Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 182/TB-UBDT 2023 Cấp một số ấn phẩm báo tạp chí vùng đồng bào thiểu số cập nhật 03/2023

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 182/TB-UBDT Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM TẠI CUỘC LÀM VIỆC VỚI VỤ TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỀ ÁN TIẾP TỤC THỰC
Thông báo 182/TB-UBDT 2023 Cấp một số ấn phẩm báo tạp chí vùng đồng bào thiểu số cập nhật 02/2023

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 182/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM TẠI CUỘC LÀM VIỆC VỚI VỤ TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỀ ÁN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH “CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ VÀ NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI HÌNH THỨC CUNG CẤP THÔNG TIN PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN ĐẶC THÙ CỦA VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN” GIAI ĐOẠN 2023- 2025

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ trì cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền về Đề án tiếp tục thực hiện chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS và MN, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2023- 2025. Tham dự có Lãnh đạo một số vụ, đơn vị liên quan (Có danh sách kèm theo). Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền báo cáo về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm kết luận:

1. Vụ Tuyên truyền rà soát lại ý kiến các bộ, ngành, địa phương; đảm bảo đầy đủ các căn cứ và diễn đạt thống nhất trong dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ kết quả tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ- TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và những vấn đề thực tiễn đặt ra, Vụ Tuyên truyền tham mưu để nêu bật trong dự thảo Đề án những vấn đề cần đổi mới như: về cơ quan tuyên truyền, nội dung tuyên truyền, phương pháp tiến hành, đối tượng thụ hưởng, xây dựng App chuyên trang điện tử DTTS và MN…

3. Vụ Tuyên truyền tham mưu nhóm đối tượng thụ hưởng của các ấn phẩm phải phù hợp, xem lại một số đối tượng thụ hưởng cụ thể cho phù hợp với quy định và thực tiễn; nếu cơ quan báo chí cung cấp ấn phẩm và đối tượng thụ hưởng có liên quan đến đơn vị chủ quản hoặc các tổ chức chính trị, chính trị xã hội thì phải lấy ý kiến của đơn vị chủ quản và tổ chức chính trị, chính trị xã hội trước khi đưa vào Đề án.

4. Sau khi hoàn thiện Đề án, Vụ Tuyên truyền làm việc với đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách liên hệ, trao đổi hoặc làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phụ trách để phối hợp hoàn thiện về thành phần Hồ sơ, nội dung Đề án đảm bảo đầy đủ, đúng quy định trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/02/2023.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền về Đề án tiếp tục thực hiện chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS và MN, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2023- 2025, Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
– Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm (để b/c);
– Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
– Thường trực Đảng ủy cơ quan;
– Văn phòng BCS Đảng;
– Cổng TTĐT của UBDT;
– Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lò Quang Tú

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO ỦY BAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC VỤ, ĐƠN VỊ DỰ CUỘC LÀM VIỆC VỚI VỤ TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Thông báo số 182/TB- UBDT, ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc)

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

2

Hoàng Thị Lề

Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

3

Lò Quang Tú

Chánh Văn phòng Ủy ban

4

Lưu Xuân Thuỷ

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số

5

Lê Công Bình

Tổng Biên tập Báo DT và PT

6

Đinh Xuân Thắng

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

7

Ngô Quang Hải

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

8

Trần Tuấn Anh

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

9

Bùi Quốc Thắng

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password