Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 345/QĐ-BVHTTDL 2023 Hội thảo quốc tế Điều kiện xây dựng du lịch thông minh cập nhật 03/2023

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 345/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ “ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN
Quyết định 345/QĐ-BVHTTDL 2023 Hội thảo quốc tế Điều kiện xây dựng du lịch thông minh cập nhật 02/2023

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 345/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ “ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH Ở VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022-2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức Hội thảo quốc tế “Điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh ở Việt Nam” để thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh” với sự tham gia của 04 báo cáo viên/diễn giả nước ngoài thuộc Hiệp hội Quản trị Du lịch Hàn Quốc.

– Thời gian: Ngày 03 tháng 6 năm 2023.

– Địa điểm: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang (Số 02 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Điều 2. Về kinh phí:

– Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn kinh phí được cấp của đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh”. Các chi phí phát sinh trích từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch có ký kết hợp tác với Trường.

– Hiệp hội Quản trị Du lịch Hàn Quốc chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác cho các chuyên gia Hàn Quốc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;
– Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa;
– Lưu: VT, HTQT, NTO.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Đạo Cương

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password