Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 80/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 2030 cập nhật 03/2023

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT has the copyright on this translation. Copying or reposting it
Quyết định 80/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 2030 cập nhật 02/2023
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.


THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
has the copyright on this translation. Copying or reposting it without the consent of
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
is a violation against the Law on Intellectual Property.


CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN

Các nội dung của VB này được VB khác thay đổi, hướng dẫn sẽ được làm nổi bật bằng
các màu sắc:

     : Sửa đổi, thay thế,
hủy bỏ
     : Hướng dẫn

Click vào phần bôi vàng để xem chi tiết.


Số hiệu: 80/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 11/02/2023
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
80/QĐ-TTg


Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NINH
THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật
Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11
năm 2019;

Căn cứ Luật
Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15
tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20
tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị
quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội tiếp tục tăng cường
hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải
pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng
quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030;

Căn cứ Nghị
định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị
quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi
hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị
quyết 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải
pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021
– 2030;

Căn cứ Quyết
định số 479/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm
2050;

Theo đề nghị
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 6199/TTr-UBND ngày 15 tháng
12 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 –
2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản:
số 457/BKHĐT-QLQH ngày 18 tháng 01 năm 2023; số 766/BKHĐT-QLQH ngày 08 năm 02
năm 2023 và số 823/BKHĐT-QLQH ngày 08 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều
1.
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời
kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) với những nội dung chủ yếu
sau:

I.
PHẠM VI, RANH GIỚI QUY HOẠCH

Phạm vi, ranh
giới lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh bao gồm toàn bộ tỉnh Quảng Ninh với tổng diện
tích tự nhiên trên đất liền 6.206,9 km2 và phần diện tích biển có
ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm một khoảng
cách 06 hải lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định và công bố, với 13 đơn vị
hành chính gồm: 04 thành phố (Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí); 02 thị xã
(Quảng Yên, Đông Triều) và 07 huyện (Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ,
Vân Đồn, Cô Tô). Ranh giới tọa độ địa lý khoảng 106o26′ đến 108o31′
kinh độ Đông và từ 20o40′ đến 21o39’49,8 vĩ độ Bắc. Phía
bắc giáp Trung Quốc; phía Đông và Nam giáp Vịnh Bắc Bộ; phía Tây Nam giáp tỉnh
Hải Dương và thành phố Hải Phòng; phía Tây Bắc giáp tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng
Sơn.

II.
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm
phát triển

Một là, quy hoạch
tỉnh phải tuân thủ và phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước,
tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh
tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 của cả nước; các quy hoạch quốc gia, quy hoạch
ngành cấp quốc gia và quy hoạch cấp vùng.

Hai là, chủ động,
kiến tạo và tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững,
tăng trưởng xanh, bao trùm đồng bộ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi
trường sinh thái, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới
quốc gia. Phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có, khác biệt,
nguồn lực của tỉnh; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực theo
phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, kết hợp chặt chẽ nội lực
với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu, lấy “đầu tư công làm vốn mồi, dẫn
dắt, kích hoạt đầu tư ngoài xã hội”; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững
tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi
khí hậu và nước biển dâng; tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh mang lại nhờ hệ
thống kết cấu hạ tầng động lực về kinh tế – xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ,
hiện đại, hội nhập sâu rộng, phát triển kinh tế tổng hợp, toàn diện, hiện đại với
độ mở cao. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
xanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế
trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng
các thành tựu khoa học công nghệ, tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi
giá trị toàn cầu.

Ba là, chuyển đổi
phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa vào ba trụ
cột: thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với tận dụng xu thế hòa bình, hợp
tác, hội nhập, cơ hội mới và công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ 4 mang lại và tham gia sâu rộng, có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá
trị toàn cầu. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ
thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; khơi dậy và phát
huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, truyền thống cách mạng, văn
hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt
lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Lấy đầu tư,
phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài;
tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gắn
với tăng quy mô và chất lượng dân số để tăng năng suất lao động, chuyển dịch mô
hình tăng trưởng theo chiều sâu.

Bốn là, kiên
trì thực hiện mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều,
hai mũi đột phá, ba vùng động lực”, kiến tạo các hành lang giao thông gắn với
các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng thành thành phố trực
thuộc trung ương và thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết vùng, phân công và hợp
tác lãnh thổ, bảo đảm các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh
tranh từng địa phương của tỉnh, trong tam giác động lực phía Bắc, Vùng kinh tế
trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng được phát huy tối đa, bổ sung cho
nhau, cùng phát triển bền vững.

Năm là, bảo đảm
vững chắc quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã
hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối
ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và
phát triển. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh.

2. Mục tiêu
phát triển

a) Mục tiêu đến
năm 2030

– Mục tiêu tổng
quát:

Xây dựng, phát
triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu
giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng
trưởng của khu vực phía Bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động,
toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình
tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực
phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng – an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh
tranh kinh tế quốc tế.

– Mục tiêu cụ
thể

+ Về
kinh tế: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2030
là 10%/năm, trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3 – 4%/năm; công nghiệp
xây dựng 9 – 10%/năm; dịch vụ 11 – 12%/năm; (2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp
và thủy sản chiếm khoảng 3 – 4%; công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 47 – 48%; dịch
vụ chiếm khoảng 38 – 39% và Thuế sản phẩm 9 – 10%; (3) GRDP bình quân đầu người
đạt 19.000 – 20.000 USD; (4) Đóng góp vào GRDP một số lĩnh vực kinh tế quan trọng:
Kinh tế số khoảng 30%, kinh tế biển khoảng 25%; chế biến chế tạo trên 20%; mức
đóng góp năng suất của các nhân tố tổng hợp (TFP) trên 50%; (5) Tốc độ tăng tổng
vốn đầu tư toàn xã hội bình quân giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 10%/năm; (6) Tốc
độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt trên
8%/năm; (7) Tỷ lệ đô thị hóa trên 75%; (8) Thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ
số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính
nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số
chuyển đổi số (DTI);

+ Về văn
hóa – xã hội: (1) Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt khoảng
1,9%/năm; đến 2030 dân số toàn tỉnh khoảng 2,64 triệu người, trong đó dân số
thường trú khoảng 1,63 triệu người; (2) Diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng
33 m2 sàn/người; (3) Số bác sỹ/1 vạn dân là 16 bác sỹ; Số giường bệnh/1
vạn dân là 72,7 giường (trong đó bao gồm 65 giường công lập/vạn dân và 7,7 giường
tư nhân/vạn dân); (4) Duy trì chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh ở nhóm
5 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước; (5) Tuổi thọ trung bình người dân trên 77 tuổi;
(6) Tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; (7) Tỷ lệ đạt trường chuẩn
quốc gia đạt trên 95%; (8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 90%, trong đó: đào tạo
có văn bằng, chứng chỉ đạt trên 55%; (9) Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm trên
95%; (10) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 65% và kiểu mẫu đạt
35%;

+ Về môi
trường: (1) Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 55% đến năm 2025, trên 50% đến năm 2030
và nâng cao chất lượng rừng; (2) Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
tại các đô thị, các xã đảo, xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn,
quy chuẩn đạt trên 99% và tại các khu vực nông thôn đạt 90%; (3) Tỷ lệ chất thải
nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đạt gần 100%; (4) Tỷ lệ
thu gom, xử lý nước thải đạt trên 70% tại các khu đô thị tập trung (Hạ Long, Cẩm
Phả, Vân Đồn, Quảng Yên) và trên 50% tại các địa phương (Đông Triều, Uông Bí,
Móng Cái); (5) Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống
xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường đạt 100%; (6) Tỷ
lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt
100%; tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy
chuẩn, tối thiểu 60 lít/người/ngày đạt trên 85%;

+ Về quốc
phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an
ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới
quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng xã hội
trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh. Xây dựng Quảng Ninh trở thành
khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng – an ninh và phòng tuyến hợp
tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

b) Tầm nhìn
phát triển đến năm 2050

Quảng Ninh là tỉnh
dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, là
một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng
trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc,
sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển;
phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững
chắc quốc phòng – an ninh.

III.
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC QUAN TRỌNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI

1. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng

a) Ngành công
nghiệp

Phát triển công
nghiệp xanh, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo
công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; đưa ngành công nghiệp chế biến chế tạo trở
thành một trụ cột chính trong nền kinh tế. Phát triển công nghiệp năng lượng
thân thiện với môi trường; tiếp tục duy trì là một trung tâm năng lượng của quốc
gia (một trong những trung tâm điện gió, điện khí LNG của miền Bắc), chuyển dần
sang phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Không mở rộng các nhà
máy nhiệt điện than; đầu tư nâng cao hiệu suất các nhà máy hiện tại, bảo vệ môi
trường. Phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, trọng điểm
là ngành Than góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia theo quy hoạch; giai
đoạn 2021 – 2030, sản lượng khai thác than của Quảng Ninh cơ bản ổn định và
tăng trưởng với tốc độ bình quân khoảng 1,2%/năm; đến năm 2030, sản lượng khai
thác đạt trên 49 triệu tấn.

b) Ngành dịch vụ

Phát triển dịch
vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; phát triển Quảng Ninh là
trung tâm logistics, cửa ngõ trung chuyển vận tải đa phương thức kết nối với
Trung Quốc, Đông Bắc Á và ASEAN; sân bay quốc tế Vân Đồn thành một trung tâm
logsitics của Việt Nam, hướng tới là điểm trung chuyển cho khu vực Đông Nam Á.
Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thống dịch vụ chất lượng cao, đẳng cấp
quốc tế, giá trị gia tăng lớn; Quảng Ninh là đầu tàu du lịch quốc gia, trung
tâm du lịch quốc tế; đón khách quanh năm, phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 25
triệu lượt du khách (trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế), đạt tốc độ
tăng trưởng du khách bình quân khoảng 6%/năm.

c) Ngành nông,
lâm nghiệp và thủy sản

Phát triển nền
nông nghiệp sinh thái xanh – sạch, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, lấy
người nông dân làm chủ thể, trung tâm, làm cơ sở cho sự phát triển bền vững.
Phát triển thủy sản là ngành mũi nhọn trên cơ sở phát huy lợi thế biển, đảo;
hoàn chỉnh hệ thống hậu cần nghề cá, nuôi biển, chế biến đồng bộ, hiện đại, xây
dựng Quảng Ninh thành Trung tâm thủy sản miền Bắc. Phát triển các khu ứng dụng
công nghệ cao Đông Triều, Đầm Hà, Tiên Yên và phát triển sản xuất tập trung về
chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản; xây dựng các vùng phát triển rừng bền vững, rừng
gỗ lớn, phát triển công nghiệp chế biến lâm sản gắn với quy hoạch các vùng trồng
rừng nguyên liệu, đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm chế biến, xuất khẩu đồ gỗ
của miền Bắc. Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ
cao theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu
quả kinh tế của các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bền vững, giàu bản sắc văn hóa.

d) Kinh tế biển

– Xây dựng,
phát triển Quảng Ninh trở thành một trung tâm kinh tế biển bền vững của cả nước
trên cơ sở phát triển du lịch – dịch vụ kết nối khu vực và quốc tế; đầu tư xây
dựng hệ thống cảng biển nước sâu, các âu tàu du lịch đẳng cấp quốc tế gắn với
phát triển kinh tế chuỗi khu kinh tế, khu đô thị biển – ven biển cận kề và là một
trong những trung tâm logistics trọng điểm của cả nước. Đồng thời xây dựng Quảng
Ninh thành một trong những cửa ngõ trung chuyển hướng biển của khu vực; tăng khả
năng liên kết không gian kinh tế ven bờ, biển và đảo, tạo động lực phát triển
cho vùng Đông Bắc và cả nước.

– Phát triển
khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển và trên biển (nuôi biển) công nghệ
cao, hiệu quả và bền vững; khuyến khích nuôi các đối tượng làm dược liệu biển
và thực phẩm dinh dưỡng từ sản phẩm biển; ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới
sáng tạo trong chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch,… để tạo giá trị gia tăng
của sản phẩm biển, góp phần tiết kiệm tài nguyên biển. Quy hoạch không gian ven
biển, ven bờ (ven đảo lớn) cho phát triển du lịch bền vững kết hợp phát triển
các lĩnh vực kinh tế – dịch vụ dựa vào bảo tồn biển là thế mạnh vượt trội ở Quảng
Ninh.

– Ưu tiên xây dựng
đồng bộ và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đa mục tiêu, nhằm bảo đảm “lợi ích
kép” trong phát triển. Chuyển dần sang phát triển mạnh năng lượng tái tạo. Coi
trọng hợp tác quốc tế và khu vực trong phát triển kinh tế biển bền vững và đào
tạo nguồn nhân lực biển hiệu quả. Tổ chức lại không gian phát triển kinh tế biển
trên cơ sở phân vùng không gian dựa vào hệ sinh thái và theo chức năng sử dụng
biển, đảo và vùng ven biển; phân bổ không gian biển, vùng ven biển và đảo cho
các ngành/lĩnh vực theo nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích và giảm xung đột
không gian trong khai thác, sử dụng cùng một vùng ven biển, đảo và biển, giữa
các tập thể và cá nhân. Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ nguồn tài
nguyên, môi trường sinh thái, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền
biển, đảo; đồng thời giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc
văn hóa biển đặc trưng Quảng Ninh để phát triển du lịch bền vững. Phát triển và
quản lý bền vững kinh tế biển của tỉnh theo phương thức quản trị biển dựa vào
không gian, liên ngành với sự tham gia thực chất của các cộng đồng dân cư và
doanh nghiệp.

đ) Phương hướng
phát triển các ngành, lĩnh vực khác

– Giáo dục và
đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng

+ Tạo chuyển biến
căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; xây dựng nền giáo dục mở,
hiện đại, tiên tiến, cơ cấu, phương thức phù hợp điều kiện thực tiễn địa
phương, đảm bảo liên thông, phục vụ học tập suốt đời của người dân, cung cấp dịch
vụ có chất lượng cao, tiệm cận với trình độ quốc tế, phát triển toàn diện năng
lực của người học. Đảm bảo phát triển hệ thống giáo dục hài hòa giữa giáo dục
công lập và ngoài công lập, giữa giáo dục chính quy và không chính quy theo
phương châm ngân sách nhà nước là chủ đạo, kết hợp với huy động tối đa nguồn lực
ngoài ngân sách và nguồn lực trong Nhân dân, chăm lo phát triển giáo dục và đào
tạo, có cơ chế khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập, hài hòa lợi ích
nhà nước – người dân – người học – nhà đầu tư theo phương châm tất cả học sinh
đều được đến trường với chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn. Chủ động, tích cực
tận dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 và xu hướng chuyển đổi số để tạo đột phá phát triển giáo
dục thông minh, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh Quảng Ninh gắn
với yêu cầu của hội nhập quốc tế; đưa Quảng Ninh nằm trong nhóm 15 tỉnh thành
phố dẫn đầu cả nước về trình độ, chất lượng phát triển giáo dục, đào tạo, một
trong những trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Vùng,
tỉnh học tập tham gia mạng lưới thành phố/tỉnh học tập toàn cầu UNESCO;

+ Xây dựng lộ
trình đào tạo, đào tạo lại và chuyển đổi nghề cho lao động ngành than đáp ứng
yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng xanh,
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả phù hợp với nhu cầu phát triển của Tập
đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc và nhu cầu thị trường.

– Y tế và chăm
sóc sức khỏe

Phát triển hệ
thống y tế hiện đại, đồng bộ, đồng đều, cân đối giữa y tế dự phòng và y tế điều
trị, chú trọng y tế cơ sở, bảo đảm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với
chất lượng ngày càng cao cho mọi người dân, nhất là ở vùng miền núi, biên giới,
hải đảo, đối tượng yếu thế; phát triển nhanh các dịch vụ y tế chất lượng cao,
xã hội hóa đầu tư một số bệnh viện với dịch vụ chất lượng cao ngang tầm khu vực;
xây dựng Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật
cao của cả nước để góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Nâng cao năng lực
phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; phát triển nguồn nhân lực y
tế đạt trình độ cao. Hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở
tất cả các cấp và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới. Tiếp tục
thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể phòng chống dịch, thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân
dân, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với đại
dịch trong tương lai.

– An sinh xã hội

Huy động tối đa
các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục,
chuyển đổi số, cung cấp nước sạch theo quy chuẩn của khu vực nông thôn, miền
núi, đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông, tổng thể với đô thị, để thúc đẩy
phát triển sản xuất – kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu lao động… nhanh chóng
thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng miền;
bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, đặc biệt là đối với người có
công, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giới, hải đảo, người có thu nhập
thấp, đối tượng yếu thế; thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em, đảm bảo môi trường
an toàn và lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng sống mọi
mặt của nhân dân, bảo đảm hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa
tinh thần theo các tiêu chí của “hạnh phúc”; phấn đấu chậm nhất đến năm 2025
không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và giảm nghèo bền vững.

– Khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo

+ Phát triển
nhân lực khoa học công nghệ; nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, phát triển và chuyển giao các công nghệ
tiên tiến để hiện đại hóa công nghệ truyền thống. Phấn đấu đến năm 2030, Quảng
Ninh trở thành một điểm đến triển lãm quốc tế hàng năm về khoa học biển, cảng
biển và khoa học bảo vệ môi trường…

+ Mở rộng và đẩy
nhanh tốc độ ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo,
nhất là thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, công nghệ vật liệu mới, công nghệ
sinh học… trọng tâm vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến chế tạo, cải cách
hành chính, quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh, du lịch, bảo vệ
môi trường, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông,… xây dựng chính
quyền số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng đô thị thông minh để tạo động lực
chính cho tăng trưởng kinh tế tỉnh, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo đảm tính bền vững.

– Thông tin,
truyền thông

Đến năm 2030,
Quảng Ninh thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện.
Phát triển mạnh mẽ các loại hình thông tin báo chí, đặc biệt chú trọng phát triển
các loại hình thông tin điện tử; ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật
(IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập và xử lý thông tin, sản xuất chương
trình; tăng cường quản lý truyền thông trên nền tảng số. Từng bước xây dựng và
phát triển nền kinh tế báo chí để trở thành động lực phát triển cho ngành báo
chí của tỉnh.

– Văn hóa, thể
thao

+ Phát triển
văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh
nội sinh, động lực quan trọng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững của tỉnh.
Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách
giàu nghèo và chênh lệch vùng miền. Chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất
là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh;

+ Kết hợp chặt
chẽ giữa bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, giá trị văn hóa các dân tộc; vận
dụng cơ chế thị trường để chuyển hóa các tài nguyên văn hóa thành nguồn lực văn
hóa, “vốn hóa” các giá trị văn hóa địa phương để hình thành nên các sản phẩm
văn hóa đa dạng, độc đáo phục vụ du lịch – dịch vụ. Tập trung bảo tồn và phát
huy giá trị kho tàng di sản văn hóa của tỉnh, trong đó ưu tiên nguồn lực cho
các di sản được UNESCO ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt, bảo vật quốc
gia và di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc
gia. Thường xuyên tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc
gia chống xuống cấp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Từng bước phát
triển các ngành công nghiệp văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh hướng tới xuất
khẩu văn hóa góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Xây dựng Quảng Ninh
trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng; điểm đến hấp dẫn hàng đầu về
du lịch di sản văn hóa khu vực châu Á và thế giới được bình chọn hằng năm;
thành phố Hạ Long trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo
trên thế giới (của UNESCO);

+ Đẩy mạnh thực
hiện xã hội hóa thể dục thể thao; phát triển sâu rộng và bền vững hoạt động thể
dục thể thao, phát triển thể thao thành tích cao, tập trung vào các môn thế mạnh,
môn thể thao Olympic; phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ninh, là một trong những
trung tâm trọng điểm thể thao thành tích cao của cả nước.

– Quốc phòng,
an ninh

Xây dựng, củng
cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, phòng tuyến hợp tác, cạnh
tranh kinh tế quốc tế; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, trên
biển đảo. Thực hiện kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội,
đối ngoại; kiên quyết không đánh đổi yêu cầu về an ninh, an toàn lấy lợi nhuận,
lợi ích kinh tế đơn thuần hay nhu cầu văn hóa tầm thường. Xây dựng biên giới
hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Mở rộng quan hệ hợp tác và
nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

2.
Phương án tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội

Tổ chức các hoạt
động kinh tế – xã hội theo mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai
tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”, kiến tạo các hành lang giao
thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng thành
thành phố trực thuộc trung ương và thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết vùng,
phân công và hợp tác lãnh thổ, bảo đảm các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so
sánh, lợi thế cạnh tranh từng địa phương của tỉnh, trong tam giác động lực phía
Bắc, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng được phát huy tối
đa, bổ sung cho nhau, cùng phát triển. Trong đó:

– Tâm là thành
phố Hạ Long, trung tâm chính trị – hành chính – kinh tế – văn hóa của tỉnh;
phát triển đô thị theo mô hình đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối,
mở rộng đô thị về phía Bắc.

– Tuyến hành
lang phía Tây xuất phát từ Hạ Long đến Đông Triều hướng tới đồng bằng sông Hồng
và Thủ đô Hà Nội; phát triển chuỗi đô thị – công nghiệp xanh, công nghiệp sạch,
công nghệ cao và du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh; trong đó Khu kinh tế ven
biển Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây và của
tỉnh, phát triển theo mô hình “Thành phố thông minh” với các khu công nghiệp –
dịch vụ – đô thị – cảng biển thông minh, hiện đại, trung tâm công nghiệp chế biến,
chế tạo, công nghiệp công nghệ cao.

– Tuyến hành
lang phía Đông xuất phát từ Hạ Long đến Móng Cái và hướng tới thị trường Đông Bắc
Á; phát triển chuỗi đô thị sinh thái – dịch vụ, thương mại, du lịch tổng hợp
cao cấp, nông nghiệp sạch – công nghệ cao và kinh tế biển; lấy phát triển công
nghiệp để dẫn dắt nông nghiệp. Phát triển Khu kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế Cửa
khẩu Móng Cái là hai mũi đột phá.

– Ba vùng động
lực gồm: (1) Phân vùng đại đô thị Hạ Long mở rộng (Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên,
Uông Bí, Đông Triều); (2) Phân vùng đô thị du lịch biển và núi rừng (Vân Đồn,
Ba Chẽ, Tiên Yên, Cô Tô); (3) Phân vùng đô thị kinh tế cửa khẩu (Móng Cái, Hải
Hà, Bình Liêu, Đầm Hà).

IV.
PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ CÁC KHU CHỨC NĂNG

1. Quy hoạch hệ thống đô thị

– Đến năm 2025,
tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị; đến năm 2030, tỉnh Quảng
Ninh có 12 đơn vị hành chính với 13 đô thị; Quảng Ninh trở thành thành phố trực
thuộc trung ương trên cơ sở hình thành khu vực nội thành bao gồm 07 thành phố
(Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái – Hải Hà, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn) và
tái lập thị xã Tiên Yên.

– Gắn kết hài
hòa phát triển giữa đô thị và nông thôn, thúc đẩy liên kết vùng. Đẩy nhanh tốc
độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị,
phát triển các đô thị đồng bộ về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc,
nhà ở, chất lượng sống của người dân; chú trọng các công trình, dự án xây dựng
thấp tầng, thiết kế tự nhiên, thân thiện với môi trường tại các khu du lịch ven
biển. Mở rộng không gian phát triển đô thị của thành phố Hạ Long, lấy vịnh Cửa
Lục làm trung tâm kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực, mở rộng đô thị
lên phía Bắc. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thành phố Hạ
Long đồng bộ, hiện đại, giữ vững tiêu chí đô thị loại I. Xây dựng thành phố
Móng Cái và thị trấn Quảng Hà gắn với xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái và
Khu công nghiệp dịch vụ – cảng biển Hải Hà có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ,
hiện đại, mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; hấp dẫn đầu tư, thu hút lực lượng lao động,
đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế thương
mại biên giới tại các khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Hoành Mô – Đồng Văn
gắn liền với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Xây dựng và phát triển đô thị thích ứng
với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thông minh, văn minh, giàu bản sắc và
có tính tiên phong dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực của
phát triển.

(Chi tiết theo
Phụ lục I)

2. Phương án phát triển khu vực nông thôn

– Định hướng tổ
chức không gian lãnh thổ khu vực nông thôn trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện
trạng đảm bảo phù hợp với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chương trình, kế hoạch
phát triển kinh tế – xã hội và quá trình đô thị hóa của tỉnh; quy hoạch xây dựng
các điểm dân cư nông thôn theo hướng tập trung, tiết kiệm chi phí xây dựng công
trình hạ tầng gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp.

