Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2022/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 26 tháng 12 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2017/QĐ-UBND NGÀY 22/02/2017 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CẤP GIẤY CHỨNG
Quyết định 31/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31/2022/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2017/QĐ-UBND NGÀY 22/02/2017 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2938/TTr-SCT ngày 19/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND Tỉnh quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2023./.


Nơi nhận:
– Bộ Công Thương;
– Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;
– TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
– CT và các PCT/UBND Tỉnh;
– Các sở, ban, ngành Tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– UBND huyện, thành phố;
– Công báo Tỉnh;
– Lưu: VT, NC/KT(mqv).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password