Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 42/QĐ-UBND 2023 truyền thông phục vụ xây dựng nông thôn mới Lai Châu cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 12 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN
Quyết định 42/QĐ-UBND 2023 truyền thông phục vụ xây dựng nông thôn mới Lai Châu cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 42/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 12 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
Như Điều 3 (B/c);
– Văn phòng Điều phối NTM TW (B/c);
– TT. Tỉnh ủy (B/c);
– TT. HĐND tỉnh (B/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh;
– V, CB;
– Lưu: VT, Kt6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trọng Hải

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

2. Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT , ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

4. Kế hoạch số 2496/KH-UBND , ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Góp phần đưa các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lai Châu đi vào cuộc sống, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở; góp phần chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”; phát huy được sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

2. Mục tiêu cụ thể

– 100% các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch truyền thông về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hàng năm, triển khai có hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

– Xây dựng Cổng thông tin điện tử Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả, tiếp nhận và giải đáp kịp thời những phản hồi về xây dựng nông thôn mới.

– 100% các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội sử dụng đúng, hiệu quả logo nông thôn mới và logo OCOP của tỉnh trong các hoạt động truyền thông.

– Có ít nhất 01 chuyên mục được phát sóng hàng tuần trên Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh và ít nhất 01 chuyên trang trên Báo Lai Châu về Chương trình nông thôn mới và Chương trình OCOP.

– Trên 80% các xã có ít nhất 01 – 02 chương trình phát thanh/tuần về xây dựng nông thôn mới trên đài truyền thanh xã.

– Biên soạn và in ấn cung cấp sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các chương trình chuyên đề của tỉnh đảm bảo 100% các huyện, thành phố được cập nhật, nắm bắt chủ trương cũng như nội dung hướng dẫn của Chương trình nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tập trung tuyên truyền về những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình chuyên đề, chú trọng đến nâng cao chất lượng sống, tri thức của người dân nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thúc đẩy an ninh trật tự, bình đẳng giới; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nông thôn; tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân cư, cán bộ cơ sở và người dân ở nông thôn, cụ thể:

– Tiếp tục tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền ở cơ sở và của người dân trong tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

– Tuyên truyền về thành tựu, kết quả và kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua và kết quả thực hiện Chương trình trong từng năm; các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong các phong trào thi đua và chương trình xây dựng nông thôn mới phê phán những tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các cấp, các ngành, nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

– Nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư, cán bộ cơ sở và người dân ở nông thôn nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn, tinh thần chủ động, sáng tạo, tự giác, tự lực, đoàn kết và hợp tác trong xây dựng nông thôn mới với nguyên tắc “Cơ cấu lại nền nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”.

– Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, hướng đến xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp”.

– Chuyển đổi tư duy cho cán bộ cơ sở, cộng đồng và người dân nông thôn về phát triển kinh tế nông thôn theo hướng: Chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, phát triển chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, phát huy tính đa giá trị của nông nghiệp, nông thôn, phát triển bền vững, có trách nhiệm, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ; phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

– Quy hoạch nông thôn, phát triển hạ tầng nông thôn gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

– Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP theo Kế hoạch của UBND tỉnh, phát triển ngành nghề nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo; phát huy tính đa giá trị của nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

– Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số tại khu vực nông thôn. Đẩy mạnh kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm, gắn với thương mại điện tử, bán hàng online, livestream,…

– Triển khai Chương trình Phát triển du lịch nông thôn gắn với nông thôn mới; tăng cường các hoạt động trải nghiệm du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP.

– Triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn.

– Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, dân tộc, phát huy tri thức bản địa. Thúc đẩy bình đẳng giới; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội…

– Xây dựng các hình ảnh về “Người nông dân chuyên nghiệp” gắn với các sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân”; “Người lãnh đạo cộng đồng” gắn với tổ chức đời sống cộng đồng, hướng đến “nâng cao năng lực cộng đồng”.

2. Đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh, khẩu hiệu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 thông qua các hình thức tuyên truyền (các ấn phẩm gắn logo, video, pano, cờ nông thôn mới, quà tặng, kỷ niệm chương …):

– Biểu trưng (logo) của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

+ Biểu trưng hình tròn, phía trong chia làm nhóm hình (lồng dòng chữ “nông thôn mới”) và nhóm chữ cái. Hình tượng hạt gạo có dòng chữ NÔNG THÔN MỚI được biến tấu từ những ngôi nhà cao tầng, những ống khói nhà máy đang vươn lên giữa cánh đồng.