– Khẩn trương
hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn (giao thông, hệ thống cung cấp nước sạch
và thoát nước thải) thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước nâng cao chất lượng,
môi trường sống nông thôn (trong đó có bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa
làng, xã) và bảo tồn môi trường tự nhiên; triển khai các mô hình, giải pháp xã
thông minh để tăng cường liên kết, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

3.
Quy hoạch các khu chức năng

Đổi mới, nâng
cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, có thương
hiệu; ưu tiên thu hút các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường,
mang lại giá trị gia tăng cao, tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy, nâng cao hiệu quả kinh
tế các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã thành lập. Phát triển
theo chiều sâu các khu kinh tế, khu công nghiệp để tăng tính cạnh tranh quốc
gia và quốc tế, tăng tính liên kết giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế của Quảng
Ninh – Hải Phòng, hình thành các cụm sản xuất có quy mô lớn, tập hợp các ngành
liên kết. Thu hút mọi nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế,
thúc đẩy phát triển các khu kinh tế trọng điểm, trong đó: Xây dựng, phát triển
Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến
phía Tây của tỉnh và của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trở thành đô thị –
công nghiệp – dịch vụ – cảng biển thông minh, hiện đại. Xây dựng Khu kinh tế
Vân Đồn trở thành trung tâm công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa có
casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp đẳng cấp quốc tế với hệ thống
kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với bảo tồn và phát huy
giá trị vịnh Bái Tử Long; phát triển theo mô hình đô thị thông minh, trung tâm
kinh tế và văn hóa của khu vực. Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở
thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế phát triển năng động, bền vững của
tỉnh và của vùng Đông Bắc, đồng thời là trung tâm phát triển kinh tế quan trọng
của vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ.

Quy hoạch các
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao
phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Phát triển khu công nghiệp mới với các
mô hình phù hợp với điều kiện và phát huy lợi thế từng khu vực như: khu công
nghiệp – đô thị – dịch vụ (Đông Triều 2, Vạn Ninh); khu công nghiệp công nghệ
cao (Uông Bí); khu công nghiệp chuyên ngành (Việt Hưng). Ưu tiên phát triển các
khu công nghiệp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hiện đại theo hướng sản xuất sạch,
thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cộng sinh công nghiệp, hướng
tới tiêu chí khu công nghiệp sinh thái. Quy hoạch mới 8 khu công nghiệp, đến
năm 2030 toàn tỉnh có 23 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 18.842 ha,
trong đó diện tích sử dụng đất đến năm 2030 khoảng 5.904 ha; quy hoạch mới các
cụm công nghiệp đảm bảo sử dụng nguồn lực đất đai tiết kiệm, bền vững, hiệu quả
cao nhất; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

(Chi tiết theo
Phụ lục II, III, IV, V)

V.
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải

– Bám sát định
hướng của quy hoạch cấp quốc gia để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao
thông chiến lược của tỉnh bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc
đẩy liên kết vùng (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang…), nội
vùng (nhất là giữa các khu vực vùng cao, miền núi với các vùng động lực, trung
tâm đô thị) gắn với các hành lang phát triển kinh tế (Hành lang kinh tế Lào Cai
– Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải
Phòng – Quảng Ninh; hành lang kinh tế ven biển từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Cà
Mau), trong đó tập trung các công trình: cầu Rừng; cầu Lại Xuân; cầu và đường kết
nối Uông Bí với Thủy Nguyên; cầu/hầm nối từ khu vực Tiền Phong với Lạch Huyện;
đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều;
đầu tư mở rộng quốc lộ 279 kết nối liên thông với đường bao biển Hạ Long – Cẩm
Phả; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 từ Hạ Long qua Ba Chẽ đến giáp ranh địa
phận tỉnh Lạng Sơn; cao tốc Tiên Yên – Lạng Sơn, quốc lộ 4B,… Hạ tầng giao
thông kết nối các đảo từ Đầm Hà – Cái Chiên – Vĩnh Thực; các đảo của huyện Vân
Đồn.

– Quy hoạch đường
sắt đô thị kết nối các địa phương: Đông Triều – Uông Bí – Quảng Yên – Hạ Long –
Cẩm Phả – Vân Đồn; Hải Hà – Móng Cái. Phát triển hệ thống giao thông đường sắt
tốc độ cao, tàu điện trên cao sau năm 2030 từ Đông Triều tới Móng Cái và có gắn
với liên kết vùng, hợp tác quốc tế,… Kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng một số
cảng biển quan trọng như: Nam Tiền Phong (khu bến Yên Hưng), Con Ong – Hòn Nét,
Hải Hà, Mũi Chùa; xây dựng các bến du thuyền tiêu chuẩn quốc tế tại vịnh Cửa Lục.
Quy hoạch các trung tâm logistics gắn với hệ thống cảng biển; trung tâm
logistics chuyên dùng gắn với sân bay Vân Đồn; trung tâm logistics gắn với cửa
khẩu: Móng Cái, Hoành Mô – Đồng Văn, Bắc Phong Sinh và các trung tâm logistics
gắn với công nghiệp, đô thị, các vùng nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Định hướng phát triển các cảng, bến trên các tuyến vận tải chính, các tuyến luồng
đường thủy nội địa quốc gia, luồng đường thủy nội địa địa phương.

– Ứng dụng các
kỹ thuật công nghệ tiên tiến, thành tựu khoa học kỹ thuật trong phát triển hệ
thống giao thông thông minh, điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải một
cách hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thời gian, chi phí đi lại, thuận
tiện và thân thiện với môi trường… nhất là hệ thống giao thông kết nối giữa
các đảo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội về lâu dài. Hình thành các bãi đỗ
xe thông minh ở các khu đô thị trọng điểm.

(Chi tiết theo
Phụ lục VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV)

2. Phương án phát triển mạng lưới cấp điện

Duy trì phát
triển các nguồn điện hiện có trên địa bàn tỉnh, hạn chế mở mới nhiệt điện than;
phát triển điện khí LNG tại thành phố Cẩm Phả; chuyển đổi 1.640 MW điện than được
phê duyệt tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh sang điện khí; phát triển nguồn điện
gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi với tổng công suất bước đầu khoảng 2.500 MW;
điện tự dùng tận dụng nhiệt thải kết hợp xử lý bùn thải trong khu công nghiệp
khoảng 49,5MW và điện tận dụng từ nguồn nhiệt thải của nhà máy xi măng khoảng
12MW; điện sinh khối khoảng 107 MW và các dự án điện tận dụng khí, nhiệt thải để
phát điện; điện rác, thủy điện, điện mặt trời theo quy hoạch. Duy trì phát triển
hệ thống truyền tải điện 500 kV, 220 kV, hệ thống lưới điện phân phối 110 kV và
nguồn điện trung thế và hạ thế đáp ứng yêu cầu.

(Chi tiết theo
Phụ lục XV)

3. Phương án phát triển mạng lưới viễn thông

– Phát triển hạ
tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, mạng kết nối vạn vật (IoT) liên thông, đồng
bộ, hiện đại nhằm phục vụ chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số,
phát triển kinh tế, xã hội số; tạo sự bứt phá về hạ tầng, ứng dụng công nghệ
thông tin, truyền thông.

– Xây dựng
Trung tâm bưu chính cấp Vùng trên địa bàn tỉnh, triển khai nền tảng địa chỉ số
gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh. Phát triển mạng lưới hạ tầng viễn thông,
trong đó tập trung phát triển hạ tầng mạng băng rộng. Ngầm hóa mạng cáp ngoại
vi trên địa bàn tỉnh; cải tạo mạng truyền dẫn, tăng cường chia sẻ, sử dụng
chung hạ tầng viễn thông đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiết kiệm nguồn lực đầu
tư, an toàn mạng lưới và mỹ quan đô thị.

4.
Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước

– Phát triển thủy
lợi theo hướng hiện đại, bảo đảm cấp, thoát nước cho dân sinh, phục vụ chữa
cháy và các ngành kinh tế; chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng
với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Nghiên cứu đầu tư, nâng cấp hệ thống các
moong chứa nước, hệ thống xử lý nước thải ngành than tạo nguồn nước phục vụ các
ngành kinh tế.

– Tổng nhu cầu
sử dụng nước đến năm 2030 khoảng 1.553.600 m3/ngày đêm. Xây dựng,
nâng cấp hệ thống cấp nước đô thị và nông thôn, quy hoạch, bố trí các trụ nước
chữa cháy để đáp ứng nhu cầu cấp nước sản xuất, sinh hoạt, chữa cháy; ưu tiên
xây dựng hệ thống cấp nước tập trung, quy mô liên đô thị, liên xã. Xây dựng mới
hệ thống cấp nước tập trung tại các xã, các đảo để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt,
sản xuất và chữa cháy.

– Tiếp tục nâng
cấp, mở rộng, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý của các hệ thống xử lý nước thải
tập trung quy mô lớn tại các đô thị, khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp;
quan tâm xây dựng hệ thống thoát nước thải đô thị, nông thôn.

(Chi tiết theo
Phụ lục XVI)

5.
Về kết cấu hạ tầng khác

a) Phương án
phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao

Đẩy mạnh công
tác xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao, trở thành phong trào sâu rộng với
nhiều chủ thể, nhiều nguồn lực. Đổi mới cơ chế quản lý để phát huy tối đa hiệu
quả của các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là nhà thi đấu, sân vận động,
cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa
của nhân dân. Nâng cấp trung tâm thể dục thể thao tỉnh trở thành Khu liên hợp
thể thao cấp vùng đáp ứng yêu cầu tổ chức một số giải thi đấu thể thao cấp
vùng, quốc gia và quốc tế, thường xuyên diễn ra các sự kiện, giải thi đấu thể
thao cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế góp phần phát triển du lịch, dịch vụ.
Phát triển các sân golf phục vụ thể thao và du lịch gồm: 06 sân golf đang triển
khai thực hiện và quy hoạch mới 16 sân golf đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm,
bền vững, hiệu quả cao nhất nguồn lực đất đai. Phát triển sâu rộng và bền vững
hoạt động thể dục thể thao, phát triển thể thao thành tích cao, tập trung vào
các bộ môn trong hệ thống Olympic và những bộ môn thế mạnh của tỉnh. Phấn đấu
trong tốp 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dẫn đầu cả nước tại Đại hội
thể dục thể thao Toàn quốc.

(Chi tiết theo
Phụ lục XVII, XVIII)

b) Phương án
phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo

Xây dựng Trường
Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị đại học, phấn đấu trở thành một trong những
trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của khu vực; Trường Cao đẳng Việt –
Hàn theo hướng chất lượng cao. Tiếp tục rà soát, ưu tiên quỹ đất, quy hoạch, sắp
xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đảm bảo đồng bộ, phù hợp, đầu tư chuẩn hóa
về cơ sở vật chất tiên tiến, đồng bộ, hiện đại, nhất là ở khu vực nông thôn, miền
núi, biên giới, hải đảo. Thu hút đầu tư các trường cao đẳng, trung cấp tư thục,
các trung tâm đào tạo và nghiên cứu phát triển tại Quảng Yên, Vân Đồn, Hải Hà
và Móng Cái…; nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo, dạy nghề theo hướng chất
lượng cao, ưu tiên các lĩnh vực ngành nghề như công nghiệp chế biến, chế tạo,
du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, điện tử, kinh tế cảng
biển và dịch vụ cảng biển…

(Chi tiết theo
Phụ lục XIX)

c) Phương án
phát triển hạ tầng y tế, an sinh xã hội

Phát triển hợp
lý hệ thống y tế thông minh; đẩy mạnh xã hội hóa thu hút các nguồn lực xây dựng,
phát triển các cơ sở y tế chất lượng cao; thu hút các bệnh viện tư nhân chất lượng
cao, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế tại Hạ Long, Móng Cái và Vân Đồn; thu hút đầu
tư các Viện dưỡng lão tại Hạ Long, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ đáp ứng nhu cầu
dân sinh kết hợp phát triển kinh tế xã hội; xây dựng và phát triển các cơ sở
chăm sóc và nuôi dưỡng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người già neo
đơn, không nơi nương tựa.

(Chi tiết theo
Phụ lục XX, XXI)

d) Phương án
phát triển hạ tầng thương mại

– Phát triển
các trung tâm thương mại đa năng, phức hợp, tổng hợp mang tầm khu vực Đông Nam
Á, các đại siêu thị và siêu thị (hạng I) đáp ứng nhu cầu mua sắm kết hợp vui
chơi, giải trí gồm: Trung tâm thương mại tổng hợp tại thành phố Hạ Long phía Bắc
vịnh Cửa Lục, tại khu vực cảng Cái Lân; Trung tâm thương mại tổng hợp, hệ thống
outlet, casino tại khu vực gần cửa khẩu, thành phố Móng Cái; Trung tâm thương mại
đa năng, casino tại khu vực đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn.

– Phát triển hệ
thống hạ tầng cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt đảm bảo đầy đủ, an toàn, liên
tục cho phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Quảng Ninh và
khu vực Bắc Bộ với tổng trữ lượng khoảng 1.610.000 m3 xăng dầu,
747.130 m3 khí (LPG, LNG).

đ) Phương án phát
triển hạ tầng khoa học công nghệ

Phát triển hạ tầng
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đủ năng lực hấp thụ, làm chủ
công nghệ tiên tiến; hạ tầng khoa học công nghệ phải được phát triển đồng bộ
trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh. Hình thành các Trung
tâm khám phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hạ Long, Quảng Yên,
Vân Đồn và Móng Cái; Khu công nghệ thông tin tập trung (Hạ Long ICT Park); các
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đông Triều, Đầm Hà; khu lâm nghiệp ứng
dụng công nghệ cao tại Tiên Yên; Khu trình diễn, giới thiệu, mô hình, thực nghiệm
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, lưu trữ nguồn gen tại Tiên Yên.

e) Phương án
phát triển hạ tầng phòng cháy chữa cháy

Quy hoạch phát
triển hạ tầng phòng cháy chữa cháy theo từng thời kỳ, đáp ứng yêu cầu phục vụ
phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo mỗi địa phương có tối
thiểu 01 đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bố trí xây dựng tại các địa điểm
thuận tiện về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc; quy hoạch hệ thống
cung cấp nước, giao thông, thông tin liên lạc phục vụ cho công tác phòng cháy
và chữa cháy theo đúng quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

VI.
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN

1. Quy hoạch
xây dựng các vùng liên huyện:

– Vùng liên huyện
Hạ Long gồm: Thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên, thành phố Uông Bí, thị xã
Đông Triều, thành phố Cẩm Phả, trong đó thành phố Hạ Long là trung tâm vùng, thị
xã Quảng Yên gắn với khu kinh tế ven biển Quảng Yên là động lực tăng trưởng mới.
Quy mô dân số khoảng 1,9 triệu người; diện tích khoảng 3.028 km2.
Đây là trung tâm động lực tổng hợp đa ngành của tỉnh Quảng Ninh, với ngành kinh
tế trọng tâm là du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao,
công nghiệp khai khoáng, cảng biển, các ngành năng lượng sạch,…

– Vùng liên huyện
Vân Đồn gồm: Huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô, huyện Tiên Yên, huyện Ba Chẽ, trong đó
khu vực đô thị trung tâm huyện Vân Đồn là trung tâm vùng. Quy mô dân số khoảng 323,5
nghìn người; diện tích khoảng 4.145 km2. Đây là vùng kinh tế du lịch,
công nghiệp sạch và công nghệ cao, logistics, nông lâm ngư nghiệp, trong đó Vân
Đồn là khu kinh tế ven biển, mũi đột phá, trung tâm phát triển và tăng cường kết
nối đến các vùng miền núi phía Bắc và vùng biển đảo phía Nam. Là một cửa ngõ mới
ra biển của vùng miền núi phía Đông Bắc.

– Vùng liên huyện
Móng Cái gồm: Thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu,
trong đó thành phố Móng Cái gắn với Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là mũi đột
phá, trung tâm vùng. Quy mô dân số khoảng 418,9 nghìn người; diện tích khoảng
2.671 km2. Đây là vùng trọng điểm phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch
biên giới, cửa ngõ của ASEAN với các nước Đông Bắc Á với hạ tầng đường cao tốc,
cảng biển quy mô lớn Hải Hà, Vạn Ninh.

2. Quy hoạch
xây dựng các vùng huyện

Quy hoạch 12
vùng huyện đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển tổng thể của tỉnh
gồm: (1) Vùng thành phố Hạ Long; (2) Vùng thành phố Cẩm Phả; (3) Vùng thành phố
Uông Bí; (4) Vùng thị xã Quảng Yên; (5) Vùng thị xã Đông Triều; (6) Vùng huyện
Vân Đồn; (7) Vùng huyện Tiên Yên; (8) Vùng huyện Ba Chẽ; (9) Vùng huyện đảo Cô
Tô; (10) Vùng Móng Cái – Hải Hà; (11) Vùng huyện Đầm Hà; (12) Vùng huyện Bình
Liêu.

VII.
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC; KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN;
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1. Bảo vệ môi
trường và đa dạng sinh học

a) Bảo vệ môi
trường

Phân vùng môi
trường tỉnh theo 3 vùng: (i) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt (N), bao gồm 2 tiểu vùng:
Tiểu vùng bảo tồn nghiêm ngặt và tiểu vùng bảo vệ có kiểm soát; (ii) Vùng hạn
chế phát thải (H), bao gồm 7 tiểu vùng: Tiểu vùng đệm các khu bảo tồn thiên
nhiên, khu di tích lịch sử – văn hóa – danh lam thắng cảnh, khu di sản thiên
nhiên, khu vực khác không phải khu dân cư tập trung ở đô thị đặc biệt, loại I,
loại II, loại III), tiểu vùng đất ngập nước quan trọng, tiểu vùng hành lang bảo
vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, tiểu vùng khu dân
cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V, tiểu vùng
khu vui chơi giải trí dưới nước, tiểu vùng khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi
trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường cần được bảo vệ
và tiểu vùng cảnh quan sinh thái quan trọng; (iii) Vùng khác (K).

(Chi tiết theo
Phụ lục XXII)

b) Bảo tồn
thiên nhiên và đa dạng sinh học

Quy hoạch các
khu vực: Khu vực đa dạng sinh học cao (SHC), các vùng đất ngập nước quan trọng
(ĐQT), các khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng (CQT), hành lang đa dạng sinh
học (HL), khu bảo tồn thiên nhiên (BT), các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
(CS).

(Chi tiết theo
Phụ lục XXII)

c) Các trạm, điểm
quan trắc môi trường

Đến 2030, có
khoảng 127 trạm, điểm quan trắc môi trường nước mặt, nước thải; 08 điểm quan trắc
định kỳ môi trường nước dưới đất; có 80 trạm, điểm quan trắc môi trường không
khí; 47 điểm quan trắc định kỳ môi trường đất; 106 trạm, điểm quan trắc môi trường
nước biển ven bờ; 44 điểm quan trắc định kỳ môi trường trầm tích, 26 điểm quan
trắc nhựa và vi nhựa; 03 trạm, điểm quan trắc môi trường phóng xạ, 14 điểm hóa
chất bảo vệ thực vật tồn lưu.

(Chi tiết theo
Phụ lục XXIII)

d) Bảo vệ và
phát triển rừng

– Bảo vệ và phục
hồi hiệu quả tối đa diện tích rừng tự nhiên; duy trì, củng cố các khu rừng đặc
dụng hiện có; thành lập mới, khôi phục, tái phát triển một số khu rừng đặc dụng;
trong đó mở rộng diện tích gắn với bảo vệ hệ sinh thái tại các khu bảo tồn
thiên nhiên và di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Bái Tử
Long, rừng quốc gia Yên Tử, các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng nguyên
sinh.

– Bảo vệ đa dạng
sinh học tại các vùng đất ngập nước, rừng ngập mặn, bảo tồn hệ sinh thái núi đá
tại Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và vùng phụ cận. Thành lập khu bảo tồn thiên
nhiên Quảng Nam Châu (huyện Hải Hà); vườn quốc gia Bái Tử Long; rừng Quốc gia
Yên Tử. Xây dựng các công trình, kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ, phát triển rừng,
bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng đặc dụng Đồng Sơn – Kỳ Thượng trở
thành công viên rừng có thương hiệu gắn với Di sản – kỳ quan thiên nhiên thế giới
Vịnh Hạ Long.

đ) Các khu
nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ

Định hướng quy
hoạch xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tập trung đô thị theo quy hoạch đô
thị, nghĩa trang tập trung xã theo định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn; bố
trí nhà tang lễ tại các đô thị đảm bảo tiêu chuẩn về phân loại đô thị; duy trì
các nghĩa trang hiện trạng đến khi lấp đầy; di dời đối với các nghĩa trang
trong khu vực phát triển đô thị hoặc không đảm bảo yêu cầu môi trường.

(Chi tiết theo
Phụ lục XXIV)

e) Các khu xử
lý chất thải

– Dự báo khối
lượng chất thải rắn khoảng 2.948.074 tấn/năm.

– Quy hoạch các
cơ sở xử lý chất thải rắn phân tán tại các huyện, thị xã thành phố (mỗi địa
phương bố trí tối thiểu 01 cơ sở xử lý hoặc dự trữ quỹ đất để bố trí khu xử lý
chất thải rắn đảo bảo thu gom, xử lý cho địa phương hoặc liên huyện).

– Thu gom, xử
lý: Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường của từng huyện thành phố
sẽ được thu gom và đưa về các khu xử lý chất thải rắn của từng huyện; chất thải
rắn nguy hại được thu gom xử lý tại các cơ sở có chức năng xử chất thải rắn
nguy hại; chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đưa về các khu xử lý được
phân theo vùng, theo cụm.

– Dự báo khối
lượng nước thải đến năm 2030 khoảng 1.126.120 m3/ngày đêm (tính bằng
tiêu chuẩn cấp). Định hướng thoát nước: (1) Nước thải đô thị, nông thôn phải được
thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thoát ra môi trường. Đối với khu
dân cư hiện hữu, sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng để tách nước thải đưa về
trạm xử lý chung. Đối với khu vực nông thôn khuyến khích sử dụng nhà tiêu hợp vệ
sinh, lâu dài thu gom, xử lý tập trung theo từng cụm, điểm dân cư; (2) Đối với
nước thải công nghiệp, nước thải ngành than, nước thải y tế: phải được thu gom
xử lý tại cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

(Chi tiết theo
Phụ lục XXV)

2. Khai thác, sử
dụng, bảo vệ tài nguyên

a) Về thăm dò,
khai thác và chế biến khoáng sản

Quy hoạch thăm
dò, khai thác và chế biến các khu, điểm mỏ khoáng sản phải theo quan điểm phát
triển bền vững, tăng trưởng xanh, gắn với thực hiện lộ trình dừng các khu vực
khai thác lộ thiên, các mỏ đá vôi, các nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn
thành phố Hạ Long. Phấn đấu đến năm 2025 dừng khai thác các mỏ đá vôi và chấm dứt
khai thác cát, sỏi trên toàn bộ các xã đảo, tuyến đảo. Không cấp mới, gia hạn
khai thác các mỏ sét và có lộ trình dừng hoạt động các mỏ sét gây ô nhiễm môi
trường trong các khu dân cư, du lịch, Vịnh Hạ Long trước năm 2030. Nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý tài nguyên, than,
khoáng sản trên địa bàn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tận dụng
tối đa nguồn đất, đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng các dự án phát triển
hạ tầng đô thị, giảm áp lực lên các bãi thải mỏ.

(Chi tiết theo
Phụ lục XXVI)

b) Các mỏ, khu
vực địa điểm có khoáng sản chưa khai thác, cấm khai thác cần bảo vệ với từng loại
khoáng sản

– Khu vực cấm
hoạt động khoáng sản, gồm: Khu vực đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam
thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật
Di sản văn hóa; khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch
trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất; khu vực đất quy hoạch dành cho mục
đích quốc phòng, an ninh hoặc gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; đất thuộc hành lang hoặc phạm vi
bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát nước,
xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc.

– Khu vực tạm
thời cấm hoạt động khoáng sản, gồm: Khu vực yêu cầu về quốc phòng, an ninh; bảo
tồn thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh đang được Nhà
nước xem xét, công nhận hoặc phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác
khoáng sản; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Khai thác, sử
dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước
gây ra

– Ưu tiên phân
bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước theo thứ tự: (1) Nhu cầu
nước cho sinh hoạt; (2) Nhu cầu nước cho công nghiệp; (3) Nhu cầu sử dụng nước
cho du lịch, dịch vụ; (4) Nhu cầu sử dụng nước cho thủy sản và các lĩnh vực
khác.

– Triển khai cắm
mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước. Thực việc các biện pháp hạn chế khai thác
và phòng ngừa, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất. Xây dựng hệ thống giám
sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước mặt và nước dưới đất. Thực hiện
các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn thải. Xây dựng các công trình
phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và tiêu úng như các trạm bơm, cống tiêu, nạo
vét trục tiêu và triển khai đầu tư công trình đê điều, phòng chống lũ. Hoàn thiện,
nâng cấp mạng lưới các trạm cảnh báo thiên tai hiện có. Rà soát các công trình
đập dâng, hồ chứa nước đã xuống cấp để gia cố, nâng cấp. Ổn định mái dốc, chống
sạt lở cho những khu vực có nguy cơ lũ quét cao…

4. Phòng, chống
thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

– Phân vùng rủi
ro đối với từng loại thiên tai trên địa bàn tỉnh và xác định các khu vực ưu
tiên phòng, chống đối với từng loại thiên tai.

– Củng cố hệ thống
đê sông, đê biển, hồ chứa nước, các công trình phòng, chống thiên tai và thích ứng
với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu của hệ
thống cơ sở hạ tầng. Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động
thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu phòng chống
thiên tai trên địa bàn tỉnh. Triển khai các phương án giảm nhẹ phát thải khí
nhà kính: kiểm kê khí nhà kính và thúc đẩy phát triển thị trường các-bon; thúc
đẩy sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, phát triển và sử dụng năng lượng mới,
năng lượng tái tạo; đẩy mạnh các hành động giảm nhẹ khí nhà kính và tăng cường
các bể hấp thu khí nhà kính; có lộ trình thay thế các nhà máy nhiệt điện chạy bằng
than và khí bằng năng lượng tái tạo, hướng tới phát thải ròng bằng không đến
năm 2050; thực hiện các hành động phục hồi thiên nhiên.

