Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 268/QĐ-CHK 2023 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội cập nhật 03/2023

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GTVT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 06/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI
Quyết định 268/QĐ-CHK 2023 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội cập nhật 02/2023

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG
TÁC NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GTVT THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 06/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ
YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM
2023
(kèm theo Quyết định số 268/QĐ-CHK ngày 15/02/2023 của Cục trưởng Cục HKVN)

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu năm 2023:

Bám sát mục tiêu và phương châm hành động của Chính
phủ, Bộ GTVT trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội và dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2023. Tiếp tục ưu tiên nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn
hàng không; khôi phục và mở rộng hoạt động khai thác quốc tế; tập trung giải
quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm,
các quy hoạch cảng hàng không. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng,
chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên tất cả lĩnh vực
công tác.

2. Chủ đề năm 2023: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động, tích cực
giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục
tiêu, chỉ tiêu của năm 2023.

3. Một số chỉ tiêu cơ bản:

– Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không,
không để xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng.

– Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 đạt
xấp xỉ 80 triệu khách và 1,44 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 44,5% về hành
khách và 17,8% về hàng hóa so với năm 2022. So với cùng thời điểm trước dịch
Covid-19 (năm 2019) tăng xấp xỉ 1% về hành khách và 14,8% về hàng hóa, trong đó:

+ Vận chuyển nội địa đạt 45,5 triệu khách và 150
nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 4% so với năm 2022 và tăng 22% so với năm
2019 về hành khách, trong khi tăng trưởng về hàng hóa tăng 6% so với năm 2022
và giảm 15% so với năm 2019;

+ Vận chuyển quốc tế đạt 34 triệu khách và 1,23
triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng hơn 181% so với năm 2022 nhưng giảm 18,5% so
với năm 2019 về hành khách trong khi hàng hóa tăng trưởng hơn 13,8% so với năm
2022 và 22,4% so với năm 2019.

– Trên cơ sở mục tiêu và phương châm hành động
trên, để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023,
Cục HKVN ban hành Chương trình công tác và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và giao
nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN tập trung chỉ đạo, điều hành,
tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

STT

Nội dung

Thời hạn hoàn
thành

Lãnh đạo phụ
trách

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

A

Văn bản quy
phạm pháp luật

1

Luật Hàng không
dân dụng Việt Nam (Thay thế Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014)

Quý I/2023 trình
Bộ GTVT Hồ sơ đề nghị xây dựng

Đinh Việt Thắng

P. PC-HTQT

Các phòng thuộc
Cục, TTHK; các Cảng vụ hàng không

2

Nghị định sửa đổi,
bổ sung Nghị định số 05/2021/NĐ- CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ
về khai thác cảng hàng không, sân bay

Tháng 4/2023

PCT Phạm Văn Hảo

P.QLCHKSB

Các Phòng thuộc
Cục, TTHK; Các cảng vụ hàng không; Các doanh nghiệp trong ngành

3

Thông tư sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và
khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày
27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số
01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Đã trình dự thảo
Tháng 11/2022

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng Tiêu chuẩn
an toàn bay

Các phòng thuộc
Cục, TTHK

Chuyển tiếp từ
chương trình năm 2022.

– Dự kiến Tháng
5/2023 Vụ chủ trì trình Bộ trưởng

4

Thông tư sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt
động hàng không chung, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại
trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư
33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định
về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng
Việt Nam

Trước ngày
23/6/2023

PCT Đinh Việt Sơn

P. VTHK

Các Phòng thuộc
Cục, TTHK; Các cảng vụ hàng không; Các doanh nghiệp trong ngành

Dự kiến Tháng
11/2023 Vụ chủ trì trình Bộ trưởng.

5

Thông tư quy định
chi tiết về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không (thay thế
Thông tư 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng
không)

Đề cương -Tháng
1/2023

Dự thảo – trước
ngày 23/3/2023

PCT Phạm Văn Hảo

P. TCCB

Các Phòng thuộc
Cục, TTHK; Các cảng vụ hàng không; Các doanh nghiệp trong ngành

Dự kiến Tháng
7/2023 Vụ chủ trì trình Bộ trưởng.

B

Đề án, dự án,
Quy hoạch

I

Các quy hoạch
Cảng HK

1

Tiếp tục thực hiện
Đê án Quy hoạch hệ thống CHKSB toàn quốc

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Nghị quyết số
55-NQ/ĐU ngày 13/01/2023

2

Tiếp tục thực hiện
Đê án điều chỉnh quy hoạch CHKQT Cam Ranh

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Nghị quyết số
55-NQ/ĐU ngày 13/01/2023

3

Tiếp tục thực hiện
Đê án điều chỉnh quy hoạch CHK Pleiku

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Nghị quyết số
55-NQ/ĐU ngày 13/01/2023

4

Tiếp tục thực hiện
Đê án điều chỉnh quy hoạch CHK Phù Cát

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Nghị quyết số
55-NQ/ĐU ngày 13/01/2023

5

Tiếp tục thực hiện
Đê án điều chỉnh quy hoạch CHKQT Phú Quốc

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Nghị quyết số
55-NQ/ĐU ngày 13/01/2023

6

Tiếp tục thực hiện
Đê án điều chỉnh quy hoạch CHK Liên Khương

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Nghị quyết số
55-NQ/ĐU ngày 13/01/2023

7

Tiếp tục thực hiện
Đê án điều chỉnh quy hoạch CHK Buôn Ma Thuột

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Nghị quyết số
55-NQ/ĐU ngày 13/01/2023

8

Tiếp tục thực hiện
Đê án điều chỉnh quy hoạch CHKQT Cát Bi

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Nghị quyết số
55-NQ/ĐU ngày 13/01/2023

9

Tiếp tục thực hiện
Đê án điều chỉnh quy hoạch CHK Vinh

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Nghị quyết số
55-NQ/ĐU ngày 13/01/2023

10

Tiếp tục hoàn
thiện đề án phân cấp, phân quyền theo yêu cầu của Bộ GTVT

Theo kế hoạch thẩm
định của Bộ GTVT

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Theo kế hoạch cụ
thể của Bộ GTVT

II

Đề án khác

1

Tiếp tục theo dõi
tiến độ trình Chính phủ Đề án ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng ICAO và cử đại
diện của Việt Nam tại ICAO.

Cục HKVN đã báo
cáo Bộ GTVT dự thảo lần 2 của Đề án và dự thảo TTr Chính phủ và dự thảo Quyết
định phê duyệt

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Vụ HTQT (Bộ GTVT)

2

Tiếp tục thực hiện
Đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về
hàng không dân dụng đến 2020 và tầm nhìn 2025”.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

3

Tiếp tục thực hiện
Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác hợp tác quốc tế
và hội nhập quốc tế của Cục HKVN, giai đoạn 2021- 2025″.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các thành viên Ban
chỉ đạo thực hiện Đề án

4

Tiếp tục quản lý,
giám sát, tổ chức thực hiện Đề án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao
thông vận tải hàng không đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo
đúng quy hoạch được duyệt

Cả năm 2023

Cục trưởng

Phòng KHĐT

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

C

Công tác chuyên
môn

I

Lĩnh vực Pháp
chế

1

Công tác rà soát,
hệ thống hoá; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy
phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Theo quy định đối
với từng nhiệm vụ

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng thuộc
Cục, Văn phòng, Thanh tra hàng không, các Cảng vụ hàng không

Báo cáo định kỳ và
đột xuất theo yêu cầu của Bộ GTVT

2

Công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; theo dõi tình
hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

Theo quy định đối
với từng nhiệm vụ

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng thuộc
Cục, Văn phòng, Thanh tra hàng không, các Cảng vụ hàng không

Báo cáo định kỳ 6
tháng; báo cáo năm và đột xuất theo yêu cầu của Bộ GTVT

3

Công tác bồi
thường của Nhà nước

Theo yêu cầu của
Bộ GTVT

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng thuộc
Cục, Văn phòng, Thanh tra hàng không, các Cảng vụ hàng không

Báo cáo theo yêu
cầu của Bộ GTVT

4

Công tác cải cách
và kiểm soát TTHC, báo cáo việc thực hiện các TTHC

Theo quy định về
kiểm soát thủ tục hành chính

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng thuộc
Cục, Văn phòng, Thanh tra hàng không, các Cảng vụ hàng không

Báo cáo hàng quý,
báo cáo năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ GTVT

5

Công tác tham mưu
về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

Theo nhiệm vụ được
phân công

Theo Lãnh đạo phân
công

PC-HTQT

Theo nội dung vụ
việc

6

Thực hiện pháp
điển hệ thống QPPL đối với Đề mục HKDD

Thường xuyên hàng
năm khi có VBQPPL được ban hành

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

7

Thực hiện triển
khai công tác cải thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực HKDD
(đang triển khai thực hiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 chương
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai
đoạn 2020-2025)

Thực hiện theo
từng giai giai đoạn (từ 2020-2025)

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng thuộc Cục

Triển khai thực
hiện theo Quyết định được Chính phủ phê duyệt

8

Quản lý việc đăng
ký, xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay; đăng ký, xóa đăng ký giao dịch bảo
đảm bằng tàu bay; đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu
bay; cung cấp thông tin trong Sổ đăng bạ tàu bay; cấp mã số AEP; đăng ký, xóa
đăng ký văn bản IDERA

Theo quy định về
thời hạn giải quyết đối với từng TTHC

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

II

Lĩnh vực HTQT

1

Điều ước và
Thoả thuận quốc tế

PC-HTQT

1.1

Trao đổi đàm phán
sửa đổi HĐHK với Anh

Quý I

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

VTHK

1.2

Trao đổi đàm phán
HĐHK với Ma-lai-xia

Quý II

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

VTHK

1.3

Triển khai thủ tục
phê duyệt HĐHK toàn diện ASEAN – EU (AE-CATA) sau khi có thông báo của BTK
ASEAN

