Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 826/QĐ-BNN-HTQT 2023 Đánh giá tác động kinh tế xung đột Ukraina đến nông nghiệp cập nhật 03/2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 826/QĐ-BNN-HTQT Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI
Quyết định 826/QĐ-BNN-HTQT 2023 Đánh giá tác động kinh tế xung đột Ukraina đến nông nghiệp cập nhật 03/2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 826/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA ĐẾN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA VIỆT NAM” DO QUỸ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ (IFAD) TÀI TRỢ.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 114/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5661/QĐ-BNN-TC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ thư của Tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 04/11/2022 và thư phúc đáp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 152/CT-BNN- HTQT ngày 21/11/2022 về dự án “Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng Nga- Ukraine đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam”;

Căn cứ ý kiến của các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vụ Kế hoạch tại văn bản số 79/KH-NLN ngày 22/02/2023, Vụ Tài chính tại văn bản số 110/TC ngày 07/3/2023, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tại văn bản số 100/KTHT-HTTT ngày 21/02/2023, và Trung tâm chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp tại văn bản số 32/CĐS ngày 01/3/2023;

Xét đề nghị của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn tại văn bản số 30/CSCL-KH ngày 13/02/2023 và Số 53/CSCL-KH ngày 07/3/2023 đề nghị Phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Đánh giá các tác động kinh tế – xã hội của cuộc xung đột ở Ukraine đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Văn kiện dự án “Đánh giá các tác động kinh tế – xã hội của cuộc xung đột ở Ukraine đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” do Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ (Văn kiện dự án đính kèm) với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: Đánh giá các tác động kinh tế – xã hội của cuộc xung đột ở Ukraine đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”

2. Nhà tài trợ: Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Chủ dự án: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD)

5. Địa điểm thực hiện: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bến Tre, Sơn La, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Trà Vinh

6. Thời gian thực hiện: 2023.

7. Mục tiêu: Đánh giá các tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, từ đó đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển ngành và đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng trong bối cảnh hiện nay, đồng thời khuyến nghị các chính sách nhằm nâng cao khả năng chống chịu của ngành trước các cú sốc trong tương lai.

8. Tổng giá trị của khoản viện trợ phi dự án:

Tổng vốn ODA viện trợ không hoàn lại dự kiến: 191.000 USD (tương đương 4.446.480.000 VNĐ theo tỷ giá hạch toán 1 USD = 23.280 VNĐ theo tỷ giá trung bình giữa mua và bán của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 02/02/2023).

Vốn đối ứng: không

9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

– Chủ dự án phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà tài trợ triển khai dự án đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và nhà tài trợ.

– Vụ Tài chính thực hiện phê duyệt kế hoạch thực hiện theo quy định hiện hành.

– Viện Chính sách Chiến lược và Phát triển nông nghiệp nông thôn đôn đốc theo dõi việc triển khai thực hiện dự án đúng nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn nước ngoài, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc quản lý thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Viện trưởng Viện Chính sách Chiến lược và Phát triển nông nghiệp nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Bộ: KHĐT, TC;
– Vụ TC, KH;
– Cục KTHTPTNT;
– Trung tâm CĐS và thống kê;
– Lưu VT-HTQT (LMT 7).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password