VIII.
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ KHOANH VÙNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

Nguồn lực đất
đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán đầy đủ
trong nền kinh tế, được quy hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, bền vững
với tầm nhìn dài hạn; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc
phòng, an ninh; phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao; bảo vệ môi trường,
thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Đảm bảo
việc bố trí sử dụng đất hợp lý trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng đất của các
ngành, lĩnh vực phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ
2021 – 2030

(Chi tiết theo
Phụ lục XXVII)

IX.
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

Trên cơ sở định
hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, xác định các dự án lớn, có
tính chất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế –
xã hội để đầu tư và thu hút đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối,
huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.

(Chi tiết theo
Phụ lục XXVIII)

X.
CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về huy động,
sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư

– Nâng cao hiệu
lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công. Siết chặt kỷ luật, kỷ
cương tài chính – ngân sách; tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu
quả nguồn lực tài chính, tài sản công ở tất cả các cấp ngân sách gắn với phòng
chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”. Tiếp tục cơ cấu lại ngân
sách, tăng tỷ trọng các nguồn thu bền vững; tăng cường giải pháp tăng thu ngân
sách, chống thất thu thuế; triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử. Tái cơ cấu, nâng
cao hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng vốn; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm,
nâng cao tỷ lệ giải ngân gắn với chất lượng công trình và hoàn thành đúng tiến
độ các dự án; ưu tiên bố trí phù hợp các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để dẫn
dắt và thúc đẩy thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển hệ
thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn theo phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu
tư tư”. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các
lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể tham gia.

– Đẩy mạnh cải
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh để tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức hợp tác công
– tư (PPP) trong phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hệ thống hạ tầng giao
thông. Kiên quyết loại bỏ các rào cản bất hợp lý, các chi phí không chính thức;
củng cố, đổi mới cơ chế, phát huy hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính
công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp phù hợp với xu hướng chuyển đổi
số toàn diện. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, phát
triển kinh tế số, xã hội số, công dân số để tăng năng suất và nâng cao chất lượng
cuộc sống cho người dân có trọng tâm, trọng điểm.

– Phát triển mạnh
khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, ngày
càng thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi
phương thức phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh. Phát triển sản phẩm chủ
lực và xây dựng thương hiệu của tỉnh, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh
tế và thúc đẩy liên kết vùng. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đột phá để
thu hút các nhà đầu tư chiến lược có khả năng dẫn dắt, hình thành hệ sinh thái
các ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển các
doanh nghiệp khác.

2. Giải pháp
phát triển nguồn lực đất đai

– Đẩy mạnh chuyển
đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; khẩn trương hoàn thiện hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; bảo đảm quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ
thông tin tập trung, thống nhất từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng
hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai.

– Thực hiện tốt
công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, mặt bằng sản xuất sẵn sàng
thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp chế biến chế tạo. Phát triển thị
trường, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, tăng cường đăng ký quyền sử
dụng đất và áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất theo thị trường đảm bảo công
khai, minh bạch. Rà soát, đánh giá hiện trạng từng khu công nghiệp, khu kinh tế
trên địa bàn tỉnh về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, dự án đầu tư,
môi trường, lao động, hạ tầng xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, hiệu quả kinh tế
– xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, kiên quyết thu hồi
các dự án chậm tiến độ, có sai phạm, gây lãng phí đất đai… theo quy định của
pháp luật.

– Nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất
đai, tạo động lực phát triển. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp, hiệu quả đối
với địa phương; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử
lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết
chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện,
nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

3. Giải pháp
phát triển nguồn nhân lực

– Nghiên cứu
xây dựng cơ chế chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và
lao động có kỹ năng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng quy mô và nâng
cao chất lượng dân số, đặc biệt cơ chế chính sách về nhà ở để thu hút lao động
khi làm việc tại Quảng Ninh bao gồm cả nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở cho
người có thu nhập thấp và nhà ở cho nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên
gia gắn với các thiết chế văn hóa để đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho
người lao động làm việc, sinh sống lâu dài tại Quảng Ninh.

– Tập trung nguồn
lực xây dựng phát triển Trường Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị đại học để
trở thành một trong những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao hàng đầu đối
với một số lĩnh vực của vùng. Mở rộng các cơ sở đào tạo, dạy nghề chất lượng
cao, ưu tiên các lĩnh vực ngành nghề tỉnh trọng điểm (công nghiệp chế biến, chế
tạo; dịch vụ, du lịch; kinh tế biển…), tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp với thị trường lao động và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh đáp ứng các yêu cầu phát triển
trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục các cấp; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, chất lượng trường
đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục nghề
nghiệp.

4. Giải pháp về
môi trường; khoa học và công nghệ

– Chú trọng
công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của môi trường. Áp dụng
tiêu chuẩn của các nước phát triển về quản lý môi trường; phát triển, ứng dụng
các mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch hơn, sử dụng tiết kiệm năng lượng,
tài nguyên,… đối với tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hợp
tác liên tỉnh với các địa phương lân cận trong công tác bảo vệ môi trường, nhất
là liên quan đến bảo vệ môi trường biển, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học
và xử lý ô nhiễm giữa các khu vực giáp ranh, khu vực chung; đồng thời, đẩy mạnh
hợp tác quốc tế, phát triển khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường.

– Mở rộng và đẩy
nhanh tốc độ ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ
thông tin đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế như: chế biến chế tạo, sản xuất
điện, khai khoáng, du lịch, thương mại, logistics, tài chính, nông nghiệp, kinh
tế biển, cảng biển và các lĩnh vực xã hội như: y tế, giáo dục, văn hóa, thông
tin truyền thông, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và xây
dựng đô thị thông minh.

5. Giải pháp về
cơ chế, chính sách liên kết phát triển

a) Về hợp tác
quốc tế

Chủ động, tích
cực, sáng tạo triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả đường lối đối ngoại độc
lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo
thế đan xen lợi ích trên địa bàn tỉnh và từng địa phương. Tăng cường thông tin
tuyên truyền đối ngoại, tập trung quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Quảng
Ninh, Việt Nam. Nâng cao năng lực hội nhập cho các chủ thể là doanh nghiệp và
người dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, các hiệp định
thương mại tự do. Tăng cường hợp tác và hữu nghị với các địa phương của nước Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, kinh tế – xã hội;
xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Nghiên cứu
mở rộng việc ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và giao lưu, hợp tác
với tỉnh, thành phố có điều kiện tương đồng hoặc có lợi thế so sánh khác biệt
thuộc các nước khu vực ASEAN, Đông Bắc Á, Châu Âu, Châu Mỹ… để thúc đẩy đầu tư,
thương mại, du lịch,…

b) Về hợp tác
vùng

Tăng cường các
hình thức liên kết, hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của các địa phương
trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,
Tam giác, Tứ giác phát triển… tạo sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp về kinh
tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cho Quảng Ninh và cho mỗi địa phương,
cho toàn vùng và cả nước; nhất là trên các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng
giao thông; giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và lao
động có kỹ năng; sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hình thành, phát triển các dịch
vụ và chuỗi sản phẩm du lịch; quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên
than, khoáng sản; phát triển kinh tế số, xã hội số, xúc tiến đầu tư và giữ gìn
an ninh trật tự, an toàn xã hội… Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế,
chính sách đặc thù cho vùng, trong đó có chính sách đặc thù riêng để xây dựng,
phát triển Hải Phòng – Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển; xây dựng
khu hợp tác kinh tế song phương Móng Cái – Đông Hưng tạo động lực thúc đẩy liên
kết vùng và hợp tác quốc tế; cơ chế chính sách đột phá cho phát triển Khu kinh
tế Vân Đồn,…

6. Giải pháp về
quản lý và kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn

– Nghiên cứu
các mô hình và thực tiễn quản lý phát triển nông thôn và đô thị toàn cầu để
nâng cao năng lực quản lý và thực thi của chính quyền; ứng dụng các biện pháp kỹ
thuật tiên tiến trong quản lý phát triển đô thị và nông thôn nhằm đảm bảo sự
phát triển hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường. Xây dựng và thực hiện
đồng bộ các cơ chế, chính sách để phát triển các đô thị trung tâm vùng trở
thành các đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan toả, liên kết
vùng đô thị. Sử dụng các công cụ quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế
– xã hội và các công cụ thị trường khác để điều tiết, kiểm soát chặt chẽ sự gia
tăng dân số đô thị.

– Quản lý giám
sát chặt chẽ đảm bảo việc xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ
thuật, kết nối mạng lưới hạ tầng chung của địa phương và các vùng phụ cận. Tiếp
tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình quốc gia về phát
triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch
bệnh; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và nâng cấp đô thị; xây dựng và phát triển
các đô thị thông minh; xây dựng nông thôn mới phù hợp với định hướng đô thị
hoá.

7. Giải pháp tổ
chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

– Tổ chức công
bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự đồng thuận, nhất
trí trong triển khai thực hiện. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức giới
thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương với các nhà đầu tư trong
và ngoài nước; giới thiệu các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, tập trung kêu
gọi đầu tư các dự án trọng điểm.

– Thực hiện rà
soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng
vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác theo quy định
của pháp luật về quy hoạch theo hướng đồng bộ.

– Triển khai
xây dựng kế hoạch hành động, thường xuyên cập nhật, cụ thể hoá các nội dung quy
hoạch thành các kế hoạch 5 năm, hằng năm. Các cấp, các ngành và Ủy ban nhân dân
cấp huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch phát triển bảo
đảm phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, định
kỳ đánh giá, giám sát việc thực hiện quy hoạch theo quy định.

– Công tác tổ
chức triển khai thực hiện quy hoạch cần được đổi mới phù hợp với yêu cầu của thực
tiễn và thông lệ quốc tế. Bố trí bộ máy lãnh đạo tâm huyết, cán bộ đủ năng lực
với cơ chế quản lý hiệu lực, hiệu quả để triển khai thực hiện thành công quy hoạch.

XI.
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Chi tiết danh mục
bản đồ Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại
Phụ lục XXIX.

Điều 2.

1. Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ để triển khai lập các quy hoạch
đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giao Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức công
bố, công khai Quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo
quy định của pháp luật về quy hoạch.

b) Rà soát,
hoàn thiện đầy đủ hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ Quy hoạch tỉnh
theo đúng ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 457/KHĐT-QLQH ngày 18
tháng 01 năm 2023.

c) Xây dựng,
trình ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh; tổ chức triển khai
thực hiện Quy hoạch tỉnh gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
– xã hội trên địa bàn; tổ chức đánh giá thực hiện Quy hoạch tỉnh theo quy định
của Luật Quy hoạch.

d) Nghiên cứu
xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ
chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, bảo đảm nguồn lực tài chính, an sinh
xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, bảo
vệ môi trường để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng đã
được xác định trong Quy hoạch tỉnh.

đ) Tổ chức rà
soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch
tỉnh đảm bảo thống nhất với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được cấp
có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2
Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội.

e) Đối với các
dự án quy hoạch đầu tư sau năm 2030, trường hợp có nhu cầu đầu tư phục vụ phát
triển kinh tế – xã hội và huy động được nguồn lực thì báo cáo cấp có thẩm quyền
chấp thuận cho đầu tư sớm hơn.

3. Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính
chính xác của các nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở
dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến
năm 2050.

4. Việc chấp
thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa
bàn phải phù hợp với các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này, phù hợp với
quy hoạch khác có liên quan, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục,
thẩm quyền và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong quá trình
triển khai các dự án cụ thể, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định
chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc xác định vị
trí, diện tích, quy mô, công suất dự án, phân kỳ đầu tư dự án, bảo đảm phù hợp
với yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn và theo đúng các
quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Các bộ, ngành
liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong quá trình thực hiện Quy hoạch; trường hợp cần
thiết, phối hợp với tỉnh nghiên cứu, xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban
hành một số cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực để thực hiện Quy hoạch.

Điều 4. Quyết định
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, QHĐP (2). Huyền

KT.
THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà

PHỤ
LỤC I

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
ĐÔ THỊ TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Đô thị

Loại đô thị

Ghi chú

Năm 2021

Năm 2025

Năm 2030

I

Hệ thống
đô thị

13

13

13

1

Thành phố Hạ
Long

I

I

I

Thành phố tỉnh lỵ, đô thị loại I

2

Thành phố
Móng Cái

II

II

I

Thành phố thuộc tỉnh, là đô thị loại I (Hải Hà, Móng Cái
phát triển lên đô thị loại I trở thành một đơn vị hành chính thống nhất)

3

Thành phố Cẩm
Phả

II

II

I

Thành phố thuộc tỉnh, đô thị loại I

4

Thành phố
Uông Bí

II

II

I

Thành phố thuộc tỉnh, đô thị loại I

5

Thị xã Quảng
Yên

III

III

II

Thành phố thuộc tỉnh trước năm 2025; là đô thị loại II;
tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế – xã hội; hạ tầng kỹ thuật đạt đô thị
loại I

6

Thị xã Đông
Triều

III

III

II

Thành phố thuộc tỉnh trước năm 2025; là đô thị loại II;
tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế – xã hội; hạ tầng kỹ thuật đạt đô thị
loại I

7

Đô thị Vân Đồn

IV

III

II

Thành phố thuộc tỉnh giai đoạn trước 2030; là đô thị loại
II; tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế – xã hội; hạ tầng kỹ thuật đạt
đô thị loại I

8

Thị trấn Tiên
Yên

IV

IV

III

Thị xã thuộc tỉnh vào năm 2027

Thị trấn Quảng

IV

IV

Hải Hà, Móng Cái phát triển lên đô thị loại I trở thành
một đơn vị hành chính thống nhất

9

Thị trấn Bình
Liêu, Hoành Mô – Đồng Văn

V

V

IV

Tiêu chuẩn đô thị loại IV, lập đề án khi hoàn thiện các
tiêu chí (mở rộng không gian đô thị, hợp nhất thị trấn Bình Liêu với đô thị
Hoành Mô – Đồng Văn)

10

Thị trấn Đầm

V

V

IV

Thị trấn Huyện lỵ

11

Thị trấn Ba
Chẽ

V

V

V

Thị trấn Huyện lỵ

12

Thị trấn Cô

V

V

IV

Thị trấn Huyện lỵ

II

Tỷ lệ đô
thị hóa (%)

67,5

70-75

>75

PHỤ
LỤC II

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ
TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Tên khu kinh tế

Địa điểm

Diện tích dự kiến (ha)

Ghi chú

1

Khu kinh tế
ven biển Vân Đồn

Huyện Vân Đồn

217.133

Được thành lập tại Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg ngày
26/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ

2

Khu kinh tế
ven biển Quảng Yên

Thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên, thành phố Uông Bí

13.303

Được thành lập tại Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg ngày
24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh ranh giới, giữ nguyên diện tích

3

Khu kinh tế cửa
khẩu Móng Cái

Thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà

121.197

Được thành lập tại Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày
10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

4

Khu kinh tế cửa
khẩu Hoành Mô – Đồng Văn

Huyện Bình Liêu

14.236

Được thành lập tại Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày
13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ

5

Khu kinh tế cửa
khẩu Bắc Phong Sinh

Huyện Hải Hà

9.302

PHỤ
LỤC III

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU
NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, KHU LÂM NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH
QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Tên khu

Địa điểm

Diện tích dự kiến (ha)

1

Khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao Đông Triều

Thị xã Đông Triều

106

2

Khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Đầm Hà

Huyện Đầm Hà

435

3

Khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao Bò sữa Đầm Hà

Huyện Đầm Hà

350

4

Khu lâm nghiệp
ứng dụng công nghệ cao Tiên Yên (giống cây)

Huyện Tiên Yên

50

PHỤ
LỤC IV

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG
NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Tên khu
công nghiệp

Địa điểm

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích sử dụng đất dự kiến (ha)

Tổng cộng:

18.842,56

5.904

I

Các KCN đã
thành lập

6.867,92

3.176,92

1

KCN Hải Yên(1)

Thành phố Móng Cái, KKT CK Móng Cái

360

232,4

2

KCN Hải Hà(1)

Huyện Hải Hà, KKT CK Móng Cái

3.370

750

3

KCN dịch vụ Đầm
Nhà Mạc3. Bao gồm:

Thị xã Quảng Yên, KKT ven biển Quảng Yên

1.735,85

1.076,45

KCN Nam Tiền
Phong

366,50

KCN Bắc Tiền
Phong

1.192,90

KCN Bạch Đằng

176,45

4

KCN Sông
Khoai(3)

Thị xã Quảng Yên, KKT ven biển Quảng Yên

714

500

5

KCN Đông Mai(3)
(Bao gồm quy hoạch mở rộng)

Thị xã Quảng Yên

317,86

247,86

6

KCN Cái Lân(3)

Thành phố Hạ Long

69,28

69,28

7

KCN Việt Hưng(3)

Thành phố Hạ Long, KKT ven biển Quảng Yên

300,93

300,93

II

Các KCN có
trong quy hoạch

5.385,61

1.103,53

1

KCN và dịch vụ
logistics Vạn Ninh(1)

Thành phố Móng Cái, KKT CK Móng Cái

2.000

150

2

KCN Hải Hà 1(1)

Huyện Hải Hà, KKT CK Móng Cái

713,8

150

3

KCN Hải Hà 2(1)

Huyện Hải Hà, KKT CK Móng Cái

743,5

150

4

KCN Cẩm Phả 1(3)

Thành phố Cẩm Phả

400

100

5

KCN Đông Triều
(1)

Thị xã Đông Triều

178,31

117,83

6

KCN Bắc Cái Bầu(2)

Huyện Vân Đồn, KKT ven biển Vân Đồn

550

135,7

7

KCN phía Bắc
sân bay(2)

Huyện Vân Đồn, KKT ven biển Vân Đồn

450

200

8

KCN Tiên Yên(3)

Huyện Tiên Yên

350

100

III

KCN quy hoạch
mới(4)

6.589,03

1.623,55

1

KCN phía Nam
Đầm Nhà Mạc

Thị xã Quảng Yên, KKT ven biển Quảng Yên

1.334

300

2

KCN phía Bắc
Đầm Nhà Mạc

Thị xã Quảng Yên, KKT ven biển Quảng Yên

1.400

200

3

KCN phía Đông
sông Rút

Thị xã Quảng Yên, KKT ven biển Quảng Yên

340

180

4

KCN phía Tây
Sông Khoai

Thị xã Quảng Yên, KKT ven biển Quảng Yên

400

163,55

5

KCN Uông Bí

Thành phố Uông Bí, KKT ven biển Quảng Yên

1.200

280

6

KCN Việt Hưng
2

Thành phố Hạ Long

500

100

7

KCN Cẩm Phả 2

Thành phố Cẩm Phả

228

150

8

KCN Đông Triều
2

Thị xã Đông Triều

1.187,03

250

Ghi chú:

Phạm vi, quy
mô, diện tích khu công nghiệp trong khu kinh tế được xác định theo Quy hoạch
chung xây dựng các khu kinh tế.

(1) Theo Quy hoạch
chung KKT Cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021.

(2) Theo Quy hoạch
chung KKT ven biển Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020.

(3) Theo các Văn
bản số 1607/TTg-KTN ngày 09/9/2009 và Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của
Thủ tướng Chính phủ và các quyết định chủ trương đầu tư KCN (đối với KCN đã
thành lập).

(4) Tên, quy mô
và phạm vi ranh giới các KCN sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập quy
hoạch xây dựng và lập dự án đầu tư.

PHỤ
LỤC V

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG
NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Tên cụm công nghiệp

Địa điểm

Tính chất

Diện tích dự kiến (ha)

I

Các cụm
công nghiệp đã thành lập

479,08

1

Cụm công nghiệp
Kim Sen

Phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều

CN-TTCN, dịch
vụ công nghiệp, sản xuất VLXD; công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp khai thác
khoáng sản…; chế biến gỗ, sản xuất; bố trí di dời

70,78

2

Cụm công nghiệp
Phương Nam

Phường Phương Nam, thành phố Uông Bí

Đa ngành đa
nghề, trừ những ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường và những ngành nghề pháp
luật không cho phép; phục vụ cho di dời

62,65

3

Cụm công nghiệp
Đông Mai

Phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa cơ khí; phục vụ di dời

23,66

4

Cụm công nghiệp
Hoành Bồ

Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long

Cơ khí, VLXD,
chế biến lâm sản,…; phục vụ di dời

69,4

5

Cụm công nghiệp
Hà Khánh

Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long

Cơ khí lắp
ráp, sửa chữa thiết bị; sản xuất VLXD; chế biến NS, LS, TS

50,01

6

Cụm công nghiệp
Cẩm Thịnh

Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả

CN-TTCN; chế
biến NS, LS, TS. SXCN: SX, lắp đặt thiết bị cơ khí, gia công kim loại, sửa chữa
máy móc phục vụ cho ngành than…, CLXD, chế biến gỗ…; phục vụ di dời

75

7

Cụm công nghiệp
Vân Đồn

Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn

CN-TTCN, SX
hàng tiêu dùng; SX VLXD; chế biến nông – lâm – thủy sản; lắp ráp cơ khí, sửa
chữa thiết bị…; phục vụ di dời

52,58

8

Cụm công nghiệp
Nam Sơn

Xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ

Sản xuất
VLXD; chế biến NS, LS, TS; sửa chưa cơ khí…

75

II

Quy hoạch
mới các Cụm công nghiệp

1.626,31

1

Cụm công nghiệp
Tràng An

Phường Tràng An, thị xã Đông Triều

Sản xuất
VLXD, tiểu thủ công nghiệp; phục vụ cho di dời

25,54

2

Cụm công nghiệp
Yên Thọ

Phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều

Phục vụ cho
di dời; dịch vụ công nghiệp, sản xuất VLXD

44,57

3

Cụm công nghiệp
Phương Nam 2

Phường Phương Nam, thành phố Uông Bí

Đa ngành đa
nghề, trừ những ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường và những ngành nghề pháp
luật không cho phép; phục vụ cho di dời

75

4

Cụm công nghiệp
Phương Nam 3

Phường Phương Nam, thành phố Uông Bí

Đa ngành, đa
nghề, trừ những ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường và những ngành nghề pháp
luật không cho phép; phục vụ di dời

21,06

5

Cụm công nghiệp
Liên Hòa

Xã Liên Hòa

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm sản, sửa chữa cơ khí; phục vụ di dời, các ngành nghề
sản xuất có hàm lượng công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường; cụm công
nghiệp đa ngành, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp dệt may, chế biến thực
phẩm, sản xuất mạng dây điện và điện tử trong ngành ô tô, sản xuất nhôm định
hình cho linh kiện điện tử, linh kiện xe máy,…

53,09

6

CCN phục vụ
ngành CN hỗ trợ

Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long

Công nghiệp
chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ cao, hiện đại thân thiện với
môi trường

72,8

7

CCN Hoành Bồ
1

Xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long

Nhóm ngành –
SX sửa chữa thiết bị; Nhóm ngành – SX chế NS, LS; Nhóm ngành – SX hàng tiêu
dùng; Nhóm ngành – SX VLXD; ưu tiên phát triển các cơ sở SX CN có tính chất
là công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; phục vụ di dời

70

8

CCN Hoành Bồ
2

Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long

Phục vụ di dời
Cụm Công nghiệp Hoành Bồ

70

9

Cụm công nghiệp
Dương Huy

Xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả

Cơ khí, sửa
chữa máy móc thiết bị; Phục vụ di dời

75

10

Cụm công nghiệp
Đạp Thanh

Xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm sản, sửa chữa cơ khí; phục vụ di dời

75

11

Cụm công nghiệp
Nam Sơn 2

Xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ

Đa ngành, đa
nghề, trừ những ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường và những ngành nghề pháp
luật không cho phép; phục vụ di dời

75

12

Cụm công nghiệp
Thanh Lâm 1

Xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ

Đa ngành, đa
nghề, trừ những ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường và những ngành nghề pháp
luật không cho phép; phục vụ di dời

75

13

Cụm công nghiệp
Yên Than

Thôn Đông Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên

Đa ngành, đa
nghề, trừ những ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường và những ngành nghề pháp
luật không cho phép; phục vụ di dời

70

14

Cụm công nghiệp
Hải Lạng

Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên

Đa ngành, đa
nghề, trừ những ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường và những ngành nghề pháp
luật không cho phép; phục vụ di dời

20,5

15

Cụm công nghiệp
Đồng Tâm

Xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm sản, sửa chữa cơ khí; phục vụ di dời

74,7

16

Cụm công nghiệp
Vô Ngại

Xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu

Đa ngành, đa
nghề, trừ những ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường và những ngành nghề pháp
luật không cho phép; phục vụ di dời

75

17

Cụm công nghiệp
phía Tây Đầm Hà A

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

Sản xuất
VLXD, CB biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa cơ khí…; phục vụ di dời

55

18

Cụm công nghiệp
Tân Tiến

Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa cơ khí…; phục vụ di dời

60

19

Cụm công nghiệp
phía Tây Đầm Hà B

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa cơ khí…; phục vụ di dời

50

20

Cụm công nghiệp
Tân Hà 2

Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa cơ khí…; phục vụ di dời

35

21

Cụm công nghiệp
phía Đông Đầm Hà B

Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

Sản xuất, sơ
chế, chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp…; phục vụ di dời

75

22

Cụm công nghiệp
Quảng Đức

Xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa cơ khí; phục vụ di dời

70

23

Cụm công nghiệp
Quảng Thành

Xã Quảng Thành, Quảng Minh, huyện Hải Hà

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa cơ khí; phục vụ di dời

65

24

Cụm công nghiệp
Quảng Phong

Xã Quảng Phong, huyện Hải Hà

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa cơ khí; phục vụ di dời

33

25

Cụm công nghiệp
Hải Yên

Phường Hải Yên, thành phố Móng Cái

Sản xuất
VLXD, chế biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa cơ khí; phục vụ di dời

58,11

26

Cụm công nghiệp
số 01

Phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái

Sản xuất, lắp
ráp linh kiện, phụ kiện, phụ tùng ôtô; sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất sản
phẩm tiêu dùng, máy móc, nguyên vật liệu và các ngành nghề công nghiệp phù hợp
với quy hoạch của địa phương.

