Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2692/QĐ-CHK 2022 điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng Tân Sơn Nhất cập nhật 01/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2692/QĐ-CHK Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH THAM SỐ ĐIỀU PHỐI GIỜ HẠ, CẤT CÁNH
Quyết định 2692/QĐ-CHK 2022 điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng Tân Sơn Nhất cập nhật 12/2022

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2692/QĐ-CHK

Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH THAM SỐ ĐIỀU PHỐI GIỜ HẠ, CẤT CÁNH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/7/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017;

Theo đề nghị của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không Việt Nam và Trưởng phòng Vận tải hàng không,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất như sau:

1. Tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là 44 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 09h00-14h55 và từ 18h00-21h55 (giờ địa phương).

2. Thời gian áp dụng: 06/1/2023 đến 05/2/2023 (từ ngày 15 tháng Chạp Nhâm Dần đến hết 15 tháng Giêng năm Âm lịch Quý Mão).

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 641/QĐ-CHK ngày 25/3/2021 và Quyết định số 1162/QĐ-CHK ngày 01/6/2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc công bố và công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay, Trưởng phòng An ninh hàng không, Trưởng phòng Vận tải hàng không, Chánh Thanh tra hàng không, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Cục trưởng (để báo cáo);
– Các Phó Cục trưởng;
– Lưu: VT, VTHK (DA).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đinh Việt Sơn

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password