Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 24/TB-VPCP 2023 kết luận Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa Đức Hòa cập nhật 03/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC HỌP VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ
Thông báo 24/TB-VPCP 2023 kết luận Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa Đức Hòa cập nhật 02/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC HỌP VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI HẬU NGHĨA – ĐỨC HÒA

Ngày 08 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, báo cáo giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, trong đó có các nội dung về đánh giá phù hợp các quy hoạch liên quan, đánh giá nhu cầu sử dụng đất và việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất; đặc biệt làm rõ cơ sở pháp lý Nghị quyết của Quốc hội đối với Luật Quy hoạch và Khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch Đô thị đối với dự án; đồng thời phải khẳng định Dự án đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

2. Dự thảo Quyết định cần thể hiện nội dung giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ch được thực hiện dự án đầu tư sau khi quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được cấp thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm dự án phù hợp quy hoạch các cấp sau này. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không phù hợp với các quy hoạch trên.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo, dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– TTgCP, các PTTg;
– Các Bộ: KHĐT, XD, TP, TC, NNPTNT, TNM
T;
– UBND tỉnh Long An;
– VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ:

KGVX, PL, NN, KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, CN (2) Qm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password