Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng vận tải công cộng Vĩnh Long cập nhật 01/2023

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT has the copyright on this translation. Copying or reposting it
Quyết định 34/2022/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng vận tải công cộng Vĩnh Long cập nhật 11/2022
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.


THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
has the copyright on this translation. Copying or reposting it without the consent of
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
is a violation against the Law on Intellectual Property.


CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN

Các nội dung của VB này được VB khác thay đổi, hướng dẫn sẽ được làm nổi bật bằng
các màu sắc:

     : Sửa đổi, thay thế,
hủy bỏ
     : Hướng dẫn

Click vào phần bôi vàng để xem chi tiết.


Số hiệu: 34/2022/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Liệt
Ngày ban hành: 18/11/2022
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
34/2022/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày
18 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN
HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG
XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng
11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá, ngày 20
tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số
149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số
32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ,
đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà
nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
;

Căn cứ Thông tư số
65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
ban hành định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công
cộng bằng xe buýt;

Căn cứ Nghị định số
10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và
điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số
12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ
vận tải đường bộ; Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ
chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số
1332/QĐ-UBND, ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch
phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Long giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở
Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm
theo Quyết định này Định mức Kinh tế – Kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách
công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Quyết định này
có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh,
Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này
thi hành./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Đoàn ĐB QH đơn vị tỉnh VL;
– CT và các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQ Việt Nam tỉnh VL;
– Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– Các phòng, ban, trung tâm thuộc VPUBND tỉnh;
– Lưu: VT, 5.09.05.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ. CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Liệt

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT

ÁP
DỤNG CHO VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quyết định này quy định Định
mức kinh tế – kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quyết định này áp dụng đối với
các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng
xe buýt.

Định mức cho phương tiện quy
định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020
của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô.

Điều 3. Định mức kinh tế –
kỹ thuật.

1. Định mức lao động cho lái xe
và nhân viên bán vé

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Thời gian làm việc 1 ca xe

Giờ/ngày

7

7

7

2

Số ngày làm việc trong tháng
(Tlđ)

Ngày/tháng

24

24

24

3

Số ngày làm việc trong năm =
(2)*12

Ngày/năm

288

288

288

4

Hệ số ngày làm việc

 

1,27

1,27

1,27

5

Vận tốc xe chạy bình quân

Km/h

27

30

32

6

Hệ số ca xe bình quân/ngày

Ca xe/ngày

2

2

2

7

Hành trình bình quân 1 ca xe

Km/ca xe

100

100

100

8

Số lao động lái xe

Người/ca xe

1

1

1

9

Số lao động bán vé

Người/ca xe

1

1

1

10

Quãng đường lái xe và nhân
viên bán vé làm việc 1 tháng (10)=(2)*(7)

Km/người/tháng

3.000

3.000

3.000

11

Quãng đường 1 xe chạy 1 tháng
(11)=(2)*(4)*(6)*(7)

Km/xe/tháng

7.620

7.620

7.620

12

Quãng đường 1 xe chạy 1 năm
(12)=(11)*12

Km/xe/năm

91.440

91.440

91.440

Ghi chú:

– Ký hiệu (số thứ tự) là giá
trị của hàng tương ứng với số thứ tự (ví dụ: (2), (7)…)

Ví dụ: (2)*12 là giá trị hàng
thứ 2 nhân với 12; (10)=(2)*(7) là giá trị hàng thứ 10 bằng giá trị hàng thứ 2
nhân với giá trị của hàng thứ 7.

2. Nhiên liệu

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Nhiên liệu chính (Dầu
DO-0,05S)

 

 

 

 

 

Xe có sử dụng máy lạnh

Lít/100km

29,7

20,5

13,9

2

Hệ số nhiên liệu chính, dầu
bôi trơn,… (Kp)

 

1,03

1,03

1,03

– Xe có tuổi đời 5 năm trở lên,
định mức nhiên liệu tăng thêm 3%

– Xe chạy không sử dụng điều
hòa nhiệt độ, định mức tiêu hao nhiên liệu giảm 10%

3. Vật tư

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Săm lốp

Km

50.000

50.000

50.000

2

Bình điện

Tháng

12

12

12

Km

80.000

70.000

70.000

3

Dầu bôi trơn

1.000 km

 

 

 

3.1

– Dầu máy

1.000 km

8

8

8

3.2

– Dầu cầu

1.000 km

20

20

20

3.3

– Dầu hộp số

1.000 km

20

20

20

3.4

– Dầu côn

1.000 km

20

20

20

3.5

– Dầu phanh

1.000 km

20

20

20

3.6

– Dầu trợ lực

1.000 km

20

20

20

3.7

– Nước làm mát

1.000 km

74

74

74

4. Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Khấu hao cơ bản

%/năm

10%

10%

10%

2

Bảo dưỡng sửa chữa phương tiện

vnđ/km

2.478

2.367

1.842

5. Nhân công

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Lái xe

Công/ca xe

1

1

1

2

Số ngày làm việc trong tháng
(Tlđ)

Cấp bậc lương

3/4

3/4

3/4

3

Số ngày làm việc trong năm =
(2)*12

Hệ số lương

3,56

3,56

3,56

4

Nhân viên bán vé

Công/ca xe

1

1

1

5

Vận tốc xe chạy bình quân

Cấp bậc lương

4/7

3/7

3/7

6

Hệ số ca xe bình quân/ngày

Hệ số lương

2,71

2,31

2,31

6. Chi phí quản lý

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Chi phí quản lý = % (1+2+…+5)

Trong đó:

1: Định mức lao động cho lái
xe và nhân viên bán vé

2: Nhiên liệu

3: Vật tư

4: Khấu hao, bảo dưỡng sửa
chữa

5: Nhân công

%

7%

7%

7%

7. Lãi định mức

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Lãi định mức = % (1+2+…+5)

Trong đó:

1: Định mức lao động cho lái
xe và nhân viên bán vé

2: Nhiên liệu

3: Vật tư

4: Khấu hao, bảo dưỡng sửa
chữa

5: Nhân công

%

5%

5%

5%

8. Định mức bảo dưỡng định kỳ
chu kỳ 4.000 km

a) Chu kỳ bảo dưỡng

Loại xe

Chu kỳ bảo dưỡng (km)

Xe buýt lớn

4.000

Xe buýt trung bình

4.000

Xe buýt nhỏ

4.000

b) Nội dung bảo dưỡng định kỳ
chu kỳ 4.000 km cho các loại xe

TT

Nội dung công việc

1

Chuẩn bị hồ sơ bảo dưỡng, vật
tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất.

