Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 83/QĐ-BGTVT 2023 ủy quyền ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng cập nhật 03/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH V/V ỦY QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN THU PHÍ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG VÀ KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG
Quyết định 83/QĐ-BGTVT 2023 ủy quyền ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng cập nhật 02/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 83/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/V ỦY QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN THU PHÍ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG VÀ KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE TRÊN TOÀN QUỐC – GIAI ĐOẠN 1 ÁP DỤNG CHO QUỐC LỘ 1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 50/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Hợp đồng số 09/HĐ.BOO-BGTVT ngày 13/7/2016 và các Phụ lục Hợp đồng của Hợp đồng số 09/HĐ.BOO-BGTVT giữa Bộ Giao thông vận tải (Cơ quan có thẩm quyền) và Liên danh Công ty Cổ phần TASCO – Công ty Cổ phần VETC (Nhà đầu tư), Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (Doanh nghiệp Dự án) về việc thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – Giai đoạn áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Đầu tư kèm theo văn bản số 105/KHĐT ngày 06/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền Cục Đường bộ Việt Nam làm cơ quan ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – Giai đoạn áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOO (Dự án).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Đường bộ Việt Nam:

– Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan ký hợp đồng Dự án theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong quá triển khai thực hiện nhiệm vụ.

– Tiếp nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan (nếu có); triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tính thống nhất, liên tục, không ảnh hưởng tới quá triển khai và tổ chức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Pháp chế; Cục trưởng Cục Quản lý đầu xây dựng; Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Công ty TNHH VETC;
– Lưu: VT, KHĐT (VIETNV).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password