Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 74/QĐ-TTg 2023 giao bổ sung đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho Bộ Giao thông cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI
Quyết định 74/QĐ-TTg 2023 giao bổ sung đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho Bộ Giao thông cập nhật 02/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 74/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 VÀ NĂM 2022 CHO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020, Luật số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 596/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022

1. Giao bổ sung 7.265 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 cho Bộ Giao thông vận tải từ nguồn ngân sách trung ương chưa phân bổ và mức vốn ngân sách trung ương bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư tại Phụ lục kèm theo.

2. Giao bổ sung 31.392 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cho 05 dự án đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 63/2022/QH15, gồm: 01 dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư và 04 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

1. Bộ Giao thông vận tải căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022, danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được giao tại Điều 1 Quyết định này:

a) Thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội.

b) Báo cáo kết quả phân bổ, thông báo kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 02 năm 2023.

c) Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

d) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các PTTgCP;
– Các Bộ: KHĐT, TC;
– Văn phòng Quốc hội;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Kiểm toán Nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, NN,
QHQT, QHĐP;
– Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI – VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(
Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 11 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính ph)

Đơn vị tính: Triệu đng

STT

Danh mục dự án

Mã dự án

Nhà tài trợ

Ngày ký kết hiệp định

Ngày kết thúc hiệp định

Quyết định chủ trương/ Quyết định đầu tư

Kế hoạch trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 – 2025

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) đưa vào cân đối NSTW

Tổng số

Trong đó

Tính bằng nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

NSTW

NSĐP

Tổng số

Trong đó

Đưa vào cân đối NSTW

Vay lại

Tổng số

44.818.000

8.792.000

8.792.000

4.069.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

Bộ Giao thông vận tải

44.818.000

8.792.000

8.792.000

4.069.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

1

Giao thông

44.818.000

8.792.000

8.792.000

4.069.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C

44.818.000

8.792.000

8.792.000

4.069.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

44.818.000

8.792.000

8.792.000

4.069.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

44.818.000

8.792.000

8.792.000

4.069.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

(1)

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

25223

170822.01/NQ-HĐQT 22/08/2017

44.818.000

8.792.000

8.792.000

4.069.000

245.797,1 triệu Won và 100 triệu USD

7.265.000

7.265.000

7.265.000

7.265.000

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password