Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2648/QĐ-BCT 2022 miễn trừ chống bán phá giá Công ty Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam cập nhật 01/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2648/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO
Quyết định 2648/QĐ-BCT 2022 miễn trừ chống bán phá giá Công ty Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam cập nhật 12/2022

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2648/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KIM LOẠI HỢP PHÁT MIỀN NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc;

Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung lượng sản phẩm thép hợp kim hoặc không hp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có mã HS 7210.70.11 và 7210.70.19 được miễn trừ biện pháp chống bán phá giá theo Quyết định số 2940/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2021, Quyết định số 1898/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2022 và Quyết định số 2102/QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam với khối lượng 355,589 tấn (Ba trăm năm mươi lăm phẩy năm tám chín tấn).

Điều 2. Cho phép Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam được hoàn lại tiền thuế chống bán phá giá đã nộp theo Quyết định số 1283/QĐ-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho những lô hàng nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và đăng ký tờ khai hải quan trong năm 2022.

Điều 3. Điều kiện để Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam được miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và hoàn thuế chống bán phá giá đã nộp:

– Hàng nhập khẩu là sản phẩm thép đã được sơn thuộc mã HS 7210.70.11 và 7210.70.19;

– Hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trong năm 2022;

– Hàng nhập khẩu do Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu.

Điều 4. Hàng nhập khẩu được miễn trừ phải được Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam đưa vào sản xuất.

Điều 5. Việc thực hiện miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá kể cả trình tự, thủ tục hoàn thuế, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Bộ Công Thương có quyền thanh tra, kiểm tra Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam về việc được miễn trừ. Trường hợp Công ty vi phạm khoản 1 Điều 26 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương sẽ thu hồi Quyết định miễn trừ và gửi văn bản tới Cơ quan Hải quan để yêu cầu truy thu tiền thuế chống bán phá giá đã được miễn trừ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam có trách nhiệm tuân thủ điều kiện và nghĩa vụ theo các quy định hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 8. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 8;
– Bộ trưởng;
– Các Thứ trư
ng;
– Bộ Tài chính;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, PVTM (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password