2

Rửa xe (trong, ngoài, gầm
xe), rửa cánh tản nhiệt (két nước) và dàn nóng máy lạnh.

3

Đưa xe vào vị trí bảo dưỡng
và kê kích.

4

Kiểm tra độ kín của các ống
dẫn bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát, dầu phanh, côn, ống dẫn khí.

5

Kiểm tra siết chặt các cụm
chi tiết lắp xung quanh phần máy và khung xe bắt phần máy.

6

Tháo bầu lọc không khí, rửa
sạch, thông thổi, thay lọc (nếu cần), lắp lại.

7

Kiểm tra, điều chỉnh độ chùng
của các loại dây cu roa.

8

Kiểm tra, siết chặt rô tuyn
hệ thống lái.

9

Kiểm tra vặn chặt quang nhíp,
các đăng.

10

Kiểm tra, siết chặt bu lông,
giá bắt hộp số.

11

Kiểm tra hệ thống ly hợp,
điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp ly hợp theo các thông số kỹ thuật.

12

Kiểm tra, điều chỉnh độ nhạy
chân ga.

13

Kiểm tra mức dầu trong các
hộp chứa: Động cơ, hộp số, cầu trước, cầu sau, dầu phanh, dầu côn, dầu trợ
lực lái. Bổ sung, thay thế khi đến định ngạch.

14

Xả bẩn trong bình chứa hơi.

15

Kiểm tra sự làm việc và điều
chỉnh phanh tay, phanh chân theo các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.

16

Kiểm tra mức điện tích trong
ắc quy, bổ sung nước cất, thông lỗ thông hơi, kiểm tra đèn còi.

17

Kiểm tra các lốp, độ đảo,
méo, không đồng đều và áp suất hơi lốp, bơm lốp.

18

Kiểm tra tình trạng của các
cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi.

19

Kiểm tra sự hoạt động bình
thường của hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt
gió, độ lạnh, gió ra, đèn báo trên bảng táp lô. Kiểm tra, vệ sinh các lưới
lọc khí, dàn nóng, dàn lạnh, hoạt động bình thường của các quạt dàn nóng, dàn
lạnh.

Kiểm tra sự bắt chặt của máy
nén, puly căng đai, puly ly hợp từ máy nén, độ căng và hư hỏng của dây đai
máy nén. Tiến hành điều chỉnh, thay thế nếu thấy cần thiết. Kiểm tra sự rò rỉ
ga ở các mối nối, sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén, làm vệ sinh mặt
ngoài các đường ống.

20

Bơm mỡ vào các vú mỡ.

21

Vệ sinh và nghiệm thu xe sau
bảo dưỡng.

c) Định mức lao động bảo dưỡng
định kỳ chu kỳ 4.000 km

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

Cấp bậc công việc

1

Chuẩn bị hồ sơ bảo dưỡng, vật
tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất.

0,5

0,5

0,5

3

2

Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe), rửa cánh tản nhiệt
(két nước) và dàn nóng máy lạnh.

2,5

2,5

1,0

3

3

Đưa xe vào vị trí bảo dưỡng và kê kích

0,5

0,5

0,3

3

4

Kiểm tra độ kín của các ống dẫn bôi trơn, nhiên
liệu, nước làm mát, dầu phanh, côn, ống dẫn khí.

1,0

1,0

0,3

4

5

Kiểm tra, siết chặt các cụm chi tiết lắp xung
quanh phần máy và khung xe bắt phần máy.

0,5

0,5

0,5

3

6

Tháo bầu lọc không khí, rửa sạch, thông thổi,
thay lọc (nếu cần), lắp lại.

0,5

0,5

0,4

5

7

Kiểm tra, điều chỉnh độ chùng của các loại dây cu
roa

0,5

0,5

0,5

3

8

Kiểm tra, siết chặt rô tuyn hệ thống lái.

1,0

1,0

1,0

3

9

Kiểm tra vặn chặt quang nhíp, các đăng.

0,8

0,8

0,8

3

10

Kiểm tra siết chặt bu lông, giá bắt hộp số.

0,5

0,5

0,2

4

11

Kiểm tra hệ thống ly hợp, điều chỉnh hành trình
tự do của bàn đạp ly hợp theo các thông số kỹ thuật.

0,5

0,5

0,5

4

12

Kiểm tra, điều chỉnh độ nhạy chân ga.

0,4

0,4

0,4

3

13

Kiểm tra mức dầu trong các hộp chứa: Động cơ, hộp
số, cầu trước, cầu sau, dầu phanh, dầu côn, dầu trợ lực lái. Bổ sung, thay
thế dầu khi đến định ngạch.

1,0

1,0

0,8

4

14

Xả bẩn trong bình chứa hơi.

0,5

0,5

 

3

15

Kiểm tra sự làm việc và điều chỉnh phanh tay,
phanh chân theo các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.

1,0

0,6

0,6

4

16

Kiểm tra mức điện tích trong ắc quy, bổ sung nước
cất, thông lỗ thông hơi, kiểm tra đèn còi.

0,5

0,4

0,3

4

17

Kiểm tra các lốp, độ đảo, méo, không đồng đều và
áp suất hơi lốp, bơm lốp.

0,8

0,8

0,8

3

18

Kiểm tra tình trạng của các cửa và sự làm việc
của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi.

0,5

0,5

0,3

4

19

Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống
điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió
ra, đèn báo trên bảng táp lô.

Kiểm tra, vệ sinh các lưới lọc khí, dàn nóng, dàn
lạnh, hoạt động bình thường của các quạt dàn nóng, dàn lạnh.

Kiểm tra sự bắt chặt của máy nén, puly tăng đai,
puly ly hợp từ máy nén, độ căng và hư hỏng của dây đai máy nén. Tiến hành
điều chỉnh, thay thế nếu cần thiết.

Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các mối nối, sự thiếu hụt ga,
dầu bôi trơn máy nén, làm vệ sinh mặt ngoài các đường ống.

3,0

2,5

0,8

4

20

Bơm mỡ vào các vú mỡ.

1,0

1,0

1,0

3

21

Vệ sinh và nghiệm thu xe sau
bảo dưỡng.