Quý I/ II

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

các Phòng liên
quan

1.4

Tiếp tục phối hợp
với Vụ HTQT triển khai thủ tục Báo cáo Chính phủ gia nhập Công ước và Nghị
định thư Bắc-Kinh 2010

Quý II

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

1.5

Thoả thuận hợp tác
hàng không dân dụng với các doanh nghiệp hàng không Hà Lan

Quý II

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

các Phòng liên
quan

2

Tham dự các
hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế đa phương

PC-HTQT

2.1

Hội nghị lần thứ
47 Nhóm công tác VTHK ASEAN (ATWG49)

Quý I

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng: VTHK,
QLHĐB, TCATB, ANHK

Theo KH của ASEAN

2.2

Hội nghị lần thứ
48 Nhóm công tác VTHK ASEAN (ATWG50)

Quý IV

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các phòng: VTHK,
QLHĐB, TCATB, ANHK

Theo KH của ASEAN

2.3

Hội nghị lần thứ
53 Nhóm công tác VTHK APEC (TPT-WG)

Quý I

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng: VTHK,
QLHĐB, ANHK

Theo KH bộ GTVT

2.4

Hội nghị lần thứ
54 Nhóm công tác VTHK APEC (TPT-WG)

Quý III

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng: VTHK,
QLHĐB, ANHK

Theo KH Bộ GTVT

2.5

02 Hội nghị đàm
phán HĐHK khu vực ASEAN- Nhật Bản

Quý IV

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

VTHK

Theo KH của ASEAN

2.6

02 Hội nghị đàm
phán HĐHK khu vực ASEAN- Hàn Quốc

Quý IV

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

VTHK

Theo KH của ASEAN

2.7

02 Hội nghị Nhóm
công tác hàng không ASEAN- New Zealand (ANZWG- RASA)

Quý I/III

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

VTHK

Theo KH của ASEAN

2.8

Hội nghị lần thứ
13 Nhóm công tác hàng không ASEAN- Trung Quốc (ACWG-RASA)

Quý II

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

VTHK

Theo KH của ASEAN

2.9

Hội nghị quan chức
cấp cao GTVT ASEAN lần thứ 53 (STOM 55)

Quý I

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

VTHK

Theo KH Bộ GTVT

2.10

Hội nghị quan chức
cấp cao GTVT ASEAN lần thứ 54 (STOM 56), Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần
thứ 28 (ATM 29) và các hội nghị liên quan

Quý III

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

VTHK

Theo KH Bộ GTVT

2.11

Tham gia các
chương trình, hoạt động trong khuôn khổ các Dự án hợp tác ASEAN- EU, các hoạt
động theo cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công. Mê Công -Lan Thương

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

2.12

Hội nghị Ủy ban
điều hành Dự án ARISE PLUS

Quý I

PCT Hồ Minh Tấn

PC-HTQT

TCATB

3

Các chương
trình hợp tác kỹ thuật song phương

3.1

Hội nghị tham vấn
cấp cao lần thứ 5 về HKDD Việt Nam – Trung Quốc

Quý III

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn có liên quan

3.2

Làm việc với Cục
Hàng không Lào về thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác song phương

Quý III

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn có liên quan

3.3

Làm việc với Cục
Hàng không Campuchia về thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác song phương

Quý III

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn có liên quan

3.4

Làm việc với Tổng
cục HKDD Pháp thực hiện Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật

Quý II

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

3.5

Tiếp tục thực hiện
các Thỏa thuận hợp tác với các nước Hoa Kỳ, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Trung Quốc và Niu-Di-Lân trong các lĩnh vực về nâng cao giám sát an ninh, an
toàn hàng không, phát triển hạ tầng cảng hàng không sân bay, quản lý hoạt
động bay, môi trường hàng không và đào tạo nguồn nhân lực.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PCT Phạm Văn Hảo

PCT Hồ Minh Tấn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

4

Các Chương
trình công
tác của ICAO

4.1

Hội nghị các Cục
trưởng Hàng không dân dụng Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 58 (DGCA58)

Quý IV

Cục trưởng

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

4.2

Hội nghị Ủy ban
điều hành Dự án COSCAP-SEA và diễn đàn ICAO – EASA về HKDD khu vực Đống Nam Á

PCT Hồ Minh Tấn

TCATB

PCHTQT

4.3

Các hội nghị, hội
thảo trong các lĩnh vực cảng hàng không sân bay, quản lý hoạt động bay, môi
trường hàng không, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao giám sát an ninh, an toàn
hàng không

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PCT Phạm Văn Hảo

PCT Hồ Minh Tấn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

5

Các công việc
thường kỳ khác

PC-HTQT

5.1

Báo cáo định kỳ
công tác đối ngoại

6 tháng/Năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

5.2

Báo cáo tình hình
tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế

6 tháng/năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

5.3

Báo cáo tình hình
gia nhập Điều ước và Thỏa thuận quốc tế

6 tháng/năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

5.4

Theo dõi, cập nhật
các thông tin về tình hình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

5.5

Báo cáo tình hình
hợp tác hàng không dân dụng song phương và đa phương

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

5.6

Tiếp nhận và xử lý
các công thư ICAO (State Letter)

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

5.7

Tham mưu, đề xuất
việc nhận, tặng các hình thức khen thưởng có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực
HKDD

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

TCCB

5.8

Báo cáo tình hình
công tác thông tin đối ngoại

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

5.9

Lập kế hoạch công
tác HTQT hàng năm của Cục HKVN

Tháng 7

PCT Đinh Việt Sơn

PC-HTQT

Các Phòng chuyên
môn liên quan

III

Lĩnh vực tổ
chức cán bộ, chế độ chính sách, tiền lương, thi đua khen thưởng, đào tạo,
huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính

1

Lĩnh vực tổ
chức cán bộ

1.1

Rà soát, sửa đổi,
bổ sung các quy định về công tác Tổ chức, cán bộ của Cục HKVN theo các văn
bản quy định hiện hành.

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các Cảng vụ HK,
Trung tâm YTHK

1.2

Rà soát, sửa đổi,
bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức tham
mưu, giúp việc Cục trưởng Cục HKVN.

Quý I, II

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan liên
quan

1.3

Rà soát, bổ sung
quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 thuộc diện Cục HKVN quản lý

Trong năm 2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

1.4

Thực hiện công tác
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục HKVN

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

1.5

Tiếp tục thực hiện
Đề án tinh giản biên chế hành chính của Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không
năm 2023

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Theo Quyết định
phê duyệt của Bộ

1.6

Phối hợp với Bộ
GTVT triển khai kế hoạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2022
chuyển sang năm 2023″.

Quý I, II

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

1.7

Xây dựng và thực
hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục HKVN.

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan liên
quan

Theo Quyết định
phê duyệt của Bộ GTVT

1.8

Thẩm định trình
Cục trưởng phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của các Cảng vụ HK

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các Cảng vụ HK

1.9

Hướng dẫn, nhận
xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục HKVN và công tác kê khai tài sản các đối tượng thuộc diện phải
kê khai theo quy định năm 2023

Tháng 11 và
12/2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

1.10

Rà soát, tổng hợp,
bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý

Tháng 12/2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan

2

Lĩnh vực chế độ
chính sách, tiền lương, thi đua khen thưởng

2.1

Xây dựng dự thảo
Thông tư thay thế Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối
với nhân viên hàng không

Quý I, II

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan liên
quan

2.2

Phối hợp với các
cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, tham gia ý kiến đối với kế hoạch lao
động, tiền lương, kế hoạch tự chủ tài chính của các Cảng vụ hàng không; kế
hoạch các dịch vụ, sản phẩm công ích của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam”

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.3

Phối hợp với các
cơ quan liên quan rà soát tính toán và bảo vệ dự toán ngân sách hàng năm của
khối cơ quan Cục HKVN lĩnh vực lao động, tiền lương, các chế độ theo lương,
chế độ đặc thù (lương 0,8; trang phục công tác, thưởng an toàn hàng không);
triển khai thực hiện hàng tháng, quý…

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

Theo hướng dẫn của
Bộ GTVT

2.4

Hướng dẫn hoàn
thiện và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Cục phê
duyệt hồ sơ đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính,
chuyên viên cao cấp, dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.5

Triển khai các
nhiệm vụ liên quan đến công tác nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước
thời hạn do có thành tích xuất sắc, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm
niên nghề… chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ,
công chức, viên chức Cục HKVN

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.6

Theo dõi tình hình
thực hiện việc may, đo, sử dụng trang phục đối với cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN theo quy định

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.7

Theo dõi, đôn đốc
việc chấm điểm, đánh giá hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn dịch vụ công của Cảng
vụ hàng không

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.8

Công tác vì sự
tiến bộ Phụ nữ Cục HKVN

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.9

Xây dựng kế hoạch
và tổ chức các phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2023 theo
hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải

Quý I

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

2.10

Tổng hợp, thẩm
định hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích năm 2022.

