Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 35/QĐ-UBND 2023 cắt giảm dự án Kế hoạch sử dụng đất Tiền Hải Thái Bình cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẬP NHẬT, CẮT GIẢM DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN
Quyết định 35/QĐ-UBND 2023 cắt giảm dự án Kế hoạch sử dụng đất Tiền Hải Thái Bình cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 35/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẬP NHẬT, CẮT GIẢM DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN TIỀN HẢI VÀ HUYỆN THÁI THỤY

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải tại Tờ trình số 412/TTr-UBND ngày 21/12/2022; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 694/TTr-STNMT ngày 28/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cập nhật dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiền Hải (Chi tiết dự án theo Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Cắt giảm dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy (Chi tiết dự án theo Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy có trách nhiệm:

1. Công bố công khai việc cập nhật, cắt giảm dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Ban KTNS, HĐND tỉnh;
– Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử của t
nh;
– Lưu: VT, NNTNM
T

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Văn Hoàn

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC DỰ ÁN CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN TIỀN HẢI
(Kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Địa điểm thực hiện

Vị trí trên tờ bản đ địa chính

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Tổng diện tích

Lấy vào các loại đất

Xứ đồng, thôn, xóm, tổ dân phố

Xã, thị trấn

LUC

ONT

Đất khác

I

Đất Khu công nghiệp

SKN

30,60

11,23

19,37

1

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long

SKK

30,60

11,23

19,37

Thôn Tân Hải

Đông Trà

Thửa đất số: 50-415,tờ bản đồ số 5

QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tiền Hải

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1370/QĐ- TTg ngày 09/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC DỰ ÁN CẮT GIẢM TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TIỀN HẢI VÀ HUYỆN THÁI THỤY
(Kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án

Diện tích (ha)

Địa điểm thực hiện (Xã, thị trấn)

I

Đất Khu công nghiệp

30,60

1

Huyện Tiền Hải

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tiền Hải

25,00

Xã Đông cơ

2

Huyện Thái Thụy

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái

5,60

Thị trấn Diêm Điền, xã Thụy Liên

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password