0,5

0,5

0,5

4

 

Cộng

18

17

11,5

 

d) Định mức vật tư phụ bảo
dưỡng định kỳ chu kỳ 4000 km

TT

Tên vật tư

Đơn vị

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Dầu rửa

lít

1

1

1

2

Mỡ bơm

kg

1

1

0,5

3

Giẻ lau

kg

0,5

0,5

0,5

9. Định mức bảo dưỡng định kỳ
chu kỳ 12.000 km

a) Chu kỳ bảo dưỡng

Loại xe

Chu kỳ bảo dưỡng (km)

Xe buýt lớn

12.000

Xe buýt trung bình

12.000

Xe buýt nhỏ

12.000

b) Nội dung bảo dưỡng định kỳ
chu kỳ 12.000 km cho các loại xe

TT

Nội dung công việc

1

Chuẩn bị tác nghiệp (hồ sơ
bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất).

2

Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe)
và các cụm tổng thành xe.

3

Kiểm tra toàn bộ tình trạng
kỹ thuật xe.

4

Kê kích tháo 2 lốp phía
trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch
tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh.

5

Kê kích tháo 2 lốp phía sau,
tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua,
thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh.

6

Kiểm tra điều chỉnh khe hở
nhiệt xu páp.

7

Tháo rửa sạch, thay bầu lọc
dầu bôi trơn động cơ, bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch), lắp hoàn chỉnh.

8

Xả cặn thùng nhiên liệu, thay
ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu.

9

Kiểm tra, siết chặt két nước,
thay nước làm mát, kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây cu roa.

10

Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp:
xả khí, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, điều chỉnh cần đẩy ly họp.

11

Kiểm tra, siết chặt các mặt
bích các đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng.

12

Siết chặt ốc giảm sóc, vặn
chặt quang nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần.

13

Kiểm tra điều chỉnh độ rơ
vành tay lái, độ chụm bánh trước, độ rơ đòn kéo ngang, dọc, siết chặt, kiểm
tra dầu hệ thống lái (thiếu bổ sung). Thay thế khi đến định ngạch.

14

Thay dầu hộp số hoặc bổ sung
theo quy định, siết chặt các ốc hộp số. Thay dầu cầu sau, hoặc bổ sung.

15

Kiểm tra hoạt động của hệ
thống phanh (hệ thống khí nén, chân không, hệ thống ống dẫn…), xả cặn bẩn
trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất, kiểm tra mức dầu
phanh, xả khí. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế khi đến định ngạch.

16

Kiểm tra mức dung dịch ắc
quy, đổ thêm nước cất, nạp điện (nếu cần), rửa sạch mặt ắc quy, thông lỗ
thông hơi, làm sạch đầu chụp, bôi mỡ, lắp chặt.

17

Tháo bảo dưỡng máy phát điện,
máy khởi động, làm sạch cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định
ngạch.

18

Kiểm tra hoạt động của toàn
bộ hệ thống điện trên xe như: đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa
hơi…

19

Kiểm tra, siết chặt chân máy,
tra dầu các khớp cửa; kiểm tra hệ thống đóng mở cửa; kiểm tra siết chặt các
chân ghế; bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề…

20

Kiểm tra độ mòn, đảo, không
đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có
hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan.

21

Kiểm tra sự hoạt động bình
thường của toàn bộ hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công
tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô… Chẩn
đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống.

Tháo và làm vệ sinh các lưới
lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ
phận.

Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng
các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định
ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận.

Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh.

Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các
khớp nối, vệ sinh các đường ống.

Kiểm tra sự hoạt động bình
thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ của máy nén khí,
kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn
máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

Kiểm tra sự hoạt động bình
thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

22

Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ.

23

Đi thử kiểm nghiệm chất lượng
bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng.

24

Vệ sinh xe, bàn giao xe.

c) Định mức lao động bảo dưỡng
định kỳ chu kỳ 12.000 km

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

Cấp bậc công việc

1

Chuẩn bị tác nghiệp (hồ sơ
bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất).

1,0

1,0

0,8

3

2

Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe)
và các cụm tổng thành xe.

3,0

2,5

2,0

3

3

Kiểm tra toàn bộ tình trạng
kỹ thuật xe.

1,5

1,2

1,0

5

4

Kê kích tháo 2 lốp phía
trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch
tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh.

10,5

7,5

5,3

4

5

Kê kích tháo 2 lốp phía sau,
tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua,
thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh.

11,0

8,0

5,8

4

6

Kiểm tra điều chỉnh khe hở
nhiệt xu páp.

3,0

2,5

2,0

5

7

Tháo rửa sạch, thay bầu lọc
dầu bôi trơn động cơ, bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch), lắp hoàn chỉnh.

1,5

1,5

1,0

3

8

Xả cặn thùng nhiên liệu, thay
ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu.

1,0

1,0

1,0

3

9

Kiểm tra siết chặt két nước,
thay nước làm mát, kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây cu roa.

3,0

2,5

1,8

3

10

Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp:
xả khí, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, điều chỉnh cần đẩy ly hợp.

4,0

3,0

2,0

4

11

Kiểm tra, siết chặt các mặt
bích các đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng.

1,5

1,5

0,8

3

12

Siết chặt ốc giảm sóc, vặn
chặt quang nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần.

3,0

2,5

1,7

3

13

Kiểm tra điều chỉnh độ rơ
vành tay lái, độ chụm bánh trước, độ rơ đòn kéo ngang, dọc, siết chặt, kiểm
tra dầu hệ thống lái (nếu thiếu bổ sung). Thay thế khi đến định ngạch.

1,5

1,5

1,2

5

14

Thay dầu hộp số hoặc bổ sung
theo quy định, siết chặt các ốc hộp số. Thay dầu cầu sau, hoặc bổ sung.

1,5

1,5

1,0

4

15

Kiểm tra hoạt động của hệ
thống phanh (hệ thống khí nén, chân không, hệ thống ống dẫn…), xả cặn bẩn
trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất, kiểm tra mức dầu
phanh, xả khí. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế khi đến định ngạch.

2,0

1,5

1,0

5

16

Kiểm tra mức dung dịch ắc
quy, đổ thêm nước cất, nạp điện (nếu cần), rửa sạch mặt ắc quy, thông lỗ
thông hơi, làm sạch đầu chụp, bôi mỡ, lắp chặt.

1,5

1,0

1,0

4

17

Tháo bảo dưỡng máy phát điện,
máy khởi động, làm sạch cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định
ngạch.