Quý I

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.11

Hướng dẫn công tác
thi đua, khen thưởng theo Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn
khác của Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và Cục HKVN

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.12

Triển khai các
nhiệm vụ liên quan đến công tác thi đua khen thưởng đột xuất, khen thưởng năm
2023 cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Hàng không

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.13

Hướng dẫn việc tổ
chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc
Cục HKVN

Quý IV

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.14

Theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quy tắc ứng xử
của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục HKVN

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.15

Theo dõi, tổng hợp
báo cáo tình hình thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên
hàng không

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.16

Theo dõi, tổng hợp
về công tác an toàn, vệ sinh lao động, PCCC trong các cơ quan, đơn vị thuộc
Cục và các đơn vị trong ngành hàng không; chế độ thực hiện các ngày nghỉ…
theo quy định của Bộ Giao thông vận tải

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.17

Thực hiện công tác
chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong ngành hàng không

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

3

Lĩnh vực đào
tạo, huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực

3.1

Triển khai kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các
cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN năm 2023

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

3.2

Triển khai và phối
hợp triển khai các khoá đào tạo, huấn luyện trong nước và ngoài nước theo kế
hoạch được phê duyệt

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

3.3

Báo cáo Bộ GTVT
kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và Kế hoạch
năm 2024 của Cục HKVN

Tháng 11/2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

3.4

Phối hợp theo dõi
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám sát viên an toàn hàng không, an ninh
hàng không, chất lượng dịch vụ hàng không của Cục HKVN

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

3.5

Tham gia thẩm định
hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo,
huấn luyện của các cơ sở đào tạo nhân viên HK; kiểm tra, giám sát hoạt động
các cơ sở đào tạo nhân viên HK

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Các phòng chuyên
môn

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

4

Lĩnh vực cải
cách hành chính

4.1

Triển khai kế
hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

4.2

Tổng hợp, báo cáo
kết quả cải cách hành chính của Cục HKVN năm 2023 theo quy định của Bộ GTVT
(hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2023)

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

4.3

Xây dựng và triển
khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 của Cục HKVN

Tháng 12/2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TCCB

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

IV

Lĩnh vực Khoa
học công nghệ và môi trường

1

Cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng
không theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Nhiệm vụ thường
xuyên cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

KHCNMT

Các Phòng, Văn
phòng, các Cảng vụ HK khu vực, các cơ quan, đơn vị trong Ngành

2

Triển khai các
nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi
số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Cục HKVN
theo Kế hoạch

Nhiệm vụ thường
xuyên cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

KHCNMT

Các Phòng, Văn
phòng, các Cảng vụ HK khu vực, các cơ quan, đơn vị trong Ngành

3

Nghiên cứu đề xuất
việc tham gia giai đoạn tự nguyện Chương trình giảm và bù đắp các-bon đối với
các chuyến bay quốc tế (CORSIA)

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

KHCNMT

Các Phòng, Văn
phòng, các Cảng vụ HK khu vực, các cơ quan, đơn vị trong Ngành

V

Lĩnh vực quản
lý cảng hàng không, sân bay

1

Công tác an
toàn, khai thác CHKSB

1.1

Sửa đổi hướng dẫn
lập tài liệu khai thác sân bay và hướng dẫn lập tài liệu khai thác công trình

Quý II/2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Theo hướng dẫn mới
của ICAO

1.2

Phê duyệt Bộ chỉ
số an toàn và theo dõi bộ chỉ số an toàn tại các CHK

Năm 2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Lưu ý khắc phục
theo KLTT số 03/KL-CHK.m ngày 10/1/2023

1.3

Triển khai ACDM

Năm 2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Theo kế hoạch và
giai đoạn đã được duyệt

1.4

Cập nhật PQ mới
của ICAO

Quý I/2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2

Công tác cấp
phép dịch vụ, cơ sở đào tạo, nhân viên hàng không

2.1

Tổ chức cấp/cấp
lại giấy chứng nhận cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không

Năm 2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

2.2

Tổ chức cấp/cấp
lại giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Năm 2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

3

Công tác khác

3.1

Triển khai công
tác phòng chống đại dịch Covid -19

Năm 2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

3.2

Phân định ranh
giới đất tại CHKSB tại 11 CHK

Quý II/2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

3.3

Đôn đốc ACV hoàn
thiện cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên cứu nạn, chữa cháy

Năm 2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Khắc phục theo
KLTT số 03/KL-CHK.m ngày 10/1/2023

3.4

Triển khai đào
tạo, bổ nhiệm và cấp thẻ GSV chất lượng dịch vụ

Năm 2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

4

Công tác kiểm
tra, giám
sát

4.1

– Lập kế hoạch và
kiểm tra công tác PCTT và PCCC; công tác duy trì điều kiện Giấy phép cung cấp
dịch vụ hàng không (dự kiến tại công ty NASCO, Lam Giang, AEROMAN, AVTM,
SASTCO); kế hoạch kiểm tra các cơ sở đào tạo (dự kiến tại SAGS, SCSC, VACS,
ACSV, SKYPEC, Học viện hàng không)

Năm 2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng QLC

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

VI

Lĩnh vực kế
hoạch đầu tư

1

Triển khai Dự án
đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo

Cả năm

Cục trưởng, PCT
Phạm Văn Hảo

Phòng KHĐT

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

2

Triển khai đầu tư
xây dựng các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc dự án thành
phần 4 – Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Cả năm

Cục trưởng, PCT
Phạm Văn Hảo

Phòng KHĐT

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

3

Quản lý, giám
sát,theo dõi, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư trong ngành hàng không theo
phân cấp, ủy quyền của Bộ GTVT

Cả năm

Cục trưởng, PCT
Phạm Văn Hảo

Phòng KHĐT

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

4

Tổng hợp, báo cáo
Bộ GTVT, tham gia ý kiến về kế hoạch bảo trì tài sản KCHT hàng không do Nhà
nước đầu tư quản lý

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng KHĐT

Các đơn vị trong
ngành HK

5

Theo dõi, đôn đốc,
báo cáo việc thực hiện kế hoạch bảo trì công trình hàng không năm 2023 của các
đơn vị theo quy định

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng KHĐT

Các đơn vị trong
ngành HK

6

Tham mưu trong
công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch

Cả năm

Cục trưởng

Phòng KHĐT

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

7

Tham mưu trong
công tác quản lý đầu tư xây dựng

Cả năm

Cục trưởng

Phòng KHĐT

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

8

Thẩm định, phê
duyệt các nội dung về quản lý dự án và đấu thầu theo thẩm quyền

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng KHĐT

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

VII

Lĩnh vực Tài
chính

1

Tiếp tục triển
khai thực hiện Quyết định 2007/QĐ- TTg ngày 12/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ
tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý.

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TC

Phòng QLCHK,SB;
phòng QLHĐB phòng KHĐT, phòng KHCN & MT, phòng PC-HTQT, ACV

2

Thực hiện các công
tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành do Bộ Giao
thông vận tải giao kế hoạch và phân cấp, ủy quyền

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TC

Phòng KHĐT, KHCN,
QLHĐB, QLC HK,SB…

3

Thực hiện các công
việc liên quan đến giá, phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không theo nhiệm vụ
được giao

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TC

Các phòng, VP
thuộc Cục HKVN, các CVHK, các doanh nghiệp trong ngành hàng không

4

Thực hiện các
nhiệm vụ trong công tác quyết toán thu, chi NSNN hàng năm của các đơn vị trực
thuộc và được giao quản lý

Quý II, III,
IV/2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TC

Vụ TC, Bộ GTVT;
Các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
Công ty Xăng dầu hàng không Việt Nam

5

Thực hiện các
nhiệm vụ liên quan công tác dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và kế hoạch
tài chính 3 năm của các đơn vị trực thuộc và được giao quản lý

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TC

Các đơn vị trực
thuộc; TCT QLB VN

6

Thực hiện các
nhiệm vụ liên quan công tác tổng hợp, hợp nhất báo cáo tài chính, báo cáo bổ
sung thông tin hàng năm của các đơn vị trực thuộc

Quý III/2023

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TC

Các đơn vị trực
thuộc Cục.

7

Thực hiện các
nhiệm vụ liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Cả năm

PCT Phạm Văn Hảo

Phòng TC

Các đơn vị trực
thuộc Cục.

VIII

Lĩnh vực thanh
tra hàng không

1

Công tác xây
dựng văn
bản

1.1

Tham gia Tổ biên
tập Nghị định và Thông tư theo Luật Thanh tra năm 2022

Theo tiến độ của
Thanh tra Chính phủ

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Chính phủ

Các cán bộ, thanh
tra viên, công chức Thanh tra Cục HK phối hợp

1.2

Xây dựng Quyết
định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục
HKVN

Theo văn bản liên
quan

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

Các cán bộ, thanh
tra viên, công chức Thanh tra Cục HK phối hợp

1.3

Rà soát sửa đổi
Nội quy và Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của Cục HKVN

Quý I

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

1.4

Rà soát sửa đổi
Quy chế kiểm tra, giám sát hoạt động sát hạch nhân viên hàng không

Quý I, Quý II

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

1.5

Rà soát Quy chế
quản lý nội bộ về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hàng không
dân dụng của Cục Hàng không Việt Nam

Quý I, Quý II

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

2

Tuyên truyền
phổ biến
pháp luật

2.1

Luật thanh tra năm
2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật thanh tra

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

2.2

Thông tư số
30/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu
mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành GTVT và Thông tư hướng dẫn một số
điều của Nghị định 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 và các quy định của pháp
luật về xử phạt vi phạm hành chính

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

2.3

Tuyên truyền, phổ
biến pháp luật, kiểm tra về phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo cho công chức, viên chức của Cục HKVN và các Cảng vụ HK

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

2.4

Tập huấn, hướng
dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

3

Công tác thanh
tra

3.1

Thanh tra công tác
quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân
dụng.