75

27

Cụm công nghiệp
số 02

Phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái

Sản xuất, lắp
ráp linh kiện, phụ kiện, phụ tùng ôtô; sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất sản
phẩm tiêu dùng, máy móc, nguyên vật liệu và các ngành nghề công nghiệp phù hợp
với quy hoạch của địa phương.

67,94

28

Cụm công nghiệp
Nam Âu cảng

Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô

CN-TTCN, SX
hàng tiêu dùng; SX VLXD; chế biến nông – lâm – thủy sản; lắp ráp cơ khí, sửa
chữa thiết bị…; phục vụ di dời

10

Ghi chú: Tên,
quy mô và phạm vi ranh giới các CCN sẽ được xác định chính xác trong quá trình
lập quy hoạch xây dựng và lập dự án đầu tư.

PHỤ
LỤC VI

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HÀNG KHÔNG
TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Quy hoạch

1

Cảng hàng
không quốc tế Vân Đồn: Xây dựng thêm đường lăn nối, mở rộng nhà ga hành khách,
khu hàng không dân dụng và sân đỗ máy bay để nâng công suất 5 triệu hành
khách/năm; năm 2030 trở thành sân bay xanh

2

Sân bay
chuyên dùng Cô Tô giai đoạn 2030 – 2050

3

Nâng cấp, cải
tạo, mở rộng sân bay Hồng Kỳ (phường Ninh Dương, Móng Cái), kết hợp khai thác
dân dụng (taxi) và cứu nạn

4

Phát triển
sân bay và vùng nước dành cho thủy phi cơ, trực thăng tại Hạ Long, Cẩm Phả,
Vân Đồn, Cô Tô, Đông Triều, Uông Bí và tại những khu vực có tiềm năng về du lịch

PHỤ
LỤC VII

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI
ĐƯỜNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Tên đường

Điểm đầu (trên địa phận tỉnh Quảng Ninh)

Điểm cuối (trên địa phận tỉnh Quảng Ninh)

Quy mô quy hoạch (cấp/làn xe)

A

CAO TỐC,
QUỐC LỘ

CAO TỐC

I

Các tuyến
hiện có

1

Hải Phòng – Hạ
Long – Vân Đồn – Móng Cái

Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại Đình Vũ, Hải Phòng

Cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái

4 – 6 làn xe

II

Các tuyến
quy hoạch mới

1

Cao tốc Nội
Bài – Bắc Ninh – Hạ Long

Thị xã Đông Triều (ranh giới Hải Dương – Quảng Ninh)

Xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long

4 làn xe

2

Cao tốc Tiên
Yên – Lạng Sơn – Cao Bằng

Mũi Chùa, huyện Tiên Yên

Ranh giới Lạng Sơn – Quảng Ninh

4 làn xe

QUỐC LỘ

Các tuyến
hiện có:

1

Quốc lộ 18

Cầu Vàng Chua, thị xã Đông Triều

Cầu Bắc Luân, thành phố Móng Cái

III, 2 – 4 làn xe

2

Quốc lộ 18B

Ngã ba Quảng Đức, huyện Hải Hà

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà

III, 2 – 4 làn xe

3

Quốc lộ 18C

Thị trấn Tiên Yên (giao với QL.18)

Thành phố Móng Cái (giao với QL.18)

III, 2 – 4 làn xe

4

Quốc lộ 4B

Xã Điền Xá, huyện Tiên Yên

Cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên (xem xét kéo dài tuyến
sang đảo Cái Bầu vào thời điểm phù hợp)

III, 2 – 4 làn xe

5

Quốc lộ 279

Ngã ba Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

Đèo Hạ My, xã Tân Dân, thành phố Hạ Long

III, IV, 2 – 4 làn xe

6

Quốc lộ 10

Giao với QL.18 tại Uông Bí

Cầu Đá Bạc, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí

III, 2 – 4 làn xe

7

Quốc lộ 17B

Mạo Khê, thị xã Đông Triều

Cầu Đá Vách, Mạo Khê, Đông Triều

III, 2 làn xe

B

ĐƯỜNG TỈNH

I

Các tuyến
hiện có

1

Đường tỉnh
326

Giao với QL.279, xã Sơn Dương, TP Hạ Long

Giao với ĐT.329 tại Mông Dương, TP Cẩm Phả

III, 2 – 4 làn xe

2

Đường tỉnh
329

Giao với QL.18 tại Mông Dương, TP Cẩm Phả

Giao với Đường tỉnh 330 tại thị trấn Ba Chẽ

III, 2 – 4 làn xe

3

Đường tỉnh
330

Giao với QL.18 tại ngã ba Hải Lạng, Tiên Yên

Đèo Kiếm, Ba Chẽ (ranh giới Bắc Giang – Quảng Ninh)

III, 2 – 4 làn xe

4

Đường tỉnh
331

Giao với QL.18 tại Minh Thành, thị xã Quảng Yên

Phà Rừng, thị xã Quảng Yên

III, 2 – 4 làn xe

5

Đường tỉnh
334

Giao với QL.18 tại Cửa Ông, Cẩm Phả

Cảng Vạn Hoa, huyện Vân Đồn

III, 2 – 4 làn xe

6

Đường tỉnh
335

Phường Trần Phú, TP Móng Cái

Cảng Mũi Ngọc, TP Móng Cái

III, 2 – 4 làn xe

7

Đường tỉnh
337

Giao với QL.18 tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long

Giao với ĐT.326 tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long

III, 2 – 4 làn xe

8

Đường tỉnh
345 (có nhánh kết nối sang ĐT.398 Hải Dương)

Giao với QL.18 tại Bình Dương, thị xã Đông Triều

Ranh giới Bắc Giang – Quảng Ninh

III, 2 – 4 làn xe

II

Các tuyến
hiện có, kéo dài thêm

1

Đường tỉnh
330B

Giao ĐT.334 tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn

Giao với ĐT.330 tại xã Nam Sơn, Ba Chẽ

III, 2 – 4 làn xe

2

Đường tỉnh
331B

Giao với ĐT.338 mới (đường ven sông) tại xã Hiệp Hòa, thị
xã Quảng Yên

Giao với QL.18 tại phường Việt Hưng, Hạ Long

III, 2 – 4 làn xe

3

Đường tỉnh
333

Giao với ĐT.327 (tuyến nhánh) tại phường Tràng An, thị
xã Đông Triều

Cầu Lại Xuân kết nối với Hải Phòng

III, 2 – 4 làn xe

4

Đường tỉnh
338 (có tuyến nhánh nối từ Đường tỉnh 331 xuống KCN Nam Tiền Phong)

Giao ĐT.327 tại Vàng Danh, TP Uông Bí

KCN BắcTiền Phong, TX Quảng Yên

III, 2 – 4 làn xe

5

Đường tỉnh
342

Giao với ĐT.326 tại xã Sơn Dương, TP Hạ Long

Nút giao tại xã Đông Ngũ với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

III – IV, 2 – 4 làn xe

III

Các tuyến
quy hoạch mới

1

Đường tỉnh
327 (có nhánh kết nối với QL.18 tại Kim Sơn, sau đó kết nối sang Hải Dương)

Giao QL.18 tại sau cổng tỉnh, thị xã Đông Triều

Giao với QL.279 tại Quảng La, thành phố Hạ Long

III, 2 – 4 làn xe

2

Đường tỉnh 327B

Giao với QL.279 tại xã Tân Dân, thành phố Hạ Long

Ranh giới Bắc Giang – Quảng Ninh. Kết nối với ĐT.291 tỉnh
Bắc Giang

III, 2 – 4 làn xe

3

Đường tỉnh
328

Giao với cao tốc HL – HP tại nút Hạ Long Xanh

Giao QL.18 sau cổng tỉnh, thị xã Đông Triều

8 – 10 làn xe

4

Đường tỉnh
332

Cầu Triều, thị xã Đông Triều

Đấu nối với ĐT.327 tại sân golf Đông Triều

III, 2 – 4 làn xe

5

Đường tỉnh
338B

Khu vực chùa Yên Tử, TP Quảng Yên

Giao QL.10 tại Phương Nam, Uông Bí

III, 2 – 4 làn xe

6

Đường tỉnh
340

Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà

Giao với QL.18C tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu

III – IV, 2 – 4 làn xe

7

Đường tỉnh
341

Giao với QL.18 tại khu Hà Thụ, xã Hải Lạng, Tiên Yên

Cầu Bắc Luân III, thành phố Móng Cái

II, 4 làn xe

8

Đường tỉnh
343

Giao với ĐT.342 tại xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long

Giao với Đường tỉnh 342 tại xã Hà Lâu, Tiên Yên

III – IV, 2 làn xe

9

Đường tỉnh
344

Giao với QL.4B tại xã Yên Than, Tiên Yên

Giao với QL.18C tại xã Bắc Sơn, TP Móng Cái

III, 2 làn xe

PHỤ
LỤC VIII

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI
ĐƯỜNG SẮT TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Tên đường

Điểm đầu (trên địa phận tỉnh Quảng Ninh)

Điểm cuối (trên địa phận tỉnh Quảng Ninh)

A

Đường sắt
quốc gia

I

Các tuyến
hiện có

1

Yên Viên – Phả
Lại – Hạ Long – Cái Lân

Thị xã Đông Triều (ranh giới Hải Dương – Quảng Ninh)

Cảng Cái Lân, thành phố Hạ Long

II

Các tuyến
quy hoạch mới

1

Nam Định –
Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh (đoạn Nam Hải Phòng – Hạ Long)

Ranh giới Hải Phòng – Quảng Ninh

Việt Hưng, thành phố Hạ Long

2

Hạ Long –
Móng Cái, có 2 nhánh xuống cảng biển Hòn Nét – Con Ong và nhánh kết nối đến cảng
biển Hải Hà

Thành phố Hạ Long

Thành phố Móng Cái

B

Đường sắt
đô thị

Các tuyến
quy hoạch mới

1

Tuyến Đông
Triều – Uông Bí – Quảng Yên – Hạ Long (có kết nối với Hải Dương và Hải Phòng)

Thị xã Đông Triều

Thành phố Hạ Long

2

Tuyến Hạ Long
– Cẩm Phả – Vân Đồn

Thành phố Hạ Long

Huyện Vân Đồn

3

Tuyến Hải Hà
– Móng Cái

KCN Hải Hà

Phường Hải Hòa, TP Móng Cái

PHỤ
LỤC IX

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN,
CẢNG CẠN QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Tên cảng/bến

Chức năng

Cỡ tàu

I

Khu bến

1

Khu bến Cái
Lân

Phục vụ liên
vùng và cả nước; có các bến container, tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí, các
bến cảng và công trình phục vụ các cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu, bến
cảng khách quốc tế, bến cho các phương tiện thủy nội địa. Bến cảng xăng dầu
B12 không phát triển mở rộng, xây dựng kế hoạch di dời phù hợp với quy hoạch
hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt, bảo đảm yêu cầu về phòng chống
cháy nổ và các quy định khác liên quan đến khu bảo tồn vịnh Hạ Long. Bến cảng
các nhà máy xi măng, nhiệt điện không phát triển mở rộng, giữ nguyên quy mô
hiện trạng, di dời hoặc chuyển đổi công năng cùng với lộ trình di dời các nhà
máy xi măng, nhiệt điện tại khu vực.

Tàu container trọng tải đến 4.000 TEU, tàu tổng hợp,
hàng rời trọng tải đến 50.000 tấn hoặc lớn hơn, tàu hàng lỏng/khí trọng tải đến
40.000 tấn, tàu khách đến 225.000 GT

2

Khu bến Cẩm
Phả

Phục vụ trực
tiếp các cơ sở công nghiệp, năng lượng lân cận, phát triển kinh tế – xã hội
liên vùng và cả nước; có bến tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng/khí, bến
cho các phương tiện thủy nội địa và bến cảng khách khi có nhu cầu.

Tổng hợp, container trọng tải đến 100.000 tấn; tàu hàng
lỏng/ khí đến 150.000 tấn; tàu hàng rời trọng tải 200.000 tấn hoặc lớn hơn

3

Khu bến Yên
Hưng

Phục vụ trực
tiếp cơ sở công nghiệp, dịch vụ tại khu công nghiệp Nam và Bắc Tiền Phong, Đầm
Nhà Mạc, kết hợp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội liên vùng và cả nước, kết
nối cùng với khu bến cảng Lạch Huyện. Bao gồm các bến tổng hợp, container,
hàng rời, hàng lỏng/khí, bến cho các phương tiện thủy nội địa, các bến cảng
và công trình phục vụ các cơ sở đóng mới, sửa chữa, phá dỡ tàu. Bến cảng tiềm
năng phía sông Bạch Đằng được phát triển với quy mô và tiến trình phù hợp với
nhu cầu phát triển của Khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc và khả năng đầu tư mở rộng
kênh Hà Nam.

Khu vực sông Chanh trọng tải đến 50.000 tấn hoặc lớn hơn
khi đủ điều kiện; khu vực sông Bạch Đằng trọng tải đến 20.000 tấn hoặc lớn
hơn; khu vực trong sông Rút trọng tải đến 5.000 tấn

4

Khu bến Hải

Phục vụ trực
tiếp cơ sở công nghiệp, dịch vụ tại khu công nghiệp Hải Hà, các khu kinh tế
và cửa khẩu (Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô – Đồng Văn), phát triển kinh
tế – xã hội liên vùng và cả nước. Bao gồm bến tổng hợp, container, hàng rời,
hàng lỏng/khí, bến cảng khách (đảo Cái Chiên) và các bến cho các phương tiện
thủy nội địa.

Tàu tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng/khí trọng tải
từ 30.000 – 80.000 tấn hoặc lớn hơn

II

Bến cảng
khác

1

Bến cảng Mũi
Chùa

Bến cảng tổng
hợp, hàng lỏng, rời

Tiếp nhận cỡ tàu trọng tải đến 5.000 tấn

2

Bến cảng Vân
Đồn

Bến cảng tổng
hợp kết hợp tiếp nhận tàu khách quốc tế khi có nhu cầu; các bến cho các
phương tiện thủy nội địa gom hàng. Hình thành phát triển theo nhu cầu thực tế
của KKT Vân Đồn.

Tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000 tấn hoặc lớn hơn khi
đủ điều kiện.

3

Bến cảng Vạn
Hoa

Bến cảng lưỡng
dụng, phục vụ kinh tế – quốc phòng

4

Bến cảng Vạn
Ninh, Vạn Gia

Phục vụ chủ yếu
nhu cầu hàng hóa thông qua thành phố Móng Cái, phát triển kinh tế – xã hội
liên vùng và cả nước; có bến tổng hợp, hàng lỏng/khí, bến cảng khách và các bến
cho các phương tiện thủy nội địa

Tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn hoặc lớn hơn

5

Bến cảng huyện
đảo Cô Tô

Phục vụ giao
lưu với đất liền, kết hợp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng –
an ninh.

III

Các bến
phao, khu neo đậu chuyển tải

1

Khu vực Hạ
Long

Vị trí vùng
nước hai bến tuyến Hòn Gai – Cái Lân tại khu vực Hòn Gai, Hòn Pháo, Hòn Miều.
Chức năng phục vụ neo chờ kết hợp chuyển tải hàng hoá.

Cỡ tàu: khu neo Hòn Gai trọng tải đến 30.000 tấn, tại
Hòn Miều, Hòn Pháo trọng tải đến 200.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện;
giảm dần hoạt động chuyển tải khu vực Hòn Gai phù hợp với tiến trình đầu tư
và năng lực khu bến Cẩm Phả

2

Khu vực Cẩm
Phả

Vị trí vùng
nước hai bên tuyến luồng Cẩm Phả tại khu vực Hòn Nét, Hòn Ót, Hòn Con Ong. Chức
năng phục vụ neo chờ kết hợp chuyển tải hàng hoá.

Cỡ tàu: khu neo Hòn Nét trọng tải đến 200.000 tấn hoặc lớn
hơn, Hòn Ót trọng tải đến 30.000 tấn, Hòn Con Ong trọng tải đến 70.000 tấn hoặc
lớn hơn

3

Khu vực Mũi
Chùa, Vạn Gia

Phục vụ neo
chờ kết hợp chuyển tải hàng hoá

Tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn hoặc lớn hơn.

IV

Các khu
neo tránh, trú bão

Tại Mũi Chùa,
Hòn Gai, Cẩm Phả, Hòn Soi Mui, vịnh Ô Lợn, sông Chanh (Yên Hưng), Hải Hà, Cô
Tô và khu vực khác có đủ điều kiện

V

Cảng cạn
ICD Móng Cái

Duy trì và
phát triển cảng cạn ICD Móng Cái tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái. Công
suất đến năm 2030 khoảng 400.000 TEU/năm

PHỤ
LỤC X

QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG
THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Tên đường thủy nội địa

Phạm vi

Chiều dài khoảng (km)

Cấp kỹ thuật quy hoạch đến 2030

I

Các tuyến
hiện có

1

Sông Kinh Thầy

Từ Bến Triều
đến hết khu vực Kênh Giang, Nguyễn Huệ (Đông Triều)

5,0

II

2

Sông Mạo Khê

Từ ngã ba Bến
Đụn đến ngã ba Bến Triều

18

III

3

Sông Phi Liệt
– Đá Bạch

Từ ngã ba
sông Giá – sông Bạch Đằng đến ngã ba Trại Sơn

30,3

– Từ ngã ba Đụn
đến ngã ba Trại Sơn

8

II

– Từ ngã ba
sông Giá – sông Bạch Đằng đến ngã ba Đụn

22,3

II

4

Luồng Hạ Long
– Yên Hưng

Từ đèn Quả
Xoài đến bến khách Hòn Gai

24,5

– Từ đèn Quả
Xoài đến hòn Vụng Dại

15

I

– Từ hòn Vụng
Dại đến bến khách Hòn Gai

9,5

I

5

Luồng Bái Tử
Long – Lạch Sáu

Từ hòn Vụng Dại
đến hòn Đũa

25

– Từ hòn Một
đến hòn Đũa

13,5

I

– Từ hòn Vụng
Dại đến hòn Một

11,5

I

6

Luồng Hạ Long
– Cát Bà (bao gồm Lạch Tùng Gấu Cửa Đông; Lạch Bãi Bèo)

Từ vịnh Cát
Bà đến hòn Mười Nam

30,5

– Từ cảng Cát
Bà đến hòn Vảy Rồng

2

I

– Từ cửa Tùng
Gấu đến Cửa Đông

8

II

– Từ hòn
ngang Cửa Đông đến hòn Vảy Rồng

7

I

– Từ hòn Sãi
Cóc đến cửa Tùng Gấu

4,5

I

– Từ hòn Mười
Nam đến hòn Sãi Cóc

9

I

7

Lạch Cẩm Phả
– Hạ Long

Từ hòn Tôm đến
Vũng Đục

29,5

– Từ hòn Tôm
đến hòn Đũa

16

I

– Từ hòn Đũa
đến hòn Buộm

11

I

– Từ hòn Buộm
đến Vũng Đục

2,5

I

8

Luồng Móng
Cái – Vân Đồn – Cẩm Phả

Từ hòn Buộm đến
Vạn Tâm

96

– Từ Cửa Mô đến
Vạn Tâm

48

I

– Từ hòn Buộm
đến Cửa Mô

48

I

9

Luồng Vân Đồn
– Cô Tô

Từ cảng Cô Tô
đến Cái Rồng

55

– Từ Cửa Đối
đến cảng Cái Rồng

37

I

– Từ cảng Cô
Tô đến Cửa Đối

18

I

10

Luồng Sậu
Đông – Tiên Yên (10 km đoạn luồng từ Mũi Chùa đến thị trấn Tiên Yên chuyển
thành luồng địa phương khi đủ tiêu chí, điều kiện sau rà soát, sửa đổi, bổ
sung Nghị định số 08/2021/NĐ-CP)

Từ cửa Sậu
Đông đến thị trấn Tiên Yên

41

– Từ cửa Mô đến
Mũi Chùa

21

I

– Từ Mũi Chùa
đến thị trấn Tiên Yên

10

III

– Từ Cửa Mô đến
Sậu Đông

10

I

11

Luồng Nhánh Vạ
Ráy ngoài

Từ Đông Bia đến
Vạ Ráy Ngoài

12

I

12

Sông Chanh

Từ hạ lưu cầu
Mới 200 m đến ngã ba sông Chanh – Bạch Đằng

6

II

13

Luồng Bài Thơ
– Đầu Mối

Từ núi Bài
Thơ đến hòn Đầu Mối

7

I

14

Luồng Lạch
Ngăn – Lạch Giải (qua hòn Một)

Từ hòn Sãi
Cóc đến Ghềnh Đầu Phướn

22

– Từ Ghềnh Đầu
Phướn đến hòn Một

16

I

– Từ hòn Một
đến Sãi Cóc

6

I

15

Sông Móng Cái
(17 km luồng sông Móng Cái (chuyển thành luồng địa phương khi đủ tiêu chí, điều
kiện sau rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2021/NĐ-CP)

Từ Vạn Tâm đến
thị xã Móng Cái

17

III

16

Luồng Hòn Đũa
– Cửa Đối

Từ Cửa Đối đến
hòn Đũa

46,6

I

17

Vạn Tâm – Bắc
Luân

Vạn Tâm (đảo
Vĩnh Thực) – cửa sông Bắc Luân

18

I

II

Các tuyến
quy hoạch mới

1

Luồng Hải Hà
– đảo Trần – Cô Tô

Huyện Hải Hà
đến thị trấn Cô Tô

80

II

2

Cô Tô – Vân Đồn

Huyện Cô Tô đến
Vân Đồn (đấu nối với luồng đường thủy nội địa quốc gia tại xã Vạn Yên)

30,5

II

PHỤ
LỤC XI

QUY HOẠCH LUỒNG CHUYÊN DÙNG
TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Tên luồng chuyên dùng

Phạm vi

Chiều dài khoảng (km)

Cấp kỹ thuật quy hoạch đến 2030

1

Tuần Châu –
Cát Bà

Bến phà Tuần
Châu – bến phà Gia Luận

8

II

2

Luồng vào bến
cảng cao cấp Ao Tiên

Nối từ luồng
quốc gia Móng Cái – Vân Đồn – Cầm Phả vào bến cảng Ao Tiên

2,1

I

PHỤ
LỤC XII

QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG
THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

I. QUY HOẠCH
MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG

TT

Tên tuyến

Phạm vi

Chiều dài khoảng (km)

Cấp kỹ thuật quy hoạch đến 2030

I

Các tuyến
hiện có

1

Hà Cối

Cửa Đài – Cầu
Hà Cối

14

III

2

Dân Tiến

Cửa Đài – Bến
tàu khách Dân Tiến

18

III

3

Luồng Tiến Tới
– Cửa Tiếu

Cửa Tiếu –
Thôn 2, xã Tiến Tới

12,1

IV-II

4

Sông Má Ham

Nối luồng Dân
Tiến – Thôn 2, xã Quảng Nghĩa

8

IV

5

Cái Chiên

Đảo Cái Chiên
– Hà Cối

10

III

6

Ra đảo Ngọc Vừng

Nối luồng Hòn
Đũa – Cửa Đối với bến cảng xã Ngọc Vừng

5,4

III

7

Ra đảo Quan Lạn

Nối luồng Hòn
Đũa – Cửa Đối với bến cảng xã Quan Lạn

6,4

III-II

8

Đầm Hà

Cửa Hẹp – Đầm
Buôn

7

III

9

Ba Chẽ

Cảng Mũi Chùa
(Tiên Yên) – Đầm Buôn (Ba Chẽ)

24,6

IV-II

– Đoạn cầu Ba
Chẽ 2 – Cảng Nam Sơn

5,0

IV
(Tĩnh không 4,0 m)

– Cảng Nam
Sơn – Cầu Ba Chẽ (QL.18)

8,2

III

– Đoạn cầu Ba
Chẽ (QL.18) – cảng Mũi Chùa

11,4

II

10

Sông Cầm

Ngã ba sông Cầm
– Thượng lưu cầu Ky

12

IV-III

11

Sông Sinh

Cảng Điền
Công – Cầu sông Sinh

11

IV

12

Sông Trới

Cầu Bãi Cháy
– cầu Trới cũ

14

III-II

– Đoạn cầu Trới
cũ – cầu Tình Yêu

4,4

III

– Đoạn cầu
Tình Yêu – cầu Bãi Cháy

9,6

II

13

Sông Cái Tắt

Nối Luồng
sông Chanh với Luồng Hạ Long – Yên Hưng

16,7

III

14

Sông Hốt

Luồng sông
Cái Tắt – cầu Yên Lập (QL.18)

