Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2547/QĐ-UBND 2022 địa điểm lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ Vĩnh Long 2023 cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2547/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH
Quyết định 2547/QĐ-UBND 2022 địa điểm lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ Vĩnh Long 2023 cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2547/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2435/TTr-SCT ngày 29/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023.

(Kèm theo Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023)

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố công bố Danh mục nêu trên và tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

– Trường hợp có thay đổi, cần điều chỉnh bổ sung về nội dung sự kiện, thời gian, địa điểm, chủ đề tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại khác với Danh mục đã công bố, giao Sở Công Thương thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xét duyệt sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế;

– Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, giao Sở Công Thương tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 8, 9 Điều 29 tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT, các PCT. UBND tỉnh;
– LĐVP. UBND tỉnh;
– Phòng KT-NV;
– Lưu: VT, 6.11.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Liệt

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Địa điểm

Thời gian

Lĩnh vực ưu tiên

I

THÀNH PHỐ VĨNH LONG

1

Đường Võ Văn Kiệt (Phường 2, 9)

Trong các dịp Lễ, Tết

Thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp đô thị

2

Sân vận động Vĩnh Long

II

HUYỆN TRÀ ÔN

1

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao

Quý I, II, III, IV năm 2023

Thương mại, công nghiệp và giống cây trồng,…

2

Quãng trường xã Hựu Thành

Quý I, II, III, IV năm 2023

III

HUYỆN MANG THÍT

1

Thị trấn Cái Nhum

Tháng 5 – 6/2023

Hàng công nghiệp tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, giống cây trồng, vật nuôi

IV

HUYỆN LONG HỒ

1

Sân vận động huyện Long Hồ

Từ 30/4/2023 đến 30/12/2023

Hàng tiêu dùng, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại,…

2

Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện Long Hồ

3

Trung tâm Văn hóa thể dục – thể thao xã Hòa Ninh

4

Nhà văn hóa lao động Khu công nghiệp Hòa Phú

V

THỊ XÃ BÌNH MINH

1

Đường 3 tháng 2, phường Cái Vồn

Đầu năm 2023

Hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán

2

Tháng 4, 8, 12 năm 2023

Phục vụ tiêu dùng, sản xuất,….

VI

HUYỆN TAM BÌNH

1

Khu đô thị mới Song Phú

Quý I/2023

Thương mại, nông nghiệp,…

2

Sân vận động huyện Tam Bình

Quý IV/2023

Công nghiệp, thương mại, dịch vụ

3

Chợ Cái Ngang

Quý III/ 2023

Thương mại, công nghiệp, tiêu dùng

VII

HUYỆN BÌNH TÂN

1

Trung tâm Hành chính huyện Bình Tân

Tháng 3, 6, 12 năm 2023

Hàng tiêu dùng, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, …

VIII

HUYỆN VŨNG LIÊM

1

Trung tâm văn hóa huyện Vũng Liêm

Tháng 5/2023

Thương mại, hàng tiêu dùng, gỗ mỹ nghệ

2

Tháng 12/2023

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password