Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quản lý hộ chiếu ngoại giao Hà Tĩnh cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2022/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2018/QĐ-UBND NGÀY 29/11/2018 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH
Quyết định 35/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quản lý hộ chiếu ngoại giao Hà Tĩnh cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 35/2022/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2018/QĐ-UBND NGÀY 29/11/2018 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại các Văn bản: số 1104/TTr-SNgV ngày 02/11/2022, số 1159/SNgV-VPTTr ngày 14/11/2022, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 350/BC-STP ngày 27/10/2022 và ý kiến đồng ý (bằng phiếu biểu quyết) của Thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2022.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ Ngoại giao;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Các Ban, UBKT, Văn phòng – Tỉnh ủy;
– Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh;
– Các PCVP UBND tỉnh;
– Trung tâm CB-TH;
– Lưu: VT, HCTC, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Trọng Hải

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password