Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Quảng Nam cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2022/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 02 tháng 12 năm 20222   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 5 CỦA QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC
Quyết định 37/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Quảng Nam cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 37/2022/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 12 năm 20222

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 5 CỦA QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN TẠI TỈNH QUẢNG NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2020/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Thực hiện Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 300/TTr-SNN&PTNT ngày 25 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam như sau:

“3. Đối với thuê, mua tàu cá

Tàu cá thuê, mua phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Trường hợp thuê, mua tàu cá trong tỉnh Quảng Nam: Tàu cá thuê, mua phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực tại thời điểm ký kết Hợp đồng thuê, mua bán tàu cá.

b) Trường hợp thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh Quảng Nam: Ngoài việc phải có đủ các điều kiện tại điểm a khoản 3 nêu trên, tàu cá thuê, mua từ các địa phương khác ngoài tỉnh Quảng Nam phải có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, máy chính lai chân vịt phải là máy thủy có tổng công suất từ 400CV (294 KW) trở lên và phải phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ.

4. Trường hợp số lượng hồ sơ xin cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá nộp trong thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhiều hơn số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản thì ưu tiên xem xét giải quyết theo thứ tự các tiêu chí như sau:

a) Ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê mua tàu cá đối với các tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình, dự án liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

b) Ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá đối với các chủ tàu có tàu cá bị tàu nước ngoài bắt giữ, tịch thu, hoặc đâm chìm dẫn đến tàu cá không trục vớt được hoặc bị đâm hư hỏng nặng, không sửa chữa được khi đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển mà tàu cá Việt Nam được phép khai thác hải sản theo Hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản.

c) Ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá đối với các chủ tàu có tàu cá bị tai nạn, hư hỏng, chìm đắm buộc phải hủy bỏ hoặc xả bản tàu cũ.

d) Ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá đối với các chủ tàu thực hiện đóng mới, thuê, mua tàu cá vỏ thép hoặc vật liệu mới, tàu cá được cơ giới hóa cao và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu khai thác và bảo quản sản phẩm.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2022. Các nội dung khác tại Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
– CT và các PCT UBND tỉnh;
– VP Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh;
– Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam,
Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh;
– CPVP;
– Lưu: VT, TH, NC-KSTTHC, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

 

 

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password