6,0

5,0

4,0

4

18

Kiểm tra hoạt động của toàn
bộ hệ thống điện trên xe như: đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa
hơi…

4,0

3,0

2,0

4

19

Kiểm tra, siết chặt chân máy,
tra dầu các khớp cửa; kiểm tra hệ thống đóng mở cửa; kiểm tra, siết chặt các
chân ghế; bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề…

2,5

1,5

1,3

4

20

Kiểm tra độ mòn, đảo, không
đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có
hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan.

3,0

2,0

1,5

4

21

Kiểm tra sự hoạt động bình
thường của toàn bộ hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công
tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô… Chẩn
đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống.

Tháo và làm vệ sinh các lưới
lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ
phận.

Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng
các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định
ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận.

Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh.

Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các
khớp nối, vệ sinh các đường ống.

Kiểm tra sự hoạt động bình
thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ của máy nén khí,
kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn
máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

Kiểm tra sự hoạt động bình
thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

5,0

5,0

5,0

4

22

Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ.

1,0

1,0

0,5

3

23

Đi thử kiểm nghiệm chất lượng
bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng.

2,0

1,5

1,0

5

24

Vệ sinh xe, bàn giao xe.

1,0

0,8

0,5

4

 

Cộng

75

60

45,2

 

d) Định mức vật tư phụ bảo
dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

TT

Tên vật tư

Đơn vị

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Dầu rửa

lít

4

4

3

2

Xăng rửa

lít

1

1

1

3

Dầu (xăng) chạy thử

lít

3

3

2

4

Mỡ bơm

kg

1

1

0,5

5

Mỡ bi

kg

4

4

2

6

Băng dính cách điện

cuộn

1

1

0,5

7

Giẻ lau

kg

3

3

2

8

Giấy ráp

tờ

2

2

1

Mỡ bi moay ơ, máy phát, máy đề
theo hướng dẫn kỹ thuật của Nhà sản xuất.

đ) Định ngạch sử dụng vật tư
chính cho bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

Đơn
vị tính: 1.000km xe chạy

TT

Loại xe

Lọc gió

Lọc dầu

Lọc nhiên liệu tinh

Lọc nhiên liệu thô

Lọc tách ẩm Khí nén

Dây đai

1

Xe buýt lớn

24

8-12

12

24

48

36

2

Xe buýt trung bình

24

8-12

12

24

48

36

3

Xe buýt nhỏ

24

8-12

12

24

48

36

Vật tư chính trong bảo dưỡng
định kỳ là vật tư bắt buộc phải thay trong bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km.

Lọc dầu máy được thay cùng với
dầu máy trong các lần bảo dưỡng định kỳ bắt buộc.

10. Định mức sửa chữa thường
xuyên

Định mức lao động một số công
việc trong sửa chữa thường xuyên

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

 

A. Phần động cơ

 

 

 

 

1

Tháo, lắp két nước

8

8

7

4

2

Tháo, lắp cánh quạt

2

2

2

4

3

Tháo, lắp bơm nước

6

6

5

4

4

Thay 1 vòi phun

1

1

1

4

5

Thay bơm cao áp và điều chỉnh

8

8

7

4

6

Thay gioăng nắp máy

2

2

1.5

4

7

Thay dây đai dẫn động các loại

1

1

1

4

8

Tháo, lắp nắp máy

12

12

8

4

9

Điều chỉnh xu páp

4

4

3

4

10

Thay piston, xéc măng 1 máy
(từ máy số 2 tính thêm 6 h/máy)

24

24

18

4

11

Thay một sơ mi xy lanh (từ
máy số 2 tính thêm 4 h)

28

28

22

4

12

Thay ống nước dưới

1

1

1

4

13

Tháo, lắp các te

5

5

4

4

14

Tháo, lắp các phin lọc

 

 

 

 

14.1

Lọc nhiên liệu diesel

2

2

2

4

14.2

Lọc dầu bôi trơn

1

1

1

4

15

Thay đồng hồ các loại

1

1

1

4

16

Tháo, lắp bầu lọc gió

1

1

1

4

17

Thay 1 ống hơi, ống dầu

1

1

1

4

18

Tháo, lắp thùng nhiên liệu

5

5

2,5

4

19

Tháo, lắp máy nén khí

6

6

5

4

20

Thay phớt đầu trục cơ

16

16

14

4

21

Thay phớt đuôi trục cơ

32

32

28

4

22

Thay phớt bơm cao áp

11

10

8

4

23

Xử lý lọt khí vào ống nhiên
liệu

16

16

14

4

24

Thay bu lông chân máy 1 chiếc

1

1

1

4

25

Thay gioăng phin lọc dầu máy

2

2

2

4

26

Tháo, sửa chữa puly căng đai

1

1

1

4

 

B. Phần gầm

 

 

 

 

1

Tháo, lắp lốp 1 bên

1

1

1

4

2

Thay bu lông tắc kê 1 chiếc

1

1

0,5

4

3

Thay tang trống phanh

7

7

5

4

4

Tháo lắp moay ơ 1 cụm

8

8

6

4

5

Thay bi moay ơ trong, ngoài

8

8

7

4

6

Thay má phanh trước 1 bên

8

8

7

4

7

Thay má phanh sau 1 bên

9

9

6

4

8

Tháo, lắp, sửa chữa tổng
phanh chính

12

12

12

4

9

Tháo, lắp, sửa chữa tổng
phanh tay

12

12

10

4

10

Chữa cụm van phanh tay

08

08

7

4

11

Sửa chữa rô tuyn 1 bên

12

12

12

4

12

Sửa chữa đòn kéo dọc

5

5

5

4

13

Sửa chữa đòn quay ngang

4

4

4

4

14

Tháo, lắp, sửa chữa cơ cấu lái

40

40

35

4

15

Thay nhíp gẫy

10

10

8

4

16

Thay 1 quang nhíp

4

4

3

4

17

Thay 1 bộ nhíp trước

8

5

5

4

18

Thay 1 bộ nhíp sau

12

7,5

7,5

4

19

Thay bạc chốt nhíp 01 cái

2

2

2

4

20

Thay 1 giảm chấn

1

1

1

4

21

Tháo lắp ly hợp

26

26

22

4

22

Tháo lắp, thay vành răng bánh
đà

36

36

30

4

23

Sửa chữa bộ gài số

8

8

6

4

24

Thay phớt đuôi hộp số

4

4

4

4

25

Thay 1 bu lông sát xi

1

1

1

4

26

Tháo, lắp các đăng, thay bi

3

3

3

4

27

Thay phớt trục bánh răng quả
dứa

2

2

2

4

28

Tháo lắp, sửa chữa bánh răng
quả dứa

32

32

28

4

 

