lê Lợi

44 Lê Lợi, Pleiku, Gia Lai

5

Trường THPT chuyên Hùng Vương

48 Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai

6

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

95 Tôn Đức Thắng, Pleiku, Gia
Lai

7

Trường THPT Chi Lăng

Số 655 Trường Chinh, Pleiku,
Gia Lai

8

Trường TH, THCS và THPT Sao Việt

18 Hoàng Đạo Thúy, Pleiku, Gia
Lai

9

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

21 Quang Trung, Phú Hòa, Chư
Păh, Gia Lai

10

Trường THPT Ya Ly

Thị trấn Ia Ly, Chư Păh, Gia
Lai

11

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Thị trấn Kon Dơng, Mang Yang,
Gia Lai

12

Trường THPT Lương Thế Vinh

Thị trấn Kbang, Kbang, Gia Lai

13

Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng

Xã Sơn Lang, Kbang, Gia Lai

14

Trường THPT Quang Trung

27 Chu Văn An, thị xã An Khê,
Gia Lai

15

Trường THPT Nguyễn Khuyến

194 Quang Trung, thị xã An Khê,
Gia Lai

16

Trường THPT Hà Huy Tập

Thị trấn Kông Chro, Kông Chro,
Gia Lai

17

Trường THPT Lê Hoàn

Thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia
Lai

18

Trường THPT Lê Quý Đôn

Thị trấn Chư Prông, Chư Prông,
Gia Lai

19

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

06 Phan Đình Phùng, thị trấn
Chư Sê, Gia Lai

20

Trường THPT Lê Thánh Tông

70 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa,
Gia Lai

21

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Thị trấn Phú Thiện, Phú Thiện, Gia
Lai

22

Trường THPT Chu Văn An

Thị trấn Phú Túc, Krông Pa, Gia
Lai

23

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia
Lai

24

Trường THPT Phạm Văn Đồng

Xã Ia Sao, I a Grai, Gia Lai

25

Trường THPT Nguyễn Huệ

154 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa,
Gia Lai

26

Trung tâm Giáo dục thường xuyên
tỉnh

61 Lý Thái Tổ, Pleiku, Gia Lai

27

Trường THPT Nguyễn Du

Xã Ia Sươm, Krông Pa, Gia Lai

28

Trường THPT Trần Phú

Xã Thăng Hưng, Chư Prông, Gia
Lai

29

Trường THPT Nguyễn Trãi

Đường Lê Thị Hồng Gấm, thị xã
An Khê, Gia Lai

30

Trường THPT Nguyễn Thái Học

Thị trấn Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia
Lai

31

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Xã Ia Mrơn, I a Pa, Gia Lai

32

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

138 Nguyễn Chí Thanh, Pleiku,
Gia Lai

33

Trường THPT Lê Hồng Phong

Xã Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai

34

Trường THPT Phan Chu Trinh

Xã Ia Tul, Ia Pa, Gia Lai

35

Trường THPT Lý Thường Kiệt

48 Nguyễn Viết Xuân, thị xã
Ayun Pa, Gia Lai

36

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Xã Ia Nan, Đức Cơ, Gia Lai

37

Trường THPT Trường Chinh

Thôn Thanh Bình, thị trấn Chư
Sê, Gia Lai

38

Trường THPT Anh hùng Núp

Xã Kông Lơng Khơng, Kbang, Gia
Lai

39

Trường THCS và THPT Kpă Klơng

Xã Kon Thụp, Mang Yang, Gia Lai

40

Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình
Dương Gia Lai

Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

41

Trường THCS và THPT Phạm Hồng
Thái

Xã Ia Khương, Chư Păh, Gia Lai

42

Trường THCS và THPT Nguyễn Văn
Cừ

Xã Bờ Ngoong, Chư Sê, Gia Lai

43

Trường THCS và THPT Y Đôn

Thị trấn Đak Pơ, Đak Pơ, Gia
Lai

44

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Xã Ia Dreh, Krông Pa, Gia Lai

