Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 429/QĐ-BCT 2023 nhiệm vụ khoa học đổi mới công nghệ khai thác chế biến khoáng sản cập nhật 03/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 429/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 THAM GIA
Quyết định 429/QĐ-BCT 2023 nhiệm vụ khoa học đổi mới công nghệ khai thác chế biến khoáng sản cập nhật 02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 429/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 THAM GIA “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA PHỤC VỤ ĐỔI MỚI, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2025” THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Khung “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khoáng đến năm 2025”;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng tư vn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thuộc Đề án “Đi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng giai đoạn 2023 – 2025 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khoáng đến năm 2025” (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và hướng dẫn đơn vị xây dựng, nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn và tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ KH&CN;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Sinh Nhật Tân

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG GIAI ĐOẠN 2023 – 2025
“CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA PHỤC VỤ ĐỔI MỚI, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2025” THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2025”
(Kèm theo Quyết định số
429/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên nhiệm vụ KH&CN

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

Yêu cầu h sơ tham gia tuyển chọn

I

Lĩnh vực chế tạo thiết bị phục vụ khai thác khoáng sản rắn

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tách nước ly tâm sử dụng trong dây chuyền tuyển than

Mc tiêu:

– Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo máy tách nước ly tâm sử dụng trong dây chuyền tuyển than.

– Chế tạo thành công 01 máy tách nước ly tâm có năng suất đến 50T/h được thử nghiệm hoạt động có hiệu quả tại một nhà máy tuyển than cụ thể.

1. Sản phẩm dng II, III:

– Bộ hồ sơ thiết kế (gồm thuyết minh tính toán và bản vẽ thiết kế) đủ điều kiện để chế tạo máy tách nước ly tâm sử dụng trong dây chuyền tuyển than có thông số kỹ thuật như nêu tại mục sản phẩm dạng I;

– Bộ quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm máy tách nước ly tâm;

– Báo cáo kết quả thử nghiệm thiết bị chế tạo được tại một nhà máy tuyển than cụ thể để tách nước trong sản phẩm than kích thước ≤ 13 mm có độ ẩm ban đầu 18%÷28% còn ≤ 13%, năng suất 50 T/h;

– Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sản phẩm được chế tạo;

– Công bố 01÷02 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

2. Sản phẩm dng I:

01 máy tách nước ly tâm có các thông số kỹ thuật chính như sau:

– Năng suất: 50 T/h;

– Cỡ hạt đầu vào: ≤ 13 mm;

– Tốc độ quay của rổ: 300 vòng/phút;

– Góc nghiêng của rổ: 13°;

– Kích thước khe lưới rổ: 0,3 ÷ 0,5 mm;

– Độ ẩm của sản phẩm đầu vào từ 18% ÷ 28%, sau khi qua thiết bị vắt tách nước, độ m đầu ra của sản phẩm ≤ 13%.

3. Sản phẩm đào tạo và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

– 01 đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn hợp lệ.

Tuyển chọn

1. Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN nghệ cấp quốc gia sử dụng NSNN.

2. Yêu cầu bổ sung:

– Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

– Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 20% tổng kinh phí thực hiện đề tài.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password