14,8

IV-II

15

Sông Diễn Vọng

Cửa Lục – cầu
Diễn Vọng

17

III

16

Các tuyến vịnh
Hạ Long

Cảng khách quốc
tế Tuần Châu – Hòn Nến

70

II

17

Cô Tô – Thanh
Lân

Cảng Cô Tô –
bến Thanh Lân

16,4

I

18

Tuyến phục vụ
du lịch trên Vịnh

Động Thiên
Cung – Chó Đá – Ba Hang – Đỉnh Hương – Hòn Trống Mái

3,5

III

Động Hoa
Cương (theo luồng Lạch Sâu) – Hòn Muối Nam – Cặp Táo – Luồng chuyên dùng (Tuần
Châu – Gia Luận)

9

III

Đảo Ti Tốp –
hòn Đầu Người – Luồng Lạch Giải – Hang Luồn

2,5

III

Hang Tiên Ông
– Áng Dù – Hồ Ba Hầm – Đền Bà Men – Lạch Cửa Vạn

11

III

(Tuyến Hòn
Gai) – Hang Cỏ – Hang Thầy – Cống Đỏ – Hang Cặp La – Khu sinh thái Tùng Áng Cống
Đỏ – Công viên Hòn Xếp – Khu vực Vông Viêng – Tuyến Hòn Gai

42

III

19

Luồng vào
công viên hòn Xếp

Luồng Bài Thơ
– Công viên Hòn Xếp – Luồng hàng hải Cẩm Phả; nhánh ra Vông Viêng – luồng
hàng hải Hòn Gai – Cái Lân

36,8

II

20

Sông Uông Bí
(Chuyển từ luồng ĐTNĐ quốc gia về địa phương)

Ngã ba Điền
Công – cầu Đường bộ 1

14

III

21

Sông Tiên Yên
(Cầu Tiên Yên – Mũi Chùa)
(Được chuyển từ luồng ĐTNĐ quốc gia về địa phương khi đủ tiêu chí, điều kiện
sau rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số
08/2021/NĐ-CP)

Cầu Tiên Yên
– cảng Mũi Chùa

10

III

22

Luồng Tài Xá
– Mũi Chùa (Được chuyển từ luồng ĐTNĐ quốc gia về địa phương)

31,5

II

– Từ Tài Xá đến
hòn Gạc Lớn

10,0

II

– Từ hòn Gạc
Lớn đến Mũi Chùa

21,5

II
(Tĩnh không 7 m ÷ 9,5 m)

23

Sông Móng Cái
(chuyển thành luồng địa phương khi đủ tiêu chí, điều kiện sau rà soát, sửa
đổi, bổ sung Nghị định số 08/2021/NĐ-CP)

Từ Vạn Tâm đến
thị xã Móng Cái

17,0

III

II

Các tuyến
quy hoạch mới

1

Lục Lầm

Ngã ba sông Lục
Lầm và sông Bắc Luân – khu vực tự do đi lại cửa sông Bắc Luân

7,5

III – II

2

Cô Tô (bến Cô
Tô khu 1) – Thanh Lân

bến Cô Tô
(khu 1) – Thanh Lân

4

II

3

Bắc Vàn – Cô
Tô con

Cảng Bắc Vàn
– đảo Cô Tô con

2,2

II

4

Sông Đạm Thủy

Sông Kinh Thầy
– cầu Đạm Thủy

8

IV

5

Sông Mông
Dương

Luồng Tài Xá
– Mũi Chùa đến cầu Mông Dương (QL.18)

2,2

IV

6

Sông Rút

Ngã ba sông Bạch
Đằng – Kênh Cái Tráp nối sông Bạch Đằng (Đồng Cốc, xã Nam Hòa)

13

III

7

Sông Hang Mai

Sông Đá Bạch
– cầu Chợ (QL.10)

5

III

8

Sông Khê Nữ

Sông Uông – cầu
Mai Hòa

2

IV

9

Luồng cảng
Cái Rồng ra các xã đảo Thắng Lợi, Ngọc Vừng

Cảng Cái Rồng
– các xã đảo Thắng Lợi, Ngọc Vừng

20,0

II

10

Luồng cảng
Cái Rồng ra xã đảo Quan Lạn

Cảng Cái Rồng
– xã đảo Quan Lạn

20,0

II

11

Luồng cảng
Cái Rồng ra xã đảo Bản Sen

Cảng Cái Rồng
– xã đảo Bản Sen

10,0

II

12

Luồng kết nối
cụm cảng Km6

Nối luồng quốc
gia Móng Cái – Vân Đồn – Cẩm Phả vào cảng Km6

5,0

II

13

Luồng vào khu
vực Đại Bình, Phúc Tiến, Hòn Mài (Đầm Hà)

Nối luồng quốc
gia Móng Cái – Vân Đồn – Cẩm Phả với Đại Bình, Phúc Tiến

10,0

III

II. QUY HOẠCH
HỆ THỐNG CẢNG BẾN THUỶ NỘI Đ ỊA HÀNG HOÁ CHÍNH

TT

Tên cảng bến

Vị trí

I

Các cảng,
bến hiện có

1

Cụm cảng, bến
Kim Sơn

Thị xã Đông Triều

2

Các cảng:
Kông Đảng, Minh Huệ

Thị xã Đông Triều

3

Cảng Bến Cân

Thị xã Đông Triều

4

Cảng Hồng
Thái Tây

Thị xã Đông Triều

5

Cụm cảng Điền
Công

Thành phố Uông Bí

6

Cảng VLXD
Phương Nam

Thành phố Uông Bí

7

Cảng Bạch
Thái Bưởi

Thành phố Uông Bí

8

Cảng Xi măng
Lam Thạch.

Thành phố Uông Bí

9

Cảng Chạp Khê

Thành phố Uông Bí

10

Cảng xuất sét
xi măng Vicem Hải Phòng

Thị xã Quảng Yên

11

Cụm cảng Thống
Nhất, Vũ Oai

Thành phố Hạ Long

12

Cảng Làng
Khánh 1

Thành phố Hạ Long

13

Cụm cảng Làng
Khánh 2

Thành phố Hạ Long

14

Cụm cảng
Quang Hanh, Km6

Thành phố Cẩm Phả

15

Cảng Nhà máy
đóng tàu Đông Bắc

Thành phố Cẩm Phả

16

Cảng, bến KCN
Cẩm Thịnh

Thành phố Cẩm Phả

17

Cảng Cửa Suốt

Thành phố Cẩm Phả

18

Cụm cảng Khe
Dây

Thành phố Cẩm Phả

19

Các cảng của
Nhà máy điện khu vực Mông Dương

Thành phố Cẩm Phả

20

Cảng Cẩm Hải

Thành phố Cẩm Phả

21

Cảng xăng dầu
Mông Dương

Thành phố Cẩm Phả

22

Cảng Hà Chanh

Thành phố Cẩm Phả

23

Nâng cấp, mở
rộng cảng Cái Rồng hỗ trợ phát triển nghề cá và hoạt động tránh trú bão của
tàu thuyền.

Huyện Vân Đồn

24

Cảng thủy nội
địa Quan Minh, xã Minh Châu

Huyện Vân Đồn

25

Cụm cảng, bến
trên sông Tiên Yên

Huyện Tiên Yên

26

Cảng KCN Nam
Sơn

Huyện Ba Chẽ

27

Cảng Đầm Buôn

Huyện Đầm Hà

28

Cảng, bến khu
vực Phú Hải (duy trì đến khi triển khai Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu
Móng Cái; phù hợp với việc triển khai Quy hoạch thị trấn Quảng Hà)

Huyện Hải Hà

29

Cảng, bến
trên sông Móng Cái; cảng Núi Đỏ

Thành phố Móng Cái

30

Cụm cảng Dân
Tiến

Thành phố Móng Cái

31

Cảng, bến
trên sông Lục Lầm

Thành phố Móng Cái

32

Cảng Cô Tô (cảng
tổng hợp)

Huyện Cô Tô

33

Cảng Bắc Vàn
(cảng quân sự kết hợp cảng tàu du lịch)

Huyện Cô Tô

II

Các cảng,
bến quy hoạch mới

1

Cảng, bến dọc
sông Cầm, sông Đạm Thủy, sông Kinh Thầy, sông Mạo Khê

Thị xã Đông Triều

2

Cụm cảng, bến
từ Yên Đức đến giáp Uông Bí trên sông Đá Bạch

Thị xã Đông Triều

3

Các cảng, bến
dọc sông Sinh, sông Uông Bí, sông Đá Bạch, sông Khê Nữ, sông Hang Ma

Thành phố Uông Bí

4

Cảng đầu mối
khu vực tại Đầm Nhà Mạc

Thị xã Quảng Yên

5

Các cảng, bến
thủy nội địa gắn với cảng biển

Thị xã Quảng Yên

6

Cụm cảng, bến
trên tuyến Sông Chanh, sông Rút, sông Hốt, sông Bạch Đằng

Thị xã Quảng Yên

7

Các cảng, bến
thủy nội địa dọc sông Trới, sông Diễn Vọng, sông Hốt

Thành phố Hạ Long

8

Các cảng, bến
theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến
năm 2050 (các cảng Bãi Cháy, Tuần Châu, Hà Phong; phát triển vùng vịnh Cửa Lục
trở thành khu vực cảng tổng hợp (cảng hàng hóa, hành khách, vật liệu xây dựng,
bến du thuyền)…

Thành phố Hạ Long

9

Phát triển cảng
KCN Việt Hưng; cảng Nam cầu Trắng và cụm cảng thượng lưu của Bến số 1 và Bến
tạm cảng Cái Lân.

Thành phố Hạ Long

10

Các cảng, bến
thủy nội địa gắn với cảng biển

Thành phố Hạ Long

11

Cụm cảng trên
các tuyến ven vịnh Hạ Long

Thành phố Hạ Long

12

Các cảng, bến
thủy nội địa gắn với cảng biển; các cảng bến ven biển; cảng, bến gắn với các
khu công nghiệp.

Thành phố Cẩm Phả

13

Các cảng, bến
dọc tuyến luồng Tài Xá – Mũi Chùa, sông Mông Dương

Thành phố Cẩm Phả

14

Cụm cảng, bến
trên các tuyến ven vịnh Bái Tử Long

Thành phố Cẩm Phả

15

Cảng Tây Nam
đảo Cái Bầu

Huyện Vân Đồn

16

Cảng Tràng
Hương, xã Đoàn Kết

Huyện Vân Đồn

17

Cụm cảng trên
các tuyến ven vịnh Bái Tử Long

Huyện Vân Đồn

18

Phát triển cụm
cảng tổng hợp Vạn Hoa – Bắc Cái Bầu – Mũi Chùa

Huyện Vân Đồn

19

Các cảng, bến
phục vụ các đảo có nhân dân sinh sống: Bản Sen, Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Minh
Châu, Quan Lạn…

Huyện Vân Đồn

20

Cảng trên
sông Ba Chẽ

Huyện Tiên Yên

21

Các cảng, bến
trên sông Ba Chẽ

Huyện Ba Chẽ

22

Phát triển
các cảng, bến khu vực Đại Bình, các đảo phía đông nam huyện; các cảng, bến
ven biển

Huyện Đầm Hà

23

Cảng Hòn Mài

Huyện Đầm Hà

24

Cảng, bến KCN
cảng biển Hải Hà

Huyện Hải Hà

25

Các cảng, bến
kết nối đảo Cái Chiên

Huyện Hải Hà

26

Các cảng, bến
dọc sông Hà Cối, sông Má Ham; các cảng, bến ven biển

Huyện Hải Hà

27

Các cảng, bến
kết nối đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực

Thành phố Móng Cái

28

Cụm cảng, bến
Vạn Ninh, Ninh Dương

Thành phố Móng Cái

29

Các cảng, bến
dọc sông Lục Lầm, sông Móng Cái; các cảng, bến ven biển

Thành phố Móng Cái

30

Phát triển
các cảng, bến phục vụ kết nối các đảo của huyện gồm: Cô Tô, Thanh Lân, Đảo Trần,
Cô Tô con.

Huyện Cô Tô

31

Cảng Thanh
Lân (cảng đối ngoại phục vụ đảo Thanh Lân), cảng Trần Đông (cảng đối ngoại phục
vụ đảo Trần)

Huyện Cô Tô

III. QUY HOẠCH
HỆ THỐNG CẢNG BẾN THUỶ NỘI ĐỊA HÀNH KHÁCH CHÍNH

TT

Tên cảng bến

Vị trí

I

Các cảng,
bến hiện có

1

Cảng khách quốc
tế Tuần Châu

Thành phố Hạ Long

2

Bến khách Hòn
Gai – Vinashin (dừng hoạt động sau khi đưa vào khai thác Cảng khách Cột 3)

Thành phố Hạ Long

3

Cảng khách Cột
3 (đang đầu tư)

Thành phố Hạ Long

4

Cụm cảng, bến
Vũng Đục

Thành phố Cẩm Phả

5

Cảng Cái Rồng

Huyện Vân Đồn

6

Cảng Ao Tiên
(đang đầu tư)

Huyện Vân Đồn

7

Các bến Quan
Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Hòn Hai

Huyện Vân Đồn

8

Cảng khách
Dân Tiến

Thành phố Móng Cái

9

Cảng Núi Đỏ

Thành phố Móng Cái

10

Cảng Mũi Ngọc

Thành phố Móng Cái

11

Cảng Cô Tô (cảng
tổng hợp)

Huyện Cô Tô

12

Cảng Bắc Vàn
(cảng quân sự kết hợp cảng tàu du lịch)

Huyện Cô Tô

13

Cảng Thanh
Lân (cảng đối ngoại phục vụ đảo Thanh Lân)

Huyện Cô Tô

II

Các cảng,
bến quy hoạch mới

1

Cụm cảng
khách trên tuyến Sông Chanh

Thị xã Quảng Yên

2

Cảng Nam cầu
Trắng

Thành phố Hạ Long

3

Nâng cấp, xây
mới các bến cập tàu trên vịnh Hạ Long; khu vực neo đậu, chuyển tải hành khách

Thành phố Hạ Long

4

Các cảng Bãi
Cháy, Tuần Châu, Hà Phong; phát triển vùng vịnh Cửa Lục trở thành khu vực cảng
tổng hợp (cảng hàng hóa, hành khách, vật liệu xây dựng, bến du thuyền)…

Thành phố Hạ Long

5

Các cảng, bến
gắn với cảng khách quốc tế Hạ Long; các cảng, bến phục vụ phát triển du lịch
và đi các tuyến đảo

Thành phố Hạ Long

6

Cụm cảng, bến
trên các tuyến ven vịnh Hạ Long

Thành phố Hạ Long

7

Cụm cảng, bến
Km6; cảng Cửa Ông

Thành phố Cẩm Phả

8

Các bến cập
tàu trên vịnh; khu vực neo đậu, chuyển tải hành khách

Thành phố Cẩm Phả

9

Các cảng, bến
phục vụ du lịch trên vịnh Bái Tử Long

Thành phố Cẩm Phả

10

Các cảng, bến
phục vụ phát triển du lịch và đi các tuyến đảo

Thành phố Cẩm Phả

11

Cụm cảng, bến
trên các tuyến ven vịnh Bái Tử Long

Thành phố Cẩm Phả

12

Phát triển hệ
thống cảng, bến Vạn Yên, Cổng Chào, Vạn Hoa, Minh Châu, Quan Lạn, Bản Sen, Thắng
Lợi, Ngọc Vừng… để phục vụ phát triển du lịch, lưu thông đường thủy

Huyện Vân Đồn

13

Các cảng, bến
phục vụ phát triển du lịch và đi các tuyến đảo; khu vực neo đậu, chuyển tải
hành khách

Huyện Vân Đồn

14

Cụm cảng, bến
trên các tuyến ven vịnh Bái Tử Long

Huyện Vân Đồn

15

Cảng Bắc Cái
Bầu sẽ ưu tiên phục vụ tàu du lịch cao cấp

Huyện Vân Đồn

16

Phát triển
các cảng, bến khu vực Đại Bình, Phúc Tiến và các đảo phía Đông Nam huyện

Huyện Đầm Hà

17

Các cảng, bến
phục vụ phát triển du lịch và kết nối các tuyến đảo; khu vực neo đậu, chuyển
tải hành khách

Huyện Đầm Hà

18

Các cảng, bến
kết nối đảo Cái Chiên; đảo Trần

Huyện Hải Hà

19

Cảng, bến
khách tại KCN cảng biển Hải Hà

Huyện Hải Hà

20

Các cảng, bến
phục vụ phát triển du lịch và kết nối các tuyến đảo; khu vực neo đậu, chuyển
tải hành khách

Huyện Hải Hà

21

Các cảng, bến
đi các đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực

Thành phố Móng Cái

22

Cảng Trần
Đông (cảng đối ngoại phục vụ đảo Trần)

Huyện Cô Tô

23

Các cảng, bến
phục vụ phát triển du lịch và kết nối các tuyến đảo; khu vực neo đậu, chuyển
tải hành khách

Huyện Cô Tô

24

Bến trên đảo
Cô Tô con

Huyện Cô Tô

PHỤ
LỤC XIII

QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẾN XE KHÁCH
TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Bến xe

Vị trí

Quy mô tối thiểu (m2)

Cấp hạng

I

Bến xe hiện

1

Bến xe Đông
Triều

Phường Hồng
Phong, Đông Triều

5.000

3

2

Bến xe Bãi
Cháy duy trì khi Bến xe Hùng Thắng đưa vào sử dụng thì chuyển thành bến xe nội
tỉnh và bãi đỗ xe

Phường Giếng
Đáy, TP Hạ Long

10.000

2

3

Bến xe trung
tâm Cẩm Phả

Phường Cẩm
Bình, TP Cẩm Phả

10.000

2

4

Bến xe Cửa
Ông

Phường Cửa
Ông, TP Cẩm Phả

10.000

2

5

Bến xe Cẩm Hải

Xã Cẩm Hải,
TP. Cẩm Phả

10.000

3

6

Bến xe Cái Rồng

Thị trấn Cái
Rồng, huyện Vân Đồn

10.000

2

7

Bến xe Ba Chẽ

Thị trấn Ba
Chẽ, huyện Ba Chẽ

2.500

4

II

Quy hoạch
bến xe mới

1

Bến xe Mạo
Khê

Phường Mạo
Khê, TX Đông Triều

5.000

3

2

Bến xe phía
Tây Uông Bí

Phường Phương
Đông và Phương Nam, TP Uông Bí

5.000

3

3

Bến xe Hiệp
Hòa

Xã Hiệp Hòa,
TX Quảng Yên

10.000

2

4

Bến xe Liên
Hòa

Xã Liên Vị,
TX Quảng Yên

10.000

2

5

Bến xe Minh
Khai

Phường Hà Khẩu,
TP. Hạ Long

10.000

2

6

Bến xe Hùng
Thắng

Phường HùngThắng,
TP. Hạ Long

10.000

2

7

Bến xe Lê Lợi

Phường Lê Lợi,
TP. Hạ Long

5.000

3

8

Bến xe Quảng
La

Xã Quảng La,
TP. Hạ Long

1.500

5

9

Bến xe Hà Tu

Phường Hà Tu,
TP Hạ Long

5.000

3

10

Bến xe Vân Đồn

Xã Hạ Long,
huyện Vân Đồn

10.000

2

11

Bến xe Tiên
Yên

Thị trấn Tiên
Yên, huyện Tiên Yên

10.000

2

12

Bến xe Đầm Hà

Xã Dực Yên,
huyện Đầm Hà

5.000

3

13

Bến xe Hải Hà

Xã Quảng
Chính, huyện Hải Hà

5.000

3

14

Bến xe Bắc
Phong Sinh

Khu cửa khẩu
Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà

1.500

5

15

Bến xe Hải
Yên

Phường Hải
Yên, TP. Móng Cái

10.000

2

16

Bến xe Hải
Hòa

Phường Hải
Hoà, TP. Móng Cái

10.000

2

17

Bến xe Bình
Liêu

Thị trấn Bình
Liêu, huyện Bình Liêu

5.000

3

18

Bến xe Hoành

Khu cửa khẩu
Hoành Mô, huyện Bình Liêu

1.500

5

19

Bến xe Minh
Châu

Xã Minh Châu,
huyện Vân Đồn

1.500

5

20

Bến xe Quan Lạn

Xã Quan Lạn,
huyện Vân Đồn

1.500

5

PHỤ
LỤC XIV

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CẢNG
CÁ, KHU NEO ĐẬU TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Tên khu chức năng

Địa điểm

Ghi chú

I

Cảng cá

1

Cảng cá Cái Rồng
loại I

Huyện Vân Đồn

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015

2

Cảng cá Cô Tô
loại II

Huyện Cô Tô

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015

3

Cảng cá Hòn
Gai loại II

Thành phố Hạ Long

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015

4

Cảng cá Tiến
Tới loại III

Huyện Hải Hà

Quyết định số
4209/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh

5

Cảng cá Cửa
Sông Cái Mắt

Huyện Tiên Yên

Quyết định số
1412/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh

6

Cảng cá Bến
Phúc Tiến

Huyện Đầm Hà

Quyết định số
1412/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh

7

Cảng cá Bến
Mũi Ngọc

Thành phố Móng Cái

Quyết định số
1412/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh

8

Cảng cá Cẩm
Thủy

Thành phố Cẩm Phả

Quyết định số
1412/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh

II

Khu neo đậu
cho tàu cá tránh trú bão tàu cá cấp vùng

1

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Cô Tô

Huyện Cô Tô

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015

2

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Cái Rồng

Huyện Vân Đồn

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015

III

Khu neo đậu
cho tàu cá tránh trú bão tàu cá cấp tỉnh

1

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Hòn Gai

Thành phố Hạ Long

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015

2

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Tiến Tới

Huyện Hải Hà

Quyết định số
4209/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh

3

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Cửa sông Cái Mắt

Khu vực Mũi Chùa, Huyện Tiên Yên

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015

4

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Thoi Dây

Huyện Đầm Hà

Quyết định số
4209/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh

5

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Cẩm Thủy

Thành phố Cẩm Phả

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015, Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh

6

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Quảng Hà – Phú Hải

Huyện Hải Hà

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015

7

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Vĩnh Trung

Thành phố Móng Cái

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015

8

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Vụng Ô Lợn

Huyện Vân Đồn

Bộ Nông nghiệp và PTNT đang trình Thủ tướng Chính phủ

9

Khu neo đậu
tránh trú bão tàu cá Bến Xưởng

Thị xã Quảng Yên

Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12/11/2015 tại Bến Giang (nay chuyển địa điểm về Bến Xưởng); Bộ Nông nghiệp
và PTNT đang trình Thủ tướng Chính phủ

PHỤ
LỤC XV

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ
LƯỚI ĐIỆN TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

A. QUY HOẠCH
NGUỒN ĐIỆN(1)

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Quy mô, công suất

Ghi chú

Hiện trạng

Quy hoạch

1

Nhiệt điện

Nhiệt điện Mạo
Khê

MW

2×440

Nhiệt điện
Uông Bí

MW

2×300

Nhiệt điện Quảng
Ninh

MW

4×300

Nhiệt điện
Thăng Long

MW

2×300

Nhiệt điện Cẩm
Phả

MW

2×300

Nhiệt điện
Mông Dương 1

MW

2×500

Nhiệt điện
Mông Dương 2

MW

2×600

Nhiệt điện đồng
phát Hải Hà

MW

2.100

Được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016

2

Điện khí

Điện khí LNG
Quảng Ninh

MW

1.500

Được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch điều chỉnh điện VII (Văn bản số 1409/TTg-CN
ngày 17/10/2020)

Điện khí LNG
Quảng Ninh 2

MW

1.500

Điện khí tại
các khu vực Quảng Yên, Hải Hà, Móng Cái

MW

1.640

Điều chỉnh từ
các nhà máy nhiệt điện than được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 (Nhiệt điện than Quảng Ninh III công suất 1.200 MW
và Nhiệt điện Cẩm Phả III công suất 440MW)

3

Thủy điện

Thủy điện Khe
Soong

MW

2×1,8

Thủy điện tại
lưu vực sông Tiên Yên

MW

28,4

4

Điện gió

MW

2.500

Phát triển điện
gió tại các địa phương như Cô Tô, Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà, Hạ Long Vân Đồn,
Móng Cái, Uông Bí, Đông Triều và khu vực có tiềm năng trên địa bàn

Trên bờ

2.000

Ngoài khơi

500

5

Điện sinh
khối và
nguồn khác

MW

120

Ba Chẽ, Tiên
Yên và một số địa phương có tiềm năng

6

Điện rác

MW

28,85

Hạ Long, Cẩm
Phả và một số địa phương có tiềm năng

7

Điện mặt
trời

MW

2.313

Mặt trời
áp mái

431

Mặt trời mặt
đất

52

Mặt trời mặt
nước

1.830

8

Điện tự
dùng

Điện tận dụng
nhiệt thải trong KCN

MW

49,5

Tại khu công
nghiệp Hải Hà, huyện Hải Hà

Điện tận dụng
nhiệt thải trong nhà máy xi măng

MW

12

Tại nhà máy
xi măng Lam Thạch 2, thành phố Uông Bí

B. QUY HOẠCH
LƯỚI ĐIỆN(2)

STT

Tên dự án

1

Lưới điện
500kV

Trạm biến
áp

Xây dựng mới
TBA 500kV Quảng Ninh với quy mô công suất 1200MVA

Xây dựng mới
TBA 500kV Hải Hà với quy mô công suất 1x900MVA; nâng công suất TBA 500kV Quảng
Ninh từ 1200MW lên thành 1800MVA