45

Trường THPT Võ Văn Kiệt

Xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai

46

Trường THPT Tôn Đức Thắng

Xã Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai

47

Trường THPT Nguyễn Thị Minh
Khai

Xã A Dơk, Đak Đoa, Gia Lai

48

Trường THPT Pleime

Xã Ia Ga, Chư Prông, Gia Lai

49

Trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Phường An Tân, An Khê, Gia Lai

50

Trường THPT A Sanh

Xã Ia Krăi, I a Grai, Gia Lai

51

Trường THPT Trần Cao Vân

Xã Ia Hlốp, Chư Sê, Gia Lai

52

Trung tâm GDNN-GDTX Đức Cơ

Số 04 Hai Bà Trưng, Chư Ty, Đức
Cơ, Gia Lai

53

Trung tâm GDNN-GDTX Kbang

Thị trấn Kbang, Kbang, Gia Lai

54

Trung tâm GDNN-GDTX Chư Păh

Thị trấn Phú Hoà, Chư Păh, Gia
Lai

55

Trung tâm GDNN-GDTX Đak Đoa

Thị trấn Đak Đoa, Đak Đoa, Gia
Lai

56

Trung tâm GDNN-GDTX Chư Prông

Thị trấn Chư Prông, Chư Prông,
Gia Lai

57

Trung tâm GDNN-GDTX Chư Sê

Xã Ia Pal, Chư Sê, Gia Lai

58

Trung tâm GDNN-GDTX Chư Pưh

Thị trấn Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia
Lai

59

Trung tâm GDNN-GDTX Phú Thiện

Thị trấn Phú Thiện, Phú Thiện,
Gia Lai

60

Trung tâm GDNN-GDTX Krông Pa

Thị trấn Phú Túc, Krông Pa, Gia
Lai

61

Trung tâm GDNN-GDTX Đak Pơ

Thị trấn Đak Pơ, Đak Pơ, Gia
Lai

62

Trung tâm GDNN-GDTX Mang Yang

Thị trấn Kon Dơng, Mang Yang,
Gia Lai

 

PHỤ LỤC III

PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CÁC ĐIỂM THI, KỲ THI TỐT NGHIỆP
THPT NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 19/5/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT

Điểm
thi

Đơn
vị DKDT

Tổng
số thí sinh

Số
Phòng thi

Số
phòng học thực tế

Điện
thoại trực

thi

1

Trường
PT Dân tộc Nội trú tỉnh

729
Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai

Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh

145

7

10

02693.825.140

Trường PT Sao Việt

18

Tổng số thí sinh:

163

2

Trường
THPT Hoàng Hoa Thám

95
Tôn Đức Thắng, Pleiku, Gia Lai

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

566

25

37

02693.865.434

Trường THPT Hoàng Hoa Thám_TD

28

Tổng số thí sinh:

594

3

Trường
THPT Pleiku

163
Tô Vĩnh Diện, Pleiku, Gia Lai

Trường THPT Pleiku

563

25

28

02693.824.364

Trường THPT Pleiku_TD

(Thí sinh QĐ3+Thí sinh Biên
phòng tỉnh(6TS)+Tỉnh đội)

30

Tổng số thí sinh:

593

4

Trường
THPT Chuyên Hùng Vương

48
Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

452

28

39

02692.221.798

Trường THPT Chuyên Hùng
Vương_TD (Thí sinh CA tỉnh)

195

TT GDTX tỉnh_TD

20

Tổng số thí sinh:

667

5

Trường
THPT Phan Bội Châu

24
Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai

Trường THPT Phan Bội Châu

513

23

30

02693.824.366

Trường THPT Phan Bội Châu_TD
(Thí sinh CA Cơ động Bộ+ Tỉnh đội)

29

Tổng số thí sinh:

542

6

Trường
THPT Nguyễn Chí Thanh

138
Nguyễn Chí Thanh, Pleiku, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

534

23

25

02693.748.586

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh_TD

6

Tổng số thí sinh:

540

7

Trường
THPT Lê Lợi

44
Lê Lợi, Pleiku, Gia Lai

Trường THPT Lê Lợi

529

24

26

02693.874.395

Trường THPT Lê Lợi_TD

37

Tổng số thí sinh:

566

8

Trường
THCS Nguyễn Du, TP Pleiku

08
Hùng Vương, TP. Pleiku,Gia Lai

Trường THPT Chi Lăng

249

21

23

0384.106.912

Trường THPT Chi Lăng_TD

2

TT GDTX tỉnh

193

Trường QT Châu Á Thái Bình
Dương – Gia Lai

45

Tổng số thí sinh:

489

9

Trường
THPT Huỳnh Thúc Kháng

Thị
trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

371

17

20

02693.844.328

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng_TD

18

Tổng số thí sinh:

389

10

Trường
THPT A Sanh


Ia Krăi, Ia Grai, Gia Lai

Trường THPT A Sanh

309

13

15

02693.502.004

Trường THPT A Sanh_TD

1

Tổng số thí sinh:

310

11

Trường
THPT Phạm Văn Đồng


Ia Sao, Ia Grai, Gia Lai

Trường THPT Phạm Văn Đồng

200

10

13

02693.500.739

Trường THPT Phạm Văn Đồng_TD

20

Tổng số thí sinh:

220

12

Trường
THPT Mạc Đĩnh Chi

21
Quang Trung, Phú Hòa, Chư Păh, Gia Lai

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

303

14

16

02693.845.749

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi_TD

19

Tổng số thí sinh:

322

13

Trường
THCS Thị trấn Phú Hòa, Chư Păh

Thị
trấn Phú Hòa, Chư Păh, Gia Lai

Trường THCS và THPT Phạm Hồng
Thái

94

7

10

02693.842.215

Trường THCS và THPT Phạm Hồng
Thái_TD

7

TT GDNN-GDTX Chư Păh

36

TT GDNN-GDTX Chư Păh_TD

10

Tổng số thí sinh:

147

14

Trường
THPT Ya Ly

Thị
trấn Ya Ly, Chư Păh, Gia Lai

Trường THPT Ya Ly

200

9

17

02693.845.416

Trường THPT Ya Ly_TD

12

Tổng số thí sinh:

212

15

Trường
THPT Lê Hoàn

Thị
trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai

Trường THPT Lê Hoàn

398

18

22

02693.846.359

Trường THPT Lê Hoàn_TD

13

Tổng số thí sinh:

411

16

Trường
THCS Quang Trung, Đức Cơ

Thị
trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

167

16

18

0367.414.053

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ_TD

20

Trường THPT Tôn Đức Thắng

115

Trường THPT Tôn Đức Thắng_TD

4

TT GDNN-GDTX Đức Cơ

47

TT GDNN-GDTX Đức Cơ_TD

15

Tổng số thí sinh:

368

17

Trường
THPT Lê Quý Đôn

Thị
trấn Chư Prông, Chư Prông , Gia Lai

Trường THPT Lê Quý Đôn

431

21

30

02693.843.142

Trường THPT Lê Quý Đôn_TD

12

TT GDNN-GDTX Chư Prông

40

TT GDNN-GDTX Chư Prông_TD

15

Tổng số thí sinh:

498

18

Trường
THPT Pleime


Ia Ga, Chư Prông, Gia Lai

Trường THPT Pleime

211

9

11

02693.507.077

Trường THPT Pleime_TD

5

Tổng số thí sinh:

216

19

Trường
THPT Trần Phú


Thăng Hưng, Chư Prông, Gia Lai

Trường THPT Trần Phú

212

9

14

02693.518.345

Trường THPT Trần Phú_TD

4

Tổng số thí sinh:

216

20

Trường
THPT Chu Văn An

Thị
trấn Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai

Trường THPT Chu Văn An

337

23

25

02693.853.619

Trường THPT Chu Văn An_TD

16

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

114

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng_TD

0

TT GDNN-GDTX Krông Pa

25

TT GDNN-GDTX Krông Pa_TD

45

Tổng số thí sinh:

537

21

Trường
THPT Nguyễn Du


Ia Sươm, Krông Pa, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Du

204

9

11

02693.859.214

Trường THPT Nguyễn Du_TD

5

Tổng số thí sinh:

209

22

Trường
THPT Nguyễn Tất Thành


Ia Mrơn, Ia Pa, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

188

12

14

02693.604.500

Trường THPT Nguyễn Tất Thành_TD

15

Trường THPT Phan Chu Trinh

67

Trường THPT Phan Chu Trinh_TD

12

Tổng số thí sinh:

282

23

Trường
THPT Lê Thánh Tông

70
Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Trường THPT Lê Thánh Tông

308

14

20

02693.652.907

Trường THPT Lê Thánh Tông_TD

20

Tổng số thí sinh:

328

24

Trường
THPT Lý Thường Kiệt

48
Nguyễn Viết Xuân, thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Trường THPT Lý Thường Kiệt

232

10

15

02693.682.648

Trường THPT Lý Thường Kiệt_TD

0

Tổng số thí sinh:

232

25

Trường
THPT Trần Quốc Tuấn

Thị
trấn Phú Thiện, Phú Thiện, Gia Lai

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

437

19

27

0269
3855 229

Trường THPT Trần Quốc Tuấn_TD

17

Tổng số thí sinh:

454

26

Trường
THPT Võ Văn Kiệt


Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai

Trường THPT Võ Văn Kiệt

151

7

9

0269
3614 579

Trường THPT Võ Văn Kiệt_TD

4

TT GDNN-GDTX Phú Thiện

0

TT GDNN-GDTX Phú Thiện_TD

4

Tổng số thí sinh:

159

27

Trường
THPT Nguyễn Thái Học

Thị
trấn Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Thái Học

502

22

24

02693.850.300

Trường THPT Nguyễn Thái Học_TD

20

TT GDNN-GDTX Chư Pưh

0

TT GDNN-GDTX Chư Pưh_TD

2

Tổng số thí sinh:

524

28

Trường
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

06
Phan Đình Phùng, Chư Sê, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

535

23

30

02693.851.539

Trường THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm_TD

11

Tổng số thí sinh:

546

29

Trường
THPT Trường Chinh

Thôn
Thanh Bình, Chư Sê, Gia Lai

Trường THPT Trường Chinh

293

13

16

02696.560.006

Trường THPT Trường Chinh_TD

12

Tổng số thí sinh:

305

30

Trường
THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ

Thôn
16, Bờ Ngoong, Chư Sê, Gia Lai

Trường THCS và THPT Nguyễn Văn
Cừ

82

6

17

02693.501.975

Trường THCS và THPT Nguyễn Văn
Cừ_TD

4

TT GDNN-GDTX Chư Sê

32

TT GDNN-GDTX Chư Sê_TD

11

Tổng số thí sinh:

129

31

Trường
THPT Trần Cao Vân


Ia Hlốp, Chư Sê, Gia Lai

Trường THPT Trần Cao Vân

290

13

16

02693.501.789

Trường THPT Trần Cao Vân_TD

0

Tổng số thí sinh:

290

32

Trường
THPT Nguyễn Huệ

154
Nguyễn Huệ, Đak Đoa, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Huệ

470

21

23

02693.831.266

Trường THPT Nguyễn Huệ_TD

22

Tổng số thí sinh:

492

33

Trường
THCS Võ Thị Sáu, Đăk Đoa

Thị
trấn Đak Đoa, Đak Đoa, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Thị Minh
Khai

170

18

24

02693.831.138

Trường THPT Nguyễn Thị Minh
Khai_TD

5

Trường THPT Lê Hồng Phong

177

Trường THPT Lê Hồng Phong_TD

8

TT GDNN-GDTX Đak Đoa

49

TT GDNN-GDTX Đak Đoa_TD

12

Tổng số thí sinh:

