Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 530/QĐ-TTg 2023 kiện toàn Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cập nhật 06/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 530/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” THỦ
Quyết định 530/QĐ-TTg 2023 kiện toàn Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cập nhật 05/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 530/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19
tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY
DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6
năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12
tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ
chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6
năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ
đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban
vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư”;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15
tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01
năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng
Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn nhân sự
Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng
Ban.

2. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Phó Trưởng ban.

3. Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương, Ủy viên thường trực.

4. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên thường trực.

5. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Ủy viên thường trực.

6. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam, Ủy viên thường trực.

7. Ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung
ương, Ủy viên.

8. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an,
Ủy viên.

9. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng
cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ, Ủy viên.

11. Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy
viên.

12. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Ủy viên.

13. Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy
viên.

14. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông, Ủy viên.

15. Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

16. Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận
tải, Ủy viên.

17. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy
viên.

18. Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Ủy viên.

19. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên.

20. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Ủy viên.

21. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

22. Ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Dân tộc, Ủy viên.

23. Ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền
hình Việt Nam, Ủy viên.

24. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng
nói Việt Nam, Ủy viên.

25. Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên.

26. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

27. Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

28. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

29. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung
ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên.

30. Ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội
Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

31. Ông Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó
Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy viên.

32. Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội
Khuyến học Việt Nam, Ủy viên.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định thành
lập Tổ giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
1703/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện
toàn nhân sự Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo
Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch Nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý và Thư ký các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TCCV, PL, QHĐP, TKBT, TH;
– Lưu: Văn thư, KGVX (2).

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password