Theo KH của Thanh
tra Bộ GTVT

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Bộ GTV

Thanh tra Cục HKVN

3.2

Thanh tra việc
chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không về cung cấp dịch
vụ bảo đảm hoạt động bay, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, huấn luyện
nghiệp vụ nhân viên của nhân viên hàng không; công tác bảo đảm an ninh, an
toàn hàng không; quản lý và bảo trì công trình hàng không đối với Công ty
quản lý bay miền Bắc

Quý I

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

3.3

Thanh tra việc
chấp hành quy định của pháp luật về khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với Công
ty CPHK Vietjet, Công ty CPHK Hải Âu, Công ty CPHK Hành Tinh Xanh

Quý II

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

Phòng Tiêu chuẩn
ATB 01 công chức phòng TCATB

3.4

Thanh tra việc
chấp hành quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ hàng không; đào tạo,
huấn luyện nhân viên hàng không, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; bảo trì
công trình hàng không; thực hiện giờ cất hạ cánh tại Cảng HKQT Cam Ranh đối
với Công ty CP nhà ga quốc tế Cam Ranh, Công ty TNHH suất ăn hàng không
VINACS- Cam Ranh, Công ty CP PVMĐ Sài Gòn-Cam Ranh, Công ty CP DVHK sân bay
Đà Nẵng, Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty TNHH MTV nhiên liệu
hàng không

Quý II

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

3.5

Thanh tra việc
chấp hành quy định về đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không đối
với BAA Training Việt Nam, Trung tâm huấn luyện bay, Tổng công ty Trực thăng
Việt Nam, Trường Hàng không New Zealand.

Quý III

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

3.6

Thanh tra việc
chấp hành các quy định của pháp luật về bảo dưỡng tàu bay đối với Công ty HK
lưỡng dụng Ngôi Sao Việt, Công ty TNHH Dịch vụ bảo dưỡng máy bay cảng hàng
không miền Nam, Công ty CP DVKT hàng không.

Quý III, IV

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

4

Công tác kiểm
tra

4.1

Kiểm tra việc cấp
giấy phép, giấy chứng nhận lĩnh vực vận tải hàng không; khai thác, bảo dưỡng
tàu bay; khoa học công nghệ và môi trường

Quý I

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

Phòng vận tải HK
Phòng KHCN&MT Phòng TCATB

4.2

Kiểm tra việc cấp
giấy phép, giấy chứng nhận lĩnh vực cảng hàng không, sân bay; quản lý hoạt
động bay; an ninh hàng không

Quý II

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng cảng hàng
không, sân bay; Phòng quản lý hoạt động bay; Phòng an ninh hàng không

4.3

Kiểm tra việc công
khai hoạt động tại khối cơ quan Cục HKVN

Quý III

PCT Hồ Minh Tấn

5

Công tác xử
phạt vi phạm
hành chính

5.1

Công tác xử lý VPHC

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

6

Công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực

6.1

Thực hiện nhiệm
vụ, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy
Cục HKVN và Cục trưởng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

7

Công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

7.1

Tiếp công dân

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

7.2

Tham mưu giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Thanh tra Cục HK

8

Công tác xử lý
sau thanh tra

8.1

Theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện kết luận của Cục HKVN

Cả năm

Đinh Văn Cung

Thanh tra Cục HK

8.2

Theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra liên quan đến trách nhiệm của Cục
HKVN

Cả năm

Đinh Văn Cung

Thanh tra Cục HK

9

Công tác xử lý
chồng chéo trong hoạt động thanh tra

9.1

Theo dõi, xử lý
chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra

Cả năm

Hồ Minh Tuấn

Thanh tra Cục HK

IX

Lĩnh vực vận
tải hàng không

1

Thực hiện các thủ
tục thẩm định, báo cáo Bộ cấp, sửa đổi Giấy phép kinh doanh VCHK; thẩm định
cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Đăng ký hoạt động hàng không chung
cho các hãng hàng không Việt Nam theo yêu cầu.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Các phòng PC-
HTQT, QLCHK,SB, TC, KHĐT, ANHK, TCATB

2

Giám sát việc duy
trì vốn tối thiểu của các doanh nghiệp vận tải hàng không Việt Nam trên cơ sở
báo cáo tài chính đã được kiểm toán chấp nhận toàn phần năm 2022 theo quy
định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định 92/2016/NĐ-CP .

Tháng 4/2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Các phòng PC-HTQT,
QLCHK,SB, TC, KHĐT, ANHK, TCATB

3

Thực hiện các thủ
tục liên quan đến chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay của các hãng hàng
không Việt Nam, tổ chức, cá nhân Việt Nam theo yêu cầu.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Các phòng PC-HTQT,
QLCHK,SB, TC, KHĐT, ANHK, TCATB, KHCN

4

Thực hiện các thủ
tục liên quan đến việc cấp quyền vận chuyển hàng không cho các hãng hàng
không theo yêu cầu.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

5

Thực hiện công tác
cấp phép bay thường lệ mùa Hè 2023, Mùa Đông 2023/2024 cho các hãng hàng
không khai thác thường lệ đi, đến, quá cảnh Việt Nam.

Qúy I, Qúy IV

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

ACV, CHK Vân Đồn,
VATM, Các cảng vụ HK

6

Thực hiện công tác
cấp phép bay không thường lệ cho các chuyến bay; thực hiện hoạt động bay hàng
không dân dụng đi, đến quá cảnh Việt Nam.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Cục Tác chiến- Bộ
Quốc phòng; Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao, ACV, VATM

7

Thực hiện công tác
điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay được điều phối tại
Việt Nam.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

8

Giám sát việc thực
hiện slot của các hãng hàng không; tổ chức rà soát quy trình giám sát slot,
các slot được miễn trừ trong tính toán sử dụng và thu hồi slot.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

ACV, CHK Vân Đồn,
VATM, Các cảng vụ HK

9

Thực hiện việc
tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu vận tải hàng không, số liệu chậm chuyến,
hủy chuyến báo cáo Lãnh đạo Cục và các đơn vị liên quan.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

10

Giám sát việc thực
hiện nghĩa vụ của người vận chuyển; Báo cáo công tác phục vụ, bán vé cho hành
khách là người khuyết tật, người cao tuổi theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Các cảng vụ HK,
Phòng QLCHK,SB, TTHK

11

Tổ chức Hội nghị
chất lượng dịch vụ hàng không năm 2023.

Quý IV/2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Các Phòng thuộc
Cục, các doanh nghiệp trong ngành

12

Trao đổi với nhà
chức trách hàng không Ấn Độ về tăng tải cung ứng.

Quý I/2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Phòng PC-HTQT

13

Trao đổi với nhà
chức trách hàng không Trung Quốc về khôi phục đường bay quốc tế.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Phòng PC-HTQT

14

Chuẩn bị nội dung,
tham dự các Hội nghị Nhóm công tác VTHK trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, ASEAN
và các quốc gia đối thoại và Nhóm công tác VTHK APEC

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Phòng PC-HTQT

15

Sơ kết năm 2023
việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-ĐU ngày 24/12/2020 về phát triển vận tải
hàng không và nâng cao chất lượng dịch vụ giai đoạn 2021-2025

Quý IV/2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Các Phòng thuộc
Cục, VPĐU

16

Sơ kết năm 2023
việc thực hiện Nghị quyết số 22/NQ- ĐU ngày 11/08/2021 về nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác điều phối giờ hạ cánh, cất cánh tại các cảng hàng
không, sân bay Việt Nam giai đoạn 2021- 2025

Quý IV/2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Các Phòng thuộc
Cục, VPĐU

17

Tham gia khóa đào
tạo về quản lý, điều phối slot.

Năm 2023

PCT Đinh Việt Sơn

Phòng VTHK

Phòng TCCB

Theo kế hoạch đào
tạo năm 2023 của Cục HKVN.

X

Lĩnh vực Quản
lý hoạt động bay

1

Ban hành văn
bản quy định, hướng dẫn, tài liệu

1.1

Xây dựng, tổ chức
áp dụng các hướng dẫn nghiệp vụ về ANS.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN, cảng vụ HK

1.2

Xây dựng, sửa đổi
bổ sung TCCS về khí tượng HK, thông báo tin tức HK và bản đồ, sơ đồ HK.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN, cảng vụ HK

1.3

Tổ chức rà soát,
cập nhật tu chỉnh Bảng EFOD cho Phụ ước 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15 và công
bố khác biệt so với tiêu chuẩn của ICAO năm 2023

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, cảng vụ
HK,

1.4

Tổ chức hoàn
thiện, ban hành Quy chế bay trong khu vực sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn
Nhất, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Cần Thơ.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, các
hàng HK, Cục TC BTTM, Bộ TM Qc PK- KQ

Đã xây dựng xong
dự thảo và làm thủ tục lấy ý kiến các cơ quan Quân sự.

1.5

Tổ chức rà soát,
tu chỉnh các tài liệu HDKT của các cơ sở ANS.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, VDO,
sân bay Vũng Tàu

2

Công tác chuyên
ngành
QLHĐB

2.1

Tổ chức vùng trời
và thiết lập, điều chỉnh đường bay ATS:

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.1.1

Đề nghị giảm độ
cao khu vực cấm bay Tp.Hồ Chí Minh phục vụ nội dung tổ chức vùng trời kiểm
soát tiếp cận TSN-Long Thành

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN, QCPK-KQ, QCHQ, Cục Tác chiến

2.1.2

Rà soát, điều
chỉnh thiết lập vùng trời hàng không chung.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.1.3

Thiết lập đường HK
mới; điều chỉnh chế độ sử dụng các đường bay ATS.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.2

Phương thức bay:

2.2.1

Tiếp tục Hoàn
thiện, tổ chức đánh giá và làm thủ tục ban hành phương thức bay PBN cho các
sân bay Nội Bài, Tuy Hòa, Cà Mau.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN, QCPK-KQ, QCHQ, Cục Tác chiến

2.2.2

Tổ chức rà soát,
ban hành sửa đổi bổ sung phương thức bay PBN và truyền thống tại các sân bay
(theo đề nghị của đơn vị HKDD).