Xây dựng mới
TBA 500kV Quảng Ninh 2 với quy mô công suất 1x900MVA

Nâng công suất
TBA 500kV Hải Hà từ 1x900MVA lên thành 2x900MVA; nâng công suất TBA 500kV Quảng
Ninh 2 từ 1x900MVA lên thành 2x900MVA

Đường dây

Xây dựng mới
tuyến đường dây 500kV TBKHH Quảng Ninh (Cẩm Phả) – Quảng Ninh (2 mạch, chiều
dài 30 km) để đồng bộ với NĐTBKHH Quảng Ninh; xây dựng mới tuyến đường từ NĐ
Hải Hà – Thái Nguyên (2 mạch, chiều dài 250 km) để đồng bộ NĐ Hải Hà, dự
phòng phát triển nguồn TBKHH miền Bắc sử dụng nhiên liệu LNG tại khu vực Hải

Xây dựng mới
tuyến đường dây 500kV Quảng Ninh 2 – Rẽ Quảng Ninh Phố Nối (4 mạch, dài 6
km), để đấu nối TBA 500kV Quảng Ninh 2

2

Lưới điện
220kV

Trạm biến
áp

Nâng công suất
trạm 220kV Hải Hà (lắp máy biến áp 2 công suất 250MVA- 220/110kV)

Nâng công suất
trạm 220kV Cẩm Phả (nâng công suất máy biến áp 1 công suất 125MVA- 220/110kV
thành công suất 250MVA-220/110kV; lắp đặt MBA T2 công suất 250MVA- 220/110kV)

Nâng công suất
trạm Quảng Ninh 500kV nối cấp (nâng công suất máy biến áp 1 công suất 125MVA-
220/110kV thành công suất 250MVA-220/110kV; lắp đặt MBA 3 công suất
250MVA-220/110kV)

Nâng công suất
trạm 220kV Hoành Bồ (nâng công suất máy biến áp 1 công suất 125MVA- 220/110kV
thành công suất 250MVA-220/110kV)

Nâng công suất
trạm 220kV Nhiệt điện Uông Bí (lắp đặt MBA 2 công suất 250MVA- 220/110kV)

Xây dựng mới
trạm 220kV Yên Hưng công suất 3x250MVA-220/110kV

Xây dựng mới
trạm 220kV Khe Thần công suất 2x63MVA-220/110kV

Xây dựng mới
trạm 220kV Cộng Hòa công suất 2x250MVA-220/110kV

Xây dựng mới
trạm 220kV Móng Cái công suất 2x250MVA-220/110kV

Xây dựng mới
trạm 220kV Nam Hòa công suất 3x250MVA-220/110kV

Xây dựng mới
trạm 220kV KCN Hải Hà công suất 2x250MVA-220/110kV

Xây dựng mới
trạm 220kV Vân Đồn công suất 2x250MVA-220/110kV

Xây dựng mới
trạm 220kV Quảng Ninh 2 500kV nối cấp công suất 2x250MVA-220/110kV

Đường dây

Khe Thần – Rẽ
NĐ Sơn Động – Tràng Bạch, với chiều dài 2 km, 2 mạch, tiết diện 2×330 (Xây mới,
đấu nối TBA 220kV Khe Thần)

Cộng Hoà – Rẽ
Cẩm Phả – Hải Hà, với chiều dài 2 km, 4 mạch, tiết diện 2×330 (Xây mới, đấu nối
TBA 220kV Cộng Hoà)

Yên Hưng – Rẽ
NĐ Uông Bí – Tràng Bạch, với chiều dài 12 km, 2 mạch, tiết diện 2×330 (Xây mới,
đấu nối TBA 220kV Yên Hưng)

Yên Hưng –
Nam Hoà, với chiều dài 30 km, 2 mạch, tiết diện 2×330 (Xây mới, đấu nối TBA
220kV Nam Hoà)

Hải Hà – Móng
Cái, với chiều dài 40 km, 2 mạch, tiết diện 2×330 (xây mới)

KCN Hải Hà –
Hải Hà, với chiều dài 10 km, 2 mạch, tiết diện 2×330 (Xây mới, đảm bảo cấp điện
KCN Hải Hà và giải phóng công suất NĐ Hải Hà)

Nâng KNT Quảng
Ninh – Hoành Bồ, với chiều dài 20 km, 2 mạch, tiết diện 2×330 (Xây mới)

Cộng Hoà –
Vân Đồn, với tổng chiều dài 16 km, 2 mạch, tiết diện 2×330 (Xây mới, đấu nối
TBA 220kV Vân Đồn)

Treo dây mạch
2 Cộng Hoà – Rẽ Cẩm Phả – Hải Hà, với tổng chiều dài 2 km, 2 mạch, tiết diện
2×330 (Treo dây mạch 2)

Hải Phòng 2
500kV – Rẽ Tràng Bạch – Vật Cách, với tổng chiều dài 14 km, 4 mạch, tiết diện
2×330 (Xây mới, đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Hải Phòng 2)

Nhị Chiểu – Rẽ
Mạo Khê – Hải Dương 2, với tổng chiều dài 2 km, 4 mạch, tiết diện 2×330 (Xây
mới, đấu nối TBA 220 kV Nhị Chiểu)

Hải Phòng – Rẽ
Yên Hưng – Nam Hoà, với tổng chiều dài 7 km, 4 mạch, tiết diện 2×330 (Xây mới,
đấu nối 220kV TBA 500kV Hải Phòng 2)

Quảng Ninh 2
500kV – NĐ Uông Bí, với tổng chiều dài 12 km, tiết diện 2×330 (Xây mới, trong
trường hợp NĐ Uông Bí Ngừng Vận Hành)

Đấu nối Quảng
Ninh 2 500 kV, với tổng chiều dài 2 km, 6 mạch, tiết diện 2×330 (Xây mới, rẽ
Hoành Bồ – Tràng Bạch và Hoành Bồ – Khe Thần, chuyển đấu nối NĐ Sơn Động)

3

Lưới điện
110kV

Trạm biến
áp

Nâng công suất
trạm 110kV Tràng Bạch (nâng công suất máy biến áp T1 từ 40MVA lên 63MVA-
110/35/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Uông Bí 2 (nâng công suất máy biến áp T1 từ 40MVA lên 63MVA-
110/35/22kV

Trạm biến áp
110KV Uông Bí giữ nguyên công suất là 2x63MVA – 110/35/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Chợ Rộc từ 2x40MVA lên 2x63MVA – 110/35/22kV

Nâng công suất
trạm 110KV KCN Đông Mai từ 1x25MVA – 110/22kV lên 2×63 MVA – 110/35/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Nam Hòa từ 2x40MVA – 110/22kV lên thành 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110KV KCN Đông Triều với công suất 2x40MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Hoàng Tân với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Tràng Bạch 2 với công suất 2x63MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Tiền Phong 1 (Trung Đông) với công suất 4x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Bắc Tiền Phong 1.2 với công suất 4x63MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Tiền Phong 2 (Rent A port) với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Hà An (Vingroup – Quảng Yên) với công suất 2×40+2x50MVA – 110/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV KCN AMATA 1 từ 1x63MVA-110/22kV lên thành 3x63MVA- 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN AMATA 2 với công suất 4x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Nhà máy ĐT Nosco với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Ô tô Hải Phòng với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Đông Triều 2 với công suất 2x63MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Đông Triều 3 với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Đông Triều 4 với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Quán Triều với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Minh Thành với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Đông Triều 2.1 với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Đông Triều 2.2 với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Đông Triều 2.3 với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN phía Nam Đầm Nhà Mạc với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN phía Bắc Đầm Nhà Mạc với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN phía Đông sông Rút với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN phía Tây sông Khoai với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Đông Uông Bí với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Giữ nguyên
công suất trạm 110kV Giáp Khẩu với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Giữ nguyên
công suất trạm 110kV Giếng Đáy với công suất 2x63MVA – 110/35/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Hà Tu từ 1×25+1x63MVA – 110/35/22kV lên thành 3x63MVA –
110/35/22kV (nâng máy T1 lên 63MVA, bổ sung thêm máy T3 công suất 63MVA)

Nâng công suất
trạm 110kV Cái Lân từ 2x25MVA-110/22 lên thành 2x63MVA – 110/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Cái Dăm từ 1x40MVA lên thành 1×40+1x63MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Hoành Bồ công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Hùng Thắng công suất 3x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Cao Thắng công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Yên Cư công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Việt Hưng công suất 3x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Tuần Châu công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Giáp Khẩu 2 công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Việt Hưng 2 công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV CCN Hỗ Trợ công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV CCN Hoành Bồ công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Vingroup Đại Yên công suất 3x63MVA – 110/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Mông Dương từ 2x40MVA lên thành 2x63MVA – 110/35/22kV

Giữ nguyên
công suất trạm 110kV Cẩm Phả 2x63MVA – 110/35/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Cẩm Phả 2 từ 2x40MVA lên thành 2x63MVA – 110/35/22kV

Trạm 110kV
Vân Đồn bổ sung công suất máy T2 với công suất 40MVA – 110/22kV; nâng công suất
máy T1 và T2 từ 2x40MVA lên thành 2x63MVA – 110/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Khe Chàm lên thành 2x63MVA – 110/35/22kV (bổ sung thêm máy T2)

Nâng công suất
trạm 110kV Vân Đồn 2 lên thành 2x63MVA – 110/22kV (bổ sung thêm máy T2)

Xây dựng mới
trạm 110kV Vân Đồn 3 với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Quang Hanh với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Mông Dương 2 với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Cô Tô với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Đông Xá với công suất 2x25MVA – 110/22kV; nâng công suất lên thành
2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Cẩm Phả 1 với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Cẩm Phả 2 với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Bắc Cái Bầu với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Hỗ trợ HK với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KĐT Ao Tiên với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Tiên Yên từ 1×16+25MVA – 110/35/10 lên thành 2x40MVA – 110/35/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Móng Cái từ 1×40+25MVA – 110/22kV lên thành 2x63MVA – 110/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Quảng Hà từ 1×25+40MVA – 110/35/22kV lên thành 2x63MVA –
110/35/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Đầm Hà từ 1x25MVA – 110/35/22kV lên thành 3x63MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Hải Xuân với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Tiên Yên 2 với công suất 2x63MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Ba Chẽ với công suất 2x40MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Móng Cái 2 với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Quảng Hà 2 với công suất 2x63MVA – 110/35/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV KCN Hải Hà từ 2x63MVA – 110/22kV lên thành 3x63MVA – 110/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Hải Hà từ 1x25MVA – 110/35/22kV lên thành 2x25MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Hải Yên với công suất 2x25MVA – 110/22kV

Nâng công suất
trạm 110kV Texhong Hải Hà 1 từ 2x63MVA – 110/22kV lên thành 4x63MVA –
110/22kV (bổ sung máy T3 và T4)

Xây dựng mới
trạm 110kV Texhong Hải Hà 2 với công suất 4x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Texhong Hải Hà 3 với công suất 4x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Texhong Hải Hà 4 với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Hải Hà 1 với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Quảng Minh với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Hải Hà 2 với công suất 3x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Bình Liêu với công suất 2x40MVA – 110/35/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Biên Mậu với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV Hải Đông với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Tiên Yên với công suất 2x40MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV KCN Vạn Ninh với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV CCN Móng Cái với công suất 2x63MVA – 110/22kV

Xây dựng mới
trạm 110kV NM BB&BB với công suất 2x31MVA – 110/22kV

Giữ nguyên
công suất trạm 110kV Texhon Móng Cái công suất 1×25+63MVA – 110/22kV

Đường dây

ĐZ 110kV đấu
nối TBA 110kV Việt Hưng có chiều dài 25 km, 4 mạch, tiết diện 400mmm2 (Đấu
chuyển tiếp trên mạch đường dây 110kV Hoành Bồ – Yên Hưng)

NR TBA 110kV
AMATA1 có chiều dài 3 km, 2 mạch, tiết diện 2x330mm2 (Chuyển tiếp trên ĐZ
110kV nhánh rẽ Chợ Rộc-Cát Hải)

trạm 220kV
Yên Hưng-AMATA2 có chiều dài 6,5 km, 2 mạch, tiết diện 2x330mm

ĐZ Hạ Long –
Cẩm Phả – Vân Đồn có chiều dài 60 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Mạch 2 đường
dây Chợ Rộc – Cát Hải có chiều dài 25 km, 1 mạch, tiết diện 185mm2

Đấu nối phía
110kV trạm 220kV Tràng Bạch vào ĐZ 110kV Uông Bí – Phả Lại có chiều dài 1 km,
4 mạch, tiết diện 300mm2 (2 Đường dây mạch kép, đấu chuyển tiếp trên 2 mạch
đường dây 110kV Uông Bí – Phả Lại)

NR đấu nối trạm
110kV Thép Đông Á, chiều dài 0,2 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển tiếp
trên 1 mạch đường dây 110kV Uông Bí – Tràng Bạch – Phả Lại)

Đấu nối phía
110kV trạm 220kV Tràng Bạch vào ĐZ 110kV Uông Bí – Thuỷ Nguyên, có chiều dài
2 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 110kV
Uông Bí – Thuỷ Nguyên)

Quảng Ninh –
Cao Thắng có chiều dài 15 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (Đường dây trên không
và cáp ngầm)

NR TBA 110kV
Cao Thắng có chiều dài 25 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

NR đấu nối trạm
110kV Giáp Khẩu có chiều dài 1 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (Đấu chuyển tiếp
trên 1 mạch đường dây 110k Quảng Ninh – Cao Thắng)

Quảng Ninh –
Hoành Bồ có chiều dài 15 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Đấu nối trạm
220/110kV Yên Hưng – Chợ Rộc có chiều dài 1,8 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (2
đường dây mạch kép, đấu chuyển tiếp vào nhánh rẽ cấp điện cho trạm Chợ Rộc)

Yên Hưng –
Amata 1 có chiều dài 2,5 km, 2 mạch, tiết diện 2x330mm2

Đấu nối tạm
cho TBA KCN Tiền Phong 1 (Trung Đông) có chiều dài 2,3 km, 2 mạch, tiết diện
185mm2 (Đấu nối vào ĐA 110kV TBA 110kV Chợ Rộc – TBA 110kV Đồng Bài. Sau khi
ĐZ 220kV Nam Hoà – Yên Hưng và TBA Nam Hoà được đầu tư, chuyển đấu nối vào
110kV TBA 220kV Nam Hoà)

NR đấu nối trạm
110kV Yên Cư có chiều dài 3 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (Đấu chuyển tiếp
trên mạch ĐZ 110kV Hoành Bồ – Uông Bí)

Cẩm Phả 2 –
trạm 110kV Cẩm Phả có chiều dài 10 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đường dây
trên không và cáp ngầm)

ĐZ 110kV cho
TBA Tiền Phong 1.2 có chiều dài 0,5 km, 2 mạch, tiết diện 2x300mm2 (Đấu nối
chuyển tiếp trên ĐZ 110kV Nam Hoà – TBA 110KV KCN Tiền Phong 1 (Trung Đông))

ĐZ 110kV TBA
Nam Hoà – TBA 110KV Tiền Phong 2 (Rent A Port) có chiều dài 3 km, 2 mạch, tiết
diện 300mm2 (Vận hành đồng bộ với TBA Tiền Phong 2 (Rent a Port))

Hải Hà 1 –
TexHong Hải Hà 1 có chiều dài 8 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

NĐ Hải Hà 1 –
KCN Hải Hà 1 có chiều dài 6 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Trạm
220/110kV Móng Cái – Hải Xuân có chiều dài 17 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

NR đấu nối trạm
110kV đấu nối trạm 110kV Bột giấy và Bao bì có chiều dài 5 km, 2 mạch, tiết diện
240mm2 (Đấu chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 110kV Tiên Yên – Hải Hà)

Đấu nối phía
110kV trạm 220/110kV Móng Cái có chiều dài 2 km, 4 mạch, tiết diện 240mm2 (2
đường dây mạch kép đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 110kV Hải Hà – Móng
Cái)

NR đấu nối trạm
110kV Đông Triều 2 có chiều dài 2km, 4 mạch, tiết diện 2x330mm2

Đấu nối phía
trạm 220/110kV Cộng Hoà có chiều dài 1 km, 3 mạch, tiết diện 300mm2 (2 đường
dây mạch kép đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 110kV Mông Dương – Tiên
Yên)

NR TBA 110kV
Vân Đồn 2 có chiều dài 9,6 km, 2 mạch, tiết diện 240mm2 (Đấu nối TBA KCN Hỗ
trợ Hàng Không)

Cộng Hoà –
Vân Đồn 2 có chiều dài 21 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (2 đường dây mạch kép
đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 110kV Mông Dương – Tiên Yên)

Amata 2 –
Amata 1 có chiều dài 4 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

NR đấu nói trạm
110kV KCN Phương Nam có chiều dài 0,5 km, 4 mạch, tiết diện 300mm2 (2 đường
dây mạch kép đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây nhánh rẽ XM Chinfon)

NĐ Hải Hà 2 –
TexHong Hải Hà 1 có chiều dài 8 km, 2 mạch, tiết diện 2x300mm2

NĐ Hải Hà 2 –
TexHong Hải Hà 3 có chiều dài 3 km, 2 mạch, tiết diện 2x300mm2 (Đấu chuyển tiếp
trên 1 mạch đường dây NĐ Hải Hà 2 – TexHong Hải Hà 1)

Trạm
220kV/110kV Hải Hà – TexHong Hải Hà 2 có chiều dài 6 km, 2 mạch, tiết diện
2x300mm2 (Đồng bộ với NĐ Hải Hà 2 và trạm 110kV TexHong Hải Hà 2)

NĐ Hải Hà 2 –
TexHong Hải Hà 2 có chiều dài 0,5 km, 4 mạch, tiết diện 400mm2 (Đồng bộ với
NĐ Hải Hà 2)

NR trạm 110kV
TexHong Hải Hà 4 có chiều dài 2 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (Đấu chuyển tiếp
trên 1 mạch đường dây NĐ Hải Hà 2 – TexHong Hải Hà 2)

Yên Hưng –
Hoàng Tân (Vingroup) có chiều dài 12 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Nam Hoà – KCN
Đầm Nhà Mạc có chiều dài 6 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Đấu nối trạm
220/110kV Nam Hoà có chiều dài 2 km, 4 mạch, tiết diện 300mm2 (2 đường dây mạch
kép đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 110kV Chợ Rộc – Cát Hải)

Cộng Hoà –
KCN Phụ trợ ngành than có chiều dài 8 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu nối
vào phía 110kV TBA 220kV Cộng Hoà)

NR trạm 110kV
Đầm Hà có chiều dài 2 km, 2 mạch, tiết diện 240mm2 (Đấu chuyển tiếp trên 1 mạch
đường dây 110kV Hải Hà – Tiên yên)

Trạm 110kV
Hoành Bồ – KCN Hoành Bồ có chiều dài 6 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

NĐ Hải Hà 2 –
KCN Hải Hà 2 có chiều dài 5 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Đấu nối trạm
220/110kV Tràng Bạch vào ĐD 110kV Uông Bí – Thủy Nguyên có chiều dài 1,7 km,
2 mạch, tiết diện 300mm2

TBA 110kV
Hùng Thắng và NR có chiều dài 1,2km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Đường dây
110kV Hoành Bồ – NR Hùng Thắng có chiều dài 2,8 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2
(Đấu nối vào thanh cái TBA 110kV Hoành Bồ)

Xuất tuyến
110kV sau TBA 220kV Yên Hưng (sông Khoai) có chiều dài 4 km, 4 mạch, tiết diện
400mm2

Xuất tuyến
110kV sau TBA220kV Móng Cái có chiều dài 2 km, 4 mạch, tiết diện 300mm2

ĐZ 110kV đấu
nói TBA 110kV KĐT Đông Xá có chiều dài 5 km, 4 mạch, tiết diện 400mm2 (Đấu
chuyển tiếp từ TBA 220kV NĐ Cẩm Phả – 110kV Vân Đồn (sử dụng ĐZ trên không và
cáp ngầm. ĐZ trên không tiết diện 400mm2, cáp ngầm sử dụng 800mm2)

NR Quang Hanh
có chiều dài 15 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu nối vào đường dây Cẩm Phả –
Cẩm Phả 2)

DZ 110kV cấp
cho TBA 110kV KCN Đông Mai có chiều dài 2,5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu
nối 110kV Đông Mai)

NR TBA Giáp
Khẩu 2 có chiều dài 5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu nối vào đường dây
110kV Giáp Khẩu – Cao Thắng)

NR TBA Tiên
Yên 2 có chiều dài 4 km, 2 mạch, tiết diện 240mm2 (Đấu nối vào đường dây
110kV Tiên Yên – Đầm Hà)

KCN Đồng Triều
2.1 và nhánh rẽ có chiều dài 15 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển tiếp
mạch 1 đường dây 110kV Tràng Bạch – Phả Lại)

KCN Đồng Triều
2.2 và nhánh rẽ có chiều dài 7,5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển tiếp
mạch 1 đường dây 110kV Tràng Bạch – Phả Lại)

KCN Đồng Triều
2.3 và nhánh rẽ có chiều dài 8 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển tiếp
mạch 1 đường dây 110kV Tràng Bạch – Phả Lại)

NR đấu nối trạm
110kV Đông Triều 3 có chiều dài 5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển tiếp
mạch 1 đường dây 110kV Tràng Bạch – Phả Lại)

NR đấu nối trạm
110kV Đông Triều 4 có chiều dài 4,5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển
tiếp mạch 2 đường dây 110kV Tràng Bạch – Phả Lại)

Đấu nối trạm
110kV Quán Triều có chiều dài 2,5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển tiếp
mạch 1 đường dây 110kV Tràng Bạch – Đông triều 4)

KCN Phía Nam
Đầm Nhà Mạc và Nhánh rẽ có chiều dài 2,5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

KCN Phía Bắc
Đầm Nhà Mạc và Nhánh rẽ có chiều dài 4 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

KCN Phía đông
Sông Rút và nhánh rẽ có chiều dài 6 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

KCN Phía Tây
Sông Khoai và Nhánh rẽ có chiều dài 1,5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

KCN Uông Bí
và Nhánh rẽ có chiều dài 11 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

KCN Việt Hưng
và Nhánh rẽ có chiều dài 9 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

KCN Việt Hưng
2 và Nhánh rẽ có chiều dài 10 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

KCN Hoành Bồ
và nhánh rẽ có chiều dài 0,5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

KCN Tiên Yên
và Nhánh Rẽ có chiều dài 3,5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

CCN Móng Cái
và nhánh rẽ có chiều dài 2 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Cải tạo
và nâng tiết diện

Cải tạo 110kV
Hoành Bồ – Giếng Đáy có chiều dài 12 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Cải tạo 110kV
Quảng Hà – Móng Cái có chiều dài 50 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Cải tạo 110kV
Hải Hà – Tiên Yên có chiều dài 35 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Cải tạo 110kV
Hải Hà – Móng Cái có chiều dài 40 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Cải tạo ĐZ
110kV Quảng Ninh – Than Hà Lầm – Hà Tu có chiều dài 35 km, 2 mạch, tiết diện
400mm2

Cải tạo Phả Lại
– Tràng Bạch – Uông Bí có chiều dài 60 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Cải tạo Tràng
Bạch – Thuỷ Nguyên có chiều dài 10 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Cải tạo 110kV
Hoành Bồ – Uông Bí có chiều dài 115 km, 4 mạch, tiết diện 400mm2

Cải tạo 110kV
Hoành Bồ – KCN Cái Lân có chiều dài 45 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Đoạn rẽ XD Cẩm
Phả trên đường Quảng Ninh – Mông Dương có chiều dài 12 km, 2 mạch, tiết diện
400mm2

Cải tạo Cẩm
Phả – rẽ XM Cẩm Phả có chiều dài 2 km, 2 mạch, tiết diện 240mm2 (Dỡ bỏ 2 km
đường dây 2km mạch, dây AC 120)

Rẽ Chợ Rộc –
Rẽ Yên Hưng có chiều dài 6 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (Cải tạo từ điểm đấu
nối trên đường dây Hoành Bồ – Uông Bí đến điểm đấu nối phía 110kV của trạm
220/110kV Yên Hưng)

Mông Dương –
Tiên Yên có chiều dài 38 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Cải tạo đường
dây 110kV 173, 174 T500 Quảng Ninh – Giáp Khẩu – Hà Lầm – Hà Tu có chiều dài
24,3 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Nâng cao khả
năng truyền tải ĐZ 110kV mạch kép TBA 220kV Hoành Bồ đến cột số 43 có chiều
dài 16 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Hải Hà – Quảng
Hà có chiều dài 12 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Trang Bạch –
Tràng Bạch 2 có chiều dài 3,5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Phả Lại –
Tràng Bạch có chiều dài 34 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Cẩm Phả –
Mông Dương có chiều dài 8,7 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

176 T500 Quảng
Ninh ÷ 172 E5.33 Khe Chàm – 172 E5.13 Xi măng Cẩm phả có chiều dài 20,7 km,
tiết diện 400mm2

173A13.0 Na
Dương – 173E5.6 Tiên Yên có chiều dài 53 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Đấu nối trạm
220/110kV Móng Cái vào 2 mạch đường dây 110kV Hải Hà – Móng Cái có chiều dài
17 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