C. Phần điện

 

 

 

 

1

Sửa chữa đường dây bình điện

2

2

2

4

2

Sửa chữa đường dây phía trước

3

3

2,5

4

3

Sửa chữa đường dây phía sau

3

3

2,5

4

4

Sửa chữa đường dây còi

1

1

1

4

5

Sửa chữa đường dây máy đề

2

2

2

4

6

Sửa chữa đường dây rơ le

1

1

1

4

7

Sửa chữa công tắc đề

1

1

1

4

8

Sửa chữa công tắc pha cốt

4

4

4

4

9

Sửa chữa công tắc còi

1

1

1

4

10

Sửa chữa công tắc xi nhan

2

2

2

4

11

Thay máy đề (máy khởi động)

3

3

3

4

12

Thay rơ le

1

1

1

4

13

Thay 2 bình điện

2

2

2

4

14

Thay dây đai dẫn động máy phát

1

1

1

4

15

Thay cáp máy đề

2

2

2

4

16

Thay đèn pha, cốt

1

1

1

4

17

Thay công tắc cắt mát

1

1

1

4

18

Thay 1 đồng hồ

1

1

1

4

19

Làm lại toàn bộ hệ thống dây
điện

6

6

5

4

20

Thay công tắc đề

3

3

3

4

21

Hàn rô to đề

 

 

 

4

21.1

Dưới 10 mối

3

3

3

4

21.2

Trên 10 mối

5

5

5

4

22

Tháo, lắp, sửa chữa rơ le máy
đề

9

9

9

4

23

Tháo, lắp, sửa chữa máy đề

19

19

19

4

24

Hệ thống đèn táp lô

6

6

6

4

25

Đèn trần

2

2

2

4

26

Cụm công tắc tổng hợp

12

12

12

4

27

Tháo, lắp, sửa chữa ổ khóa
điện

4

4

4

4

11. Định mức sửa chữa lớn

a) Định ngạch sửa chữa lớn xe ô
tô và tổng thành

Loại xe

Định mức sửa chữa lớn lần đầu (1.000 km)

Máy

Gầm + truyền lực

Điện

Điều hòa

Thân vỏ, khung xe

Xe buýt lớn

240-260

240-260

240-260

220-240

300

Xe Buýt trung bình

220-240

220-240

220-240

220-240

300

Xe buýt nhỏ

192-200

192-200

192-200

220-240

300

Định ngạch sửa chữa các lần
tiếp theo bằng 90% định ngạch lần trước liền kề.

Định ngạch sửa chữa lớn điều
hòa áp dụng cho chủng loại điều hòa chính hãng, có xuất xứ từ các nước phát
triển.

b) Định mức phần máy

Định mức lao động sửa chữa lớn
phần máy:

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn, trung bình

Xe buýt nhỏ

 

1

Làm các thủ tục biên bản giao
nhận phương tiện trước khi xe đưa vào sửa chữa lớn.

3,0

3,0

4

2

Công tác chuẩn bị: chuẩn bị
các hồ sơ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm
biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư, phụ tùng,… và các giấy tờ, tài liệu,
thông số kỹ thuật khác liên quan.

Chuẩn bị trang thiết bị, đồ
nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay.

Rửa toàn bộ phần máy, gầm,
vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô phần máy.

Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng
kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành
sửa chữa lớn.

34,0

28,0

4

3

Tháo toàn bộ phần máy ra khỏi
xe

16,1

10,3

3

4

Cấu, rút máy đưa về nơi sửa
chữa

1,7

1,4

3

5

Tháo, thông rửa két nước và
két làm mát khí nạp

13,6

11,2

4

6

Tháo rời các chi tiết phần
máy bao gồm:

34,0

22,4

 

6.1

Tháo bưởng côn, bánh đà

 

 

4

6.2

Tháo bộ ly hợp khỏi thân
(block) máy

 

 

4

6.3

Tháo nắp dàn cò , cần đẩy xu
páp

 

 

3

6.4

Tháo bơm cao áp, kim phun

 

 

3

6.5

Tháo ống hút, ống xả

 

 

3

6.6

Tháo bơm nước, đường nước mặt
máy, sườn máy

 

 

3

6.7

Tháo bơm hơi, hoặc bơm chân
không

 

 

3

6.8

Tháo nắp qui lát

 

 

5

6.9

Tháo chân máy

 

 

3

6.10

Tháo các te, thanh truyền,
pít tông

 

 

5

6.11

Tháo bàn ép, lá côn

 

 

4

6.12

Tháo thớt giữa (áp dụng xe có
thớt giữa)

 

 

5

6.13

Tháo ống xy lanh

 

 

5

6.14

Tháo trục cam, con đội

 

 

5

6.15

Tháo bơm dầu, gối đỡ trục
khuỷu

 

 

4

6.16

Tháo xu páp

 

 

4

6.17

Tháo bơm trợ lực lái

 

 

4

6.18

Tháo lọc dầu, lọc khí, két
làm mát dầu

 

 

4

7

Cạo rửa các chi tiết máy

34,0

22,4

3

8

Kiểm tu các chi tiết khi
tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết

20,4

14,0

6

9

Sửa chữa các chi tiết và lắp
tổng thành

166,1

125,0

 

9.1

Kiểm tra cạo rà bạc biên, bạc
Palie

20,4

14,0

5

9.2

Kiểm tra thông rửa đường dầu

8,0

6,0

4

9.3

Kiểm tra đo đạc các thông số
kỹ thuật cụm pít tông, thanh truyền, xéc măng

6,8

5,6

5

9.4

Rà xu páp

20,4

14

3

9.5

Lắp xu páp vào mặt qui lát

6,8

5,6

4

9.6

Lắp sơ mi vào thân máy

 

 

 

