Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 326/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số Dầu đốt lò công nghiệp cập nhật 03/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 326/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật
Thông báo 326/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số Dầu đốt lò công nghiệp cập nhật 01/2023

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 326/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hi quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 1612-1/2022/CV-BC ngày 16/12/2022 của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dầu khí Bình Chuẩn, mã số thuế: 0302578767;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khu,

Tng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã s như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do t chc, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Dầu đốt lò công nghiệp (Recycle Furnace Oil – RFO)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu đốt lò công nghiệp (Recycle Furnace Oil – RFO) có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn du nặng, có thành phn chưng ct ở 250°C dưới 65% thtích. Không phải là dầu Mazut.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có

Nhà sản xuất: Bloil Venture Sdn.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Các hydrocacbon không thơm (Cn và Cp)

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sử dụng làm nhiên liệu đt lò công nghiệp như: trạm trộn bê tông nhựa nóng, nấu kim loại nhôm, kẽm…

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: trên 70% là du khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Kết quả

Màu sắc

Cảm quan

Đen

Ttrọng ở 15°C (Kg/l)

ASTM D 4052

0,85 – 0,90

Độ nhớt động học ở 50 °C (mm2/s)

ASTM D 445

50-70

Điểm chớp cháy COC

ASTM D 92

Min 110

Paraffin carbon (Cp) (%)

ASTM D 2226

39,5%

Naphthenic Carbon (Cn) (%)

ASTM D 2226

60,5%

Chưng cất ở 250°C (vol %)

ASTM D 86

<65%

– Thông số kỹ thuật:

+ Dạng: lỏng nhớt màu đen

+ Nhiệt độ sôi: > 300°C

+ Điểm chớp cháy: 110°C min

+ Tan trong nước: không đáng kể

– Quy trình sản xuất: Dầu đã qua sử dụng được thu gom và vận chuyn tới nhà máy. Dầu nguyên liệu được đưa vào b cha đlọc sơ chế loại bcặn, nước và các tạp chất có kích thước lớn. Dầu sau sơ chế tiếp tục được lọc bng máy và đưa tới dây chuyền chưng cất. Sản phẩm sau chưng cất được kiểm tra chất lượng đm bo đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật và vệ sinh môi trường của nước sở tại. Sản phẩm được giao tới khách hàng sau khi đã được chứng nhận chất lượng bởi bộ phận quản lý chất lượng của nhà máy.

– Công dụng theo thiết kế: Dùng làm nhiên liệu đốt lò công nghiệp.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tài liệu đính kèm hồ sơ, mt hàng như sau:

Tên thương mi: Du đốt lò công nghiệp (Recycle Furnace Oil – RFO)

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Các hydrocacbon không thơm (Cn và Cp)

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sử dụng làm nhiên liệu đốt lò công nghiệp như: trạm trộn bê tông nhựa nóng, nấu kim loại nhôm, kẽm…

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: trên 70% là dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu m.

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Kết quả

Màu sắc

Cảm quan

Đen

Ttrọng ở 15°C (Kg/l)

ASTM D 4052

0,85 – 0,90

Độ nhớt động học ở 50 °C (mm2/s)

ASTM D 445

50-70

Điểm chớp cháy COC

ASTM D 92

Min 110

Paraffin carbon (Cp) (%)

ASTM D 2226

39,5%

Naphthenic Carbon (Cn) (%)

ASTM D 2226

60,5%

Chưng cất ở 250°C (vol %)

ASTM D 86

<65%

Thông số kỹ thuật:

+ Dạng: lỏng nhớt màu đen

+ Nhiệt độ sôi: > 300°C

+ Điểm chớp cháy: 110°C min

+ Tan trong nước: không đáng k

– Quy trình sản xuất: Dầu đã qua sdụng được thu gom và vận chuyển tới nhà máy. Dầu nguyên liệu được đưa vào bchứa để lọc sơ chế loại bỏ cặn, nước và các tạp chất có kích thước lớn. Dầu sau sơ chế tiếp tục được lọc bằng máy và đưa tới dây chuyền chưng cất. Sản phẩm sau chưng cất được kiểm tra chất lượng đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật và vệ sinh môi trường của nước sở tại. Sản phẩm được giao tới khách hàng sau khi đã được chứng nhận chất lượng bởi bộ phận quản lý chất lượng của nhà máy.

– Công dụng theo thiết kế: Dùng làm nhiên liệu đốt lò công nghiệp.

Ký, mã hiệu, chng loại: Không có

Nhà sản xuất: Bloil Venture Sdn

thuộc nhóm 27.10 “Du có nguồn gốc từ du mỏ và các loại du thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại du thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phn cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.”, phân nhóm “- Dầu có nguồn gốc từ du mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại cha dầu diesel sinh học và trừ dầu thi:, phân nhóm 2710.19 “- – Loại khác:”, mã s2710.19.90 “- – – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất thương mại dầu khí Bình Chuẩn biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Công ty TNHH Sản xuất thương mại dầu khí Bình Chuẩn (174 Chu Văn An, phường 26, Quận Bình Thạnh,
Tp. Hồ Chí Minh);
– Các cục HQ t
nh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

* Ghi chú: Kết qu xác định trước mã s trên ch có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password