Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 49/QĐ-BHXH 2023 dịch vụ công trực tuyến Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cập nhật 03/2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN “ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Quyết định 49/QĐ-BHXH 2023 dịch vụ công trực tuyến Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cập nhật 01/2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 49/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN “ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin truyền thông về về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trưởng ban Quản lý Thu – Sổ, thẻ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công” thuộc lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm thực hiện việc kết nối, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến này trên Cổng Dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng Ban Quản lý Thu – Sổ, thẻ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Mạnh Sinh

PHỤ LỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Thủ tục hành chính: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

STT

Tên dịch vụ công

Mô tả chi tiết

1

Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công

Mức độ thực hiện

Toàn trình

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh/huyện

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, thuộc các đối tượng sau:

1. Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng tham gia theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH.

2. Cơ quan BHXH, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự thực hiện trong quy trình này.

3. Trường hợp người tham gia được hỗ trợ thêm ngoài mức Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại tiết a, b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ- CP ngày 29/12/2015 thì chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp tỉnh hoặc cấp huyện hỗ trợ tiền đóng theo mức chung cho tất cả người tham gia thuộc từng nhóm đối tượng trên địa bàn.

Trường hợp áp dụng

1. Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu;

2. Chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện;

3. Tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký;

4. Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.

Thành phần hồ sơ

Mẫu 02-TK theo quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Mẫu biểu kê khai

Mẫu 02-TK theo Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản thì thực hiện Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH.

2. Bước 2: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm với nội dung kê khai.

3. Bước 3: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai. Cụ thể:

3.1. Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo: xác định nơi cư trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về dân cư, xác định đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng với dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan BHXH theo dõi và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi cư trú không đúng hoặc không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng, phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia về dân cư hoặc thông tin chưa đúng với danh sách thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, cơ quan phê duyệt danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại bước 2 hoặc có thể đăng ký tham gia tại các tổ chức thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

3.2. Đối với người tham gia thuộc đối tượng khác: Phần mềm xác định nơi thường trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về dân cư và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi cư trú không đúng, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại bước 2 hoặc có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại các tổ chức thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

4. Bước 4: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến

trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả sổ BHXH theo quy định ngay khi giao dịch thành công

5. Bước 5: Người tham gia nhận sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Cách thức thực hiện

1. Bước 1. Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

2. Bước 2. Lựa chọn dịch vụ Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

3. Bước 3. Người tham gia kê khai thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

4. Bước 4. Người tham gia chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

5. Bước 5. Nhận thông báo: Biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

6. Bước 6. Nhận Thông báo thời hạn trả sổ BHXH.

7. Bước 7. Nhận sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Kết quả giải quyết

Sổ BHXH bản điện tử/bản giấy

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password