Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 426/QĐ-TANDTC-TĐKT 2022 phân công đơn vị làm Trưởng cụm Cụm thi đua Tòa án 2023 cập nhật 02/2023

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 426/QĐ-TANDTC-TĐKT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG CỤM, PHÓ TRƯỞNG CỤM TẠI CÁC CỤM THI ĐUA TÒA ÁN
Quyết định 426/QĐ-TANDTC-TĐKT 2022 phân công đơn vị làm Trưởng cụm Cụm thi đua Tòa án 2023 cập nhật 11/2022

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 426/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG CỤM, PHÓ TRƯỞNG CỤM TẠI CÁC CỤM THI ĐUA TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2023

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-TANDTC ngày 31/8/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức “Cụm thi đua” và phân bổ “Cờ thi đua” trong Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của các Cụm thi đua Tòa án nhân dân và Thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công đơn vị làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2023 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí bảo đảm hoạt động của các Cụm thi đua Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao cấp theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao và Thủ trưởng các đơn vị có tên (trong danh sách kèm theo tại Điều 1) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban T
ĐKTTW (để b/c);
– Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
– Các đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
– Các đ/c Thành viên Hội đồng TĐ-KT TAND;

(để phối hợp thực hiện);
– Tòa án quân sự trung ương;
– Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng tin);
– Trang tin TĐKT TAND (để đăng tin);
– Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Tiến

 

DANH SÁCH

TRƯỞNG CỤM, PHÓ TRƯỞNG CỤM TẠI CÁC CỤM THI ĐUA TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 426/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

1. Cụm thi đua số I gồm 05 Tòa án nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nng, HChí Minh, Cần Thơ.

+ Trưởng cụm: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

+ Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nng.

2. Cụm thi đua số II gồm 07 Tòa án nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình.

+ Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

+ Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái.

3. Cụm thi đua sIII gồm 07 Tòa án nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang.

– Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

– Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

4. Cụm thi đua sIV gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình.

– Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

– Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

5. Cụm thi đua sV gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

– Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

– Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

6. Cụm thi đua sVI gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

– Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

– Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Cụm thi đua số VII gồm 07 Tòa án nhân dân các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lk, Đắk Nông, Ninh Thuận.

– Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

– Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.

8. Cụm thi đua số VIII gồm 07 Tòa án nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Lâm Đng, Tây Ninh, Bình Dương, Đng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu.

– Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

– Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

9. Cụm thi đua số IX gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre.

– Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

– Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

10. Cụm thi đua số X gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

– Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

– Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

11. Cụm thi đua số XI gồm 06 đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao: Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân.

– Trưởng cụm: Văn phòng, Tòa án nhân dân tối cao.

– Phó Trưởng cụm: Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân tối cao.

12. Cụm thi đua số XII gồm 06 đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao: Ban Thanh tra, Cục Kế hoạch-Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ công tác phía Nam.

– Trưởng cụm: Cục Kế hoạch-Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao.

– Phó Trưởng cụm: Vụ Hợp tác quốc tế, Tòa án nhân dân tối cao.

13. Cụm thi đua số XIII gồm 03 Tòa án nhân dân cấp cao và 03 Vụ Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

– Trưởng cụm: Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng.

– Phó Trưởng cụm: Vụ Giám đốc kiểm tra III, Tòa án nhân dân tối cao.

14. Cụm thi đua số XIV gồm Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án quân sự quân khu và tương đương, các Tòa án quân sự khu vực do Chánh án Tòa án quân sự trung ương trực tiếp chỉ đạo, phân công.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password