+ Màu sắc chủ đạo là màu vàng (tô nền hình bông lúa), màu xanh lá cây ở viền và các ký tự chữ (NTM, nông thôn mới), nền trong màu trắng.

– Cờ in hình logo của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

– Biểu trưng (logo) của Chương trình OCOP tỉnh Lai Châu

+ Biểu trưng có nhóm 4 chữ cái viết hoa và nhóm chữ tiếng Anh viết hoa.

+ Được thiết kế trên nền trắng; chữ OCOP được thể hiện như sau: chữ O đầu tiên màu nâu, chữ C thứ hai màu xanh lá cây, chữ O thứ ba màu xanh dương, bên trong thể hiện biểu tượng tỉnh Lai Châu màu xanh – đỏ, chữ P thứ tư màu vàng; dòng chữ phía dưới mầu đỏ thể hiện bằng tiếng Anh (ONE COMMUNE ONE PRODUCT OF VIETNAM); dòng chữ tiếp theo mầu xanh lá cây (LAI CHAU PROVINCE);

– Cờ có in hình logo của Chương trình OCOP.

– Một số khẩu hiệu cơ bản của 02 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP:

+ Nông thôn mới – tư duy mới – cách làm mới !

+ Xây dựng nông thôn mới bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu !

+ Xây dựng nông thôn mới sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn !

+ Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, chất lượng và bền vững !

+ Chương trình OCOP phát huy tiềm năng và lợi thế của nông thôn !

+ Chương trình OCOP phát triển kinh tế nông thôn đa dạng và bền vững !

+ Sáng tạo và hiệu quả phát triển các sản phẩm OCOP !

+ Chương trình OCOP phát huy nội lực của các chủ thể sản xuất, kinh doanh !

+ Chương trình OCOP góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp!

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông

a) Tuyên truyền trên Đài phát thanh và Truyền hình Lai Châu

– Duy trì thực hiện tốt các chuyên mục “Nông nghiệp- Nông thôn”, “Nông thôn mới” với số lượng 4 chuyên mục/tháng, 10 tin, 10 phóng sự/ tháng (thời lượng 15 phút/ chuyên mục, 5 phút/phóng sự và 1 phút/tin). Thời điểm phát sóng chuyên mục thứ 6 hàng tuần; tin bài, phóng sự định kỳ các ngày trong tuần.

– Thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục trong các chương trình thời sự, các bản tin, phóng sự, tọa đàm, chuyên mục, tạp chí, trailer…trên sóng phát thanh, truyền hình, truyền hình tiếng phổ thông và 4 tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì), đồng thời thường xuyên đổi mới, tăng tính hấp dẫn và nâng cao hơn nữa chất lượng các bản tin, phóng sự truyền hình về xây dựng nông thôn mới về các chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới;

– Đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số website, trang fanpage, lựa chọn đăng tải có điểm nhấn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

b) Tuyên truyền trên Báo Lai Châu (báo giấy và báo điện tử)

– Tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chương trình xây dựng thôn mới trên các ấn phẩm của Báo Lai Châu: Báo Lai Châu thường kỳ, Báo Lai Châu điện tử, Báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao, Báo Lai Châu cuối tuần.

– Tập trung tuyên truyền, phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp, những kinh nghiệm thiết thực từ nhân dân, các cấp tham gia hưởng ứng tích cực và hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện, những khó khăn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh. Phản ánh mọi mặt về việc thực hiện phong trào “Lai Châu chung sức xây dựng Nông thôn mới”;

– Xây dựng tin, bài về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”; quảng bá các sản phẩm nông sản, sản phẩm thương hiệu của tỉnh, góp phần làm cho người dân thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

c) Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, của các sở, ban, ngành, địa phương

– Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Cập nhật, lựa chọn đăng tải những thông tin cần thiết liên quan đến xây dựng nông thôn mới, tới chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh. Cải tiến phương pháp đưa tin, bài, ảnh theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tăng tính hấp dẫn cho người đọc.

