Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 69/QĐ-TTg 2023 tổng hợp công bố tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP, CÔNG BỐ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC VÌ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA
Quyết định 69/QĐ-TTg 2023 tổng hợp công bố tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng cập nhật 02/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 69/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP, CÔNG BỐ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC VÌ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG, TIẾN TỚI KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ 100 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÊN NỀN TẢNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Tờ trình số 386/TTr-LH ngày 20 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Công bố các tác phẩm văn học ca ngợi sự nghiệp cách mạng, phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cuộc kháng chiến thần kỳ giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ; góp phần tiếp tục kế thừa và bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học.

b) Mục tiêu cụ thể

– Nghiên cứu, tổng hợp, biên soạn và xuất bản 600 công trình, đầu sách văn học Việt Nam (sách in) phản ánh về đề tài đất nước và cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

– Xây dựng và công bố 190 tác phẩm sách 3D giới thiệu các công trình, tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc; gồm:

+ 90 tập sách 3D ca ngợi đất nước, con người Việt Nam; phản ánh sâu sắc, toàn diện thành tựu của công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, tiến tới kỷ niệm 90 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ 100 tập sách ca ngợi, phản ảnh về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua lịch sử 100 năm hình thành và phát triển.

2. Nhiệm vụ

Khảo sát, điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp, xây dựng hệ thống tư liệu, sáng tạo, xuất bản, quảng bá và công bố các công trình, tác phẩm văn học Việt Nam về đề tài ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, ca ngợi sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc dưới dạng sách truyền thống (sách in), sách 3D và nền tảng tri thức số thông qua việc ứng dụng các thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cụ thể:

a) Nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp, tổ chức biên tập và xuất bản các tác phẩm văn học phản ánh đề tài đất nước và cách mạng Việt Nam (dưới dạng sách in thuộc các thể loại: tiểu thuyết, trường ca, truyện ngắn, các thể ký, thơ, tản văn, tùy bút, phóng sự, lý luận và phê bình văn học…), bảo đảm thống nhất về quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiện dụng trong lưu hành và sử dụng.

b) Nghiên cứu, biên soạn và công bố các tác phẩm sách văn học 3D phản ánh về đề tài lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng, quá trình hình thành, phát triển và thành tựu đạt được của đất nước, bảo đảm trực quan sinh động, dữ liệu số 3D chi tiết các tư liệu, giá trị hiện vật kết hợp với thuyết minh tự động.

c) Xây dựng trang tin điện tử (Website) đăng tải chi tiết hệ thống tư liệu số của Chương trình bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng nước ngoài; bảo đảm cung cấp các thông tin cơ bản, tiêu biểu nhất về văn học cách mạng với các dạng đề tài về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam.

d) Chuẩn hóa định dạng các sản phẩm của Chương trình bảo đảm thuận tiện cho việc khai thác trên nền tảng số và các ứng dụng điện tử khác; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu và tích hợp được với Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia; hệ thống hóa và cung cấp trong thư viện giúp người đọc dễ dàng xem và truy cập dữ liệu một cách tốt nhất, nhanh nhất và khoa học nhất.

đ) Phối hợp với các thư viện trên cả nước, tạo điều kiện giúp bạn đọc tiếp cận đầy đủ với bộ sách, từ đó có được nhận thức toàn diện, đầy đủ về thành tựu văn học cách mạng của đất nước; phục vụ nhu cầu khảo cứu của các nhà chuyên môn và công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và nâng cao chất lượng học tập văn học trong nhà trường và cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Đối tượng thụ hưởng

a) Các Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan phục vụ đối ngoại; các cơ quan nghiên cứu thuộc lĩnh vực tuyên giáo, văn học; các Hội, chi hội văn học nghệ thuật địa phương; tủ sách bộ đội biên phòng, hải đảo; các cơ sở giáo dục; tổ chức Đoàn, Đội, Hội học sinh, sinh viên; hệ thống thư viện cấp tỉnh, cấp huyện, thư viện cộng đồng, thư viện trong các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành về văn học, tuyên giáo; các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực văn học, tuyên giáo.

b) Cung cấp quyền truy cập, khai thác kho dữ liệu sản phẩm số hóa của Chương trình (trên mạng internet và các thiết bị điện tử thông minh cầm tay) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

4. Thời gian và kinh phí thực hiện

a) Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

b) Kinh phí thực hiện: Được ngân sách Nhà nước bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin hằng năm ở Trung ương; dự toán giao cho Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định, quyết định phê duyệt tổng dự toán của Chương trình và dự toán phân bổ hằng năm để thực hiện Chương trình.

2. Bộ Tài chính căn cứ tổng dự toán Chương trình được phê duyệt và tiến độ thực hiện, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và theo các chế độ tài chính hiện hành.

3. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam xây dựng tổng dự toán Chương trình và dự toán hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung chuyên môn, chất lượng sản phẩm của Chương trình; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, tình hình và kết quả sử dụng kinh phí của Chương trình.

c) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình gồm: đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà quản lý văn hóa, nhà khoa học đầu ngành và các chuyên gia chuyên sâu về lĩnh vực văn học để chỉ đạo thực hiện Chương trình.

d) Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam thành lập Ban Quản lý và Hội đồng thẩm định nội dung chuyên môn các công trình, tác phẩm, đề tài thuộc Chương trình.

đ) Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình được sử dụng con dấu và tài khoản của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam để giao dịch và thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình và Hội đồng thẩm định do Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam quy định.

e) Trên cơ sở dự toán được giao, Ban Quản lý Chương trình thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định của Nhà nước, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đấu thầu và pháp luật hiện hành liên quan; thực hiện việc quyết toán kinh phí với ngân sách Nhà nước.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình theo đúng các quy chế, quy định hiện hành; báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình vào năm 2025 và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo.

4. Hội Nhà văn Việt Nam

a) Đề xuất với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình và Hội đồng thẩm định để tư vấn, thẩm định nội dung các công trình, tác phẩm, đề tài văn học Việt Nam theo chuyên đề, thể loại dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Chương trình.

b) Phối hợp, giúp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất kết quả thực hiện; đánh giá và kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;
– Hội Nhà văn Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV, PL, NC, TH;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password