Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2706/QĐ-BCT 2022 gia hạn thời hạn rà soát chống bán phá giá nhôm từ Trung Hoa cập nhật 01/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2706/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN THỜI HẠN RÀ SOÁT LẦN THỨ HAI VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT
Quyết định 2706/QĐ-BCT 2022 gia hạn thời hạn rà soát chống bán phá giá nhôm từ Trung Hoa cập nhật 12/2022

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2706/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN THỜI HẠN RÀ SOÁT LẦN THỨ HAI VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM NHÔM CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (VỤ VIỆC AR02.AD05)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương s 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-BCT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phm nhôm có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn rà soát thêm 03 tháng (đến ngày 10 tháng 3 năm 2023) đối với vụ việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo Quyết định số 1149/QĐ-BCT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng;
– Các Thứ trưởng;
– Website Bộ Công Thương;
– Các Cục: CN, XNK;
– Các Vụ: AP, ĐB, PC;
– Văn phòng BCĐLNHNQT về kinh tế;
– Lưu: VT, PVTM (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password