– Trên Cổng thông tin điện tử Chương trình nông thôn mới tỉnh Lai Châu: Tăng cường hoạt động kiểm soát, cập nhật, tổng hợp và đăng tải thông tin về hoạt động về Chương trình nông thôn mới của tỉnh Lai Châu trên website đầy đủ, kịp thời, đa dạng kênh thông tin và giúp công tác lưu giữ, tra cứu hiệu quả; Thường xuyên cập nhật cũng như đa dạng các hình ảnh, video về các sản phẩm OCOP nhằm quảng bá những sản phẩm đặc sản, lợi thế của Tỉnh Lai Châu đối với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Tiếp nhận 100% các câu hỏi của người dân liên quan đến xây dựng nông thôn mới gửi trên hệ thống cổng thông tin điện tử tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời.

– Trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị và địa phương: Chủ động tương tác, phối hợp, kết nối với ngành Nông nghiệp và PTNT để đăng tải thông tin tuyên truyền đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các nội dung cần tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hàng tháng có ít nhất 01 tin, bài tuyên truyền về nông thôn mới được đăng tải.

d) Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, các khu dân cư : Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống truyền thanh của xã tăng cường công tác tuyên truyền về các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các cơ chế, chính sách liên quan để người dân biết, hưởng ứng thực hiện.

đ) Tuyên truyền trên các kênh truyền thông của Trung ương, các trang mạng xã hội: Các Sở, ngành, đoàn thể được phân công hợp tác với các cơ quan báo chí của Trung ương dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền về các lĩnh vực liên quan đến kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền trên các ấn phẩm

– Phát hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

– Các địa phương rà soát hệ thống các pano, khẩu hiệu về xây dựng nông thôn mới đã có trên địa bàn, chỉnh trang, thay thế các pano, khẩu hiệu đã cũ hỏng. Bổ sung, khẩu hiệu mới theo nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2021 -2025, ưu tiên cho các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

– Phát hành ấn phẩm giới thiệu, quảng bá chi tiết các sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu.

3. Tuyên truyền qua việc triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, đối thoại, tọa đàm

Tổ chức các buổi thăm quan, học tập, tham dự các hội thảo, tập huấn, đào tạo và các hội nghị, diễn đàn,… nhằm học tập, chia sẻ, chuyển tải kịp thời những nội dung, hình ảnh, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, cách làm hay, từ đó tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở có liên quan đến chủ trương chính sách trong xây dựng nông thôn mới.

4. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phát động phong trào thi đua, qua triển lãm, lễ hội

– Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”.

– Lồng ghép các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hội thi, hội diễn, sáng tác nghệ thuật,… nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên người dân nông thôn hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;

– Chủ động kết nối, liên kết quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tham gia triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các lễ hội, hội chợ tổ chức trong và ngoài tỉnh. Kết nối cho các doanh nghiệp, HTX có sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh tham gia các diễn đàn, hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa giữa Lai Châu với các tỉnh, thành phố để đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh vào hệ thống siêu thị tiêu thụ.

5. Nâng cao năng lực cán bộ các cấp về công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

– Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ các cấp, đảm bảo 100% cán bộ quản lý được đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, truyền thông, phương pháp biên tập viết tin, bài; sáng tác, biên tập, dàn dựng tiết mục, chương trình thông tin cổ động…

– Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, trải nghiệm thực tế… nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các cấp.

6. Đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng

Kịp thời phát hiện và đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới; tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn hợp pháp khác

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chương trình truyền thông; Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết theo định kỳ; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình truyền thông.

– Căn cứ kinh phí được giao hằng năm, chủ động xây dựng, phê duyệt kế hoạch, dự toán truyền thông và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

– Tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và truyền thông, nâng cao năng lực nghiệp vụ về xây dựng nông thôn mới;

– Chủ trì xây dựng, in ấn và cấp phát sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

– Hàng năm, căn cứ nguồn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh có liên quan thực hiện rà soát, đề xuất kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

2. Sở Tài chính

Hàng năm căn cứ phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và trên cơ sở kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, thực hiện tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP và các chương trình chuyên đề.

– Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời phản ánh các kết quả, các mô hình, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở khi thực hiện Chương trình.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ngành liên quan duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục, phóng sự, tin, bài, bổ sung các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền đầy đủ các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về các nội dung, phương pháp tổ chức thi đua hiệu quả ở các đơn vị, địa phương; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh:

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

– Xây dựng Kế hoạch truyền thông cho giai đoạn 2021-2025, kế hoạch truyền thông hàng năm; tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn và các chương trình chuyên đề khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động truyền thông theo kế hoạch đã được phê duyệt ở các cấp huyện, xã.

– Định kỳ tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password