Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 22/TB-VPCP 2023 Đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến Hưng Yên cập nhật 03/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/TB-VPCP Hà Nội ngày 08 tháng 02 năm 2023   THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC ĐỀ ÁN XÂY DỰNG KHU ĐẠI HỌC PHỐ
Thông báo 22/TB-VPCP 2023 Đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến Hưng Yên cập nhật 02/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/TB-VPCP

Hà Nội ngày 08 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC ĐỀ ÁN XÂY DỰNG KHU ĐẠI HỌC PHỐ HIẾN TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Ngày 01 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc Đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thường trực Chính phủ thống nhất như sau:

Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 phê duyệt Đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm mục tiêu: (i) Đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội, phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và xu thế hội nhập quốc tế; (ii) Xác lập mô hình mới về tổ chức xây dựng, đầu tư các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo hướng tập trung gắn với hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; (iii) Góp phần vào việc phân bố mạng lưới trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng; giãn bớt một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành Hà Nội, tạo điều kiện mở rộng, cải tạo, đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất kỹ thuật của các trường đại học theo hướng chuẩn hóa.

Đến nay, Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 đã hết thời hạn thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cần phối hợp chặt chẽ, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan và đại biểu dự họp, tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009; làm rõ vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan có trách nhiệm, trong đó lưu ý phương án bảo đảm điều kiện cần thiết để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23 tháng 11 năm 2022 về việc tiếp tục thực hiện di dời các trường đại học ra khỏi trung tâm Thủ đô Hà Nội và quyết nghị của Quốc hội tại Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 về chỉ tiêu Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia cho xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; trên cơ sở đó, hoàn thiện Tờ trình, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: GDĐT, TC, KHĐT, TP, NV, X TNMT, LĐTBXH;
– UBND tỉnh Hưng Yên;
– Ban Quản lý Khu ĐH Phố Hiến;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTgCP, Thư ký PTTg Trần Hồng Hà,
các Vụ: PL, KTTH, TCCV, CN, NN, TH;
– Lưu: VT, KGVX (2b), ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password