9.6.1

– Xi lanh ướt hoặc xi lanh
khô thả lỏng

6,8

5,6

5

9.6.2

– Xi lanh khô ép chặt và doa

20,4

16,8

5

9.7

Lắp xéc măng vào pít tông

3,4

2,8

5

9.8

Lắp pít tông vào thanh truyền

3,4

2,8

5

9.9

Kiểm tra, lắp trục khuỷu, lắp
pít tông, thanh truyền vào máy

13,6

11,2

6

9.10

Lắp bơm dầu

0,85

0,7

5

9.11

Lắp trục cam, con đội, bánh
răng, đầu máy, đuôi máy

13,6

8,4

5

9.12

Lắp vành răng bánh đà

1,7

1,4

4

9.13

Lắp mặt quy lát, giàn cò,
thớt giữa

11,9

7

4

9.14

Lắp các te, van áp lực dầu

3,4

2,8

4

9.15

Lắp két làm mát dầu

1,7

1,4

4

9.16

Lắp cụm bầu lọc dầu

1,7

1,4

4

9.17

Lắp các loại cảm biến vào
thân máy

0,85

0,7

4

9.18

Lắp bơm nước

0,85

0,7

4

9.19

Lắp bơm trợ lực lái

0,85

0,7

4

9.20

Lắp bơm hơi hoặc bơm chân
không

1,7

1,4

5

9.21

Lắp bánh đà, puly đầu trục

3,4

2,8

4

9.22

Lắp hoàn chỉnh bộ ly hợp,
giảm chấn

1,7

1,4

4

9.23

Lắp, chỉnh xu páp

3,4

2,8

4

9.24

Lắp ống hút, ống xả

1,7

1,4

4

9.25

Lắp bơm cao áp, kim phun

6,8

5,6

4

10

Lắp máy lên xe hoàn chỉnh

32,2

20,5

4

11

Đổ các loại dầu, nước làm mát

1,5

1,0

3

12

Rà máy, điều chỉnh, vệ sinh xe

11,6

11,2

4

13

Hoàn chỉnh, đi thử, bàn giao

6,8

5,6

5

 

Cộng

375

276

 

Định mức vật tư phụ cho sửa
chữa lớn phần máy:

TT

Tên vật tư

ĐVT

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Dầu rửa chi tiết

lít

8

8

8

2

Xăng rửa chi tiết

lít

2

2

2

3

Nhiên liệu nổ rà, chạy thử,
nghiệm thu

lít

40

40

30

4

Keo làm kín (keo dán sắt)

hộp

2

2

2

5

Bột rà xu páp

kg

0.3

0.3

0.3

6

Giẻ lau

kg

5

5

5

7

Giấy ráp

tờ

5

5

3

8

Bìa amiang làm kín (loại to)

m2

1.2

1

1

9

Đá cắt (phục vụ xúc rửa các
te dầu)

viên

3

3

3

10

Dung dịch làm mát (pha vào
nước)

lít

2

2

2

Tùy theo thực tế sử dụng và hư
hỏng để giải quyết các vật tư, phụ tùng chính.

c) Định mức phần gầm:

Định mức lao động sửa chữa lớn
phần gầm:

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn, trung bình

Xe buýt nhỏ

 

1

Làm thủ tục biên bản giao
nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn

3,0

3,0

4

2

Công tác chuẩn bị: chuẩn bị
các hồ sơ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm
biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng… và các giấy tờ, tài liệu,
thông số kỹ thuật khác liên quan.

Chuẩn bị trang thiết bị, đồ
nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. Rửa toàn
bộ phần gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô.

Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng
kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành
sửa chữa lớn.

51,0

36,0

4

3

Đưa xe vào vị trí sửa chữa,
kê kích toàn bộ xe, tháo toàn bộ hệ thống lốp và các cụm tổng thành chi tiết
liên quan.

8,45

6,6

4

4

Tháo các cụm tổng thành khỏi
xe và lắp sau sửa chữa.

83,3

44,2

 

4.1

Tháo, lắp trục các đăng

1,7

1,2

4

4.2

Tháo, lắp toàn bộ hệ thống
hộp số

21,2

10,4

5

4.3

Tháo, lắp các bánh xe

3,4

1,8

3

4.4

Tháo, lắp moay ơ

13,6

7,2

3

4.5

Tháo, lắp dầm cầu sau

18,4

10,0

4

4.6

Tháo, lắp dầm cầu trước

17,0

9,6

4

4.7

Tháo, lắp hệ thống phanh,
tổng phanh, cụm phanh tay, trợ lực phanh, bầu phanh trước, sau

6,0

4,0

4

7.8

Tháo, lắp cụm ly họp, dẫn
động và trợ lực

2,0

2,0

4

4.9

Tháo, lắp hệ thống lái, trợ
lực lái

8,0

6,0

4

5

Kiểm tu các chi tiết khi
tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết

40,8

24

6

6

Sửa chữa, thay thế các chi
tiết trục các đăng

6,8

6,0

4

6.1

Thay bi chữ thập các đăng

5,1

3,6

4

6.2

Thay bộ gối đỡ trung gian

1,7

2,4

4

7

Sửa chữa, thay thế các chi
tiết hộp số

40,8

21,6

5

8

Sửa chữa cụm ly hợp, dẫn động
và trợ lực (Thay cúp pen tổng côn; thay cúp pen trợ lực côn ly hợp; thay bàn
ép côn, lá côn, bi T, càng cua; sửa chữa hệ thống dẫn động và trợ lực)

17,45

12,8

4

9

Sửa chữa cụm truyền lực chính

40,8

21,6

4

10

Sửa chữa các cụm moay ơ và
các chi tiết liên quan

47,6

26,4

4

10.1

Thay vòng bi moay ơ

3,4

2,4

4

10.2

Sửa chữa ổ ren, thay bu lông
tắc kê

13,6

9,6

4

10.3

Thay cao su cúp pen phanh

 

2,4

4

10.4

Thay xy lanh phanh bánh xe,
bầu phanh

6,8

4,8

4

10.5

Thay bạc trục quả đào

13,6

 

4

10.6

Thay cần tăng phanh

3,4

2,4

4

10.7

Sửa chữa, thay mâm phanh

3,4

2,4

4

10.8

Thay má phanh

3,4

2,4

4

11

Sửa chữa, thay thế hệ thống
lái và trợ lực lái

67,4

42,6

 

11.1

Thay bộ bạc, ắc trụ tay lái
(ắc phi nhê)

13,6

9,6

4

11.2

Thay rô tuyn đòn kéo ngang

2,55

1,8

4

11.3

Thay rô tuyn đòn kéo dọc

6,8

2,4

4

11.4

Thay đòn quay trung gian

3,4

 

