Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 183/TB-UBDT 2023 xây dựng sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg người có uy tín cập nhật 03/2023

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 183/TB-UBDT Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM TẠI CUỘC LÀM VIỆC VỚI VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI
Thông báo 183/TB-UBDT 2023 xây dựng sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg người có uy tín cập nhật 02/2023

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 183/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM TẠI CUỘC LÀM VIỆC VỚI VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔNG KẾT 05 NĂM, XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2018/QĐ- TTG NGÀY 06/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DƯƠNG, TÔN VINH NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2023

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết 05 năm, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023. Tham dự có Lãnh đạo một số vụ, đơn vị liên quan (Có danh sách kèm theo). Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số báo cáo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết 05 năm, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023 và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm kết luận:

1. Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết 05 năm, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

a) Trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành, địa phương, thống nhất không tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Vụ Dân tộc thiểu số tham mưu bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các nội dung Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủ và làm căn cứ để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thống nhất tham mưu quy trình xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

c) Về kinh phí, tài chính: Thực hiện theo định mức đã được phê duyệt; nếu có những phát sinh, vướng mắc, giao Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Uỷ ban tham mưu Lãnh đạo Uỷ ban xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

d) Vụ Tuyên truyền, Vụ Công tác dân tộc địa phương, Văn phòng Uỷ ban, Vụ Pháp chế, Báo Dân tộc và Phát triển và các vụ, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để làm tốt công tác tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về Chương trình Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023

a) Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát lại danh sách thành viên Ban Tổ chức của các bộ, ngành để tham mưu điều chỉnh, bổ sung; Hoàn thành trước ngày 18/02/2023.

b) Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Văn phòng Uỷ ban và các đơn vị liên quan tham mưu họp Ban Tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023 trước ngày 20/02/2023 để xin ý kiến Ban Tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh về: dự thảo Kế hoạch, dự thảo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức; về hình thức biểu dương: tổ chức theo hình thức hội nghị hay sự kiện, cơ cấu thành phần đại biểu, dự kiến chương trình, tiêu chí thi đua khen thưởng…

c) Về kinh phí:

Ngoài phần kinh phí xã hội hoá, đối với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước: Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban rà soát kỹ đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết 05 năm, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm, Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
– Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm (để b/c);
– Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
– Thường trực Đảng ủy cơ quan;
– Văn phòng BCS Đảng;
– Cổng TTĐT của UBDT;
– Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lò Quang Tú

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO ỦY BAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC VỤ, ĐƠN VỊ DỰ CUỘC LÀM VIỆC VỚI VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Kèm theo Thông báo số 183/TB- UBDT, ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc)

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

2

Lưu Xuân Thuỷ

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số

3

Hoàng Thị Lề

Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

4

Lò Quang Tú

Chánh Văn phòng Ủy ban

5

Nguyễn Mạnh Huấn

Vụ trưởng Vụ KHTC

6

Cầm Văn Thanh

Vụ trưởng Vụ TCCB

7

Hoàng Đức Thành

Vụ trưởng Vụ Pháp chế

8

Ma Thế Luận

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ CTDTĐP

9

Lê Công Bình

Tổng Biên tập Báo DT và PT

10

Phạm Tuấn Mạnh

Phó Vụ trưởng Vụ DTTS

11

Bùi Quốc Thắng

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password