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN, QCPK-KQ, QCHQ, Cục Tác chiến

2.3

ATM:

2.3.1

Ban hành, triển
khai áp dụng phương thức điều hành bay sử dụng giám sát ADS-B cho vùng trời
sân bay khu vực miền Nam.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, hãng HKVN,
QCPK- KQ, QCHQ, Cục Tác chiến

2.3.2

Nghiên cứu, áp
dụng giảm phân cách ra đa xuống 4NM trong TMA Nội Bài; giảm giãn cách ATS
trên các đường HK trên biển.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.3.3

Tổ chức thiết lập
vị trí kiểm soát tiếp cận cho vùng trời sân bay Cát Bi- Vân Đồn.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.3.4

Công tác phối
hợp-hiệp đồng HK và Quân sự, quản lý-sử dụng vùng trời.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.3.5

Chỉ đạo, theo dõi
thực hiện Kế hoạch ATFM tại Việt Nam và Phương thức làm thủ tục bay từ xa

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, hãng HKVN

2.4

CNS:

2.4.1

Tổ chức rà soát,
đề xuất dừng hoạt động các đài NDB (đã hết khấu hao) theo lộ trình thực hiện
PBN.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, VNHS,
hãng HKVN, SITA, ARINC, các cơ quan, đơn vị liên quan

2.4.2

Phối hợp và triển
khai thực hiện kết AIDC với các quốc gia có liên quan.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.4.3

Tổ chức bay kiểm
tra hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay định kỳ của năm.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.4.4

Hướng dẫn, xử lý
các nội dung chuyên môn về MLAT.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.4.5

Phối hợp với VATM
tổ chức triển khai thực hiện kết nối mạng CRV.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.4.6

Nghiên cứu về hệ
thống GBAS

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.4.7

Phối hợp xử lý các
nội dung công việc về tần số trong băng tần hàng không và tín hiệu CNS.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.5

MET:

2.5.1

Đôn đốc, hướng dẫn
đảm bảo khai thác các cơ sở MET theo mô hình tổ chức mới.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, hãng HKVN,
các cơ quan, đơn vị liên quan

2.5.2

Tổ chức chuẩn bị
thiết lập cơ sở MET tại cảng HKQT Cam Ranh; hoàn thiện tổ chức và khai thác
NOC.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.5.3

Kiểm tra, đôn đốc
công tác đảm bảo chất lượng số liệu quan trắc khí tượng tại các sân bay.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.5.4

Tổ chức nghiên
cứu, thực hiện phương pháp số trị cho dự báo khí tượng.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.5.5

Chỉ đạo, hướng dẫn
hoàn thiện công tác kiểm định, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị khí tượng đáp ứng
quy định của Việt Nam và của ICAO.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.5.6

Chỉ đạo, hướng dẫn
chuyển đổi trao đổi số thông tin khí tượng HK áp dụng IWXXM theo lộ trình
ICAO.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.5.7

Chỉ đạo thực hiện
đánh giá năng lực chuyên môn nhân viên MET theo Kế hoạch MET CAS năm
2022-2025.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM

2.5.8

Giám sát, chỉ đạo
thực hiện giai đoạn 2 Đề án tổ chức lại dịch vụ khí tượng hàng không (kiện
toàn Trung tâm Khí tượng hàng không)

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM

2.6

AIM/CHART-MAP:

2.6.1

Đôn đốc VATM xây
dựng ấn phẩm thông báo tin tức HK về khu vực hoạt động hàng không chung.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN, các cơ quan, đơn vị liên quan

2.6.2

Tổ chức kiểm tra,
cấp phép khai thác hệ thống thiết bị AIM mới.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.6.3

Tổ chức kiểm tra,
yêu cầu VATM rà soát hệ thống quản lý chất lượng AIS theo yêu cầu của ICAO.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.6.4

Tiếp tục theo dõi
việc thiết lập, áp dụng cơ sở dữ liệu chướng ngại vật và địa hình điện tử
e-TOD.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.6.5

Thẩm định và làm
thủ tục thông qua các sơ đồ chướng ngại vật HK theo các tỉ lệ quy định.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.6.6

Phối hợp xử lý hạn
chế tác động của hoạt động quân sự liên quan; xử lý vấn đề hoạt động HK vũ
trụ Trung Quốc ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.6.7

Rà soát, hoàn
thiện quy trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân sự khi có hoạt động
quân sự ảnh hưởng đến hoạt động HKDD.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, các cơ quan,
đơn vị liên quan

2.7

SAR:

2.7.1

Chỉ đạo, đôn đốc
các đơn vị tổ chức diễn tập/tập luyện vận hành cơ chế TKCN hàng không.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, VDO,
các cơ quan, đơn vị liên quan

2.7.2

Rà soát, hoàn
thiện theo các nội dung tự đánh giá năng lực TKCN HKDD

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.7.3

Chỉ đạo, đôn đốc
các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật Kế hoạch cấp quốc gia ứng phó tai nạn
tàu bay dân dụng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, VDO,
các cơ quan, đơn vị liên quan

2.7.4

Tổ chức rà soát,
hoàn thiện ranh giới chủ trì phối hợp TKCN tại cảng HK

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, VDO

2.7.5

Trao đổi ký kết
văn bản thỏa thuận về phối hợp trợ SAR với HKDD các nước liên quan.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, HKDD các
nước liên quan

2.8

Quản lý tĩnh không:

2.8.1

Công bố bề mặt
giới hạn chướng ngại vật HK cho các cảng HK đang khai thác (loại B).

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM

2.8.2

Tổ chức phối hợp
đánh giá và xử lý các trường hợp không đảm bảo quy định về bề mặt giới hạn
chướng ngại vật HK tại cảng HK.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, cảng HK,
cảng vụ HK, QCPK-KQ, Cục Tác chiến

2.9

Quản lý an toàn
hoạt động bay:

2.9.1

Tổ chức thực hiện
kế hoạch khắc phục khuyến cáo ICVM về ANS.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, cảng vụ
HK, các cơ quan, đơn vị liên quan

2.9.2

Tiếp tục hoàn
thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công tác AT đường CHC và các
nội dung khác của chương trình.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.9.3

Lập kế hoạch, tổ
chức kiểm tra – giám sát an toàn hoạt động bay tại các sân bay khu vực miền
Bắc, Trung, Nam.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.9.4

Hoàn thiện, củng
cố hệ thống giám sát viên an toàn hoạt động bay (nhân lực, tài liệu, quy
trình, hồ sơ kiểm tra và huấn luyện).

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.9.5

Tổ chức huấn luyện
định kỳ cho giám sát viên an toàn ANS

Quý I-II

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.9.6

Tổ chức kiểm tra
xác minh sự cố hoạt động bay; tham gia điều tra sự cố tàu bay dân dụng.

Quý I-II

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.10

Huấn luyện và cấp
phép nhân viên:

2.10.1

Tổ chức các đợt
sát hạch để cấp giấy phép, năng định ANS.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, VDO,
cảng vụ HK các cơ quan, đơn vị liên quan

2.10.2

Tổ chức các đợt
sát hạch để cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh cho nhân viên ANS.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

2.10.3

Tổ chức/tham gia
kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện của cơ sở huấn luyện.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

Phòng TCCT, VATM,
ACV, ATTECH, Học viện HK, các cơ quan, đơn vị liên quan

2.10.4

Chỉ đạo triển khai
tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý cơ sở ANS

Quý II-IV

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, cảng vụ
HK

3

Công việc khác

3.1

Kiểm tra, cấp
mới/cấp lại giấy phép khai thác hệ thống thiết bị, cơ sở ANS; địa chỉ
ATFM/AMHS, địa chỉ 24 bít của tàu bay.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, VDO,
sân bay Vũng Tàu

3.2

Cập nhật tình hình
thực hiện Kế hoạch PBN.

Quý I

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN

3.3

Tiếp tục triển
khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch ANS đồng nhất và Kế hoạch tổng thể
ATM của ASEAN.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM

3.4

Cập nhật tình hình
thực hiện Chương trình các khối hệ thống hàng không (ASBU).

Quý II-IV

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN

3.5

Tham gia xây dựng
Quy chế phối hợp sử dụng linh hoạt vùng trời, sửa đổi Nghị định về quản lý
phương tiện bay siêu nhẹ; triển khai thực hiện các khu vực cấm bay/hạn chế
bay UAV; xây dựng dự thảo Quy hoạch hợp nhất sử dụng vùng trời.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, cảng vụ
HK,

3.6

Các công việc liên
quan đến khai thác sử dụng 1 số sân bay quân sự cho HKDD.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN, cơ quan quân sự

3.7

Các khóa huấn
luyện cho cán bộ, chuyên viên Phòng theo kế hoạch của Cục HKVN và các công
tác khác theo yêu cầu của Cục trưởng./.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.QLHĐB

VATM, ACV, hãng
HKVN, cơ quan quân sự

XI

Lĩnh vực bảo
đảm an
toàn hàng không

1

Xây dựng, ban
hành văn bản quy định, hướng dẫn, tài liệu

1.1

Xây dựng dự thảo
sửa đổi Chương trình an toàn quốc gia lĩnh vực hàng không dân dụng

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Phòng PC-HTQT,
QLCHKSB, QLHĐB, Thanh tra Cục HKVN, Các hãng hàng không Việt Nam, Các tổ chức
bảo dưỡng, Tổ chức huấn luyện

1.2

Xây dựng và sửa
đổi, ban hành Sổ tay an toàn và các sổ tay khác

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

1.3

Đề án nâng cao
năng lực và hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay
và khai thác tàu bay tại các Cảng vụ

