Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 260/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thông tin Sơn La cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 260/QĐ-UBND Sơn La, ngày 20 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG
Quyết định 260/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thông tin Sơn La cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 260/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 82/TTr-SNV ngày 03 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La

1. Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo.

2. Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý, xuất bản Công báo tỉnh Sơn La.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La

Thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, khoản 7, Điều 2, Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Điều 4 Chương II, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La

1. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La là người chịu trách nhiệm trước Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Cổng Thông tin điện tử.

3. Số lượng người làm việc

a) Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La căn cứ các quy định của pháp luật xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

b) Số lượng cấp phó các phòng thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và phân cấp của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– Các sở, ban, ngành;
– UBND các huyện, thành phố;
– LĐVP, các Phòng: NC, KGVX, TC-HC-QT;
– Lưu: VT, NC, Hiệp(10b).

CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password