Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 372/TB-VPCP 2022 kết luận Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cập nhật 01/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 372/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022   THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN
Thông báo 372/TB-VPCP 2022 kết luận Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cập nhật 12/2022

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 372/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TẠI PHIÊN HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

Ngày 02 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Phong trào trong năm 2022, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai năm 2023; ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Phong trào), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2022, trong đó lưu ý:

– Báo cáo thể hiện kết quả thực hiện Phong trào trong khoảng 02 năm vừa qua, nhất là từ khi có Chính phủ khóa mới và khẳng định rõ Phong trào đã và đang tiếp tục được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa ở cơ sở.

– Đề cập và nhấn mạnh rõ: Yếu tố “văn hóa” được thể hiện ngay trong công tác phòng, chống dịch bệnh vừa qua (những giá trị truyền thống tốt đẹp như tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái); những chỉ đạo liên quan của Chính phủ khóa mới (như phát triển văn hóa đọc, phong trào đọc sách…).

2. Năm 2023  và các năm tiếp theo, cần tiếp tục triển khai Phong trào một cách kiên trì, thường xuyên, từng bước trong bối cảnh thực tiễn cuộc sống hiện nay xuất hiện nhiều vấn đề mới, tác động sâu sắc đến nhận thức, hành vi con người, nhất là đối với thế hệ trẻ; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

a) Ban Chỉ đạo các cấp:

– Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả Chương trình thực hiện Phong trào giai đoạn 2021 – 2026 (theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) bảo đảm phù hợp với điều kiện và thực tiễn của cơ quan, đơn vị; phối hợp tham gia với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào theo địa bàn được phân công; tạo sự chuyển biến tích cực và sâu rộng hơn nữa trong mọi lĩnh vực, tầng lớp nhân dân.

– Tăng cường lồng ghép hiệu quả với các phong trào, chương trình liên quan như xây dựng nông thôn mới, toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, văn hóa công sở và cải cách hành chính; phòng, chống tệ nạn xã hội; sự phối hợp, gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử;

– Phát huy vai trò của các đoàn thể như hội khuyến học, người cao tuổi, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và nhiều tổ chức khác trong cộng đồng trong triển khai thực hiện Phong trào ở cơ sở, gắn với việc xây dựng, hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

– Từng bước xây dựng, hoàn thiện “bản đồ” về phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hướng dẫn cụ thể các tiêu chí về thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

c) Các bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Phong trào, trong đó có các tiêu chí cụ thể; phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Các thành viên, cơ quan thành viên BCĐTW;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TCCV, QHĐP;
– Lưu: VT. KGVX (2).PMC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password