Đấu nối trạm
220/110kV Cộng Hòa vào ĐD 110kV Mông Dương – Tiên Yên có chiều dài 15 km, 2 mạch,
tiết diện 300mm2

NR đấu nối trạm
110kV Hà An có chiều dài 6 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 Đấu chuyển tiếp trên
1 mạch đường dây 110kV Nam Hoà – Cát Hải

Yên Hưng –
KCN Đông Uông Bí (AMATA) có chiều dài 12 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

Đấu nối trạm
110kV Minh Thành (AMATA) có chiều dài 0,1 km, 4 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu
chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 110kV Yên Hưng – Hoàng Tân)

Đường dây
110kV đấu nối trạm 220/110kV Cộng Hoà vào đường dây 110kV Quảng Ninh – Mông
Dương có chiều dài 12 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Tách nhánh 110kV NĐ Quảng
Ninh – Mông Dương tại 110kV Mông Dương)

NR đấu nối trạm
110kV KCN Hỗ trợ Hàng không có chiều dài 2 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (Đấu
chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 110kV Cộng Hoà – Vân Đồn 2)

NĐ Hải Hà 2 –
KCN Hải Hà 3 có chiều dài 1km, 2 mạch, tiết diện 400mm2

NR đấu nối trạm
110kV Ba Chẽ có chiều dài 5km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển tiếp 1 mạch
đường dây 110kV Cộng Hoà – Tiên Yên)

NR đấu nối trạm
110kV Quang Minh có chiều dài 5km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (Đấu chuyển tiếp
trên 1 mạch đường dây 110kV Hải Hà – Móng Cái)

Hải Xuân –
Biên Mậu có chiều dài 8km, 2 mạch, tiết diện 240mm2 (Đấu chuyển tiếp trên 1 mạch
đường dây 110kV Hải Hà – Móng Cái)

Cải tạo ĐD
110KV Tràng Bạch – Thủy Nguyên có chiều dài 2km, tiết diện 400mm2

Vân Đồn – Vân
Đồn 3 có chiều dài 30km, 2 mạch, tiết diện 240mm2

Đấu nối trạm
110kVKCN Đông Uông Bí 2 (AMATA) có chiều dài 0,1km, 4 mạch, tiết diện 400mm2
(2 đường dây mạch kép, đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây Yên Hưng – KCN
Đông Uông Bí 1)

KCN Đầm Nhà Mạc
1 – KCN Đầm Nhà Mạc 2 có chiều dài 3km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (2 đường dây
mạch kép, đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây Yên Hưng – KCN Đông Uông Bí
1)

NR đấu nối trạm
110kV Đông Triều 3 có chiều dài 5 km, 2 mạch, tiết diện 300mm2 (Đấu chuyển tiếp
vào 1 mạch đường dây 110kV Tràng Bạch – Phả Lại)

Móng Cái – Hải
Đông có chiều dài 5km, 2 mạch, tiết diện 300mm2

NR đấu nối trạm
110kV Bình Liêu có chiều dài 20 km, 2 mạch, tiết diện 240mm2

ĐZ 110kV cho
TBA Coto có chiều dài 20 km, 2 mạch, tiết diện 400mm2 (Đấu nối vào TBA 110kV
Vân Đồn 3)

Đấu nối trạm
220/110kV Vân Đồn vào TBA 110kV Vân Đồn 2

Đấu nối trạm
220/110kV Vân Đồn TBA 110kV Cẩm Phả có chiều dài 20 km, 2 mạch, tiết diện
400mm2 (Đấu nối vào TBA 110kV Cẩm Phả)

Ghi chú:

(1) Việc đầu tư
các dự án phát triển nguồn điện trên địa bàn căn cứ vào Quy hoạch phát triển điện
lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch liên
quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Việc đầu tư
xây dựng các trạm biến áp và tuyến đường dây 500kV và 220Kv phải căn cứ vào Quy
hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
và các quy hoạch liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

PHỤ
LỤC XVI

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH
CẤP NƯỚC SẠCH TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Các nhà máy nước

Số lượng công trình

I

CẢI TẠO,
NÂNG CẤP

1

Vùng I: Đông
Triều

03

2

Vùng II:
Thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, khu vực Hoành Bồ (cũ) và khu vực phía
Tây thành phố Hạ Long.

10

3

Vùng III:
Phía Đông thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và KKT Vân Đồn.

08

4

Vùng IV: Khu
vực các đô thị miền Đông (Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu).

06

5

Vùng V: Khu vực
thị trấn Hải Hà và thành phố Móng Cái.

09

6

Vùng VI: Khu
vực huyện đảo Cô Tô.

03

II

XÂY DỰNG MỚI

1

Vùng I: Đông
Triều

02

2

Vùng II:
Thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, khu vực Hoành Bồ (cũ) và khu vực phía
Tây thành phố Hạ Long.

06

3

Vùng III:
Phía Đông thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và KKT Vân Đồn.

04

4

Vùng IV: Khu
vực các đô thị miền Đông (Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu).

13

5

Vùng V: Khu vực
thị trấn Hải Hà và thành phố Móng Cái.

06

6

Vùng VI: Khu
vực huyện đảo Cô Tô.

03

Ghi chú: Về
quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án
trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng
giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng
cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.

PHỤ
LỤC XVII

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA,
THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Danh mục

Số lượng

Địa điểm

I

DI TÍCH

1

Di sản thế
giới

1

1.1

Di sản thế giới
đã được công nhận:

Danh lam thắng
cảnh Vịnh Hạ Long

1

Thị xã Quảng Yên, TP Hạ Long, Cẩm Phả; huyện Vân Đồn

1.2

Quy hoạch mới

Quần thể di
tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh – Hải Dương – Bắc Giang) trình UNESCO
công nhận Di sản Thế giới

1

Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương

2

Di tích quốc
gia đặc biệt

2.1

Di tích quốc
gia đặc biệt đã được công nhận

06

Khu di tích lịch
sử và danh thắng Yên Tử

1

Khu di tích lịch
sử Bạch Đằng

1

Danh lam thắng
cảnh Vịnh Hạ Long

1

Đền Cửa Ông

1

Khu di tích
những địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô

1

Khu di tích lịch
sử nhà Trần tại Đông Triều

1

2.2

Quy hoạch mới

02

Di tích
Thương cảng Vân Đồn

1

Huyện Vân Đồn

Đình Trà Cổ

1

Thành phố Móng Cái

3

Di tích cấp
quốc gia

4

3.1

Di tích cấp
quốc gia đã được công nhận

57

3.2

Quy hoạch mới

05

Khu di tích
lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng

1

Xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn

Di chỉ khảo cổ
Ba Vũng

1

Xã Hạ Long, huyện Vân Đồn

Khu di tích
và Danh thắng Vũng Đục

1

Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả

Khu di tích lịch
sử Pò Hèn

1

Xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái

Khu di tích
Thiên Long Uyển

1

Xã Yên Đức, thị xã Đông Triều

4

Di tích cấp
tỉnh

4.1

Di tích cấp tỉnh
đã được công nhận

89

4.2

Di tích dự kiến
Quy hoạch mới

30

5

Di sản văn
hoá phi vật thể cấp quốc gia

5.1

Di sản văn
hoá phi vật thể đã được công nhận

07

5.2

Di sản văn
hoá phi vật thể dự kiến Quy hoạch mới

15

II

THIẾT CHẾ
VĂN HÓA THỂ THAO
CẤP TỈNH

1

Thiết chế
văn hóa đã có

9

Bảo tàng tỉnh

1

Thành phố Hạ Long

Thư viện tỉnh

1

Thành phố Hạ Long

Cung Quy hoạch,
Hội chợ và Triển lãm tỉnh

1

Thành phố Hạ Long

Cung văn hoá
Lao động Việt Nhật

1

Thành phố Hạ Long

Cung Văn hóa
Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh

1

Thành phố Hạ Long

Trung tâm văn
hóa tỉnh

1

Thành phố Hạ Long

Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

1

Thành phố Hạ Long

Trung tâm Văn
hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc

1

Tiên Yên

Sân vận động
Cẩm Phả

1

Thành phố Cẩm Phả

2

Thiết chế
thể thao đề nghị điều chỉnh, mở rộng

1

Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

1

Thành phố Hạ Long

3

Quy hoạch
mới

2

Trung tâm văn
hóa tỉnh (mới)

1

Thành phố Hạ Long

Nhà hát tỉnh
Quảng Ninh

1

Thành phố Hạ Long

PHỤ
LỤC XVIII

QUY HOẠCH SÂN GOLF TỈNH QUẢNG
NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Danh mục

Địa điểm

I

Các khu
đang thực hiện

1

Sân golf FLC

Thành phố Hạ Long

2

Sân golf Tuần
Châu

Thành phố Hạ Long

3

Sân golf Hạ
Long Xanh

Thành phố Hạ Long

4

Sân golf Đông
Triều

Thị xã Đông Triều

5

Sân golf Ao
Tiên

KKT Vân Đồn

6

Sân Golf Quốc
tế Móng Cái

Thành phố Móng Cái

II

Các khu
quy hoạch mới

1

Sân golf An
Biên

Thành phố Hạ Long

2

Sân golf tại
các vùng hoàn nguyên mỏ than

Thành phố Hạ Long

3

Sân golf
Quang Hanh

Thành phố Cẩm Phả

4

Sân golf đảo
Hà Loan

Thành phố Cẩm Phả

5

Sân golf khu
đồi núi Cái Bầu

KKT Vân Đồn

6

Sân golf Đông
Bắc Cái Bầu

KKT Vân Đồn

7

Sân golf đảo
Ngọc Vừng

KKT Vân Đồn

8

Sân golf đảo
Quan Lạn

KKT Vân Đồn

9

Sân golf Uông
Bí (phường Bắc Sơn)

Thành phố Uông Bí

10

Sân golf Uông
Bí (phường Phương Đông)

Thành phố Uông Bí

11

Sân golf Tiên
Yên

Huyện Tiên Yên

12

Sân golf Bình
Ngọc – Trà Cổ

Thành phố Móng Cái

13

Sân golf Vĩnh
Trung – Vĩnh Thực

Thành phố Móng Cái

14

Sân golf Cái
Chiên

Huyện Hải Hà

15

Sân golf Đầm

Huyện Đầm Hà

16

Sân golf Bình
Liêu

Huyện Bình Liêu

PHỤ
LỤC XIX

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC –
ĐÀO TẠO, TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

I. KHỐI TRƯỜNG
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

STT

Trường/Địa phương

Trong đó

Hiện có

Bổ sung

Tổng cộng

Tổng số

59

13

72

1

Ba Chẽ

1

1

2

Bình Liêu

2

2

3

Cẩm Phả

7

4

11

4

Cô Tô

1

1

5

Đầm Hà

1

1

6

Đông Triều

7

1

8

7

Hải Hà

3

1

4

8

Hạ Long

17

2

19

9

Móng Cái

3

2

5

10

Quảng Yên

6

1

7

11

Tiên Yên

4

4

12

Uông Bí

4

2

6

13

Vân Đồn

3

3

II. KHỐI ĐẠI
HỌC, CAO ĐẲNG

STT

Danh mục

Số cơ sở

Cơ sở/Địa điểm

Tổng cộng

10

I

Số cơ sở
duy trì hoạt động

9

1

Trường Đại học

3

Trường Đại học
Hạ Long

1

Hạ Long, Uông Bí

Trường Đại học
Công nghiệp Quảng Ninh

1

Đông Triều, Quảng Yên

Trường Đại học
Ngoại thương (cơ sở 2)

1

Uông Bí

2

Trường Cao đẳng

6

Trường Cao đẳng
Việt Hàn Quảng Ninh

1

Hạ Long

Trường Cao đẳng
Công nghiệp và Xây dựng

1

Uông Bí

Trường Cao đẳng
Y tế Quảng Ninh

1

Hạ Long

Trường Cao đẳng
nghề Xây dựng

1

Uông Bí

Trường Cao đẳng
Nông Lâm Đông Bắc

1

Quảng Yên

Trường Cao đẳng
Than – Khoáng sản Việt Nam

1

Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái

II

Quy hoạch
mở mới

3

Trường Cao đẳng
Móng Cái

1

Móng Cái

Trường Cao đẳng
Hải Hà

1

Hải Hà

Trường Cao đẳng
Vân Đồn

1

Vân Đồn

PHỤ
LỤC XX

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN Y TẾ TỈNH
QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Danh mục

Số cơ sở

Quy mô giường bệnh

Cơ sở/Địa điểm

I

Cơ sở y tế
lĩnh vực khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng

A

Khối công
lập thuộc tỉnh

Các Đơn vị
đã có trong quy hoạch (mở rộng và nâng cấp)

1

Bệnh viện Việt
Nam – Thụy Điển

01

1.500

Phường Thanh
Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

2

Bệnh viện Đa
khoa tỉnh

02

1.500

CS1: Phường Bạch
Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CS2: Phường Hồng
Hà, Phường Hà Tu thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

3

Bệnh viện Bãi
Cháy

01

1.300

CS1: Phường
Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CS2: Phường
Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

4

Bệnh viện đa
khoa Cẩm Phả

02

750

CS1: Phường Cẩm
Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CS2: Phường Cẩm
Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

5

Bệnh viện Sản
Nhi

01

450

CS1: Phường Đại
Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh;

CS 2: Phường
Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

6

Bệnh viện Bảo
vệ sức khỏe tâm thần

01

400

Phường Quang
Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

7

Bệnh viện Y
dược cổ truyền

01

400

Phường Hồng
Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

8

Bệnh viện Phổi

01

330

Phường Cao
Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

9

Bệnh viện Lão
khoa – PHCN

01

320

Phường Đại
Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

10

Trung tâm y tế
thị xã Đông Triều

02

500

CS1: Phường
Đông Triều, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CS2: Phường Mạo
Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

11

Trung tâm y tế
thị xã Quảng Yên

02

550

CS1: Phường
Tiền An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CS2: Xã Hà
Nam, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

12

Trung tâm y tế
huyện Vân Đồn

03

250

CS1: Xã Hạ
Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CS2: Thị trấn
Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CS3: Phòng
khám khu vực Quan Lạn; Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

13

Trung tâm y tế
huyện Cô Tô

01

80

Thị trấn Cô
Tô, huyện Cô Tô, Quảng Ninh

14

Trung tâm y tế
huyện Ba Chẽ

01

100

Thị trấn Ba
Chẽ, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

15

Trung tâm y tế
huyện Đầm Hà

01

150

Thị trấn Đầm
Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

16

Trung tâm y tế
huyện Hải Hà

01

250

Thị trấn Quảng
Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh

17

Trung tâm y tế
huyện Bình Liêu

02

120

CS1: Thị trấn
Bình Liêu, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CS2: Xã Hoành
Mô, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

18

Trung tâm y tế
huyện Tiên Yên

01

250

Thị trấn Tiên
Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

19

Trung tâm y tế
thành phố Móng Cái

01

430

Phường Ninh
Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Các Đơn vị
quy hoạch mới

1

Bệnh viện Mắt

01

120

Phường Đại
Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

2

Bệnh viện Nhiệt
đới

01

120

Bố trí tại trụ
sở Bệnh viện PHCN cũ tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

3

Bệnh viện Ung
Bướu

01

200

Bố trí tại trụ
sở Bệnh viện đa khoa Hạ Long cũ tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng
Ninh

Các Đơn vị
loại bỏ khỏi quy hoạch

1

Bệnh viện đa
khoa khu vực Cẩm Phả

01

Sát nhập với
Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả

2

Bệnh viện
PHCN

01

Sát nhập với
Bệnh viện Lão Khoa

B

Khối công
lập thuộc bộ, ngành khác

Các Đơn vị
đã có trong quy hoạch (mở rộng và nâng cấp)

1

Trung tâm Y tế
than khu vực Mạo Khê

02

CS1: 180

CS 1: Phường
Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CS2: 150

CS2: Phường
Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Các Đơn vị
quy hoạch mới

2

Bệnh viện Da
liễu Trung ương cơ sở 2

01

200

Thành phố Hạ
Long, Quảng Ninh

Tổng quy mô giường bệnh dự kiến đến năm 2030 là
10.600 giường đạt tỷ lệ
65 giường bệnh/vạn dân.

C

Khối tư
nhân

Các Đơn vị
đã có trong quy hoạch (mở rộng và nâng cấp)

1

Bệnh viện đa
khoa quốc tế Vinmec Hạ Long

01

150

Phường Hồng
Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

2

Bệnh viện Mắt
Việt Nga Hạ Long

01

25

Phường Hồng Hải,
thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Các Đơn vị
quy hoạch mới

3

Bệnh viện Quốc
tế tại Móng Cái

01

200

Phường Ninh
Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

4

Bệnh viện Quốc
tế tại Vân Đồn

01

200

Xã Đài Xuyên,
huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

5

Khuyến khích
phát triển giường bệnh tư nhân trong toàn tỉnh

680

Số cơ sở và địa
điểm trên toàn tỉnh dựa trên nhu cầu và khả năng thu hút đầu tư của từng địa
phương

Tổng quy mô giường bệnh ngoài công lập dự kiến đến
năm 2030 là 1.255 giường đạt tỷ lệ
7,7 giường bệnh/vạn dân.

II

Cơ sở y tế
lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng, giám định, kiểm định, kiểm nghiệm

Số cơ sở

Cơ sở/ Địa
điểm

Các Đơn vị
đã có trong quy hoạch (mở rộng và nâng cấp)

1

Trung tâm y tế
thành phố Uông Bí

02

CS1: Phường
Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

CS2: Phường
Nam Khê, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

2

Trung tâm y tế
thành phố Cẩm Phả

01

Phường Cẩm
Thành, thành phố Cẩm Phải, Quảng Ninh

3

Trung tâm y tế
thành phố Hạ Long

03

CS1: Phường
Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CS2: Phường
Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CS3: Phường
Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

4

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh

02

CS1: Phường Bạch
Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CS2: Phường Hồng
Hải, tp Hạ Long, Quảng Ninh

5

Trung tâm Kiểm
dịch Y tế quốc tế

01

Phường Hòn
Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

6

Trung tâm
Giám định Y khoa

01

Phường Bạch Đằng,
thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

7

Trung tâm
Pháp Y

01

Phường Bạch Đằng,
thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

8

Trung tâm Kiểm
nghiệm

01

Phường Bạch Đằng,
thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

9

Trung tâm Vận
chuyển Cấp cứu

01

Phường Bạch Đằng,
thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ghi chú: Về
quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án
trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng
giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng
cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ. Đối với các Trung tâm y tế vừa
thực hiện chức năng Khám chữa bệnh vừa thực hiện nhiệm vụ dự phòng: khi đảm bảo
các tiêu chí xếp hạng II trở lên có thể xem xét tách riêng thành Bệnh viện thực
hiện chức năng khám chữa bệnh và Trung tâm y tế dự phòng.

PHỤ
LỤC XXI

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN AN SINH XÃ
HỘI TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Danh mục

Số cơ sở

Cơ sở/Địa điểm

I

Các cơ sở
đã có

7

1

Nâng cấp
Trung tâm Điều dưỡng người có công Quảng Ninh

1

Số 166a, đường Bãi Cháy, tổ 2, Khu 5, phường Bãi Cháy,
thành phố Hạ Long

2

Mở rộng, nâng
cấp, nâng công suất Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

1

Khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí

3

Mở rộng, nâng
cấp, nâng công suất Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh

1

Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

4

Mở rộng, nâng
cấp, nâng công suất cơ sở cai nghiện ma túy

1

Thôn Đồng Rùa, xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long

5

Mở rộng, nâng
cấp Trung tâm Bảo trợ Tâm thần tỉnh Quảng Ninh chuyển đổi thành Trung tâm
chăm sóc nuôi dưỡng chuyên biệt đối với đối tượng tâm thần

1

Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

6

Trung tâm hỗ
trợ phát triển giáo dục hòa nhập

1

Thành phố Hạ Long

7

Mở rộng, nâng
cấp, nâng công suất cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

1

Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

II

Quy hoạch
mới

4

1

Viện dưỡng
lão

3

Hạ Long, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ

2

Trung tâm bảo
trợ xã hội Đầm Hà

1

Huyện Đầm Hà

Ghi chú: Về
quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án
trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng
giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng
cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.

PHỤ
LỤC XXII

PHƯƠNG ÁN PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG,
BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Tên vùng/tiểu vùng/khu vực

Ký hiệu

A

PHƯƠNG ÁN
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I

Vùng bảo vệ
nghiêm ngặt

N

1

Tiểu vùng bảo
tồn nghiêm ngặt

N1

2

Tiểu vùng bảo
vệ có kiểm soát

N2

II

Vùng hạn
chế phát thải

H

1

Tiểu vùng đệm
khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử – văn hóa – danh lam thắng cảnh,
khu di sản thiên nhiên, khu vực khác không phải khu dân cư tập trung ở đô thị
đặc biệt, loại I, loại II, loại III)

H1

2

Tiểu vùng đất
ngập nước quan trọng

H2

3

Tiểu vùng
hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

H3

4

Tiểu vùng khu
dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V

H4

5

Tiểu vùng khu
vui chơi giải trí dưới nước

H5

6

Tiểu vùng khu
vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô
nhiễm môi trường cần được bảo vệ

H6

7

Tiểu vùng cảnh
quan sinh thái quan trọng

H7

III

Vùng khác

K

1

Các khu vực
còn lại

K

B

PHƯƠNG ÁN
BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

I

Khu vực đa
dạng sinh học cao

SHC

II

Vùng đất
ngập nước quan trọng

ĐQT

III

Khu vực cảnh
quan sinh thái quan trọng

CQT

IV

Hành lang
đa dạng sinh học

HL

1

Hành lang đa
dạng sinh học núi

HL1

2

Hành lang đa
dạng sinh học ven biển

HL2

3

Hành lang đa
dạng sinh học biển

HL3

V

Khu bảo tồn
thiên nhiên

BT

VI

Cơ sở bảo
tồn đa dạng sinh học

CS

1

Vườn thực vật/Vườn
động vật

CS1

2

Bảo tàng

CS2

PHỤ
LỤC XXIII

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐIỂM QUAN TRẮC
MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Danh mục/địa phương

Tổng số (điểm)

Trong đó:

Hiện có

Bổ sung mới

I

Môi trường
nước mặt, nước thải

127

126

1

1

Khu vực Đông
Triều

15

15

2

Khu vực Uông

14

14

3

Khu vực Quảng
Yên

4

3

1

4

Khu vực Hạ
Long

24

24

5

Khu vực Cẩm
Phả

17

17

6

Khu vực Vân Đồn

1

1

7

Khu vực Bình
Liêu – Tiên Yên

10

10

8

Khu vực Ba Chẽ

7

7

9

Khu vực Đầm

4

4

10

Khu vực Hải

12

12

11

Khu vực Móng
Cái

16

16

12

Khu vực Cô Tô

3

3

II

Môi trường
nước dưới đất

8

8

0

1

Khu vực Đông
Triều

2

2

2

Khu vực Uông

1

1

3

Khu vực Hạ
Long

2

2

4

Khu vực Cẩm
Phả

1

1

5

Khu vực Vân Đồn

2

2

III

Môi trường
không khí xung quanh

80

80

0

1

Khu vực Đông
Triều

12

12

Bổ sung thông số bụi PM2.5, thủy ngân (Hg) và
mưa axít tại 1 trạm ở Phường Mạo Khê (TX. Đông Triều)

2

Khu vực Uông

6

6

Bổ sung thông số bụi PM2.5, thủy ngân (Hg) và
mưa axít tại 1 trạm ở Tp.Uông Bí

3

Khu vực Quảng
Yên

6

6

4

Khu vực Hạ
Long

23

23

Bổ sung thông số bụi PM2.5, thủy ngân (Hg) và
mưa axít tại 1 trạm ở TP.Hoành Bồ – Hạ Long

5

Khu vực Cẩm
Phả

12

12

Bổ sung thông số bụi PM2.5, thủy ngân (Hg) và
mưa axít tại 1 trạm ở TP.Cẩm Phả

6

Khu vực Vân Đồn
– Cô Tô

5

5

7

Khu vực Tiên
Yên – Ba Chẽ – Bình Liêu

8

8

8

Khu vực Đầm
Hà – Hải Hà – Móng Cái

8

8

IV

Môi trường
đất

47

45

2

1

Khu vực Móng
Cái

3

3

Tăng tần suất quan trắc từ 1 lần/năm thành 2 lần/năm

2

Khu vực Quảng
Yên

16

16

3

Khu vực Đông
Triều

5

5

4

Khu vực Đầm

2

2

5

Khu vực Uống

2

2

6

Khu vực Hạ
Long

12

12

7

Khu vực Cẩm
Phả

1

1

8

Khu vực Bình
Liêu

1

1

9

Khu vực Tiên
Yên

1

1

10

Khu vực Vân Đồn

1

1

11

Khu vực Cô Tô

1

1

12

Khu vực Ba Chẽ

1

Tăng thêm 1 điểm/1 khu vực và tần suất quan trắc từ 1 lần/năm
thành 2 lần/năm

13

Khu vực Hải

1

V

Môi trường
nước biển ven bờ

106

106

0

1

Vùng vịnh Hạ
Long – Bái Tử Long

76

76

Tăng tần suất quan trắc từ 4 lần/năm thành 6 lần/năm

2

Ven bờ khu vực
Quảng Yên

3

3

3

Vùng biển ven
bờ khu vực Tiên Yên – Móng Cái

16

16

4

Vùng biển ven
bờ khu vực Cô Tô – Thanh Lân

10

10

5

Ven bờ khu vực
Hải Hà

1

1

VI

Môi trường
trầm tích

44

44

0

Trầm
tích nước ngọt

3

3

0

1

Khu vực huyện
Đông Triều

1

1

2

Khu vực thành
phố Uông Bí

2

2

Trầm
tích nước mặn

41

41

0

3

Khu vực Quảng
Yên

3

3

4

Khu vực Hạ
Long

13

13

5

Khu vực Cẩm
Phả

7

7

6

Khu vực Vân Đồn

6

6

7

Khu vực Tiên
Yên

3

3

8

Khu vực Đầm

3

3

9

Khu vực Hải

2

2

10

Khu vực Móng
Cái

4

4

VII

Môi trường
phóng xạ

3

0

3

1

Trạm, điểm
quan trắc tại Móng Cái

1

0

1

2

Trạm, điểm
quan trắc tại Hải Hà

1

0

1

3

Trạm, điểm
quan trắc tại Bình Liêu

1

0

1

VIII

Quan trắc,
giám sát nhựa và vi nhựa

26

0

26

IX

Khu vực có
hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

14

0

14

PHỤ
LỤC XXIV

QUY HOẠCH NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA
TÁNG, NHÀ TANG LỄ TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030.