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

2

Công tác chuyên
ngành bảo đảm an toàn hàng không

2.1

Tổ chức công tác
kiểm tra, giám sát theo chương trình giám sát an toàn năm 2023 đối với Người
khai thác tàu bay, Tổ chức bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay, Tổ chức
huấn luyện nhân viên hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.TCATB

Các hãng hàng
không Việt Nam, Các tổ chức bảo dưỡng, Tổ chức huấn luyện

2.2

Giám sát công tác
đảm bảo an toàn khai thác, bảo dưỡng tàu bay của Người khai thác tàu bay

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.TCATB

Các hãng hàng
không Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài

2.3

Giám sát công tác
đảm bảo an toàn trong công tác bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay của Tổ
chức bảo dưỡng được phê chuẩn

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.TCATB

Các Tổ chức bảo
dưỡng tàu bay và khai thác tàu bay

2.4

Giám sát hoạt động
tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không được phê chuẩn

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.TCATB

Các Tổ chức huấn
luyện nhân viên hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

2.5

Tổ chức kiểm tra
cấp, gia hạn, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho tàu bay các hãng
hàng không Việt Nam, tàu bay được các hãng hàng không Việt Nam thuê có tổ bay
hoạt động khai thác hàng không tại Việt Nam

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.TCATB

Các hãng hàng không
Việt Nam

2.6

Thường trực Tổ thu
thập và phân tích thông tin an toàn hàng không (Tổ ASICA). Tổng hợp, đánh
giá, phân tích báo cáo sự cố an toàn hàng không. Tổ chức công tác điều tra sự
cố theo quy định.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.TCATB

Các hãng hàng
không Việt Nam, Các tổ chức bảo dưỡng, Tổ chức huấn luyện

2.7

Tổ chức họp Hội
đồng đánh giá rủi ro an toàn hàng không (ASRMC) để đánh giá, nhận diện và
phòng ngừa rủi ro gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không

Định kỳ hàng quý

PCT Hồ Minh Tấn

P.TCATB

Thành viên Hội
đồng ASRMC, Các hãng hàng không Việt Nam, Các tổ chức bảo dưỡng, Tổ chức huấn
luyện

2.8

Hội nghị sơ kết,
Tổng kết công tác đảm bảo an toàn hàng không

Tháng 7/2023,
Tháng 12/2023

PCT Hồ Minh Tấn

P.TCATB

Các hãng hàng
không Việt Nam, Các tổ chức bảo dưỡng, Tổ chức huấn luyện

3

Kiểm tra đánh
giá về
công tác đào tạo, huấn luyện an toàn hàng không và công tác đảm
bảo an toàn hàng không cho các hãng hàng không (VietJet, Jetstar, Vietstar,
Vasco, Công ty sửa chữa máy bay VAECO, công ty trực thăng miền Nam…), việc
tuân thủ các quy định của pháp luật, kiểm tra công tác an toàn tàu bay tại
sân…..

3.1

Thực hiện công tác
kiểm tra, gia hạn và kiểm tra duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận người khai
thác tàu bay (AOC) tại Việt Nam; Kiểm tra giám sát an toàn hàng năm theo MARI
(Minimum Annual Required Inspection) quy định tại Bulletin 001-2022 National
Surveillance

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Thực hiện công tác
giám sát theo chương trình giám sát an toàn hàng năm (MARI) đối với 10 hãng
hàng không (tần suất công việc theo Bulletin: kiểm tra hàng Quý, dự kiến 40
đợt kiểm tra)

3.2

Thực hiện công tác
phê chuẩn mới Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) tại Việt Nam theo
quy định của VAR, Sổ tay hướng dẫn cho giám sát viên an toàn hàng không
(inspector handbook): 004 CAAV AOC Administration Manual; Tài liệu hướng dẫn
(advisory circular): AC 12-001 AOC Certificatio

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Phụ thuộc vào số
lượng hãng hàng không mới

3.3

Thực hiện công tác
kiểm tra, gia hạn Giấy chứng nhận buồng lái mô phỏng (Simulator) (Casort
action: 2611 – Inspect Flt Simulation Training Device)

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Phê chuẩn mới, gia
hạn khoảng 30 buồng lái mô phỏng

3.4

Thực hiện công tác
công nhận (validation) Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay nước ngoài
(foreign AOC) cho hoạt động khai thác đến và đi khỏi Việt Nam (Casort action:
1150J1 – Validation of Foreign AOC Holder)

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Phụ thuộc vào số
lượng hãng hàng không nước ngoài khai thác đi/ đến Việt Nam, dự kiến khoảng
40 đợt

3.5

Kiểm tra tàu bay
tại sân đối với người khai thác tàu bay trong nước và nước ngoài (Casort
action: 1630 – Inspect Foreign Aircraft at Ramp; 2602I – Inspect Foreign AOC
Aircraft at Ramp [SAFA])

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Theo chương trình
kiểm tra hàng năm 2021(MARI) (tần suất công việc: kiểm tra 02 lần/ năm đối
với mỗi hãng hàng không nước ngoài, dự kiến 80 đợt)

3.6

Thực hiện chương
trình an toàn quốc gia và kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực thi hệ
thống quản lý an toàn (SMS) (Casort action: 2638 – Inspect SMS Program
Conformance)

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Theo chương trình
kiểm tra hàng năm 2023(MARI) (tần suất công việc: kiểm tra 01 lần/ năm đối
với mỗi hãng hàng không trong nước, dự kiến 10 đợt)

3.7

Thực hiện kiểm
tra, giám sát tăng cường đảm bảo an toàn khai thác tàu bay trong các dịp nghỉ
Lễ, Tết Nguyên Đán và cao điểm Hè theo chỉ đạo của Bộ GTVT và Chính phủ

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Dự kiến 20 đợt

3.8

Thực hiện kiểm tra
công tác phục vụ mặt đất đối với các hãng hàng không tại các sân bay trong
Chương trình Kiểm tra giám sát an toàn hàng năm theo MARI (Minimum Annual
Required Inspection) quy định tại Bulletin 001-2022 National Surveillance)
(Casort action: 2615 – Inspect Station and Ground Handling)

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Theo chương trình
kiểm tra hàng năm 2023(MARI) (tần suất công việc: kiểm tra 02 lần/ năm đối
với mỗi sân bay; riêng đối với 03 sân bay lớn là HAN, DAD và SGN, thực hiện
hàng Quý; dự kiến 50 đợt)

4

Diễn tập thoát
hiểm và khẩn nguy hạ cánh trên mặt nước để đảm bảo các phương án thoát hiểm
cho hành khách khi tàu bay gặp sự cố phải hạ
cánh trên mặt nước và hạ
cánh khẩn nguy- DEMO. Đảm bảo công tác an toàn cho các chuyến bay…

4.1

Kiểm tra, khảo
sát, thử nghiệm đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật tại các Cảng
HK, hãng hàng không, doanh nghiệm cung cấp dịch vụ HK về bảo đảm an toàn bay
và khai thác tàu bay. DEMO các sự cố mất an toàn.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

Các hãng HK, các
nhà khai thác, các tổ chức bảo dưỡng

5

Kiểm tra, đánh
giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác an toàn tại các cảng
HK, hãng HK, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và kiểm tra các tổ chức
bảo dưỡng, tổ chức huấn luyện, các hãng hàng không

5.1

Tiếp tục triển
khai công tác chương trình huấn luyện 2023 đáp ứng tiêu chuẩn của ICAO và FAA
bao gồm huấn luyện nội bộ; huấn luyện chuyên ngành khai thác bay cho Giám sát
viên lĩnh vực điều phái bay, Giám sát viên an toàn khoang khách, Giám sát
viên khai thác bay (tiếp tục chương trình huấn luyện phi công từ Bằng lái tàu
bay tư nhân (PPL) đến Bằng lái tàu bay thương mại (CPL) và năng định bay bằng
thiết bị (IR)); huấn luyện do ICAO và các tổ chức quốc tế thực hiện…..

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

5.2

Kiểm tra, giám sát
hoạt động của Giáo viên kiểm tra được Cục ủy quyền; Giám sát viên ủy quyền

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

5.3

Thực hiện khắc
phục khuyến cáo của ICAO

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

5.4

Triển khai họp
thường kì Hội đồng đánh giá rủi ro

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

6

Kiểm tra đánh
giá về công tác đào tạo, huấn
luyện an toàn hàng không và công tác đảm
bảo an toàn hàng không cho các hãng hàng không (VietJet, Jetstar, Vietstar,
Vasco, Công ty sửa chữa máy bay VAECO, công ty trực thăng miền Nam…), việc
tuân thủ các quy định của pháp luật, kiểm tra công tác an toàn tàu bay tại
sân…..

6.1

Công tác kiểm tra,
gia hạn giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện (ATO)

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

6.2

Công tác kiểm tra,
gia hạn giấy phép người lái tàu bay, giáo viên kiểm tra bay cho các hãng hàng
không

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

6.3

Công tác kiểm tra,
gia hạn giấy phép nhân viên bảo dưỡng tàu bay cho các hãng hàng không, tổ
chức bảo dưỡng.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

7

Đào tạo, huấn
luyện an toàn hàng không; tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực phối hợp trong
đảm bảo an toàn hàng không cho các hãng hàng không, các giám sát viên bay,
giám sát viên an toàn, giáo viên kiểm tra bay, giáo viên kiểm tra thực hành,
giám sát viên an toàn khoang khách…

7.1

Tham gia các hội
nghị, hội thảo, các khóa huấn luyện về nghiệp vụ lĩnh vực an toàn hàng không
trong và ngoài nước. Hội thảo về công tác an toàn đối với giám sát viên bay,
giáo viên kiểm tra bay….. Các khoá huấn luyện nội bộ cho giám sát viên bay,
giám viên an toàn đủ điều kiện bay, giáo viên kiểm tra thực hành, giáo viên
kiểm tra bay….

