Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 540/QĐ-TTg 2023 sửa đổi Quyết định 979/QĐ-TTg bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cập nhật 06/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 540/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 979/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH
Quyết định 540/QĐ-TTg 2023 sửa đổi Quyết định 979/QĐ-TTg bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cập nhật 05/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 540/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22
tháng 5 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA
ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 979/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2021
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ
MINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2026”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính
phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số
101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm
2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
ngày 01 tháng 9 năm 2017;

Căn cứ Quy định số 57-QĐ/TW
ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp
đào tạo lý luận chính trị;

Căn cứ Kết luận số 09-KL/TW
ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị
đối với cán bộ, đảng viên;

Theo đề nghị của Giám đốc
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung
điểm b khoản 2 Mục I Điều 1 của Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh giai đoạn 2021 – 2026” như sau:

 “b) Mục tiêu cụ thể

– Xây dựng và hoàn thiện các
chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, gồm:

+ Các chương trình bồi dưỡng,
cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính
trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp;

+ Các chương trình bồi dưỡng lý
luận chính trị theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP
ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017;

+ Các chương trình bồi dưỡng lý
luận chính trị cho một số đối tượng khác và cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

– Xây dựng và hoàn thiện các
chương trình đào tạo lý luận chính trị, gồm:

+ Các chương trình đào tạo Cao
cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị;

+ Các chương trình đào tạo
Trung cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị;

+ Chương trình Sơ cấp lý luận
chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị;

+ Các chương trình đào tạo Cao
cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Đảng Nhân dân
cách mạng Lào.

– Xây dựng và hoàn thiện chương
trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, gồm:

+ Các chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh
và tương đương;

+ Các chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện
và tương đương;

+ Các chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng
Nhân dân Cách mạng Lào.

– Xây dựng mới các chương trình
bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị.

– Sửa đổi, bổ sung và xây dựng
mới các chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực
đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.”

Điều 2. Hiệu lực và trách
nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực
thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong phạm vi thẩm quyền,
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ động triển khai các chương
trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể bảo đảm phù hợp với mục tiêu của Đề án.

3. Giám đốc Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
– Lưu VT, TCCV (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Lưu Quang

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password