Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 21/TB-VPCP 2023 dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 56/2011/NĐ-CP cập nhật 03/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/TB-VPCP Hà Nội ngày 07 tháng 02 năm 2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THÀNH
Thông báo 21/TB-VPCP 2023 dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 56/2011/NĐ-CP cập nhật 02/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/TB-VPCP

Hà Nội ngày 07 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2011/NĐ-CP VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

Ngày 06 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4 tháng 7 năm 2011 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định không áp dụng đối với cán bộ, viên chức chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang. Do đó, không đặt vấn đề mở rộng đối tượng áp dụng trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP .

2. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các cơ quan dự họp, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP , ký tắt theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 08 tháng 02 năm 2023.

3. Giao Bộ Nội vụ khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các quy định hiện hành về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở trong lực lượng vũ trang; trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở trong lực lượng vũ trang bảo đảm theo đúng Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị và quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn và khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 02 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– TTgCP, các PTTg;
– Các Bộ: YT, QP, CA, TC, TP, NV;
– VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KGVX, PL, NC, TCCV, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password