Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 339/QĐ-BVHTTDL 2023 tổ chức tuần phim Ba Lan tại Việt Nam cập nhật 03/2023

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 339/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TUẦN PHIM BA LAN TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ
Quyết định 339/QĐ-BVHTTDL 2023 tổ chức tuần phim Ba Lan tại Việt Nam cập nhật 02/2023

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 339/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TUẦN PHIM BA LAN TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh phối hợp với Hiệp hội các nhà làm phim Ba Lan tổ chức chương trình “Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam”.

– Thời gian: Trong tháng 3 năm 2023.

– Địa điểm: Hà Nội, Thừa Thiên Huế và TP. Hồ Chí Minh.

Các phim chỉ được trình chiếu tại Tuần phim sau khi có giấy phép phổ biến phim của Cục Điện ảnh.

Điều 2. Về kinh phí:

– Chi phí tổ chức Tuần phim tại Hà Nội và chi phí cho cán bộ đi tổ chức Tuần phim tại Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Cục Điện ảnh.

– Chi phí tổ chức Tuần phim tại Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn kinh phí của Hiệp hội các nhà làm phim Ba Lan.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2832/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
– Sở VHTT: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, TP. HCM;
– Lưu: VT, HTQT, NTO.11.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password