4

11.5

Thay bộ gioăng phớt hộp cơ
cấu lái, điều chỉnh ăn khớp cơ cấu lái

10,45

8,4

5

11.6

Thay bơm trợ lực lái

3,4

3,6

5

11.7

Thay tuy ô trợ lực lái

10,2

4,8

4

11.8

Thay ổ bi chữ thập trục tay
lái

3,4

2,4

5

11.9

Thay ổ bi và sửa chữa giá đỡ
trục tay lái

13,6

9,6

5

12

Sửa chữa nhíp, giảm chấn

44,2

28,8

4

12.1

Thay lá nhíp số 1, số 2, bạc
ắc nhíp

10,2

7,2

4

12.2

Thay bộ nhíp (trừ nhíp số 1,
số 2)

34

21,6

4

13

Sửa chữa, thay thế dẫn động
phanh

27,8

19,8

 

13.1

Thay tuy ô phanh

6,8

4,8

4

13.2

Thay tổng phanh hoặc cúp pen
tổng phanh

5,1

3,6

5

13.3

Thay bầu trợ lực phanh

3,4

2,4

4

13.4

Thay bộ chia dòng phanh

3,4

2,4

5

13.5

Thay rơ le hoặc van hơi các
loại

5,1

3,6

5

13.6

Sửa chữa thay thế cụm phanh
tay

4,0

3,0

4

14

Đổ dầu

1,4

1,4

 

15

Kiểm tra toàn bộ độ đảo, độ
méo, độ mòn không đồng đều của hệ thống lốp, cân bằng động hệ thống vành bánh
xe, lắp toàn bộ hệ thống lốp (thay lốp nếu đến định ngạch), hạ kích.

Hoàn chỉnh toàn bộ, đi thử,
bàn giao

23,2

19,2

4

 

Cộng

512,0

322,0

 

Định mức vật tư phụ cho sửa
chữa lớn phần gầm:

TT

Tên vật tư

ĐVT

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Dầu rửa chi tiết

lít

30

30

20

2

Xăng rửa chi tiết

lít

10

10

5

3

Nhiên liệu nổ rà, chạy thử,
nghiệm thu

lít

10

10

10

4

Keo làm kín (keo dán sắt)

hộp

2

2

2

5

Giẻ lau

kg

5

5

5

6

Giấy ráp

tờ

5

5

3

7

Mỡ moay ơ

kg

7

7

5

8

Mỡ bơm

kg

1

1

0.5

Tùy theo thực tế sử dụng và hư
hỏng để giải quyết các vật tư, phụ tùng chính.

d) Định mức phần điện

Định mức lao động sửa chữa lớn
phần điện:

TT

Nội dung công
việc

Định mức lao
động (giờ công)

Cấp bậc công
việc

Xe buýt lớn,
trung bình

Xe buýt nhỏ

 

1

Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước
khi xe vào sửa chữa lớn

3

3

4

2

Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô

4

4

3

3

Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: tờ
trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản
nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng… và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ
thuật khác liên quan.

Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo
kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay.

Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu,
đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

Kiểm tu và lập phương án sửa chữa.

24

20

4

4

Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống
chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe.

131

118

 

4.1

Tháo, lắp máy phát

1,5

2

4

4.2

Tháo, lắp máy đề

1,5

2

4

4.3

Tháo, lắp các cụm đèn trước

2

2

4

4.4

Tháo, lắp các cụm đèn sau

2

2

4

4.5

Tháo, lắp đèn nóc

2

2

4

4.6

Tháo, lắp các đèn trong xe

24

16

4

4.7

Tháo, lắp loa, radio, micro

3

3

4

4.8

Tháo, lắp khoang táp lô

3

3

4

4.9

Tháo, lắp bộ sấy kính, sưởi

2

2

4

4.10

Tháo, lắp bộ gạt mưa

2

2

4

4.11

Tháo, lắp hệ thống quạt thông gió

2

2

4

4.12

Tháo, lắp hệ thống đóng mở cửa

2

1

4

4.13

Tháo, lắp bó dây đầu xe, bảng cầu chì

4

4

5

4.14

Tháo, lắp bó dây trần xe (tính cả tháo ốp trần,
ốp sườn)

20

15

5

4.15

Tháo, lắp bó dây sát xi

24

24

5

4.16

Tháo, lắp bó dây đuôi xe

12

12

5

4.17

Tháo, lắp bó dây khoang động

16

16

5

4.18

Tháo, lắp hệ thống điều khiển
rơ le, cầu chì, ắc quy

8

8

4

5

Sửa chữa máy phát điện

6

6

4

5.1

Thay bộ chổi than

1

1

4

5.2

Thay vòng bi

1

1

4

5.3

Thay đi ốt

2

2

4

5.4

Sửa chữa cổ góp

1

1

4

5.5

Đo kiểm rôt to, stato, các đi
ốt, tiết chế

1

1

4

6

Sửa chữa máy đề

6

6

4

6.1

Thay bộ chổi than

1,5

1,5

4

6.2

Thay vòng bi hoặc bạc

2

2

4

6.3

Thay bộ côn, giảm tốc

1,5

1,5

4

6.4

Đo kiểm rô to, stato, rơ le đề

1

1

4

7

Sửa chữa bó dây đầu xe, thay
dây mới

18

16

5

8

Sửa chữa bó dây trần xe, thay
dây mới

18

16

5

9

Sửa chữa bó dây sát xi, thay
dây mới

18

16

5

10

Sửa chữa bó dây đuôi xe, thay
dây mới

18

16

5

11

Sửa chữa bó dây khoang động
cơ, thay dây mới

18

16

5

12

Kiểm tra hoàn thiện, bàn giao

6

6

5

 

Cộng

270

243

 

Định mức vật tư phụ cho sửa
chữa lớn phần điện:

TT

Tên vật tư

ĐVT

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Băng dính điện

Quận

4

4

2

2

Xăng rửa chi tiết

Lít

2

2

1

3

Nhiên liệu chạy thử, nghiệm
thu

Lít

15

15

15

4

Dây điện

M

10

10

6

5

Dây thít to, nhỏ

Cái

50

50

30

6

Giấy ráp

Tờ

5

5

2

7

Chất tẩy rửa (RP7)

Hộp

2

2

1

8

Giẻ lau

Kg

2

2

1

Tùy theo thực tế sử dụng và hư
hỏng để giải quyết các vật tư, phụ tùng chính.

