Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 2974/QĐ-BVHTTDL 2022 đính chính Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL cập nhật 01/2023

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2974/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BVHTTDL NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ
Quyết định 2974/QĐ-BVHTTDL 2022 đính chính Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL cập nhật 11/2022

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2974/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BVHTTDL NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VÀ ĐIỆN ẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại tiêu đề của Điều 10 Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL) như sau:

Sửa tiêu đề Điều 10 “Diễn viên hạng III – Mã số: V.10.03.10” thành “Diễn viên hạng III – Mã số: V.10.04.14”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL .

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
– Các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
– Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL;
– Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ: Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
– Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;
– Lưu: VT, Vụ TCCB, VTN(300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password