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Đơn vị hành chính

Nghĩa trang

Nhà tang lễ

Phạm vi phục vụ

Ghi chú

1

TP. Hạ Long

An Lạc (Vũ Oai, Hòa Bình)

3

Hạ Long, Cẩm Phả

Duy trì

Đèo sen; Hà Khẩu; Gốc khế, Hà Tu; Việt Hưng…

Hạ Long

Khoanh vùng, Đóng cửa (chỉ bố trí cát táng)

2

TP. Móng Cái

Hải Yên, Móng Cái

2

TP. Móng Cái

Duy trì đến khi lấp đầy

Quảng Nghĩa, Móng Cái

TP. Móng Cái; huyện Hải Hà

Xây mới

Huyện Hải Hà

Quảng Thành

TP. Móng Cái; Hải Hà

Xây dựng mới

Quảng Phong

H. Hải Hà

Hiện trạng

3

TP. Uông Bí

Phường Thanh Sơn

1

TP. Uông Bí

Duy trì và mở rộng

Phường Vàng Danh

1

TP. Uông Bí – Tây Hạ Long

Xây mới

4

TP. Cẩm Phả

Miền Đông

1 – 2

TP. Cẩm Phả

Duy trì đến khi lấp đầy

Cọc 3

Duy trì đến khi lấp đầy

Miền Tây

Đóng cửa

5

TX. Đông Triều

An Sinh

1

TX. Đông Triều

Mở rộng

Xã Tràng Lương

TX. Đông Triều

Duy trì đến khi lấp đầy

6

TX. Quảng Yên

Quảng Yên

1

TX. Quảng Yên

Duy trì

7

Huyện Vân Đồn

Đài Xuyên

1

KKT. Vân Đồn

Duy trì và mở rộng

8

Huyện Tiên Yên

Tiên Yên

1

H. Tiên Yên

Duy trì và mở rộng

9

Huyện Đầm Hà

Tân Bình

1

H. Đầm Hà

Duy trì và mở rộng

10

Huyện Bình Liêu

Bình Liêu

1

H. Bình Liêu

Duy trì

11

Huyện Ba Chẽ

TT Ba Chẽ

1

H. Ba Chẽ

Duy trì và mở rộng

12

Huyện Cô Tô

Đồng Tiến

1

H. Cô Tô

Duy trì và mở rộng

Xã Thanh Lân

Xây mới

Ghi chú: Về
quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án
trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng
giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng
cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ. Khoanh vùng, đóng cửa (hoặc
không hung táng) tại các nghĩa trang hiện có; duy trì các các nghĩa trang hiện
trạng đến khi lấp đầy; các nghĩa trang nhỏ, phân tán, không đủ khoảng cách ly,
hoặc nằm trong quy hoạch sử dụng đất phải có kế hoạch đóng cửa, trồng cây xanh
cách ly, khi có nhu cầu sử dụng đất có thể di chuyển đến nghĩa trang tập trung;
chỉnh trang và xây mới các nhà tang lễ theo các phân vùng để phục vụ nhu cầu sử
dụng của nhân dân; nghĩa trang nông thôn thực hiện theo quy hoạch xây dựng.

PHỤ
LỤC XXV

QUY HOẠCH KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TỈNH
QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Tên dự án

Ghi chú

I

Thành phố
Hạ Long

1

Trung tâm xử
lý chất thải rắn tại xã Vũ Oai và xã Hòa Bình

2

Khu xử lý chất
thải rắn tại KCN Việt Hưng, phía Tây thành phố

Xây mới

II

Thành phố
Cẩm Phả

1

Khu xử lý chất
thải rắn Khu 9, phường Mông Dương

Xây mới

2

Khu xử lý chất
thải rắn nguy hại tại Khu 9, phường Mông Dương (di chuyển từ Quang Hanh)

3

Khu xử lý chất
thải rắn Dương Huy, thành phố Cẩm Phả

III

Thị xã
Đông Triều

1

Nhà máy xử lý
rác thải tại thôn Trương Lương, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều

2

Khu xử lý chất
thải tại thôn Tân Tiến, xã An sinh, thị xã Đông Triều

IV

Thành phố
Uông Bí

1

Khu xử lý chất
thải rắn Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

2

Khu xử lý Nhà
máy xi măng Lam Thạch

Đồng xử lý; xây mới cơ sở tái chế chất thải

V

Thị xã Quảng
Yên

1

Khu xử lý
Đông Mai, thị xã Quảng Yên

Xây mới

VI

Thành phố
Móng Cái

1

Khu xử lý chất
thải rắn km 26 – xã Quảng Nghĩa

VII

Huyện Hải

1

Khu xử lý tại
thôn 9, xã Quảng Long, huyện Hải Hà

Xây mới

2

Khu xử lý chất
thải rắn nguy hại tại KCN Texhong Hải Hà

VIII

Huyện Tiên
Yên

1

Khu xử lý chất
thải rắn tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên

IX

Huyện Đầm

1

Khu xử lý chất
thải rắn Dực Yên

X

Huyện Vân
Đồn

1

Khu xử lý chất
thải rắn Đài Xuyên, huyện Vân Đồn

(Dự trữ theo quy hoạch chung)

XI

Huyện Cô

1

Khu xử lý chất
thải rắn Trường Xuân

XII

Huyện Ba
Chẽ

1

Khu xử lý Khe
Hố

XIII

Huyện Bình
Liêu

1

Khu xử lý xã
Vô Ngại

2

Khu xử lý xã
Hoành Mô

Ghi chú: Về
quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án
trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng
giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng
cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ. Ngoài danh mục dự án trên, chất
thải rắn được đồng xử lý tại các cơ sở sản xuất xi măng; các cơ sở xử lý quy mô
nhỏ phân tán tại các xã đảo, các xã có địa hình khó khăn.

PHỤ
LỤC XXVI

QUY HOẠCH BẢO VỆ, THĂM DÒ, KHAI
THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030.

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

Địa điểm quy hoạch

Số lượng khu

Tổng số

Hiện trạng

Bổ sung

I

Khoáng sản
nhiên liệu – than

88

61

27

1

Vùng Uông Bí
– Đông Triều

42

30

12

2

Vùng Hòn Gai

17

11

6

3

Vùng Cẩm Phả

29

20

9

II

Quy hoạch
khoáng sản kim loại

1

1

0

1

Antimon

1

1

0

III

Quy hoạch
khoáng chất công nghiệp

9

9

0

1

Cao lanh
pyrophilit

7

7

0

2

Cát thủy tinh

2

2

0

IV

Quy hoạch
khoáng sản làm vật liệu xây
dựng

92

71

21

1

Đá vôi làm
nguyên liệu xi măng

6

6

0

2

Sét làm
nguyên liệu xi măng

6

5

1

3

Sét gạch ngói

58

40

18

4

Đá xây dựng

17

17

0

5

Cát, cuội sỏi
xây dựng

5

3

2

V

Quy hoạch
cát san lấp, tôn tạo bãi tắm

6

4

2

VI

Quy hoạch
đất san lấp

79

59

20

VII

Quy hoạch
đất, đất đá thải mỏ làm vật liệu
san lấp

32

0

32

1

Vùng Uông Bí
– Đông Triều

11

0

11

2

Vùng Hòn Gai

5

0

5

3

Vùng Cẩm Phả

16

0

16

VIII

Nước
khoáng, khoáng nóng

6

6

0

1

Vùng Cẩm Phả

6

6

0

Tổng số

313

211

102

Ghi chú: Trong
quá trình thực hiện quy hoạch, đối với các điểm mỏ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
sẽ do UBND tỉnh căn cứ phương án quy hoạch này và các phương án quy hoạch khác
có liên quan, rà soát và tự điều chỉnh số lượng, ranh giới, công suất, lộ trình
khai thác, mục tiêu sử dụng (nếu cần) để đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa
phương và các quy định hiện hành. Đối với các điểm mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền
của bộ, sẽ căn cứ các Quy hoạch do Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng lập  và được cấp
có thẩm quyền phê duyệt để triển khai, thực hiện.

PHỤ
LỤC XXVII

CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM
2030 TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm hiện trạng (2020)

Quy hoạch đến năm 2030

Tăng (+)
giảm (-)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

LOẠI ĐẤT

620.779

100

624.836

100

4.057

1

Đất nông
nghiệp

NNP

484.740

78,09

494.622

79,16

9.882

1.1

Đất trồng lúa

LUA

30.324

4,88

23.250

3,72

– 7.074

Trong đó:
Đất chuyên
trồng lúa nước

LUC

21.721

3,50

20.721

3,32

– 1.000

1.2

Đất trồng cây
lâu năm

CLN

21.696

3,49

21.164

3,39

-532

1.3

Đất rừng
phòng hộ

RPH

124.701

20,09

104.260

16,69

– 20.441

1.4

Đất rừng đặc
dụng

RDD

24.549

3,95

47.504

7,60

22.955

1.5

Đất rừng sản
xuất

RSX

249.300

40,16

238.809

38,22

-10491

1.6

Đất nuôi trồng
thủy sản

NTS

26.015

4,19

50.001

8,00

23.985

1.7

Đất làm muối

LMU

1.8

Đất nông nghiệp
khác

NKH

553

0,09

4.038

0,65

3.485

2

Đất phi
nông nghiệp

PNN

95.873

15,44

125.696*

20,12

29.823

2.1

Đất quốc
phòng

CQP

4.797

0,77

6.972

1,12

2.175

2.2

Đất an ninh

CAN

842

0,14

1.502

0,24

660

2.3

Đất khu công
nghiệp

SKK

1.271

0,20

5.904

0,94

4.633

2.4

Đất cụm công
nghiệp

SKN

269

0,04

2.105

0,34

1837

2.5

Đất thương mại,
dịch vụ

TMD

1.871

0,30

10.723

1,72

8852

2.6

Đất cơ sở sản
xuất phi nông nghiệp

SKC

3.302

0,53

5.588

0,89

2.286

2.7

Đất sử dụng
cho hoạt động khoáng sản

SKS

9.316

1,50

10.789

1,73

1.473

2.8

Đất phát triển
hạ tầng

DHT

24.228

3,90

41.529

6,65

17302

Đất giao
thông

DGT

15.103

2,43

25.973

4,16

10870

Đất thủy lợi

DTL

3.240

0,52

3.940

0,63

700

Đất xây dựng
cơ sở văn hóa

DVH

126

0,02

661

0,11

535

Đất xây dựng
cơ sở y tế

DYT

113

0,02

334

0,05

221

Đất xây dựng
cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

810

0,13

2.015

0,32

1205

Đất xây dựng
cơ sở thể dục thể thao

DTT

822

0,13

2.704

0,43

1882

Đất công
trình năng lượng

DNL

1.509

0,24

1.963

0,31

454

Đất công
trình bưu chính, viễn thông

DBV

11

0,00

16

0,00

5

Đất xây dựng
kho dự trữ quốc gia

DKG

6

0,00

6

Đất cơ sở tôn
giáo

TON

159

0,03

251

0,04

92

Đất làm nghĩa
trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2.055

0,33

2.534

0,41

479

Đất có di
tích lịch sử – văn hóa

DDT

127

0,02

456

0,07

329

Đất bãi thải,
xử lý chất thải

DRA

153

0,02

676

0,11

523

2.9

Đất danh lam
thắng cảnh

DDL

5.464

0,88

461

0,07

– 5.003

2.10

Đất ở tại
nông thôn

ONT

3.811

0,61

4.603

0,74

792

2.11

Đất ở tại đô
thị

ODT

5.460

0,88

12.601

2,02

7.141

2.12

Đất xây dựng
trụ sở cơ quan

TSC

209

0,03

399

0,06

191

2.13

Đất xây dựng
trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

38

0,01

40

0,01

2

2.14

Đất xây dựng
cơ sở ngoại giao

DNG

2.15

Đất phi nông
nghiệp còn lại

PNK (a)

34.995

5,64

22.479

3,60

-12.516

3

Đất chưa sử
dụng

CSD

40.166

5,64

4.518

0,72

– 35.648

B

Đất có mặt
nước ven
biển (quan sát)

MVB

287.550

283.492

– 4.057

* Ghi
chú:
Diện tích đất phi nông nghiệp tăng 4.024 ha so với chỉ tiêu quốc
gia phân bổ là do khai thác đất có mặt nước ven biển quan sát đưa vào sử dụng
cho các mục đích Phi nông nghiệp, chủ yếu là đất giao thông để xây dựng các cảng
biển.

PHỤ
LỤC XXVIII

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ
ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2022 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

TÊN DỰ ÁN

A

CÁC DỰ ÁN
DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN

1

Đường Cao tốc
Nội Bài – Hạ Long

2

Cải tạo nâng
cấp quốc lộ 4B

3

Tuyến đường sắt
Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân

4

Kè sông, suối
biên giới

5

Đường dẫn và
Cầu Bắc Luân III

B

CÁC DỰ ÁN
KHÁC

I

Giao thông
vận tải

1

Đường ven
sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn
từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338

2

Cải tạo nâng
cấp Đường tỉnh 342 kết nối với Lạng Sơn

3

Đường nối từ
quốc lộ 279 từ thành phố Hạ Long đến trung tâm thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn
Động (Bắc Giang)

4

Đầu tư mở rộng,
nâng cấp quốc lộ 279 kết nối liên thông với đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả

5

Đường dẫn và
cầu ra cảng tổng hợp Hòn Nét – Con Ong, đoạn từ cảng Con Ong đến quốc lộ 18
và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

6

Cầu và đường
kết nối Uông Bí với Thủy Nguyên; cầu/hầm nối từ khu vực Tiền Phong với Lạch
Huyện

7

Dự án mở rộng
quốc lộ 10

8

Tuyến nối cao
tốc Hà Nội – Hải Phòng (tại Hải Dương) với quốc lộ 18

9

Xây dựng hệ
thống giao thông quốc gia đến các trung tâm kinh tế, hành chính, chính trị của
tỉnh; kết nối đến các khu kinh tế, khu công nghiệp; kết nối đến các điểm du lịch
trên địa bàn tỉnh; kết nối đến các trung tâm đô thị;

10

Hạ tầng giao
thông kết nối các đảo từ Đầm Hà – Cái Chiên – Vĩnh Thực; các đảo của huyện
Vân Đồn

11

Đường sắt đô
thị: Tuyến từ Đông Triều – Uông Bí – Quảng Yên kết nối với Hải Phòng; tuyến
đường sắt đô thị kết nối Hạ Long – Cẩm Phả – Vân Đồn; tuyến đường sắt đô thị
kết nối Hải Hà – Móng Cái

12

Trung tâm
logistics tại KKT ven biển Quảng Yên, Móng Cái, trung tâm logsitics sân bay
Vân Đồn; Khu Logisitics tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn, huyện
Bình Liêu

13

Cảng Vạn Ninh

14

Cảng Con Ong
– Hòn Nét

15

Cảng biển khu
vực Quảng Yên

16

Cảng Hải Hà

17

Cảng Mũi
Chùa, Tiên Yên

II

Công nghiệp
sản xuất điện

1

Nhà máy điện
LNG

2

Điện gió trên
bờ, điện gió ngoài khơi và điện sinh khối

3

Hiện đại hóa
nhiệt điện than công nghệ cao để có hiệu suất cao hơn và giảm tác động môi
trường

III

Công nghiệp
chế biến, chế tạo

1

Đầu tư dây
chuyền sản xuất phụ tùng ô tô

2

Đầu tư dây
chuyền sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo

3

Đầu tư dây
chuyền sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị y dược

4

Đầu tư các
KCN phía Nam Đầm Nhà Mạc, phía Bắc Đầm Nhà Mạc, phía Đông sông Rút, phía Tây
Sông Khoai, Uông Bí, Việt Hưng 2, Cẩm Phả 2, Đông Triều 2, Hải Hà 1, Hải Hà
2, KCN và dịch vụ logictics Vạn Ninh, KCN – Cảng biển Hải Hà (phần ngoài KCN
Texhong Hải Hà)

IV

Đô thị –
Thương mại

1

Xây dựng các
đô thị lớn tại Hạ Long, Quảng Yên, Móng Cái, Hải Hà

2

Các trung tâm
thương mại đa năng, phức hợp/tổng hợp tại các địa phương Hạ Long, Móng Cái,
Vân Đồn

3

Trung tâm
giao dịch nông, lâm, thủy sản quốc tế tại Móng Cái

V

Khoa học
công nghệ, thông tin, truyền thông

1

Trung tâm
tích hợp dữ liệu tỉnh (IDC)

2

Các Khu công
nghệ thông tin tập trung tại Hạ Long (Ha Long ICT Park), Quảng Yên, Vân đồn

3

Trung tâm
giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC)

4

Trung tâm kiểm
soát an toàn thông tin mạng tỉnh (SOC)

5

Trung tâm
Truyền thông tỉnh

6

Phát triển
các trạm phát sóng 5G và hạ tầng mạng kết nối vạn vật (IoT)

7

Khu trình diễn,
giới thiệu, mô hình, thực nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tại Tiên
Yên

8

Trung tâm
khám phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hạ Long, Quảng Yên, Vân Đồn,
Móng Cái

VI

Văn hóa –
Thể thao – Du lịch

1

Dự án bảo tồn,
tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng

2

Dự án bảo tồn,
tôn tạo, phát huy giá trị di tích Thương cảng Vân Đồn

3

Di tích Quốc
gia đặc biệt Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô

4

Dự án bảo tồn,
tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều

5

Dự án xây mới
Trung tâm Văn hóa tỉnh và Nhà hát tỉnh Quảng Ninh

6

Trung tâm vui
chơi giải trí Móng Cái, bao gồm: (1) Trung tâm ẩm thực đường phố ngoài trời,
(2) Hệ thống outlet thương hiệu cao cấp, (3) Khu phố đêm, bao gồm cả các khu
mua sắm

7

Nhóm dự án
phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long và Cô Tô: vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và
nguyên sơ

8

Nhóm dự án
phát triển du lịch Hạ Long: điểm đến ven biển sôi động và hiện đại

9

Nhóm dự án
công nghiệp văn hóa (bao gồm các ngành điện ảnh; xuất bản; thời trang; nghệ
thuật biểu diễn; mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm; truyền hình và phát thanh,
biểu diễn thực cảnh…)

10

Nghiên cứu, ứng
dụng công nghệ thông tin, số hóa trong trưng bày, giới thiệu về các Di sản thế
giới và di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh

11

Biểu diễn thực
cảnh tại thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí, huyện Vân
Đồn, Quảng Yên, Cẩm Phả, Đông Triều,…

12

Khu dịch vụ
du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

VII

Môi trường

1

Thành lập các
khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, cơ sở bảo tồn đa dạng
sinh học và phục hồi rạn san hô

2

Xây dựng các
nhà máy thu gom/xử lý nước thải, rác thải, chất thải rắn

3

Xây dựng hệ
thống các trạm, điểm quan trắc môi trường

4

Xây dựng các
trạm, điểm quan trắc môi trường phóng xạ

VIII

Nông nghiệp,
Lâm nghiệp và Thủy sản

1

Các khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

2

Đầu tư hình
thành và nâng cấp các nông trại và khu vực nuôi trồng thủy sản công nghệ cao;
khu hậu cần, dự án nuôi biển cấp vùng, vịnh Bắc Bộ.

3

Trung tâm
chăn nuôi chất lượng cao, chế biến thủy sản, chế biến xuất khẩu

4

Dự án trồng rừng
bền vững, trồng rừng gỗ lớn, phát triển kinh tế dưới tán rừng

5

Nhà máy chế
biến dược liệu, thuốc, mỹ phẩm

6

Nhà máy chế
biến lâm sản tổng hợp khép kín

7

Dự án đảm bảo
an ninh nguồn nước

IX

Giáo dục –
Đào tạo – Y tế

1

Đầu tư hạ tầng
Trường Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị đại học

2

Trường Cao đẳng
Việt – Hàn Quảng Ninh

3

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh

4

Bệnh viện Phổi

5

Bệnh viện Việt
Nam – Thụy Điển gắn với Cao đẳng Y Quảng Ninh

6

Bệnh viện
theo tiêu chuẩn quốc tế tại thành phố Móng Cái, Vân Đồn.

7

Viện dưỡng
lão tại Hạ Long, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ

8

Bệnh viện Đa
khoa tỉnh

Ghi chú: Các
dự án, công trình khác căn cứ vào Quy hoạch chuyên ngành của địa phương. Về quy
mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án
trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng
giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng
cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.

PHỤ
LỤC XXIX

DANH MỤC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH
QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ)

STT

TÊN BẢN ĐỒ

TỶ LỆ

1

Bản đồ vị trí
và các mối quan hệ của tỉnh

1:100.000

2

Bản đồ hiện
trạng phát triển

2.1

Bản đồ hiện
trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn

1:100.000

2.2

Bản đồ hiện
trạng sử dụng đất

1:100.000

2.3

Bản đồ hiện
trạng kết cấu hạ tầng xã hội

1:100.000

2.4

Bản đồ hiện
trạng kết cấu hạ tầng kỹ thuật

Bản đồ hiện
trạng hạ tầng Giao thông

1:100.000

Bản đồ hiện
trạng hạ tầng Năng lượng và cấp điện

1:100.000

Bản đồ hiện
trạng hạ tầng Cấp nước

1:100.000

Bản đồ hiện
trạng hạ tầng Thủy lợi và thoát nước mưa

1:100.000

Bản đồ hiện
trạng hạ tầng Thoát nước thải

1:100.000

Bản đồ hiện
trạng hạ tầng Chất thải rắn và nghĩa trang

1:100.000

Bản đồ hiện
trạng hạ tầng Thông tin và truyền thông

1:100.000

2.5

Bản đồ hiện
trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên

1:100.000

2.6

Bản đồ hiện
trạng bảo vệ môi trường

1:100.000

2.7

Bản đồ hiện
trạng bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi
khí hậu

1:100.000

2.8

Bản đồ hiện
trạng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp

1:100.000

2.9

Bản đồ hiện
trạng Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản

1:100.000

3

Bản đồ đánh
giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng

1:100.000

4

Bản đồ phương
án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn

1:100.000

5

Bản đồ phương
án tổ chức không gian và phân vùng chức năng

1:100.000

6

Bản đồ phương
án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội

1:100.000

7

Bản đồ phương
án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật

Bản đồ phương
án phát triển hạ tầng Giao thông

1:100.000

Bản đồ phương
án phát triển hạ tầng Năng lượng và cấp điện

1:100.000

Bản đồ phương
án phát triển hạ tầng Cấp nước

1:100.000

Bản đồ phương
án phát triển hạ tầng Thủy lợi và thoát nước mưa

1:100.000

Bản đồ phương
án phát triển hạ tầng Thoát nước thải

1:100.000

Bản đồ phương
án phát triển hạ tầng Chất thải rắn và nghĩa trang

1:100.000

Bản đồ phương
án phát triển hạ tầng Thông tin và truyền thông

1:100.000

8

Bản đồ phương
án quy hoạch sử dụng đất tỉnh

1:100.000

9

Bản đồ phương
án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên tỉnh

1:100.000

10

Bản đồ phương
án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng
phó biến đổi khí hậu

Bản đồ phương
án bảo vệ môi trường

1:100.000

Bản đồ phương
án bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

1:100.000

11

Bản đồ phương
án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

1:100.000

12

Bản đồ chuyên
đề

Bản đồ phương
án phát triển Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp

1:100.000

Bản đồ phương
án phát triển Lâm, Nông nghiệp và Thuỷ sản

1:100.000

Bản đồ định
hướng sử dụng không gian biển

1:100.000

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh


Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

424

Quyết định 80/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ …

Chọn văn bản so sánh thay thế:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI,
HƯỚNG DẪN

Văn bản bị thay thế

Văn bản thay thế


Nội dung sửa đổi, hướng dẫn

Chú thích:

Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.

= Nội dung thay
thế tương ứng;

=
Không có nội dung thay thế tương ứng;

= Không có
nội dung bị thay thế tương ứng;

= Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.

 

Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.

Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.

Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.

Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

FILE ATTACHED TO DOCUMENT

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password