421

34

Trường
THPT Trần Hưng Đạo Đường

Trần
Phú, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai

Trường THPT Trần Hưng Đạo

417

24

26

02693.567.627

Trường THPT Trần Hưng Đạo_TD

52

Trường THCS và THPT Kpă Klơng

65

Trường THCS và THPT Kpă
Klơng_TD

5

TT GDNN-GDTX Mang Yang

11

TT GDNN-GDTX Mang Yang_TD

4

Tổng số thí sinh:

554

35

Trường
THCS, THPT Y Đôn

Thị
trấn Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai

Trường THCS và THPT Y Đôn

192

9

12

02693.738.668

Trường THCS và THPT Y Đôn_TD

4

TT GDNN-GDTX Đak Pơ

15

TT GDNN-GDTX Đak Pơ_TD

5

Tổng số thí sinh:

216

36

Trường
THPT Hà Huy Tập

Thị
trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai

Trường THPT Hà Huy Tập

256

12

14

0869.522.450

Trường THPT Hà Huy Tập_TD

13

Tổng số thí sinh:

269

37

Trường
THPT Quang Trung

27
Chu Văn An, thị xã An Khê, Gia Lai

Trường THPT Quang Trung

416

18

24

02693.833.187

Trường THPT Quang Trung_TD

5

Tổng số thí sinh:

421

38

Trường
THPT Dân Tộc Nội Trú Đông Gia Lai

Phường
An Tân, thị xã An Khê, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Khuyến

257

18

20

02696.561.777

Trường THPT Nguyễn Khuyến_TD

10

Trường THPT DT Nội Trú Đông Gia
Lai

153

Tổng số thí sinh:

420

39

Trường
THPT Nguyễn Trãi

Đường
Lê Thị Hồng Gấm, thị xã An Khê, Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Trãi

335

15

19

02693.532.205

Trường THPT Nguyễn Trãi_TD

6

Tổng số thí sinh:

341

40

Trường
THPT Lương Thế Vinh

Thị
trấn KBang, KBang , Gia Lai

Trường THPT Lương Thế Vinh

368

17

25

02693.834.668

Trường THPT Lương Thế Vinh_TD

21

Tổng số thí sinh:

389

41

Trường
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thị
trấn Kbang, Kbang, Gia Lai

Trường THPT Anh Hùng Núp

126

10

20

0869546717

Trường THPT Anh Hùng Núp_TD

5

Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng

48

Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng_TD

3

TT GDNN-GDTX KBang

35

TT GDNN-GDTX Kbang_TD

6

Tổng số thí sinh:

223

TỔNG
CỘNG

 

15.204

652

830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC IV

KHUNG THỜI GIAN CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP
THPT NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 19/5/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT

Nội
dung công tác

Đơn
vị chủ trì

Đơn
vị tham gia

Thời
gian thực hiện

1

Hội nghị tập huấn về công tác tổ
chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 lần thứ nhất – S1 (Tập huấn về nghiệp
vụ tổ chức thi; tập huấn sử dụng Hệ thống Quản lý thi – QLT)

Sở
GDĐT

Các
trường phổ thông; các đơn vị Quân đội, Công an (có thí sinh dự thi); Trung
tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX

Ngày
22/4/2023

2

Rà soát, cập nhật thông tin của
học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu
(CSDL) ngành, gồm:

– Thông tin cá nhân học sinh;

Sở
GDĐT

Các
trường phổ thông; Trung tâm GDTX tỉnh; các Trung tâm GDNN-GDTX (sau đây gọi
chung là các trường phổ thông)


Hoàn thành trước 17 giờ ngày 25/4/2023

– Thông tin kết quả học tập của
học sinh.

 

 


Hoàn thành trước 17 giờ ngày 31/5/2023

3

Tổ chức tập huấn Quy chế thi,
hướng dẫn thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) và học sinh đang
học lớp 12; Hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi.