đ) Định mức phần điều hòa

Định mức lao động sửa chữa lớn
phần điều hòa:

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn, trung bình

Xe buýt nhỏ

 

1

Làm thủ tục biên bản giao
nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn

3

3

4

2

Rửa toàn bộ phần xe, lau
chùi, vệ sinh, làm khô

4

4

3

3

Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị
các hồ sơ giấy tờ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa
chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng… và các giấy tờ, tài
liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

Chuẩn bị trang thiết bị, đồ
nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay.

Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng
kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành
sửa chữa lớn. Kiểm tu và lập phương án sửa chữa.

18

18

4

4

Đưa xe vào vị trí sửa chữa,
tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe.

89,7

78,3

 

4.1

Thu hồi ga

1,2

1,2

4

4.2

Tháo, lắp quạt dàn nóng, dàn
lạnh

2,4

3,6

4

4.3

Tháo, lắp dàn nóng

3,6

3,6

5

4.4

Tháo, lắp dàn lạnh

4,8

4,8

5

4.5

Tháo, lắp hệ thống đường ống,
bình chứa, lọc

19,2

14,4

5

4.6

Tháo, lắp vệ sinh cửa chia gió

12

9,6

4

4.7

Tháo, lắp máy nén

2,4

4,8

5

4.8

Tháo, lắp bảng điện điều khiển

3,5

3,5

5

4.9

Tháo, lắp công tắc điều khiển

1,2

1,2

5

4.10

Tháo, lắp hệ thống dây điện

14,4

9,6

5

4.11

Tháo, lắp toàn bộ hệ thống
trần xe

25

22

4

5

Sửa chữa, thay thế quạt dàn
nóng, dàn lạnh

7,2

4,8

5

6

Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa
cánh tản nhiệt dàn nóng, thay thế

19,2

19,2

5

7

Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa
cánh tản nhiệt dàn lạnh, thay thế

19,2

19,2

5

8

Kiểm tra, sửa chữa, thay thế
máy nén

21,6

21,6

5

8.1

Sửa chữa, thay thế cụm ly hợp
từ

2,4

2,4

5

8.11

– Tháo, lắp cụm ly hợp từ

1,2

1,2

5

8.12

– Thay vòng bi ly hợp từ, lá
thép

0,6

0,6

5

8.13

– Thay cuộn dây ly hợp

0,6

0,6

5

8.2

Thay pít tông, xy lanh, trục khuỷu,
vòng bi, phớt…

19,2

19,2

5

9

Sửa chữa, thay thế cụm puly
trung gian

2,4

2,4

4

10

Sửa chữa giá đỡ máy nén

2,4

2,4

4

11

Kiểm tra sửa chữa, thay thế
hệ thống điều khiển

9,6

7,2

5

12

Kiểm tra, xử lý độ kín hệ
thống

9,6

9,6

5

13

Đổ dầu máy nén, hút chân
không, nạp ga

9,6

7,2

5

14

Hoàn thiện, đo kiểm, chạy
thử, bàn giao

4

4

5

 

Cộng

220

201

 

Đinh mức vật tư phụ cho sửa
chữa lớn phần điều hòa:

TT

Tên vật tư

ĐVT

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Băng dính điện

cuộn

3

3

2

2

Dây thít to, nhỏ

cai

30

30

15

3

Chất tẩy rửa (RP7)

hộp

1

1

1

4

Dây điện

M

5

5

5

5

Giẻ lau

kg

2

2

1

6

Nhiên liệu kiểm tu, chạy thử,
nghiệm thu

lít

15

15

15

Các vật tư, phụ tùng chính tùy
theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết.

e) Định mức phần khung xương,
vỏ và nội thất

Định mức lao động sửa chữa lớn
khung xương, vỏ và nội thất

TT

Nội dung công việc

Giờ công (giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

 

1

Tháo giỡ toàn bộ kính, tôn
vỏ, ghế đệm, cửa xe, bậc lên xuống, chắn bùn xe

80

80

70

4

2

Sửa chữa phục hồi các khung
cửa vỏ xe

540

540

430

5

3

Sửa chữa phục hồi phần tôn
vỏ, bậc lên xuống, chắn bùn xe.

568

568

460

5

4

Sửa chữa phục hồi các ghế,
đệm, tựa, lắp ráp hoàn chỉnh lên xe

400

400

320

5

5

Sửa chữa phục hồi các dầm,
xà, sàn xe, lớp bọc lót thành trong xe

480

480

390

5

6

Sửa chữa phục hồi, cửa lên
xuống, các khung cửa kính, cửa thông gió

140

140

115

5

7

Lắp ráp hoàn chỉnh

110

110

90

5

8

Làm sạch bề mặt tôn vỏ xe, ma
tít, sơn lót toàn phần trong và ngoài vỏ xe, sơn bóng toàn bộ xe, kẻ các chữ
trong và ngoài xe

390

390

310

5

 

Cộng

2.708

2.708

2.185

 

g) Định mức phần sơn

Định mức vật tư sơn toàn bộ xe

TT

Tên vật tư

Đơn vị

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Sơn chống gỉ

lít

18

18

13

2

Sơn ghi lót

lít

4

4

3

3

Sơn màu

lít

14

14

11

4

Sơn gầm xe ô tô

lít

8

8

6

5

Đông cứng lót

lít

6,5

6,5

6

6

Dung môi pha sơn

lít

17

5

3

7

Mỡ bơm

kg

1

1

1

8

Giấy ráp các loại

tờ

40

40

35

9

Đông cứng mầu

lít

1

1

1

10

Bả keo hai thành phần

kg

42

40

35

11

Vải giáp nga để mài

mét

5

4

4

12

Băng dính

cuộn

20

18

15

13

Giấy báo

kg

4

4

3

14

Giẻ lau

kg

8

6

4

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh


Quyết định 34/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về định mức Kinh tế – Kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng vận tải …

Chọn văn bản so sánh thay thế:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI,
HƯỚNG DẪN

Văn bản bị thay thế

Văn bản thay thế


Nội dung sửa đổi, hướng dẫn

Chú thích:

Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.

= Nội dung thay
thế tương ứng;

=
Không có nội dung thay thế tương ứng;

= Không có
nội dung bị thay thế tương ứng;

= Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.

 

Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.

Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.

Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.

Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

FILE ATTACHED TO DOCUMENT

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password