Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 55/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2021/QĐ-UBND Thanh Hóa cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2022/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2021/QĐ-UBND NGÀY 21/5/2021 CỦA ỦY BAN
Quyết định 55/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2021/QĐ-UBND Thanh Hóa cập nhật 11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 55/2022/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2021/QĐ-UBND NGÀY 21/5/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUY ĐỊNH QUY MÔ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CẤP GIY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 6813/TTr-SXD ngày 15/6/2022 và văn bản số 8618/SXD-HT ngày 19/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cấp giy phép xây dựng và quy định quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 1 như sau:

“4. Thời gian ủy quyền: Đến hết ngày 31/12/2025”.

2. Bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 1 như sau:

“5. Trách nhiệm của cơ quan được ủy quyền

a) Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trách nhiệm tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; Sở Xây dựng có trách nhiệm tự kiểm tra, đánh giá, tng hp báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và của Sở Xây dựng, báo cáo định kỳ về UBND tỉnh về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 30 tháng 01 hàng năm”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2.Quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng mới

a) Đối với nhà ở riêng lẻ: Quy mô xây dựng không quá 03 tầng (không xây dựng tầng hầm hoặc bán hầm); Chiều cao công trình không quá 12,0 m; Tng diện tích sàn không quá 250,0 m2.

b) Đối với các công trình khác (trừ nhà ở riêng lẻ): Quy xây dựng không quá 03 tầng (không xây dựng tầng hầm hoặc bán hầm); chiều cao công trình không quá 12,0 m; Diện tích xây dựng, mật độ xây dựng tuân thủ theo Quy chun kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD được Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021.

2. Công trình, nhà ở riêng lẻ sửa chữa, cải tạo

Quy mô sau khi sửa chữa, cải tạo không vượt quá quy mô tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp công trình, nhà ở riêng lẻ có quy mô hiện trạng lớn hơn quy mô xác định nêu tại Khoản 1 Điều này thì được sửa chữa, cải tạo giữ nguyên trạng (không tăng quy mô về diện tích xây dựng, tng diện tích sàn, chiều cao, s tầng)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3 Quyết định;
– Bộ Xây dựng (để b/c);
– TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ T
ư pháp;
– Báo Thanh Hóa; Đài PT và TH tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– C
ng thông tin điện tử tỉnh;
– L
ưu VT, CNTT, CN.(Mld135)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm

 

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password