Các
trường phổ thông

 

Hoàn
thành trước ngày 04/5/2023

4

– Lập và giao tài khoản cho thí
sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 (gọi tắt là thí sinh đang
học lớp 12).

Sở
GDĐT

Các
trường phổ thông


Từ ngày 26/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023

– Tổ chức cho thí sinh đang học
lớp 12 thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống Quản
lý thi.


Từ ngày 26/4/2023 đến hết ngày 30/4/2023

– Tổ chức cho thí sinh đang học
lớp 12 chính thức ĐKDT trực tuyến.


Từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ ngày 13/5/2023

5

Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm
b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi (gọi tắt là thí sinh tự do) ĐKDT trực
tiếp; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT.

Sở
GDĐT

Các
đơn vị ĐKDT

Từ
ngày 04/5/2023 đến 17 giờ ngày 13/5/2023

6

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt
nghiệp THPT cấp tỉnh.

UBND
tỉnh

Sở
GDĐT

Hoàn
thành chậm nhất ngày 10/5/2023

7

Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa
thông tin của thí sinh (nếu có).

Sở
GDĐT

Các
đơn vị ĐKDT

Từ
ngày 14/5/2023 đến hết ngày 19/5/2023

8

In danh sách thí sinh ĐKDT theo
thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh; in Phiếu ĐKDT đối với thí sinh đăng ký
ĐKDT trực tuyến; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên d anh sách

Các
đơn vị ĐKDT

Sở
GDĐT

Hoàn
thành chậm nhất ngày 22/5/2023

9

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông
tin thí sinh.

Sở
GDĐT

Các
đơn vị ĐKDT

Hoàn
thành chậm nhất ngày 25/5/2023

10

Hoàn thành chỉnh sửa thông tin
của thí sinh (nếu có); bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc
túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT.

Sở
GDĐT

Các
đơn vị ĐKDT

Từ
ngày 26/5/2023 đến hết ngày 28/5/2023

11

Tham dự Tập huấn Phần mềm chấm
thi trắc nghiệm

Cục
QLCL

Sở
GDĐT

Hoàn
thành chậm nhất ngày 20/5/2023

12

Thành lập Hội đồng thi, phân
công nhiệm vụ các thành viên

Sở
GDĐT

Các
đơn vị có liên quan

Hoàn
thành chậm nhất ngày 21/5/2023

13

Thành lập các Ban của Hội đồng
thi và các Điểm thi

Sở
GDĐT

Các
trường phổ thông; các đơn vị có liên quan

Theo
tiến độ tổ chức Kỳ thi

14

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận
tốt nghiệp THPT và hồ sơ kèm theo.

Các
đơn vị ĐKDT

Sở
GDĐT

Hoàn
thành chậm nhất ngày 31/5/2023

15

Nhập, rà soát dữ liệu xét công
nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT.

Các
đơn vị ĐKDT

Sở
GDĐT

Từ
ngày 01/6/2023 đến ngày 06/6/2023

16

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ
Kỳ thi; bố trí nhân sự… tham gia công tác thi.

Sở
GDĐT

Các
trường phổ thông, các phòng GDĐT

Từ
ngày 01/6/2023 đến hết ngày 15/6/2023

17

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi
vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

Sở
GDĐT

Cục
QLCL

Hoàn
thành chậm nhất ngày 07/6/2023

18

Thành lập Hội đồng xét công nhận
tốt nghiệp THPT; Họp xét xét miễn thi cho các thí sinh đăng ký miễn thi và
công bố danh sách thí sinh miễn thi.

Sở
GDĐT

Lãnh
đạo trường THPT được triệu tập

Hoàn
thành chậm nhất ngày 07/6/2023

19

Thông báo công khai những trường
hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Thủ
trưởng Đơn vị ĐKDT

 

Hoàn
thành chậm nhất ngày 07/6/2023

20

Các trường nơi đặt Điểm thi chuẩn
bị cơ sở vật chất cho Ban Coi thi làm việc.

