Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 685/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp Gia Lai cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 685/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 14 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI
Quyết định 685/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp Gia Lai cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 685/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 14 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 30 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này:

1. Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp theo Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (Phụ lục I kèm theo).

2. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 01 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp (Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công khai thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
– Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực – Bộ TP;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
– Công an tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– UBND các xã, phường, thị trấn
(UBND cấp huyện sao gửi);
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

Trương Hải Long

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

03 ngày. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện /Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

– Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.gialai.gov.vn).

– 8.000 đồng/Văn bản xác nhận về một việc hộ tịch của cá nhân đã đăng ký.

– Miễn lệ phí: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, người thuộc gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; bố, mẹ, vợ (chồng), con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thuộc diện di dời, giải tỏa theo chủ trương của nhà nước.

– Luật Hộ tịch năm 2014;

– Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

– Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
2.000635

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện/Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

– Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.gialai.gov.vn).

– 8.000 đồng/bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.

– Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

– Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

– Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

– Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số: 685/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. QUY TRÌNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận,cán bộ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Cơ quan Công an, các cơ quan khác có liên quan

 

(1) – Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.gialai.gov.vn). Sau khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ chuyển đến phòng Nghiệp vụ 3, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hồ sơ chuyển vào ngày hôm sau.

– Nếu tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Gửi phiếu hẹn trả cho người có yêu cầu; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho công chức làm công tác hộ tịch xử lý; Nếu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: Gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu, đồng thời chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử lý.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối, thẩm định

Công chức Phòng Nghiệp vụ 3

16 giờ làm việc (nếu xác minh, thời gian kéo dài thêm 56 giờ làm việc)

 

 

(2) – Công chức Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; kiểm tra dữ liệu hộ tịch tại Cơ sở dữ liệu hộ tịch hoặc sổ hộ tịch (nếu có). Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, có thông tin hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch hoặc sổ hộ tịch thì dự thảo bản sao trích lục hộ tịch trình Lãnh đạo Phòng NV3 xem xét, trình Lãnh đạo Sở, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

– Trường hợp tiếp nhận hồ sơ xin cấp bản sao Trích lục hộ tịch theo hình thức trực tuyến, công chức làm công tác hộ tịch gửi lại nội dung biểu mẫu Trích lục hộ tịch điện tử tương ứng với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số. Sau 01 ngày, người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức làm công tác hộ tịch in Bản sao trích lục hộ tịch, chuyển Trưng phòng NV3 xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.

Thẩm định, trình phê duyệt

Trưởng phòng NV3

04 giờ làm việc

 

 

Trưởng phòng xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

02 giờ làm việc

 

 

(3) Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và chuyển kết quả về phòng NV3 phát hành để chuyển Bộ phận trả kết quả.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

 

 

(4) Sau khi nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở, công chức phòng NV3 thực hiện chuyển kết quả cho bộ phận phát hành và nhận lại kết quả, trả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho công dân.

Tổng cộng

03 ngày làm việc. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

 

 

Thời gian theo quy định: 03 ngày làm việc. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc

2. QUY TRÌNH NỘI BỘ BAN HÀNH SỬA ĐI, BỔ SUNG

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Cơ quan Công an, các cơ quan khác có liên quan

 

(1) – Hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh (https://dichvucong.gialai.gov.vn). Sau khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ chuyển đến phòng Nghiệp vụ 3, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hồ sơ chuyển vào ngày hôm sau.

– Nếu tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: gửi phiếu hẹn trả cho người có yêu cầu; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho công chức làm công tác hộ tịch xử lý; Nếu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: Gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu, đồng thời chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử lý.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối, thẩm định

Công chức Phòng Nghiệp vụ 3

04 giờ làm việc

 

 

(2) Thẩm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử nếu thấy thông tin đề nghị xác nhận là đúng thì có văn bản xác nhận thông tin hộ tịch trả cho người có yêu cầu; Trường hợp cần xác minh, công chức làm công tác hộ tịch báo cáo Lãnh đạo có văn bản xác minh tại cơ quan công an, các cơ quan khác có liên quan. Trên cơ sở kết quả xác minh Công chức tham mưu Lãnh đạo cấp hoặc từ chối cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch.

+ Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch in Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch, trình Lãnh đạo Sở ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu.

+ Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, công chức làm công tác hộ tịch gửi lại biểu mẫu Xác nhận thông tin hộ tịch điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số. Sau 01 ngày, người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức làm công tác hộ tịch in Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch, chuyển Trưởng phòng NV3 xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.

3

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Trưởng phòng NV3

01 giờ làm việc

 

 

Trưng phòng xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở.

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

01 giờ làm việc

(3) Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và chuyển kết quả về phòng NV3 phát hành để chuyển Bộ phận trả kết quả.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

 

 

(4) Sau khi nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở, công chức phòng NV3 thực hiện chuyển kết quả cho bộ phận phát hành và nhận lại kết quả, trả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho công dân.

Tổng cộng

01 ngày làm việc. Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

 

 

Thời gian theo quy định 01 ngày làm việc. Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password