Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 30/QĐ-UBND 2023 Hợp tác xã có quy mô thành viên đủ lớn Tuyên Quang cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 02 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ “HỢP TÁC XÃ CÓ QUY MÔ THÀNH VIÊN ĐỦ LỚN” THỰC HIỆN CHỈ
Quyết định 30/QĐ-UBND 2023 Hợp tác xã có quy mô thành viên đủ lớn Tuyên Quang cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 30/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ “HỢP TÁC XÃ CÓ QUY MÔ THÀNH VIÊN ĐỦ LỚN” THỰC HIỆN CHỈ TIÊU 13.1 THUỘC TIÊU CHÍ SỐ 13 – TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI VÀ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành “Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về “hợp tác xã có quy mô thành viên đủ lớn” thực hiện chỉ tiêu 13.1 thuộc Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

1. Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới: Hợp tác xã có quy mô 15 thành viên trở lên. Trường hợp không đủ quy mô thì tối thiểu phải có 10 thành viên chính thức và 05 thành viên liên kết (là tổ chức/cá nhân không góp vốn nhưng được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, chế biến hoặc có sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã thông qua hợp đồng).

2. Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Hợp tác xã có quy mô 25 thành viên trở lên. Trường hợp không đủ quy mô thì tối thiểu phải có 15 thành viên chính thức và 10 thành viên liên kết.

Điều 2. Căn cứ quy định về “hợp tác xã có quy mô thành viên đủ lớn” thực hiện chỉ tiêu 13.1 thuộc Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định này, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Phụ lục 1 Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, đánh giá và hoàn thiện tiêu chí theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo);
– VPĐP NTM Trung ương (Báo cáo);
– Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
– Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Như Điều 4;
– Các Phó CVP UBND tỉnh;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT (Hòa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password