Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND.HC sửa đổi Quyết định 05/2022/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2022/QĐ-UBND .HC Đồng Tháp, ngày 19 tháng 12 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 4 ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2022/QĐ-UBND.HC
Quyết định 29/2022/QĐ-UBND.HC sửa đổi Quyết định 05/2022/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 29/2022/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 4 ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2022/QĐ-UBND.HC NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP LẬP, PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Kiến trúc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2673/TTr-SXD ngày 04 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 4 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND.HC ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

“4. UBND cấp huyện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo ý kiến thẩm định; tổ chức phê duyệt, ban hành theo quy định.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2022./.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
Chính phủ;
– Bộ Xây dựng;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
– Đoàn ĐBQH Tỉnh;
– CT các PCT/UBND Tỉnh;
– Các Ban đảng, Đoàn thể Tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– Cổng TTĐT Tỉnh;
– Lưu VT, NC/ĐTXD.nbht.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password