Hội
đồng thi

Các
trường đặt Điểm thi

Từ
ngày 10/6/2023 đến hết ngày 20/6/2023

21

Đánh số báo danh, xếp phòng thi
theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi.

Hội
đồng thi Sở GDĐT Gia Lai

Ban
thư ký Hội đồng thi

Hoàn
thành chậm nhất ngày 11/6/2023

22

Gửi về Sở GDĐT Danh sách cán bộ,
giáo viên coi thi, chấm thi (gửi qua email; theo mẫu M01).

Phòng
QLCLGDCN

Các
trường phổ thông

Hoàn
thành chậm nhất ngày 13/6/2023

23

Ban In sao đề thi làm việc.

Ban
In sao đề thi

Hội
đồng thi

Từ
ngày 15/6/2023 đến hết ngày 29/6/2023

24

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ
chức thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 lần thứ 2 – S2

Hội
đồng thi

Trưởng
điểm; Phó Trưởng điểm (sở tại)

Ngày
16/6/2023

25

In và trả Giấy báo dự thi cho
thí sinh.

Các
đơn vị ĐKDT

 

Hoàn
thành chậm nhất ngày 18/6/2023

26

Chuẩn bị CSVC và các điều kiện
cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi: Trưởng Điểm thi hoặc người được
Trưởng Điểm thi ủy quyền về Sở GDĐT nhận danh sách thí sinh, Bảng ghi tên dự
thi, thẻ dự thi, danh sách thí sinh trong phòng thi, Phiếu thu bài thi, phiếu
trả lời trắc nghiệm, bì đựng bài thi… cho Điểm thi.

Hội
đồng thi;

Ban
Thư ký

Các
Trưởng Điểm thi; Phó Trưởng Điểm thi (sở tại)

Hoàn
thành chậm nhất ngày 22/6/2023

27

– Tổ chức tập huấn Quy chế thi,
nghiệp vụ coi thi cho các bộ phận làm công tác Coi thi (Lãnh đạo, thư ký, cán
bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi, công an, y tế…) và hướng dẫn thực hiện
Quy chế thi cho học sinh đang học lớp 12;

– Tổ chức cho CB, GV, NV tham
gia công tác thi Ký cam kết thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ coi thi và chấp
hành đúng Quy chế thi;

– Quán triệt cho học sinh về ý
thức chấp hành pháp luật.., tổ chức cho thí sinh Ký cam kết chấp hành Quy chế
thi.

Các
trường phổ thông; các phòng GDĐT cử giáo viên làm cán bộ coi thi

CB,
GV, NV tham gia công tác thi; thí sinh

Hoàn
thành chậm nhất ngày 24/6/2023

28

Lãnh đạo, thư ký, phục vụ, bảo
vệ, y tế, kế toán các Điểm thi bắt đầu làm việc.

Ban
coi thi

Các
trường đặt Điểm thi

Ngày
26/6/2023

29

Ban Vận chuyển và bàn giao đề
thi giao đề thi đến các Điểm thi.

Ban
In sao đề thi, Ban vận chuyển và bàn giao đề thi

Các
Điểm thi

Ngày
27/6/2023

30

– Tất cả các thành viên của Điểm
thi họp triển khai nhiệm vụ.

– Các Điểm thi tổ chức cho thí
sinh làm thủ tục dự thi (nhận thẻ dự thi, đính chính các sai sót hồ sơ…); phổ
biến Quy chế thi cho thí sinh.

– Hướng dẫn nghiệp vụ coi thi
cho các bộ phận làm công tác coi thi (Lãnh đạo, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ
giám sát phòng thi, công an, y tế…).

Ban
coi thi

Các
Điểm thi, thí sinh

Ngày
27/6/2023

31

Coi thi theo lịch thi

Ban
coi thi

Các
Điểm thi, thí sinh

Các
ngày 28/6, 29/6 và 30/6/2023

32

Các Điểm thi báo cáo nhanh tình
hình coi thi từng buổi thi về Ban Thư ký.