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

8

Công việc khác

8.1

Huấn luyện nội bộ
nâng cao năng lực cho Giám sát viên an toàn

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

P.TCATB

Các hãng hàng
không Việt Nam, Các tổ chức bảo dưỡng, Tổ chức huấn luyện

8.2

Đánh giá IASA của
FAA, tiếp đón đoàn làm việc của chuyên gia Boeing, ICAO, Cục Hàng không Pháp….

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

8.3

Tổ chức hội nghị
an toàn hàng không chuyên đề “An toàn khoang khách – cabin safety”,
các hội nghị chuyên đề về an toàn khác

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

8.4

Tham gia Hội nghị
nhóm an toàn hàng không khu vực châu Á Thái Bình Dương (APRAST), Hội nghị
Điều tra sự cố tai nạn tàu bay (APAC-AIG) của nhóm APRAST.

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

8.5

Hội nghị sơ kết,
tổng kết công tác bảo đảm an toàn hàng không các lĩnh vực, hội thảo giáo viên
kiểm tra bay, giám sát viên bay….

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

8.6

Tập huấn nghiệp vụ
an toàn giao thông hàng không

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

8.7

Tuyên truyền, phổ
biến pháp luật ATGT hàng không

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

8.8

Nâng cao năng lực
trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

Cả năm

PCT Hồ Minh Tấn

Phòng TCATB

XII

Lĩnh vực an
ninh hàng không

1.

Kiểm tra sự tuân
thủ quy định trong Quy chế ANHK của Công ty ALSC

Tháng 4

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMN

2.

Kiểm tra sự tuân
thủ quy định trong Quy chế ANHK của Công ty SKYPEC chi nhánh Nội Bài

Tháng 5

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB

3.

Kiểm tra sự tuân
thủ các quy định trong Quy chế An ninh hàng không tại Đài Kiểm soát không lưu
Rạch Giá

Tháng 5

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMN

4.

Kiểm tra việc thực
hiện chương trình ANHK và việc chấp hành một số quy định về đảm bảo ANHK tại
Cảng HKQT Vân Đồn

Tháng 5

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB

5.

Kiểm tra việc thực
hiện chương trình ANHK và việc chấp hành một số quy định về đảm bảo ANHK tại
Cảng HK Đồng Hới

Tháng 5

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB

6.

Kiểm tra sự tuân
thủ quy định trong Quy chế ANHK của Công ty TAPETCO

Tháng 6

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB

7.

Kiểm tra sự tuân
thủ các quy định trong Quy chế An ninh hàng không tại Đài Kiểm soát không lưu
Phú Bài

Tháng 6

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMT

8.

Kiểm tra việc thực
hiện chương trình ANHK và việc chấp hành một số quy định về đảm bảo ANHK tại
Cảng HK Chu Lai

Tháng 6

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMT

9.

Kiểm tra việc thực
hiện chương trình ANHK và việc chấp hành một số quy định về đảm bảo ANHK tại
Cảng HK Phù Cát

Tháng 6

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMT

10.

Kiểm tra sự tuân
thủ quy định trong Quy chế ANHK của Công ty SASCO

Tháng 7

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB

11.

Kiểm tra việc thực
hiện chương trình ANHK và việc chấp hành một số quy định về đảm bảo ANHK tại
Cảng HK Liên Khương

Tháng 7

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMN

12.

Kiểm tra việc thực
hiện chương trình ANHK và việc chấp hành một số quy định về đảm bảo ANHK tại
Cảng HKQT Phú Quốc

Tháng 7

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMN

13.

Kiểm tra công tác
bảo đảm an ninh hàng không của hãng hàng không Hải Âu

Tháng 10

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB

14.

Kiểm tra công tác
bảo đảm an ninh hàng không của Công ty CPHK lưỡng dụng Ngôi sao việt

Tháng 12

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

không có

15.

Triển khai Kế
hoạch khắc phục các khuyến cáo của ICAO USAP-CMA

Quý I, II, III

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB, CVMT, CVMN

16.

Tổ chức Hội nghị
giao ban an ninh, đánh giá rủi ro quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm công
tác bảo đảm an ninh hàng không

Tháng 3, 6, 9, 12

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB, CVMT, CVMN

17.

Sát hạch đủ điều
kiện cấp phép cho nhân viên an ninh hàng không

cả năm

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB, CVMT, CVMN

18.

Thẩm định cấp
chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng;
cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay

cả năm

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB, CVMT, CVMN

19.

Thử nghiệm ANHK
tại cảng hàng không, hãng hàng không, doanh nghiệp có chương trình, quy chế
ANHK

cả năm

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

CVMB, CVMT, CVMN

20.

Hội nghị Sơ kết
hoạt động của UBANHK 6 tháng đầu năm 2023 (80 người)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

các Phòng, Thanh
tra, Văn phòng

21.

Hội nghị về công
tác quản lý, đánh giá rủi ro ANHK, tại Hà Nội 6 tháng đầu năm (50 người)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

Hội đồng rủi ro
ANHK

22.

Hội nghị Tổng kết
hoạt động của UBANHK năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (80 người)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

các Phòng, Thanh
tra, Văn phòng

23.

Hội nghị về công
tác quản lý, đánh giá rủi ro ANHK, tại Hà Nội 6 tháng cuối năm (50 người)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

Hội đồng rủi ro
ANHK

24.

Hội nghị xây dựng
phương án đối phó với hành vi CT BHP vào hoạt động HKDD bằng tàu bay không
người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tại TP. Đà Nẵng (100 người)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

25.

Khóa tập huấn về
“Hệ thống tổ chức ANHK và quản lý rủi ro; hướng dẫn đề cương xây dựng
các tình huống giả định theo Phương án tổng thể đối phó hành vi can thiệp bất
hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo Quyết định 16/2017/QĐ-TTg và
Quyết định 01/2019/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ” cho cán bộ tham mưu, lực
lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó khẩn nguy hàng không là các đơn vị thành
viên thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các tỉnh, thành phố nơi có cảng
hàng không, sân bay” tại Gia Lai (50 người)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

26.

Khóa tập huấn
“Điều tra và ứng cứu sự cố tấn công mạng” cho các cán bộ, đơn vị, lực lượng
trực tiếp xử lý thuộc Ban CĐPCKB nơi có cảng hàng không, sân bay” và các đơn
vị trong ngành HK, tại Cần Thơ (50 người)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

27.

Hội nghị tập huấn,
hướng dẫn xây dựng Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó HVCTBHP theo Quyết
định số 16/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 và Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ cho Ban chỉ đạo PCKB tỉnh Đồng Nai (25 người)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

28.

Khóa bồi dưỡng
Quản trị An ninh và Quản trị An ninh phi truyền thống trong lĩnh vực An ninh
hàng không dân dụng tại Tp. Hồ Chí Minh (50 người)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

29.

Xây dựng và tổ
chức ban hành Sổ tay Hướng dẫn xử lý tình huống đe dọa khủng bố, can thiệp
bất hợp pháp vào tàu bay đang bay

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

30.

Kiểm tra, đánh giá
công tác phối hợp bảo đảm an ninh ứng phó với tình huống can thiệp bất hợp
pháp vào Cở sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Phú Quốc

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

31.

Kiểm tra, đánh giá
việc thực hiện khoản 3 Điều 48 Luật HKVN và Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày
13/10/2015 của Chính phủ về ANHK; việc thực hiện Quyết định 16/2017/QĐ-TTg
ngày 16/5/2017 và Quyết định 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/9/2019 tại Hải phòng,
Quảng Ninh

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

32.

Kiểm tra, đánh giá
việc thực hiện Điều 48 Luật HKDD, Nghị định 92/2015/NĐ-CP về ANHK; Quyết định
số 16/QĐ-TTg và QĐ số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Ban chỉ đạo PCKB
tỉnh Khánh Hoà

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

33.

Kiểm tra, đánh giá
việc thực hiện khoản 3 Điều 48 Luật HKVN và Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày
13/10/2015 của Chính phủ về ANHK việc thực hiện Quyết định 16/2017/QĐ- TTg
ngày 16/5/2017 và Quyết định 01/2019/QĐ- TTg ngày 05/9/2019 tại Thừa Tiên Huế

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

34.

Hội nghị phổ biến
pháp luật về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không
quốc tế Cam Ranh

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

35.

Hội nghị tuyên
truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm cất giấu các chất ma túy; buôn
lậu, gian lận thương mại và buôn bán người đi bằng đường hàng không, 60 người
(tại Bình Định)

Quý I, II

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

36.

Xây dựng Phóng sự
tuyền hình (10 phút) về nguy hại của việc hành khách sử dụng giấy tờ không
đúng quy định tham gia đường hàng không (Phát ANTV)

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

37.

Tuyên truyền bằng
tờ rơi, nhắn tin SMS qua di động (hoặc phát trên VOV) về các hành vi can
thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD và theo quy định về công tác đảm bảo
ANHK

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

38.

Xây dựng clip,
tiểu phẩm tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

39.

Khóa huấn luyện
xây dựng, triển khai thực hiện phương án phòng, chống khủng bố và hành vi can
thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại các cảng hàng không,
sân bay và các công trình phục vụ hàng không dân dụng tại Thái Lan

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

40.

Khóa học nâng cao
về các phương án diễn tập phòng, chống các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào
hoạt động HKDD và khủng bố hàng không theo mô hình mới của ICAO tại New
Zealand.

KH UB ANHK

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

41.

Triển khai dự án
Cơ sở dữ liệu danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người,
hành lý lên tàu bay

cả năm

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

Phòng KHĐT, Ban
QLDA

42.

Xây dựng tài liệu
hướng dẫn về công tác tổ chức, chuẩn bị và diễn tập đối phó với hành vi can
thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp quốc gia

Quý I, II

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

43.