Ban
Coi thi, Ban Thư ký

Các
Điểm thi

Trước
khi kết thúc Bài thi/Môn thi (đối với bài thi tổ hợp) 25 phút.

33

Hội đồng thi cập nhật vào Hệ thống
QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi về Bộ GDĐT.

Ban
Thư ký

Các
Điểm thi

Buổi
sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

34

Ban thư ký thu nhận bài thi, hồ
sơ coi thi của các Điểm thi tại Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Ban
Thư ký

Các
Điểm thi

Từ
16 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút ngày 29/6/2023

35

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu
và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Cục
QLCL

Hội
đồng thi

(Ban
Thư ký)

Chậm
nhất 11 giờ 30 phút ngày 30/6/2023

36

– Tổ chức chấm thi.

– Tổng kết công tác chấm thi .

– Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ
GDĐT.

– Hoàn thành đối sánh kết quả
thi.

Ban
Chấm thi trắc nghiệm; Ban Chấm thi tự luận;

Ban
Thư ký

Cục
QLCL; Sở GDĐT; Hội đồng thi

Hoàn
thành chậm nhất 17 giờ ngày 15/7/2023

37

Công bố kết quả thi

Hội
đồng thi

Sở
GDĐT; các đơn vị ĐKDT

08
giờ 00 phút ngày 18/7/2023

38

Nhận đơn phúc khảo của thí
sinh, lập danh sách phúc khảo, thực hiện bằng Hệ thống QLT (Nhận hồ sơ, nhập
vào phần mềm QLT)
.

Các
đơn vị ĐKDT

Sở
GDĐT

(Ban
Thư ký)

Từ
ngày 18/7/2023 đến hết ngày 27/7/2023

39

Xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Hội
đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT Sở GDĐT

Các
trường phổ thông

Hoàn
thành chậm nhất ngày 20/7/2023

40

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi
báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt
nghiệp ТНРТ.

Sở
GDĐT

 

Hoàn
thành chậm nhất ngày 22/7/2023

41

In và hoàn thiện Giấy chứng nhận
kết quả thi.

Sở
GDĐT

(Ban
Thư ký)

 

Hoàn
thành chậm nhất ngày 24/7/2023

42

Giao nhận Giấy chứng nhận kết
quả thi tại Sở và phát cho thí sinh.

Sở
GDĐT

(Ban
Thư ký)

Các
đơn vị ĐKDT, các trường phổ thông

Hoàn
thành chậm nhất ngày 24/7/2023

43

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp
tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho
thí sinh.

Các
trường phổ thông

Thí
sinh

Hoàn
thành chậm nhất ngày 24/7/2023

44

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở
GDĐT/Hội đồng thi.

Các
đơn vị ĐKDT

Sở
GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn
thành chậm nhất ngày 28/7/2023

45

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu
có).

Hội
đồng thi

Cục
QLCL; Sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn
thành chậm nhất ngày 05/8/2023

46

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp
THPT xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Sở
GDĐT

Các
trường phổ thông

Hoàn
thành chậm nhất ngày 12/8/2023

47

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi
báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục
QLCL).

Sở
GDĐT

Cục
QLCL

Hoàn
thành chậm nhất ngày 13/8/2023

48

Gửi danh sách thí sinh được
công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ).

Sở
GDĐT

Văn
phòng Bộ GDĐT

Hoàn
thành chậm nhất ngày 15/8/2023

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh


Quyết định 254/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 19/05/2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

46

Quyết định 254/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp trung học …

Chọn văn bản so sánh thay thế:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN

Văn bản bị thay thế

Văn bản thay thế


Chú thích

Chú thích:

Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.

= Nội dung hai
văn bản đều có;

=
Nội dung văn bản cũ có, văn bản mới không có;

= Nội dung văn
bản cũ không có, văn bản mới có;

= Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.

 

Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.

Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.

Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.

Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

FILE ATTACHED TO DOCUMENT

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password