Xây dựng, biên tập
kịch bản, quay và biên tập phim hướng dẫn tổ chức diễn tập cho các Ban chỉ
đạo phòng chống khủng bố địa phương nơi có cảng HKSB và các đơn vị trong
ngành HK

Quý I, II

Đinh Việt Sơn

Phòng ANHK

XIII

Lĩnh vực Văn
phòng

1

Công tác tổng
hợp hành
chính

1.1

Ban hành Chương
trình công tác năm 2023

Tháng 01/2023

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

1.2

Tổng hợp, trình
Cục trưởng ban hành QĐ điều chỉnh chương trình công tác năm 2023.

Quý 3-4/2023

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn vị
thuộc Cục

1.3

Tổng hợp xây dựng
Chương trình công tác năm 2024 của Cục HKVN.

Tháng 11/2023

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

1.4

Tổng hợp, báo cáo
Bộ GTVT về việc đăng ký xây dựng các quy hoạch, đề án vào Chương trình công
tác năm 2024 của Bộ.

Tháng 11/2023

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

1.5

Triển khai thực
hiện công tác tham mưu tổng hợp theo phân công nhiệm vụ và ý kiến chỉ đạo của
Lãnh đạo các cấp. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình, kế
hoạch công tác, đề án, dự án; việc triển khai thực hiện các thông báo kết
luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

1.6

Tổng hợp báo cáo
kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết 01 và tình hình thực hiện nhiệm vụ
hàng tháng, quý, năm 2023; tình hình thực hiện các đề án, dự án năm 2023, báo
cáo Bộ GTVT theo quy định.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

1.7

Tổng hợp, báo cáo
Bộ GTVT về việc chuẩn bị nội dung họp báo Chính phủ hàng tháng; về việc chuẩn
bị tài liệu phục vụ phiên họp Ban cán sự đảng Bộ GTVT hàng tháng; về giải
quyết, trả lời kiến nghị cử tri; về chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn của
đại biểu Quốc hội

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

1.8

Theo dõi, cập nhật
kết quả, tình trạng xử lý công việc trên hệ thống theo dõi nhắc việc và hệ
thống báo cáo của Bộ GTVT. Tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý
phản ánh kiến nghị trên hệ thống phản ánh kiến nghị dịch vụ công theo quy
định. Báo cáo Bộ GTVT về kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ
trên môi trường mạng.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

1.9

Tiếp tục thực hiện
kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế về việc chấp hành quy định của pháp luật
về bảo vệ bí mật Nhà nước tại Cục HKVN; bổ sung máy tính không kết nối
internet, ổ cứng di động phục vụ công tác bảo vệ BMNN; báo cáo sơ kết công
tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

1.10

Tiếp nhận các công
văn chuyên cơ từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và triển khai đến các đơn
vị liên quan, đảm bảo đúng quy định, kịp thời, bảo mật.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

1.11

Triển khai thực
hiện công tác lấy vé, đặt giữ chỗ, đặt phòng nghỉ, đảm bảo công tác hậu cần
phục vụ các đoàn công tác của lãnh đạo Cục và các cơ quan thuộc Cục

Theo yêu cầu công
tác

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

2

Công tác Văn
thư, Lưu
trữ

2.1

Thực hiện công tác
văn thư, lưu trữ theo quy định

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

2.2

Tham mưu cho Lãnh
đạo Cục xử lý công văn đến; theo dõi, đôn đốc các đơn vị xử lý công văn đến
đúng tiến độ

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

2.3

Triển khai thủ tục
thuê chỉnh lý tài liệu tại kho đối với khối tài liệu lưu trữ năm 2022 và tài
liệu giao nộp của các phòng.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

2.4

Tiếp tục hướng dẫn
các cơ quan, đơn vị về việc đôn đốc, hướng dẫn lập hồ sơ công việc và nộp lưu
hồ sơ.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

2.5

Triển khai thực
hiện số hóa tài liệu và lưu trữ điện tử theo chương trình, kế hoạch của Bộ
GTVT.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

3

Công tác tiếp
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa

3.1

Triển khai, thực
hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với việc
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Theo Quyết định số 1243/QĐ-CHK ngày
20/6/2021 của Cục Hàng không Việt Nam); Quyết định số 781/QĐ-BGTVT ngày
29/4/2021 của Bộ GTVT.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các phòng: ANHK,
QLC, KHĐT, VTHK, TCATB, PCHTQT, KHCNMT, QLHĐB

4

Công tác hành
chính, lễ tân, doanh trại, Ban quản lý dự án

4.1

Triển khai công
tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng, công cụ, dụng cụ.
Quản lý hệ thống điện thoại nội bộ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

4.2

Đảm bảo công tác
an ninh, phòng cháy chữa cháy tại Trụ sở Cục

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

4.3

Triển khai công
tác bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trụ sở Cục, xây dựng phương án sửa chữa
lớn trụ sở Cục

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

4.4

Đề nghị tuyển dụng
lao động hợp đồng 68 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trụ sở Cục.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

4.4

Thực hiện công tác
lễ tân, khánh tiết các cuộc họp, hội nghị của Cục; đảm bảo công tác hậu cần
phục vụ lãnh đạo Cục

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

4.5

Phối hợp với các
cơ quan, đơn vị thực hiện các Dự án, hạng mục, gói thầu đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt thực hiện trong năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

5

Công tác Quản
trị mạng

5.1

Chủ trì, vận hành
hệ thống truyền hình trực tuyến tại 4 điểm cầu (Cục HKVN và 3 cảng vụ);

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

5.2

Chủ trì, phối hợp
vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến 51 điểm cầu phục vụ UBANHKDD QG và
các cuộc họp, hội nghị trực tuyến của Cục với các điểm cầu.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

5.3

Quản lý, vận hành,
đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn trang thiết bị mạng và hệ thống
mạng, hệ thống Trang thông tin điện tử của Cục.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

5.4

Đảm bảo kỹ thuật
cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên mạng thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Cục HKVN.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

5.5

Bảo trì, sửa chữa
khắc phục sự cố kỹ thuật (nếu có) tại phòng máy chủ, mạng diện rộng mang nội
bộ của Cục

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

5.6

Đánh giá và đề
xuất các nhu cầu phát sinh (nếu có) trong việc phát triển thiết bị phần cứng,
phần mềm và cơ sở dữ liệu mạng công nghệ thông tin cơ quan Cục.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

5.7

Quản lý việc cập
nhật, bổ sung mới dữ liệu, phân quyền khai thác dữ liệu cho các đối tượng sử
dụng, bảo mật dữ liệu, sao lưu dữ liệu; quản lý quyền truy nhập của các đối
tượng sử dụng;

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

6

Công tác thông
tin báo
chí, biên tập website Cục

6.1

Xây dựng, quản lý,
cập nhật thông tin, biên tập các tin, bài phản ánh hoạt động quản lý, chỉ
đạo, điều hành của các cấp Lãnh đạo liên quan đến lĩnh vực hàng không trên
Trang TTĐT Cục.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

6.2

Phối hợp tổ chức
tuyên truyền về ngành HK; đặc biệt là các nội dung về an ninh, an toàn hàng
không trên Trang TTĐT Cục.

Cả năm

PCT Đinh Việt Sơn

Văn phòng

Các cơ quan, đơn
vị thuộc Cục

7

Công tác Tài
chính-Kế toán

7.1

Sửa đổi, bổ sung
một số điều (hoặc thay thế) Quyết định số 2320/QĐ-CHK ngày 06/12/2018 của Cục
HKVN về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại KCQ Cục HK

QI/2023

PCT Sơn

Văn phòng

Các Phòng, Văn
phòng thuộc Cục, Ban TTND, Công đoàn KCQ Cục HKVN

7.2

Sửa đổi, bổ sung
một số điều (hoặc thay thế) Quyết định số 2739/QĐ-CHK ngày 31/12/2020 của Cục
trưởng Cục HKVN về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại
KCQ Cục HKVN

QII/2023

PCT Sơn

Văn phòng

Các Phòng, Văn phòng
thuộc Cục

7.3

Thanh lý TSCĐ,
CCDC

QIII/2023

PCT Sơn

Văn phòng

Các Phòng, Văn
phòng, thuộc Cục, Hội đồng thanh lý

7.4

Tổng hợp, đề xuất
dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính 03 năm 2024 – 2026

Q II/2023

PCT Sơn

Văn phòng

Các Phòng, Văn
phòng, thuộc Cục

7.5

Báo cáo kết quả
thực hiện chế độ tự chủ năm 2022

Q I/2023

PCT Sơn

Văn phòng

7.6

Báo cáo thực hiện
thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022

Q I/2023

PCT Sơn

Văn phòng

7.7

Báo cáo tình hình
quản lý sử dụng tài sản công năm 2022

Q I/2023

PCT Sơn

Văn phòng

7.8

Lập Báo cáo tài
chính, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022

Q I/2023

PCT Sơn

Văn phòng

7.9

Công khai giao dự
toán và tình hình thực hiện Dự toán NSNN quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm
2023; Quyết toán năm 2022

Q I, II, III,
IV/2023

PCT Sơn

Văn phòng

7.10

Rà soát, đề nghị
giao dự toán NSNN năm 2024

QIV/2023

PCT Sơn

Văn phòng

Các Phòng, Văn phòng
thuộc Cục

7.11

Thanh, quyết toán
các hồ sơ, chứng từ kế toán năm 2023

Cả năm

PCT Sơn

Văn phòng

Các Phòng, Văn
phòng thuộc Cục

8

Tổ chức, thực
hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
vào hoạt động của khối cơ quan Cục HKVN

Cả năm

PCT Sơn

Văn phòng

Các phòng thuộc Cục

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password